ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Holmöns socken : Umeå domsagas tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 28 Naturnamn : 786 Bebyggelsenamn : 18 Naturnamn : 1116
Holmön ö o. kapellförsamling Abborrhällan hälla Holmön Saknas Saknas Saknas
Holmön ö o. sn /Se Abborrkrokgraven tjärn Holmöns sn sn Abborrkrokgraven kärr
Holmön ö och sn /Se Aggraven tjärn Holmöns sn sn Aggraven kärr
Holmön sn /Se Alfred-Olshällan hälla Holmöns sn sn Alfred-Olshällan hälla
Hackarsgärdan gårdsgrupp? /Se Anbergshällan grund Holmön ö och kapellförsamling Alskatasand(en) vik
Holmön by Anders-Marsgrundet grund Holmön socken Alsundet bäck
Holmön by Anders Mars-hällan grund Holmön by och ö Anbergsudden udde
Holmön by Anders-Pershällan grund Holmön kapellförsamling Anders-Pershällan hälla
Holmön by Anders-Persstenarna grund Holmön sn o. ö Anders-Persstenarna stenar
Holmön by Ankarsmedjan del av Östra Kvarken Holmön ort.n Ansmyren odlad myr
Holmön by Ansmyran myr Gadden avs. Ansmyren åker
Holmön by Antögern grund Gadden avs. Anton-Jonsgärdan f.d. gårdsplan
Holmön by Astjärnarna tjärn Holmö hamn Antågern småskär
Holmön by Bakdiket sank mark Kaplansbostället avs. Aset kärr
Holmön by Bastugadden standområde Myrorna del av by August-Jonsnybruket åker
Holmön by Bastugraven tjärn Norrbyn del av by August-Olsstenarna stenar
Holmön by Bastugrundet strandområde Sörbyn del av by Badgrundet, S. ö
Holmön by Bastuhålet sund Villan villa Badstugraven sjö
Holmön by Bastuhålet sund   Barskäret udde
Holmön by ?Bastukroken o./el. Lårögerskroken vik   Bastugraven sjö
Holmön by Bastukroken vik   Bastugraven sjö
Holmön by Bastukroken vik   Bastugrundet höjd
Holmön by Bastutomten tomtplats   Bastuhålet sund
Holmön by Bastuudden udde   Bastukroken vik
Holmön by Bastuudden udde   Bastukroken vik
Holmön by Bastuvikhålet vik   Bastugomten mark
Kerstigärdan gårdsgrupp /Se Bastuögern skär   Bastuudden udde
Klemmetgärdan gårdsgrupp /Se Bockhällkroken vik   Bastuudden udde
  *Bodagrunden små öar   Bastuvikhålet sund
  Bodarsrevet udde   Bastuågern holme
  Boströmsstenen grund   Berget bergsluttning
  Brackanderskroken vik   Bergudden udde
  Breddänget åker   Bergudden fyrplats
  Bredskärstjärnarna tjärnar   Berguddsvägen väg
  Brännfjärden sjö   Bjärkersviken vik
  Brännhällorna bergknallar   Björkersviken vik
  Brännåsen skogsmark   Boarsrevet rev
  Brännåsen skogsmark   Bockhällen udde
  Brännögern grund   Bockhällan hälla
  Brännögershålet sund   Boströmsstenen sten
  Bullerudden udde   Bredskäret myr
  Byviken vik   Bredskärshällorna hällor
  Byviken vik   Bredskärstjärnarna kärr
  Bådegrundet halvö   Bröddänget utdikt myr
  Bådagrundet grund   Brännfjärden sjö
  Bådagrundkroken vik   Brännfjärden sjö
  *Båskär udde   Brännhällorna bergknallar
  *Båskärhamnen vik   Brännågern åger
  Båtskäret skär   Brännåsen ås
  Båtögern strandområde   Brännögern ö
  Bärmyran myr   Brännören ö
  Danielsögern udde   Brännögershålet sund
  Degersjön sjö   Bullerudden udde
  *Degersjön sjö   Burstrandskroken vik
  Degersjön åker   Byviken vik
  Degersjön åker   Byviken vik
  Degersjön myr   Byviken ort.n
  Djuphålet vik   Byviksberget höjd
  Djupkroken vik   Bådagrundet udde
  Djuprkoken vik   Bådagrundet udde
  Djupsjön åker   Bådagrundkroken vik
  Djupudden udde   Bådagrundkroken vik
  Djupudden udde   Båtskäret udde
  Döv-Larskroken tjärn   Bärmyren hjortronmyr
  Elvatjärnarna tjärnar   Bärmyren myr
  Erik-Augustgrundet grund   Dalen äng
  Finnarslundgraven tjärn   Degersjön odlad myrmark
  Finnen strandområde   Degersjön åker
  Finnhålet sund   Degerstögrund myrland
  Finnkroken vik   Djupbredden del av Halörsbredden
  Finnögrarna skär   Djupgrubban grop
  Fiskögern grund   Djupkroken vik
  Fjussgrundgraven tjärn   Djupsjön åker
  Fjäderägg ö   Dyngdiket sjö
  Fjäderäggen, Stora fyr   Dömanhällan hälla
  Fjäderägg, St. ö   Döv-Larskroken sjö
  Fjäderägg, L. el. St. öar /Se   Dövlasse tjärn
  *Fjäderäggskären öar   Engelskhällorna grund
  Fjärdskatan strandområde   Engelskhällorna skär
  Flaggdikena tjärnar   Erik-Gustavsbacken backe
  Frickgraven tjärn   Fanasjönybruken nyodlingar
  Fulingen grund   Fanasjön sjö
  *Gaddarna klippor el. stengrund /Se   Finnarslundgraven tjärn
  Gaddbådan skär   Finnen strand
  Gadden ö   Finnhålet sund
  Gaddhällan skär   Finnkrokarna vik
  Gaddhällbådan skär   Finnågrarna grund
  Gaddhällgrundet grund   Finnögrarna skär
  Gaddhällorna skär   Finnörarna, se Finnågrarna Saknas
  Gaddhällrevet grund   Finnörarna skär
  Gaddsnytan udde   Fjäderäggs sten ö
  Gaddströmmen sund   Fjärdskatan sjö
  Gammbastuviken vik   Flottgrundet strand
  Gammbåtlänningen tjärn   Flåtgrunddikena sjöar
  Gammelhamnen tjärn   Flåtgrundet del av Sörgadden
  Gammelhamnkroken vik   Frickgraven tjärn
  Gammel-Nötvikslätten terräng   Fulingen skär
  Gamm-Gäddbäck strandområde   Fulingen grund
  Gammputten tjärn   Fåfängan åker
  Gerklubben ö   Fårhagskroken vik
  Gerklubbgrundet grund   Fårhagskroken vik
  Gerklubbögern grund   Gaddbådan grund
  Gersjöberget höjd   Gaddbådan ö
  Gersjökroken vik   Gadden ö
  Gersjön tjärn   Gadden ö
  Getryggen näs   Gaddhällan grund
  Gladhällan hälla   Gaddhällan ö
  Gladskäret kuststräcka   Gaddhällbådan skär
  Gladskäret del av Ängesön   Gaddhällbådan ö
  Gladskärhällorna hällor   Gaddhällrevet rev
  Gladskärögern grund   Gaddströmmen vatten
  Grannsanden strandområde   Gaddströmmen sund
  Gropsanden strandområde   Gammbastuviken vik
  Grossgrunden ö   Gambastuviken vik
  Grossgrunden skär   Gammbåtlänningen Saknas
  Grossgrunden ö   Gambåtlänningen vik
  Grossgrundet ögrupp   Gamjäbbäck del av Jäbbäck
  Grossgrundgrundet grund   Gamjäbbäcksvägen stig
  Grossgrundvattnet havsvik   Gamla Gäddbäcken plats med fiskebodar
  Grubbelsundet sund   Gammelhamnen sjö
  Grundbredden sund   Gammelhamnen sjö
  Grundet grund   Gammelhamnkroken vik
  Gråsgrundsgrundet grund   Gammelhamnkroken vik
  Gråsjälbådan skär   Gampotten sjö
  Gråsjälstenarna grund   Gammputten sjö
  Gräsögern terräng   Gerklubben ö
  Gräsögern grund   Gersjön sjö
  Gräsögersslätten terräng   Getryggen del av näs
  Grötvikuddarna udde   Getryggen landrygg
  Gubbstenen grund   Gjärsklubben ö
  Guneliusstenarna grund   Gjärssjön sjö
  Gåsdiket tjärn   Gladhällan udde
  *Gåsflottan halvö eller udde   Gladskäret del av strand
  Gåsflottaägern halvö eller udde   Glaskäret kuststräcka
  Gåsflötakallen triangelpunkt   Glaskärhällorna hällor
  Gåsflötan ö   Glaskärtjärn tjärn
  Gåsflötan skär   Gladskärågern grund
  Gåsflötan triangelpunkt   Gossflötakallen skär
  Gåsflötaudden udde   Gossflötan ö
  Gåsflötaviken vik   Gossflötan halvö
  Gåsflötaögern grund   Gossflötaviken vik
  Gåskrokarna vik   Grannsand(en) strand
  Gåsögern udde   Grannsanden sandstrand
  Gäddbäcksriset åker   Grossgrunden ö
  Gäddbäcksundet, se Segskärsundet sund   Grossgrunden ö
  Gäddbäckssundet sund   Grossgrundet ö
  Gäddbäcksåsarna åsar   Grovsand(en) strand
  Hackarsbacken backe? /Se   Grovsanden sandstrand
  Hackgrundet, se Häckgrunden halvö   Grubbelsundet sund
  Hallen höjd   Grubbströmsbacken backe
  Hallören, se Halögern udde   Grubbågern udde
  Halvtjärnen tjärn   Grundbredden del av Halörsbredden
  Halågern ö /Se   Grundet grund
  Halögern udde   Gråsjälbådan ö
  Halögern udde   Gråsjälbådan ö
  Halörsbredden sund   Gråsjälstenarna grund
  Halörsgraven tjärn   Gråsjälstenarna grund
  Halörshällan grund   Gräsågern myr
  Halörsskatan dal av Ängesön   Gräsögern land
  Halörsstenen halvö   Gräsögerstjärnen tjärn
  Halörsstenen grund   Gröbbelsundet sund
  Halörsströmmen sund   Grötvikuddarna uddar
  Halörstjärnen tjärn   Gubbsten(en) udde
  Hamnen vik   Gubbsten(en) sten
  Hamntutterdiket tjärn   Gubbstenen sten
  Hamntutterhällan strandområde   Gustav-Hansgärdan f.d. gårdsplan
  Hans-Mickelsögern, Inre grund   Gåsdiket sjö
  Hans-Mickelsögern, Yttre grund   Gåsflottaågern halvö
  Hans-Mickelsögern, Yttre grund   Gåsflottekallen grund
  Hansnybruket åker   Gåsflotten skär
  Haraskeket rev   Gåsflotten udde
  Haraögern udde   Gåsflotten ö
  Haraögern udde   Gåsflotteudden udde
  Hasabacktjärnen tjärn   Gåsflotteviken vik
  Hattkarlen grund   Gåsflotteågern skär
  *Hindersgrunden ö-grupp   Gåsflåtekallen skär
  Holmögadd fyrpl., ö   Gåsflåten ö
  Holmögadd triangelpunkt   Gåsflåteågern halvö
  Holmön ö   Gåskrokarna vikar
  Holmön ö   Gåskroken vik
  Holmön ö   Gåsågern del av Häckgrundet
  Holmön ö   Gåsögern udde
  Holmön ö /Se   Gäddbäckssundet sund
  Holmön ö   Gäddbäckssundet sund
  Holmön ö   Gäddbäcksåsarna ås
  Holmön sn och ö /Se   Gärssjöberget berg
  *Holmöskären öar   Gärssjökroken sund
  Hugins grund   Hallen backe
  *Hundgrundet udde   Halågern udde
  Hundgrundrevet triangelpunkt   Halågern, Lilla ö
  Hundtungan strandområde   Halågersgrundet, St. ö
  Hurrgrundet grund   Halågershällan grund
  Hurrgrundet grund   Halågerskatan udde
  Håtgrundögern triangelpunkt   Halågersskatan halvö
  Håtgrundögerskroken vik   Halågersströmmen, se Halörströmmen Saknas
  Häckgrunden, se Hättskär ö   Halågersströmmen sund
  Häckgrunden halvö   Halörn, Lilla ö
  Häckgrunden del av Ängesön   Halörsbredden vik
  Häckgrundet del av ögrupp   Halörsbredden vik
  Häckgrundet del av ögrupp   Halörsbäcken bäck
  Hällögern grund   Halörsgraven sjö
  Hällögern grund   Halörsgraven sjö
  *Hästskär del av Holmögruppen   Stora Halörsgrundet ö
  Hättskär ö   Halörsgrundet, Stora ö
  Höghällorna terräng   Halörshällan hälla
  Högögern grund   Halörskatan, se Halågerskatan Saknas
  Högögern udde   Halörskatan halvö
  Högögern grund   Halörsten(en) udde (förr grund)
  Idmanskallen grund   Halörsstenen sten
  Innervattnet tjärn   Halörströmmen vatten
  Innerviken tjärn   Halörsströmmen sund
  Israel grund   Hamnen vik
  *Jabäcksmyran myr   Hamntutterhällan udde
  Jan-Jansudden udde   Hamntutterhällan hälla
  Jan-Jonsögern udde   Hans-Mickelsstenarna stenar
  Jan-Jonsögern holme   Harsjeket rev
  Jebäcksundet sund   Haraschejket rev
  Jerklubben ö   Harågern del av Häckgrundet
  Jersjön sjö   Haraögern halvö
  Johanssonsudden udde   Hasabacktjärnen tjärn
  Jon-Larshällan grund   Hasabacktjärn tjärn
  Jonskärdikena tjärnar   Hattkarlen holme
  Jonskärviken tjärn   Hattkarlen ö
  Jonängdiket tjärn   Hetsögrytan sjö
  Jonängkroken vik   Holmö gadd fyrplats
  Jungfruögern udde   Holmögadd ö
  Juthällan udde   Holmön ö
  *Jäback del av Holmön   Holmön ö
  Jägarstenen grund   Hundgrundrevet udde
  Jägarögrarna, Norra grund   Hundgrundrevet udde
  Jägarögrarna, Södra grund   Hundgrundrevhällorna hällor
  *Jöningen holmar och sandrev   Hundgrundrevskroken vik
  Jönsen terräng   Hundgrundsudd, se Hundgrundrevet Saknas
  Kalkögern grund   Hundgrundsudd udde
  Kallhålet tjärn   Hundtungan udde
  Kalvdiket tjärn   Hundtungan strand
  Kammaren strandområde   Hundtungdiket tjärn
  Kammarkroken vik   Hurrgrundet grund
  Kammen ås   Håkansgärdan f.d. gårdsplan
  Kanadagrundet grund   Håtgrundögern landremsa
  Kanalen sund   Håtgrundågern triangelpunkt
  Kanalen sund   Håtgrundögerskroken vik
  Kanalögern näs   Håtgrundögersudden udde
  Karl-Karlskroken vik   Häckgrunden halvö
  Karlsögern grund   Häckgrunden del av Ängesön
  Killinghällan grund   Häckgrundet del av Ängesön
  Klafsänget sjö   Häckgrundrevet rev
  Klafsänget tjärn   Hällan Saknas
  Klemmesgrundet terräng   Hällgrund berg
  Klemmesgrundudden udde   Höghällorna hällor
  Klemmesgrundögrarna skär   Höghällnybruket åker
  Klintarna dal av Ängesön   Högögern ö
  Klintgraven tjärn   Högågern grund
  Klintviken vik   Höllhösmyran åker
  Klockarögern grund   Idmanskallen, se Idmansågern Saknas
  Klubben del av Ängesön   Idmanskallen ö
  Klubbhällorna terräng   Idmansågern skär
  Klubbtjärnen tjärn   Ildikena tjärnar
  Klubbudden udde   Innerstögern ö
  Klubbuddkroken vik   Innervattnet sjö
  *Knifwingen udde   Innervattnet sjö
  Knivingsdiket tjärn   Innerviken änge
  Knivingsgraven tjärn   Innerviken kärr
  Knivingskallen, Norra grund   In-på-vattnet sjö
  Knivingskallen, Södra grund   Israel ö
  Knivingskroken vik   Jan-Andersgärdan f.d. gårdsplan
  Knivingskroken vik   Jan-Annersnybruket åker
  Knivingsudden udde   Jan-Ersgärdan f.d. gårdsplan
  Knivingsudden udde   Jan-Ersnybruket åker
  Knivögern udde   Jan-Janssten sten
  Knivörskroken vik   Janjansudden udde
  Knutdiket tjärn   Jan-Jansudden udde
  Knutkroken vik   Jan-Jonsögern ö
  Knuträffen näs   Jan Jonsågern udde
  Knutudden udde   Jan-Jonsögern udde
  Kobbhällan grund   Jan-Karlsgärdan f.d. gårdsplan
  Kolahusgrundet grund   Janne-Bäckströmsnybruket åker
  Kolahuskroken vik   Janolsågern grund
  Kolahusudden, Västra udde   Jebäcksundet, se Gäddbäckssundet Saknas
  Kolahusudden, Östra udde   Jebäcksundet sund
  Kontarna terräng   Jerklubben ö
  Kontarna terräng   Jerklubbgrundet grund
  Kontbäcken bäck   Jerklubbågern ö
  Kontgraven tjärn   Jerklubbögern ö
  Konthällorna grund   Jersjöberget berg
  Kontviken vik   Jersjökroken vik
  Kontviken vik   Jersjön sjö
  Koppslätten terräng   Jersjönybruket åker
  Kopptjärnarna tjärn   Joarsgärdan f.d. gårdsplan
  Korvögern grund   Johanssonsgärdan f.d. gårdsplan
  Korvögersudden udde   Jon-Ersgärdan f.d. gårdsplan
  Koögern udde   Jon-Erskroken vik
  Krabbögern udde   Jon-Larshällan hälla
  Kroken vik   Jon-Larshällrevet rev
  Kroksand strandområde   Jonskärberget berg
  Kroksandgraven tjärn   Jonskärbäcken bäck
  Kroksandögern udde   Jonskärrmökena mark
  Kråkvikögern udde   Jonskärviken sjö
  Kummerskäret skär   Jonskärviken sjö
  Kummerskärsdikena tjärnar   Jonskärvägen väg (prickstig)
  Kummerskärsudden udde   Jonskärågern, Stora ö
  Kvarken, Västra hav   Jonängdiket tjärn
  Kvarken, Västra hav   Jonängdiket sjö
  Kvarnbäcken bäck   Jonänget land
  Kvarnhammaren bergsterräng   Jonänget sjö
  Kvarnhällorna terräng   Jonängskroken vik
  Kvistersviken tjärn   Jonängkroken vik
  Kyrkdiket tjärn   Jonängsundet sund
  Körelhamnen strandområde   Jonängsviken sjö
  Labbskäret del av Ängesön   Jonängsviken vik
  Labbsundögern triangelpunkt   Jungfruögern udde
  Labbsundögern holme   Juniliusstenen sten
  Lappkåtamorarna myr   Juthällan udde
  Laxbådagrund grund   Jäbbäck strand
  Laxbådagrundet ö   Jäbbäcksriset åker
  Leksögern grund   Jäbbäcksvägen väg
  Lill-Bockhällan udde   Jäbbäcksåsarna ås
  Lill-Fanasjöbacken höjd   Jägarågern grund
  Lill-Fanasjöbäcken bäck   Jägarögrarna öar
  Lill-Fanasjön tjärn   Jägerören ö
  Lill-Fanasjönybruket åker   Järmesrummet bäck
  Lillfjäderägg ö   Jönsen land
  Lill-Fjäderägg triangelpunkt   Kajutan slätt
  Lill-Fjäderäggsögern grund   Kalkögern del av Rössgrunden
  Lillgrundet grund   Kallhålet kärr
  Lillgrundsrevet udde   Kalvdiket sjö
  Lill-Grötvikkroken vik   Kammarn f.d. fäbodplats
  Lillhalörsgrundet, se Grågrundsgrundet grund   Kammen ås
  Lill-Halörsgrundet triangelpunkt   Kanadagrundet grund
  Lillhällan udde   Kanalen sund
  Lillhällan grund   Kanalen del av Halörsströmmen
  Lillhällhålet vik   Kanalhålet sund
  Lillhällrevet grund   Karl-Annersgärdan f.d. gårdsplan
  Lillhällsnytan udde   Karl-Jonsgärdan f.d. gårdsplan
  Lill-Jonskärvarpet tjärn   Karl-Karlskroken vik
  Lill-Jonskärögern grund   Karlsgärdan f.d. gårdsplan
  Lillklinten del av Ängesön   Karlsögern ö
  Lillklinthällorna grund   Kerstegärdan f.d. gårdsplan
  Lillklintkroken vik   Kerstelångrevet land
  Lill-Knivingsögern grund   Kerstenybruket åker
  Lill-Kvarndiket tjärn   Kerstestenen sten
  Lill-Långskärgraven tjärn   Killingarsgraven kärr
  Lill-Märkögern holme   Killinghällan hälla
  Lill-Oxbådan udde   Klafsänget sjö
  Lill-Sekastgraven tjärn   Klafsänget sjö
  Lill-Sundgrundet terräng   Klemmesgrundet, del av Grossgrunden Saknas
  Lill-Trappviksanden strandområde   Klemesgrundet udde
  Linnbrack grund   Klemesgrundsudden, se Klemesgrundet Saknas
  Lissetstenen grund   Klemmesgrundudden udde
  Lunden näs   Klemmesgrundögrarna öar
  Lushällkroken vik   Klemmetsgärdan f.d. gårdsplan
  Långdiket tjärn   Klintarna, se Klintviken Saknas
  Långdiket tjärn   Klintarna del av Ängesön
  Långdiket tjärn   Klintgraven insjö
  Långgrunddiket tjärn   Klintgraven sjö
  Långgrundet terräng   Klintviken vik
  Långgrundögern udde   Klintviken vik
  Långklinten del av Ängesön   Klockarågern holme
  Långklintgraven tjärn   Klockarögern ö
  Långklintskravlet strand   Klockarnybruket åker
  Långrevet terräng   Klubbudden udde
  Långrevgraven tjärn   Klubbudden skär
  Långsjön sjö   Klubbudden udde
  Långsjön tjärn   Klubbuddkroken inbuktning på Klubbudden
  Långsjön tjärn   Klöbben Saknas
  Långtjärnen sank mark   Klöbbudden udde
  *Långwikan vik   Knivingsdiket sjö
  Långviken sjö   Knivingsgraven sjö
  Långviken tjärn   Knivingsgraven sjö
  Långviken tjärn   Knivingskallen skär
  Långvikhällan grund   Knivingskallen skär
  Långvikudden udde   Knivingskroken vik
  Långågern halvö eller udde   Knivingskroken vik
  Långögern grund   Knivingsudden udde
  Långögern skär   Knivingsudden udde
  Långögern grund   Knivågern del av land
  Långögern holme   Knivögern f.d. fäbodplats
  Långögern grund   Knivörskroken vik
  Långögershålet sund   Knivörskroken vik
  Magdalenaögern udde   Knutkroken vik
  Malbådahällan grund   Knutkroken vik
  Malbådan grund   Knutudden udde
  Långögershålet vik   Knutudden udde
  ?Lårögerskroken o./el. Bastukroken vik   Kobbhällan skär
  Lårögerskroken vik   Kolahusgrundet grund
  Malgrundbådan udde   Kolahusgrundet grund
  Malgrundet grund   Kolahuskroken vik
  Malgrundet grund   Kolahuskroken vik
  Malgrundhålet sund   Kolahusudden udde
  Malgrundkallen skär   Kolahusudden udde
  Malgrundögrarna skär   Koppslätten slätt
  Malhösarna skär   Kopptjärnarna tjärnar
  Malhöshålet sund   Korvågern, se Klubbudden Saknas
  Malskäret skär   Korvögern ö
  Malskärstenarna grund   Korvögersudden udde
  Malskärögern grund   Koågern udde
  Malögern grund   Koögern udde
  Marrahålet tjärn   Krabbögern ö
  Martinsvarpet grund   Krisandershällorna hällor
  Mauritsögern grund   Kråkvikågern udde
  Mellangrundet grund   Kråkvikögern udde
  Mellansundet vik   Kummerskäret udde
  Mickelsdiket tjärn   Kummelskäret spets
  Mickelsstinthällan grund   Kummerskärsdikena sjöar
  Mickelsudden udde   Kummerskärskrokarna vikar
  Mittgadden terrängområde   Kummelskärsuddarna uddar
  Mitti-Skatasjön tjärn   Kummerskärsudden udde
  Mittiskärskrokarna vik   Kuntviken vik
  Mjölmatt grund   Kuntviken vik
  Mjösund terräng   Knutvikshällan grund
  Mordomsgraven tjärn   Kvarnbäcken bäck
  Monkhälla grund /Se   Kvarnbäcken bäck
  Munkhällan strandområde   Kvarndiket sjö
  Munkhällan holme   Kvarnersmyren odlad myr
  Munkhällgrundet grund   Kvarnhammarn bergsterräng
  Munkhällkroken vik   Kvarnhällorna hällor
  Måsgrundgraven tjärn   Kyrkdiket sjö
  Måsögern grund   Kålbärsmalen bergssträckning?
  Nordgadden, se Gadden ö   Köntarna område
  Nordisundet vik   Köntbäcken bäck
  Nord-Långögern holme   Köntgraven kärr
  Nord-Storvikögern grund   Könthällorna hällor
  Norrgadden, se Nördgadden ö   Köntviken vik
  Ny-Gäddbäck strandområde   Köntögrarna öar
  Nyåkern åker   Körelhamn(en) fäbod
  Nörd-Bergudden udde   Labbgrunddikena kärr
  Nörd-Bådgrundet grund   Labbskäret bergstrakt
  Nörd-Ekrotsögern grund   Labbsundsågern udde
  Nörd-Enaögern grund   Labbsundågern udde
  Nördfjärden sjö   Labbsundögern udde
  Nördgadden del av ö   Lappkåtamorarna kärr
  Nördgadden ö   Laxbådagrund ö
  Nördgraven tjärn   Laxbådagrundet ö
  Nördgraven vik   Lejongärdan f.d. gårdsplan
  Nördgraven vik   Leksögern ö
  Nördgravhålet vik   Lilla Fjäderägg ö
  Nörd-Nötviken vik   Lilla Halågern ö
  Nördrevsudden udde   Lilla Halörn, se Lilla Halågern Saknas
  Nörd-Skatasjön tjärn   Lillfanasjöbacken bergknalle
  Nörd-Skatasjön tjärn   Lillfanasjöbacken backe
  Nörd-Slokisögern grund   Lillfanasjöbäcken bäck
  Nörd-Snöcksmyran myr   Lill-Fanasjön sjö
  Nördåkern åker   Lillfanasjön myr
  Nörsinggraven tjärn   Lill-Fjäderägg ö
  Nötviken vik   Lillfjäderäggsågern skär
  Nötvikshålet sund   Lillgrund grund
  Nötvikögern grund   Lillgrundet grund
  Nötvikögershålet vik   Lillgrundet grund
  *Orrskär del av Holmön /Se   Lillgrundet grund
  Orrögern grund   Lillgrundrevet Saknas
  Orrögersrevet grund   Lillgrötvikkroken vik
  Paradisland strandområde   Lillgrötvikkroken vik
  Peresaxkroken vik   Lillhalörsgrundet ö
  Peresaxudden udde   Lillhällan udde
  Per-Olshällan grund   Lillhällan udde
  Petdiknybruket åker   Lillhällhålet vik
  Petkalögern grund   Lillhällhålet förutvarande sund
  Petkroken vik   Lillhällrevet landtunga
  Plaskan grund   Lillhällsnytan udde
  Plönsen näs   Lillhälludden udde
  Präststenen grund   Lillhömyren odling
  Pusset åker   Lilljonsjövarpet tjärn
  Pötten åker   Lilljonskärdiket tjärn
  Rentjärnen tjärn   Lilljonskärvarpet sjö
  Reven näs   Lilljonskärågern ö
  Risstrandsjön tjärn   Lilljonskärågern ö
  Risstrandsjön tjärn   Lill-Jonskärögern ö
  Roarhålet vik   Lillklinten udde
  Roarhålet vik   Lillklinthällarna skär
  Rotögern grund   Lillklinthällorna hällor
  Rotörshålet vik   Lillklintkroken vik
  Rotörsudden udde   Lillklintkroken vik
  Rotörsudden udde   Lillknivingsögern udde
  Runddiket tjärn   Lillkvarndiket sjö
  Ryssgravarna terräng   Lillkvistersviken tjärn
  Rysshällan grund   Lillmyren myr
  Röjbådakroken vik   Lilloxbådan udde
  Röjbådan del av ö   Lilloxbådan ö
  Rönnögern udde   Lillsekasgraven tjärn
  Rönnögershålet sund   Lillsundgrundet udde (näs)
  Rörmyran myr   Lillsundgrundet landtunga
  ?Rössgrunden udde   Lilltrappviksanden strand
  Rössgrunden del av Ängesön   Lilltrappvikssanden sandstrand
  Rössgrunden ö   Lillvalstengraven tjärn
  Rössgrundhålet vik   Lillvalstengraven sjö
  Rössgrundkroken vik   Lillöllerögern ö
  Rössgrundögern holme   Linnbrack grund
  Salstenshålet sund   Linnbrack skär
  Sanden strandområde   Lissetstenen sten
  Sanden strandområde   Lomtjärnen åker
  Sandgraven sank mark   Lund(en) landremsa
  Sandvikstjärnen åker   Lunden alskogsdunge
  *Segskär ö   Lunden alskog
  *Segskärsundet sund   Lundinsåkern utdikt sjö
  Sekasttjärnen tjärn   Lundströmsbacken backe
  Sikskärsbådan triangelpunkt   Lundströmsgärdan gårdsplan
  Sikskärsgraven tjärn   Lundströmsnybruket åker
  Sikskärsgrundet grund   Låggrund myr
  Sikskärskroken vik   Långgrundet strand
  Sikskärsudden udde   Långgrundet del av landtunga
  Sillberget terräng   Långgrundet, Norra ö
  Själahällan grund   Långgrundågern näs
  Själahällhålet sund   Långgrundögern del av landtunga
  Själastenen grund   Långhagstenen sten
  Själaögern grund   Långklintgraven (sjö) tjärn
  Skalmhällan udde   Långklintskravlet strandstycke
  Skaragrundet näs   Långklintskravlet kuststräcka
  Skaragrundkroken vik   Långmyren myr
  Skaragrundrevet udde   Långrevet näs
  Skatagrunden skär   Långrevet land
  Skatagrundsudden udde   Långrävgraven sjö
  Skatagrundudden udde   Långrevgraven kärr
  Skatahällan grund   Långsjön sjö
  Skatan del av Holmön   Långsjön sjö
  Skatan skogsmark   Långtået backsluttning
  *Skatasundet sund   Långviken sjö
  Skataudd udde   Långviken sjö
  Skeppsögern grund   Långviken tjärn
  Skevagrundet udde   Långviken myrmark
  Skevagrundkroken tjärn   Långvikudden udde
  Skittegrundsundet sund   Långvikudden udde
  Skorvelgraven tjärn   Långågern ö
  *Skorvsgraven vik   Långågern udde (halvö)
  Skragrundudden udde   Långågern grund
  Skutvikhålet sund   Långågern ö
  Skärgårn ö /Se   Långågern udde
  Skärnäsögergraven tjärn   Långågern ö
  Skärrsten grund   Långögern ö
  Sköthällan ö   Långögern ö
  Sköthällan grund   Långögern ö
  Sköthällan ö   Långögern ö
  Slarvögern grund   Långögern udde
  Slokisögern skär   Långögern ö
  Smedsnybruket åker   Långågershålet sund
  Smonkgrundet grund   Långögershålet sund
  Småhällkroken vik   Långögershålet sund
  Snörvelrevet grund   Långören ö
  Spiken näs   Långören, N. ö
  Spikgraven tjärn   Länningen strand
  Spjällhällan udde   Malbådan grund
  Spjällhällvattnet tjärn   Malbådan ö
  Spärrögern grund   Malgrundet ö
  Spärrörshålet sund   Malgrundet ö
  Spärrörsstenen grund   Malgrundet ö
  Stampudden udde   Malgrundhålet sund
  Stenicken tjärn   Malgrundkallen ö
  Stenögerskroken vik   Malgrundkallen skär
  Stockgrundbådan udde   Malgrundstenarna del av Molgrund
  Stockgrundet udde   Malgrundågrarna grund
  Stockgrundhamnen vik   Malgrundögrarna öar
  Stockörsfjärden sjö   Malgrundögrarna öar
  Stolpögern grund   Malhösan grund
  Stor-Bockhällan udde   Malhösan ö
  Stor-Fanasjöbäcken bäck   Malhösarna ö
  Stor-Fanasjön tjärn   Malhösgrundet grund
  Stor-Fjäderägg ö   Malskäret del av Grossgrund(en)
  Stor-Fjäderägg ö   Malskäret landtunga
  Storfjärdberget höjd   Malskärstenarna grund
  Stor-Fjärdbäcken bäck   Malskärågern skär
  Storfjärden sjö   Malågern grund
  Storfjärden fjärd   Mannel-Persgärdan f.d. gårdsplan
  Storfjärden tjärn   Marrahålet skogsbleka
  Storgrundet grund   Marsmohällorna hällor
  Stor-Grötvikkroken vik   Mellangrundet ö
  Stor-Halörsgrundet grund   Mellangrundet ö
  Storhålet sund   Mellanjäbbäck del av Jäbbäck
  Storhällan strandområde   Mellansundet sund
  Stor-Jonskärögern grund   Mickelsdiket sjö
  Storklubbtjärnen tjärn   Mickelsgärdan Saknas
  Stor-Kolahusgrundet grund   Mickelsnybruket åker
  Storkroken vik   Mickelsstinthällan Saknas
  Storkroken tjärn   Mickelsudden udde
  Storkroken vik   Mickelsudden udde
  Stor-Kvarndiket tjärn   Mittikummerskärskroken vik
  Stor-Kvistersviken tjärn   Mittiskatasjön tjärn
  Stor-Kvistersviken tjärn   Mittistället del av strand
  Stor-Leksögern grund   Mittitaskhamnen sjö
  Stormyran myr   Mjölmatt holme
  Stor-Märkögern holme   Mjölmattågern, se Storstenågern Saknas
  Stor-Oxbådadiket tjärn   Mjölmattögrarna öar
  Stor-Oxbådahålet sund   Mjösund Saknas
  Stor-Oxbådan udde   Mjösund område
  Stor-Sekastgraven sjö   Mordomsgraven sjö
  Storstendiket tjärn   Munkhällan udde
  Storstenögern grund   Munkhällan hälla
  Storstenögern udde   Södra munkhällkroken vik
  Storstenögern udde   Munkhällkroken vik
  Storstenögern skär   Myrgroven dike
  Storstenögern grund   Måsgrundet skär
  Stor-Sundgrundet udde   Måsgrundgraven sjö
  Stor-Trappviksanden strandområde   Märkhålet sund
  Stor-Valstengraven sank mark   Märkhålet sund
  Storvarpet vik   Märkågern skär
  Storvikdiket tjärn   Märrhålet »myrbäck»
  Storviken vik   Nedre tackgrundviken tjärn
  Storviken vik   Nedertackgrundviken sjö
  Storvikhällorna strandområde   Nings-Pettersgärdan f.d. gårdsplan
  Storvikudden udde   Nordbergudden udde
  Storåvättan tjärn   Nordbådagrund ö
  Strandberget höjd   Nordbådgrundet ö
  Strömgrundet grund   Nordeitermanskäret skär
  Strömhålet sund   Nordekrotsögern ö
  Strömrevet grund   Nordenaögern ö
  Strömudden udde   Nordfjärden odlad mark
  Strömögern skär   Nordfjärden sjö
  Stupskärsstenarna grund   Nord-Gadden del av Gadden
  Stångersrevet näs   Nordgraven sjö
  Sultingsrevet udde   Nordgraven sjö
  Sundögern halvö   Nordgravhålet sund
  Svaget vik   Nordgravhålet vik
  Svappelhällan grund   Nordjonasdiket tjärn
  Svappelhällkroken vik   Nord-Långögern ö
  Svartbådadiket tjärn   Nordnötviken vik
  Svartbådahålet sund   Nordnötvikhålet sund
  Svartbådahällan grund   Nordevet udde
  Svartbådakroken vik   Nordrevsudden udde
  Svartbådan strandområde   Nordslokisögern ö
  Svartbådaskravlet grund   Nordspiken kärr
  Svartbådaögern grund   Nordsnöksmyran åker
  Svartskatan grund   Nordströmsgärdan f.d. gårdsplan
  Svartskataögern grund   Nordtömmelögersviken vik
  Svartskär ö   Nordåkern åker
  Svartstenudden udde   Nordön del av Holmön
  Svartågern ö   Norra ekrotsågern skär
  Svinberget terräng   Norra Långgrundet Saknas
  Svärtesbredden vik   Norra långögern grund
  Svärtesgrunddiket tjärn   Norrbergudden udde
  Svärtesgrundet terräng   Norrbådgrundet grund
  Svärtesgrundudden udde   Norrgraven sjö
  Svärtögern ö   Norrgraven vik
  Sönnerstgrundkallen grund   Norr i sundet sund
  Sör-Bergudden udde   Norr i sundet sund
  Sör-Bådgrundet grund   Norrsnöksmyren myr
  Sör-Ekrotsögern triangelpunkt   Norrsundet sund
  Sör-Enaögern grund   Norrtömmelågersviken vik
  Sörfjärden sjö   Nyjäbbäck del av Jäbbäck
  Sörgadden del av ö   Nyåkern åker
  Sörgadden terrängområde   Nöskinngraven sjö
  Sörgraven vik   Nötviken vik
  Sörgraven tjärn   Nötvikågern spets
  Sörisundet, se Segskärsundet sund   Nötvikögern ö
  Sörisundet sund   Nötvikågershålet sund
  Sör-Jonasdiket tjärn   Ol-Ersgärdan f.d. gårdsplan
  Sörrevsudden udde   Ol-Mickelsgärdan f.d. gårdsplan
  Sör-Skatagrundkroken vik   Ol-Olsnybruket åker
  Sör-Skatasjön tjärn   Onkastögergraven sjö
  Sör-Slokisögern triangelpunkt   Onkastögerudden udde
  Sörsnöcksmyran myr   Orrågern ö
  Sör-Snöcksmyran myr   Orrågern ö
  Sör-Storvikögern triangelpunkt   Orrögern ö
  Sör-Tömmelögersviken vik   Orrögersrevet rev
  Sörviken vik   Orrören ö
  Söråkern åker   Partgrundet grund
  Sörön skogsområde   Pell-Persgärdan f.d. gårdsplan
  Tackgrundet terräng   Peresaxkroken vik
  Tackgrundgraven tjärn   Peresaxudden udde
  Tackgrundvikarna tjärnar   Per-Hansgärdan f.d. gårdsplan
  Tackgrundögern grund   Per-Holmgrensgärdan f.d. gårdsplan
  Tallriksögern skär   Per-Olsstenen sten
  Taskhamnen hamn, ankringsplats   Petkroken vik
  *Taskhamn f.d. vik   Pettdikena åker
  Taskhamnen tjärnar   Petter-Manuelsgärdan f.d. gårdsplan
  Taskhamnsundet sund   Plan fiskeställe
  Taskhamnudden udde   Plankögern ö
  Tavelögrarna grund   Plönsen landtunga
  Tegströmsstenen grund   Potten åker
  Tegströmsstenen grund   Prästnybruket åker
  Tjädersten grund   Präststenen sten
  Tjärhåvskroken vik   Pusset myr
  Tjärhovskroken vik   Pusset åker
  Tjärhåvsudden udde   Putten åkerland
  Tomastjärnen tjärn   Rentjärnen tjärn
  Tomastjärnen tjärn   Reven rev
  Torrvastdiket tjärn   Risstrandsjön sjö
  Torrvastkroken vik   Roarhålet inlopp
  Torrvastrevet rev   Roarhålet sund
  Torrvastudden udde   Rossgrundet, se Rössgrundet Saknas
  Torsjöhålet vik   Rossgrundet halvö
  Torsjövattnet tjärn   Rossgrundsågern, se Rössgrundsågern Saknas
  Torskallen udde   Rossgrundsågern skär
  Torskallögern näs   Rotershålet inlopp
  Trappan udde   Rotörshålet sund
  *Trappen udde   Rotersudden udde
  Trapporna udde   Rotågern grund
  Trappsanden strandområde   Rotörsudden udde
  Trappskär skär   Räften rev
  Trappskär ö   Röjbådahällan hälla
  Trappskär ö   Röjbådan, del av Juklubben Saknas
  Trapptjärnen tjärn   Röjbådakroken vik
  Trappudden udde   Rönnågern holme
  Trappudden udde   Rönnögern ö
  Trappudden udde   Rörmyran åker
  Trappviken tjärn   Rösk tjärn
  Trappvikögern grund   Rösktjärnarna tjärnar
  Treningehällhålet sund   Rössgrunddiket sjö
  Treningshällan skär   Rössgrunden halvö
  Tristenhålet vik   Rössgrundet udde
  Tristenögern udde   Rössgrundhålet vik (förr sund)
  Trollhällan skär   Rössgrundhålet landspänne
  Trollhällhålet sund   Rössgrundkroken vik
  Truthällan grund   Rössgrundkroken vik
  Truthällan skär   Rössgrundrågern skär
  Truthälldikena tjärnar   Rössgrundsögern skär
  Truthälludden udde   Salstenarna stenar
  Truthällögrarna grund   Salstenshålet sund
  Trångklintarna vik   Salteriet rökeri och salteri
  Trättesbådan skär   Samuelsudden udde
  Trättesbådaögern skär   Sanden sandstrand
  Tuppen grund   Sandgraven sjö
  Tuvtjärnen tjärn   Sandgrubban grop
  Tvethällan grund   Sandvikskroken inbuktning
  Tångskäret terräng   Sandvikstjärnen tjärn
  Tångskäret strandområde   Sandvikstjärnen åker
  Tångskärshamnen vik   Sandvikstjärnögern ö
  Tångskärshamnögern grund   Sikskärsbådan grund
  Tömmelögern terräng   Sikskärsbådan skär
  Ungkastögergraven tjärn   Sikskärsgrundet land
  Ungkastögern udde   Sikskärskroken vik
  Ungkastögerudden udde   Sikskärskroken vik
  Uthällan holme   Sikskärsudden udde
  Utvattenshällan grund   Simpersgraven kärr
  *Valstenstjärn sjö   Själafjärden kärr
  Valstenudden udde   Själafjärdsdrävjan Saknas
  Vattnet vik   Själahällan hälla
  Vedaögern grund   Själahällkroken vik
  Vedaögern grund   Själastenen sten
  Vedaögershålet sund   Själaögern ö
  Vedaögersrevet grund   Skalmhällorna hällor
  Vedaögersvattnet sund   Skaragrundet kust och inland
  Villtjärnen tjärn   Skaragrundkroken vik
  Vintervägskroken vik   Skaragrundrevet rev
  Vithästen udde   Skaragrundudden udde
  Välvdiket tjärn   Skaragrundkroken vik
  Väster-Bastukroken tjärn   Skarstenen sten
  Väster-Engelskhällan grund   Skatagrunden udde
  Västerfjärden sjö   Skatagrundudden, del av Holmön Saknas
  Väster-Hundgrundrevkroken vik   Skatagrundudden spets
  Väster-Killingarsgraven terräng   Skatahällan grund
  *Västerskatagrunden udde /Se   Skatahällan ö
  Väster-Skatagrundkroken vik   Skatasjön sjö
  Väster-Vedaögern grund   Skatasjön sjö
  Västerviken insjö   Skeppsögern ö
  Västerviken tjärn   Skittegrundsundet sund
  Västervikhålet vik   Skittegrundsundet sund
  Västerön skogsområde   Skittegrundsågern udde
  Västkummerkrokarna vik   Skittegrundögern landtunga
  Västra Kvarken del av Bottniska v.   Skjutbanan slätt
  Ytterviken tjärn   Skorvelgraven sjö
  Ånögern terräng   Skorvelgraven sjö
  Ånögern strandområde   Skragrundudden udde
  Ånörsgraven tjärn   Skrölhålet kärr
  Äggögern grund   Skutvikhålet sund
  Ängesön ö   Skären ö
  Ängesön ö   Sköthällan skär
  Ängesön ö /Se   Sköthällan ö
  Ängesön ö   Sköthällrevet rev
  Ängesön ö   Sköttnybruket åker
  *Ängskäret ö   Slarvågern skär
  -öger ortnamnselement /Se   Slokisögern ö
  Ögern grund   Slokusågern skär
  Ögerviken tjärnar   Smalreven rev
  Ögervikssanden strandområde   Smedsnybruket åker
  Öllerskatan udde   Småhällkroken vik
  Öllerskatasanddikena tjärnar   Småhällkroken vik
  Öllerskatasanden strandområde   Småågarna, se Idmansågern Saknas
  Öllerskataviken vik   Småågarna öar
  Öllerögern udde   Småögrarna skär
  -ör ortnamnselement /Se   Snabbmansgärdan f.d. gårdsplan
  *Örviken sjö   Snytan udde
  Öskärkyrkogården steninhägnad   Snöksmyren åker
  Öskärudden udde   Snöksmyren odlad myr
  Öster-Bastukroken vik   Snöksmyrbacken backe
  Öster-Engelskhällan grund   Snöcksmyrslätten sandslätt
  Öster-Fanasjön tjärn   Snöksmyrslätten slätt
  Öster-Hundgrundrevkroken vik   Solvhällorna Saknas
  Öster-Killingarsgraven terräng   Sommarfähuset allund
  Öster-Skatagrundkroken tjärn   Spjällhällan udde
  *Österviken torrlagd f.d. vik   Spjälhällan hälla
  Östkrokarna vik   Spjällhällvattnet sjö
  Östnordostägern = Östnorrestågern Saknas /Se   Spjälhällvattnet sjö
  Östnordostågern udde /Se   Spånnvikmoren åker
  Östnorrestågern udde /Se   Spärrågern ö
  Östnorrestågern udde /Se   Spärrågern ö
  Östnördestkroken vik   Spärrögern ö
  Östnördestögern triangelpunkt   Spärrörshålet sund
  Öströmshällan grund   Spärrörsstenen sten
      Stavarsgärdan f.d. gårdsplan
      Stavarsnybruket åker
      Stenarna stenar
      Stenarna Saknas
      Stenicken tjärnar
      Stockersfjärden sjö
      Stockersfjärden sjö
      Stockgrundet röjning
      Stockgrundet udde
      Stockgrundhamnen vik
      Stockgrundhamnen vik
      Stockgrundudden udde
      Stockörsfjärden sjö
      Stora Fjäderägg ö
      Stolpögern ö
      Stora Halågersgrundet ö
      Storfanasjöbacken backe
      Storfanasjöbäcken bäck
      Stor-Fanasjön sjö
      Storfanasjöspängerna spänger
      Stor-Fjäderägg ö
      Storfjärdberget berg
      Storfjärdbäcken bäck
      Storfjärdbäcken bäck
      Storfjärden sjö
      Storfjärden sjö
      Storgroven dike
      Storgrundet grund
      Storgrötvikkroken vik
      Storgrötvikkroken vik
      Storhalörsgrundet ö
      Storhålet djupt ställe
      Storhålet sund
      Storhällan Saknas
      Storhömyren odling
      Storjonskärdiket tjärn
      Storjonskärågern ö
      Stor-Jonskärögern ö
      Storklubbtjärn tjärn
      Storkroken vik
      Storkroken vik
      Storkroken vik
      Storkroken vik
      Storkvarndiket sjö
      Storkvistersviken sjö
      Storkvistersviken sjö
      Storleksögern ö
      Stormyren åker
      Stormyrdiket kärr
      Stormyren odlad myr
      Storoxbådahålet sund
      Storoxbådahålet sund
      Storoxbådan udde
      Storoxbådan udde
      Storoxbådastenarna stenar
      Storsekastgraven sjö
      Storsekastgraven sjö
      Storstendiket tjärn
      Storstendiket sjö
      Storstenågern skär
      Storstenågern skär
      Storstenågern skär (grund)
      Storstenågern grund
      Storstenågern grund
      Storstenågern skär
      Storstenögern Saknas
      Storstenögern ö
      Storstenögern skär
      Storsundgrundet land
      Storsundgrundudden udde
      Storsundgrundudden udde
      Stortrappviksanden strand
      Stortrappvikssanden Saknas
      Storvalstengraven tjärn
      Storvarpet vik
      Storvalstengraven sjö
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storvikhällan hälla
      Storvikhällorna hällor
      Storvikudden udde
      Storvikudden udde
      Storvikågrarna, se Truthällarna Saknas
      Storåvättan sjö
      Storögern ö
      Strandberget berg
      Strandberget höjd
      Stranden sandstrand
      Strömhålen sund
      Strömrevet grund
      Strömågrarna skär
      Strömögrarna öar
      Stupskärsstenarna stenar
      Stupskärsstenhålet sund
      Sultingskrokarna vikar
      Sultingsrevet rev
      Sundet sund
      Sundet del av sund
      Sundågern udde
      Svaget vik
      Svappelhällan grund
      Svappelhällan hälla
      Svappelhällkroken vik
      Svappelhällkroken vik
      Svartbådakroken vik
      Svartbådan ö
      Svartbådaågern grund
      Svartisbragden vik
      Svartisören, se Svärtågern Saknas
      Svartisören ö
      Svartskatan land
      Svartskataudden udde
      Svartskataögern ö
      Svartsten sten
      Svartstenrevet rev
      Svartstensudden udde
      Svartstenudden udde
      Svarttjärnen tjärn
      Svartågern, se Svärtågern Saknas
      Svartågern ö
      Svinbacken bergkulle
      Svinberget bergkulle
      Svärtdiket sjö
      Svärtesbredden vik
      Svärtesgrunddiket sjö
      Svärtesgrundet landtunga
      Svärtesgrundudden udde
      Svärtågern ö
      Svärtögern ö
      Sälfjärdslätten myrslåtter
      Sälhällan grund
      Sälhällhålet sund
      Sälhällkroken vik
      Sävagrundkroken sjö
      Sävargrundkroken sjö
      Sö i sundet sund
      Sö i viken vik
      Sönnerstgrundkallen hälla
      Sörbergudden udde
      Sörbådagrund skär
      Sörbådgrundet grund
      Sörbådgrundet skär
      Sörbådgrundet ö
      Söreitermanskäret skär
      Sörekrotsögern ö
      Sörenaögern ö
      Sörfjärden sjö
      Sörgraven sjö
      Sörgraven vik
      Sörgraven sjö
      Sörgraven sjö
      Sör i sundet utlopp
      Sörjonasdiket tjärn
      Sörlångögern ö
      Sörnötviken vik
      Sörnötvikhålet sund
      Sörrevet udde
      Sörrevsudden udde
      Sörskatasjön tjärn
      Sörskatasjön sjö
      Sörslokisögern ö
      Sörsnöksmyran åker
      Sörspiken kärr
      Sörsundet sund
      Sörtömmelögersviken vik
      Söråkern åker
      Sörön skogsområde
      Taskhamnarna tjärnar
      Taskhamnen hamnar
      Taskhamnsundet sund
      Taskhamnsundet vik och bäck
      Taskhamnudden udde
      Tegströmsgärdan f.d. gårdsplan
      Tegströmsstenen sten
      Tegströmsstenen sten
      Tjärhovkroken vik
      Tjärhovskroken vik
      Tjärhovsudden udde
      Tjärnmyran åker
      Tomastjärn(en) tjärn
      Torsjöbäcken bäck
      Torsjövattnet sjö
      Torsjövattnet sjö
      Torsjöön del av landremsa
      Torskallen udde
      Torskallen ö
      Torskallågern näs
      Torskallögern landtunga
      Torrvastdiket sjö
      Torrvastkroken vik
      Torrvastrevet rev
      Torrvastudden udde
      Trapporna udde
      Trappsand(en) vik
      Trappskäret skär
      Trappskär ö
      Trapptjärn sjö
      Trappudden del av Holmön
      Trappudden del av Holmön
      Trappviken tjärn
      Trappviken sjö
      Treningshällan grund
      Treningshällan skär
      Treningshällhålet sund
      Treningshällhålet sund
      Trestenhålet sund
      Trestenkrokarna vikar
      Trestenågerhålet sund
      Trestenågern udde
      Trestenögern del av halvö
      Trollhällan ö
      Trollhällan ö
      Trollhällhålet sund
      Trollhällhålet sund
      Truthällan ö
      Truthällarna grund
      Truthällorna skär
      Truthälldikena sjöar
      Trollhällhålet sund
      Truthällräften rev
      Truthälludden udde
      Truthällågrarna grund
      Truthällögrarna skär
      Trångklintarna del av Klintviken
      Trättesbådan skär
      Trättesbådan skär
      Trättesbådaågern grund
      Trättesbådaögern ö
      Tuppen ö
      Tångskäret land
      Tångskärhamnen vik
      Tångskärshamnen vik
      Tömmelögern del av östra Häckgrunden
      Tömmelögersbäcken bäck
      Ungkastågergraven sjö
      Ungkastågern udde
      Ungkastågerudden udde
      Ungkastågerågern grund
      Uthällan grund
      Uthällan ö
      Uttersten sten
      Valstenågern udde
      Valstenögern udde
      Vedaögern ö
      Vedaögern ö
      Vedaögershålet sund
      Vedågern skär
      Vedågern skär
      Vedågern ö
      Viden backsluttning
      Viken utan(för) i Reven vik
      Villtjärn(en) tjärn
      Vintervägskroken vik
      Vintervägskroken vik
      Vithästen udde
      Vithästen vik
      Vithästudden udde
      Vårdkasen triangelpunkt
      Välvdiket sjö
      Västerbastukroken del av Svartisbragden
      Västerbastukroken del av Svärtesbredden
      Västerfjärden sjö
      Västerfjärden sjö
      Västerhundgrundrevkroken vik
      Västerskatagrundkroken vik
      Västerskatagrundkroken vik
      Västerststället nätställe
      Västerststället del av Stora Fjäderäggo
      Västertaskhamnen sjö
      Västertrapptjärnarna Saknas
      Västerviken sjö
      Västerviken sjö
      Västervikhålet vik
      Västervikhålet sund
      Västkummerskärskroken vik
      Ytterviken vik
      Ytterviken vik
      Ågerviken sjö
      Ågerviksslätten landremsa
      Åkermyran åker
      Åkern namn på Söråkern och Norråkern
      Ånögern land
      Ånörsgraven sjö
      Ånersgraven tjärn
      Äggågern ö
      Äggågern ö
      Äggögern ö
      Älvatjärnarna änge
      Ängesön ö
      Ängesön ö
      Ögern öst om Östnölestögern ö
      Ögerviken sjö
      Ögerviksanden stranddel
      Öllerskatasa(nd)dikena sjöar
      Öllerskatasanden sandstrand
      Öllerögern ö
      Öllerögern ö
      Öllrarsunden bäckar
      Örskär, se Öskäret Saknas
      Örskär Saknas
      Öskäret? land
      Örskärkyrkan steninhägnad
      Österbastukroken vik
      Österbastukroken vik
      Österfanasjön sjö
      Österhundgrundrevkroken vik
      Österroarhålet sund
      Österskatagrundkroken vik
      Österskatagrundkroken vik
      Österstfanasjön sjö
      Östertaskhamnen sjö
      Östertrapporna höjd
      Östertrappsanden sandstrand
      Östertrapptjärnarna Saknas
      Öst i ön område
      Östkummerskärskroken vik
      Östnordöstågern udde
      Östnordöstågern udde
      Östnorrestågern udde
      Östnorrestkroken vik
      Östnölestögern udde
      Östnölestögerskroken vik
      Öst om Trapporna kuststräcka
      Öströmshällan hälla
      Öströmsnybruket åker
      Överklintarna vik
      Övertackgrundviken sjö
      Övra tackgrundviken tjärn

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.