ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Visingsö socken : Vista härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 497 Naturnamn : 229 Bebyggelsenamn : 710 Naturnamn : 194
Visingsö sn Björklunden gärde /Se Visingsö sn sn Nummerförteckning förteckning
Visingsö sn Boktryckarelyckan åker /Se Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Visingsö sn Borga allmänning område /Se Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Visingsö ö o. sn Borgamark område /Se Visingsö sn Bankolyckan åker
Visingsö ö o. sn Borganabben udde Visingsö sn Boktryckarelyckan åker
Visingsö sn Borga slott skär /Se Visingsö sn Borga allmänning område
Visingsö sn Borga slott slottsruin /Se Visingsö ö o. sn Borgamark område
Visingsö sn Borga stenar skär Visingsö ö Borganabben udde
Visingsö ö o. sn Borgavik vik /Se Visingsö ö, sn Borgnabben udde
Visingsö sn Borgavik vik Rönsarna inbyggarbeteckning Borganabben udde
Visingsö ö o. sn Borgavik vik? /Se Skepparn inbyggarbeteckning Borga slott Saknas
Visingsö sn Brahestenen sten Öboarna inbyggarbeteckning Borga slott stenklump
Visingsö ö Daskaflon förr kärr, numera odlad mark /Se Öbosa inbyggarbeteckning Borga slott sten
Visingsö sn. o. ö. Edbogrundet, se Norrbogrundet grund /Se Abrahamstorp kronojägareboställe Borga stenar lämningar efter ett slott
Visingsö ö, sn Edbohall sten /Se Abrahamstorp gård Borgavik vik
Visingsö ö o. sn *Ekefot äng Abrahamstorp gård Borgen slott
Visingsö sn, ö *Ekefot äng /Se Abrahamstorp krono.jäg.bost. Bosjorden allmänning
Visingsö ö o. sn Ekplanteringen ekskog /Se Adamstorp lht Bäcken bäck
Visingsö sn Erstadkärr kärr Allans bs Danskakyrkogården begravningsplats
Visingsö ö Erstadviken vik /Se Allans bs. Daske floe tidtals vattenfylld sänka
Visingsö ö, sn Erstadviken vik Andersgård bebyggelse Desagropen urholkning i strandsluttning
Visingsö ö o. sn Fasanslätten terräng Andersgård bebyggelse Djupet sänka
Visingsö ö, sn Fiskedammarna fornlämning Andersgården gård »Drottningen» utskjutande parti i strandskiffer
Visingsö ö, sn Fogdakroken äng /Se Andersgården gård Edbogrundet grund
Visingsö sn Gilbertils grotta grotta? Andersgården gård Ekefot äng
Visingsö ö o. sn Gilberts hål grotta Andersgården gård Ekplanteringen ekskog
Visingsö ö, sn Gilbertils hål grotta /Se Anneborg lht Erstakärr kärr
Visingsö ö, sn Gilbertels hål sumpmark /Se Annedal utj Erstad kärr kärr
Visingsö ö & sn Gilberts hål grotta /Se Annedal lht Erstadkärret Saknas
Visingsö sn Gilbertils håla grotta Annedal lht Erstads kärr kärr
Visingsö sn Gilberts håla grotta /Se Annelund lht Erstakärret Saknas
Visingsö ö o. sn Gilbertels håla sumpmark /Se Annelund lht Erstaudden udde
Visingsö ö o. sn Herrängen skogsmark Annelund hmd Erstaviken vik
Visingsö ö o. sn Hästakärret kärr Annelund lht Erstaviken vik
Visingsö ö o. sn *Kapellsträdgården trädgård /Se Arvidsgård bebyggelse Erstaviken vik
Visingsö sn Kapellträdgården trädgård /Se Arvidsgården gård Erstaviken vik
Visingsö sn Karpadammarna terräng Arvidsgården gård Fiskdammarna fördjupningar i granskog
Visingsö ö o. sn Konungsö, se Visingsö ö Arvidsgården gård Fogdeplöjan åker
Visingsö sn o. ö Konungsö ö /Se Arvidsgården gård Fogdeplöjan åker
Visingsö sn Kopparberget udde Asby by Gilbertils grotta grotta
Visingsö ö o. sn Kullaträdgården trädgård Asby by Gilbertils grotta grotta
Visingsö ö o. sn Kungsgårdsladan lada Asby by Gilbertils grotta grotta
Visingsö sn Kyrkan udde Asby by Gilbertils grotta grotta
Visingsö (ö och) sn Kängstad fornlämning Asby by Gilbertils grotta grotta
Visingsö ö Lertaget allmänning /Se Asby Sörgård Saknas Gilbertils Grotta »grotta»
Visingsö ö och sn *Liunga slätten Saknas Aspby by Gilbertils hål kärr
Visingsö ö Loastenen sten? Aspby by Gilbertils hål djup och sank håla
Visingsö sn Loastenen sten /Se Avlösa Saknas Gilbertils håla grotta
Visingsö sn Loastenen sten /Se Avlösa by Gilbertils Håla grop
Visingsö sn Loasten stenblock /Se Avlösa by Gravfältet område med ättehögar
Visingsö sn Loasten sten /Se Avlösa by Hagaskogen skog
Visingsö sn *Lundaträdgården f.d. trädgård /Se Avlösa gård Hamnen hamn
Visingsö ö o. sn *Lundaträdgården trädgård /Se Avlösa by Herrängen äng
Visingsö ö o. sn »lundbo øør» naturnamn? Avlösa by Humpaledet grind
Visingsö ö o. sn Lundängen terräng /Se Avlösa by Humpen vägkors
Visingsö ö o. sn Mellersta gravfältet forngravar Backegården gård Härrängen del av ekskog
Visingsö ö o. sn Norra gravfältet forngravar? Backsand lht Hästakärret kärr
Visingsö ö o. sn Norrbo- el. Edbogrundet grund Backsand lht Hästhagen betesmark
Visingsö ö, sn Näsbo slott, se Näs slott ruin /Se Backstuga Saknas Hästhagen hage
Visingsö ö, sn Näs slott slottsruin /Se Bagaregård bebyggelse Högen gravhög
Visingsö ö och sn /Se Näs förr slott, nu ruin /Se Banko lht Jutaliderna stigningar
Visingsö sn /Se Näsbo slott ruin Banko = Bankslyckan Saknas Jutaliderna backar
Visingsö ö o. sn /Se Näsbo stallar udde? Bankolyckan lht Juteliar djup
Visingsö sn /Se Näsboudden udde Bankolyckan lht Kohagen hage
Visingsö sn /Se Näsboudden udde Bengtsgård bebyggelse Kopparberget stenbrott
Visingsö sn Näsby liar djup /Se Bengtsgården gård Kronobåtsbryggan brygga
Visingsö sn /Se Näs slott el. Näsbo slott ruin /Se Bengtsgården gård Kronoparken ekplantering
Visingsö sn /Se Näsudden udde Bengtsgård bebyggelse Kronoskogen skog
Visingsö sn Paavolamalm landningsställe med båthus /Se Bengtsgården gård Kronoskogen skog
Visingsö sn Pavola Malm landningsställe /Se Bengtsgården gård Kohagen betesmark
Visingsö sn Piggesten sten? Bengtsgården gård Kullaträdgården Saknas
Visingsö sn Pigge sten sten /Se Bengtsgård bebyggelse Kullaträdgården trädgård
Visingsö sn /Se Pigge sten sten /Se Bengtsgården gård Kullaträdgården trädgård
Visingsö sn /Se Pigge sten sten /Se Bengtsgården gård Kullen kulle
Visingsö sn /Se Pigge sten sten /Se Bidaregård bebyggelse »Kungen» utskjutande parti i strandskiffer
Visingsö sn /Se Rasten, Södra skog /Se Bidaregården skolgårdshemman Kyrkan formation
Visingsö sn /Se Rysskyrkogården begravningsplats Bidaregården gård Lerlogen loge
Visingsö ö, sn /Se Rysskyrkogården ödekyrkogård /Se Bidaregården gård Lertaget allmänning
Visingsö ö och sn /Se Rysskyrkogården förr begravningsplats /Se Björkenäs lht Liderna Saknas
Visingsö ö och sn /Se Sandtaget terräng /Se Björket hmd Loasten stenblock
Visingsö sn /Se Sandtaget allmänning med gravhögar /Se Björkhaga lht Loastenen stenblock
Visingsö ö o. sn /Se Sandudden udde Björkhaga lht Loastenen sten
Visingsö kyrka Saknas Selle kulle gravkulle /Se Björkhaga stuga Lund del av granskog
Abrahamstorp gd /Se Skalte hög, se Sälde hög gravhög /Se Björkhaga lht Lund utflyktsplats
Abrahamstorp gd /Se Skötningsåkern åker /Se Bosgården gård Lund skog
Abrahamstorp gd /Se Slättehög jordhög Bosgården hmd Lundahörnet hörn av granskog
Abrahamstorp gd /Se Slättehög terräng? Bostället bebyggelse Lundahörnet vik
Agurstadhir, se Erstad by Slätte hög jordhög /Se Brahekyrkan Saknas Lundahörnet inbuktning i strand
*Agurstadhir Saknas Slätte hög stensättning /Se Brahekyrkan kyrka Lundaträdgården del av granskog
Andersgården gd /Se Småland ägomark Brahekyrkan kyrka Lundbykullen kulle
?Asby by Sankt Laurentii kapell ruin Brahekyrkan Saknas Lundbykullen grund
Asby by Syltan el. Syltehagen sank grop /Se Brahekyrkan ombyggd kyrka Mark, Södra utjord
Asby by Syltehage hage Braheskolan skola Metestängen metställe
Asby by Syltehage hage Braheskolan folkhögskola Metestängen metställe
?Asby by Syltehage hage /Se Braheträdgården plantering Mullbärsplanteringen Saknas
Asby by Syltehagen, se Syltan sank grop /Se Bryggaregården bebyggelse Myrebo ödemark
Asby by /Se *Säby lunden skog Busarp gård Märrakyrkogården stenbrott
Aspby by /Se Säldehög ättehög Busarp bebyggelse Märrakörgår´n f.d. lerskifferbrott
Avlösa by Sälde el. Skalte hög gravhög /Se Busarp by Märrkyrkogården stenbrott
Avlösa by Sälde el. Skalte hög gravhög /Se Busarp by Norra Grundet grund
?Avlösa by Sälde hög gravkulle /Se Busarp by Norramark utmarker
Avlösa by Sälde hög gravkulle /Se Busarp Stora gård Norra Udden del av Visingsö
Avlösa by Södra gravfältet forngravar? Busarp, Stora gård Norrbogrundet grund
Avlösa by /Se Södramark ägomark Busarp Lilla gård Nya kvarnen kvarn
Avlösa by /Se Tjengstadsängen, se Tjengsten gärde, gammal tingsplats med tre högar /Se Byagården gård Näsboliar djup
Avlösa Norrgård gd /Se Tjängstadsängen gärde /Se Båt-Anders bost. Näsbostallar grottor
Avlösa Södergård gd /Se Tjengsten el. Tjengstadsängen gärde, gammal tingsplats med tre högar /Se Båtandersa lht Näsboudde udde
Backegården gd /Se Tjuvkällaren källargång /Se Bäckaholm lht Näsboslott ruin
Banko lht /Se Tranhalsgrundet grund /Se Bäckahyddan lht Näsby Stallar grottor
Bengtsgården, Lilla gd /Se Visingsborgs slottsruin ruin Bäckalycka avs Näsby stallar grottor
Bidaregården gd Visingsborg slottsruin /Se Börket gård Näset udde
Bidaregården gd /Se Visingsborg slottsruin /Se Börket Saknas Näset udde
*Borg förr slott Visingsö ö Charlottenberg lht Paavola malm brygga
Borga allmänning område /Se Visingsö ö Charlottenberg lht Piggesten sten
Borgamark område /Se Visingsö ö /Se Dammen hmd Pigge-sten sten
Brahekyrkan kyrka /Se Visingsö ö Dammen gård Pigge-sten sten
Braheskolan skola Visingsö ö o. sn Dammen gård Piggesten sten
Braheska skolan skola /Se Visingsö ö Djuphällen avs Piggesten sten
Busarp by /Se Visingsö? ö Dreven bs Piggesten sten
Busarp, Stora gård med hällekista /Se Visingsö ö Dreven bs. Predikstolen formation
Busarp, St. lht /Se Visingsö ö Dreven bs Predikstolen utsprång i strandskiffer
Busarp lht /Se Visingsö Saknas Dungen lht Predikstolen del av Visingsö
Ed by Visingsö ö Ed by Prästagärdet gärde
Ed by Visingsö ö /Se Ed by Prästgärdet gärde
Ed by Visingsö ö Ed by Prästakärret Saknas
Ed by Visingsö ö o. sn Ed by Prästakärret kärr
Ed by Visingsö ö Ed by Prästakärret kärr
Ed by Visingsö ö Ede bs Prästkärret kärr
Ed by /Se Visingsö ö Ede bs. Prästakärret Saknas
Ed by /Se Visingsö ö o. sn Ede lht Prästakärret kärr
Ed by Visingsö ö Ede bs. Rast utj
Ed by /Se Visingsö ö Ede, Lilla Saknas Revastängen plats för långrevsfiske
Ed by Visingsö ö Ede, Lilla Saknas Ruddammarna dammar
Ed by /Se Visingsö ö Edhult lht Ruddammarna förfallna dammar
Ed gd /Se Visingsö ö Edslund lht Ryssakyrkogården del av ekskog
Ed by /Se Visingsö ö Eken torp Rysskyrkogården ödekyrkogård
*Eedz æng, se Ed by Wisingxs ö Saknas Eken t Rysskyrkogården begravningsplats
*Eriksgården gd /Se Wisingxs ö Saknas Ekenäs avs lht Rön(ä)samaden mad
?Erstad by Visingsö Saknas Eklunda lht Sandudden udde
Erstad by Visingsö ö Emmelund avs Sandtaget allmänning
Erstad by Visingsö ö Emmelund avs lht Sandudden udde
Erstad by Visingsö ö Enebacken skattenybygge Sandudden udde
?Erstad by Visingsö ö Enebacken bs Sjön namn på Vättern
Erstad by Visingsö ö Enebacken jordlägenhet Skansalycka äng
Erstad by Visingsö ö o. sn Enebacken stuga Skolkyrkogården kyrkogård
?Erstad by Visingsö ö Eriksbol lht Skolkörgårn kyrkogård
?Erstad by Visingsö ö Eriksdal avs lht Skrämma notfiskeplats
Erstad by Visingsö ö Erlandsbo lht Skötningsåkern åker
Erstad by Visingsö ö Erlandstorp bs Slättehög trekantig stensättning
Erstad by Visingsö ö Erstad Saknas Smålandsskogen, se Kronoskogen skog
Erstad by /Se Visingsö ö Erstad by Sudden del av ekskog
Erstad by /Se Visingsö ö Erstad by Sverkereken ekstubbe
Erstad by /Se Visingsö ö Erstad by Sylta sank äng
Gilberts kyrka Saknas Visingsö ö o. sn Erstad by Syltan grop
Glahytt lht /Se Visingsö ö Erstad by Syltan hål
Græmstadha, se Grönstad by Visingsö ö Erstad by Sylthagen hage
Grönstad by Visingsö ö Fagerhult lht Sylthagen hage
Grönstad by Visingsö ö Fagerhult lht Syltängen sänka
Grönstad by Visingsö ö Fasaneriet lht Säbygrundet grund
Grönstad by Visingsö ö Floen lht Sälde hög ättehög
Grönstad by Visingsö ö, socken Floen lht Säldehög gravhög
Grönstad by Visingsö ö Fogdagården hmd Säldehög hög
Grönstad by Visingsö ö o. sn Fogdagården Saknas Säldehög gravhög
Grönstad by Visingsö ö, socken Fogdaplöjan utj Södramark utmarker
Grönstad by Visingsö ö Fogdeplöjan jordhägenhet Södra Udden udde
Grönstad by Visingsö ö Fogdakroken äng Tallhagen hage
Grönstad by /Se Visingsö ö, sn Fogdegården gård Tingstadsängen äng
Grönstad by /Se Visingsö ö, socken Framnäs lht Tjengsta gärde
Grönstad by Visingsö ö, sn Framnäs villa Tjengsta gärde
Grönstad by Visingsö Saknas Fredsborg lht Tjängsta utjord
Grönstad by Visingsö Saknas Fredriksborg Saknas Tranhalsgrundet grund
Grönstad by /Se Visingsö ö Fredsborg hmd Tranhalsudden udde
Grönstad by /Se Visingsö ö Fridhem lht Tranhalsudden udde
Grönstad by /Se Visingsö ö Reidhem avs lht Tranhals udde udde
Grönstad by /Se Visingsö ö Fridsborg lht Tryckarelyckan åker
Grönstad by /Se Visingsö ö Fridslund lht Tryckarelyckan åker
[Gwtakumbla] Saknas Visingsö ö Fridslund lht Uddajämnan landmärkeslinje
Guttekumla gd Visingsö ö? Furudal lht Vallby del av ekskog
Guttekumla gd Visingsö sn o. ö Furulund lht Vallby skog
Habovället gd Visingsö Saknas Gamla kvarnen t Vallby skog
Habovället gd Visingsö ö Gamle Klockarns bs Visingsö ö
Haga gård Visingsö ö o. sn Gamle klockarns bs Västre Sjön del av Vättern
Haga gd Visingsö ö Glahytt lht Västre sjön Saknas
*Hansagården gd /Se Visingsö ö Glahytt lht Vättern, se »Sverige» sjö
[Hedhe] Saknas Visingsö ö Granholmen lht Änganasen näs
Hofsgärdet, se Husgärdet förr by, nu gård /Se Visingsö ö Granholmen lht Ödelinjerna utmarkslotter
Hospitalskyrkan nu helt försvunnen kyrka /Se Visingsö ö Grannstad by Ölinderna jordlotter
*Hospitalskyrkan förr kyrka /Se Visingsö ö Gransbo lht Ön namn på Visingsö
Husaby nu försvunnen by Visingsö ö Gransbo lht Öralyckorna lyckor
»hosaby» försv. beb. Visingsö ö Grevalycka avs Ören jordområde
Husby nu försvunnen by Visingsö ö, sn Grindstugan lht Östre sjön Saknas
Husgärde by Visingsö ö Grusholmen lht Östre Sjön del av Vättern
Husgärdet förr by, nu gård Visingsö ö Grustaget lht Öudden, Norra udde
?Husgärde by Visingsö ö Gråbo lht Öudden, Södra udde
?Husgärde by Visingsö ö Gråbo lht  
Husgärde by Visingsö ö Grönstad gård  
Husgärdet förr by, nu gd Visingsö ö Gränstad gård  
Husgärdet by Visingsö ö Grönhaga stuga  
Husgärdet förr by, nu gård /Se Visingsö ö Grönhaga bs  
Husgärde förr by, nu hmn /Se Visingsö ö Grönstad gård  
Husgärdet by /Se Visingsö ö Grönstad gård  
Högen lht /Se Visingsö ö Grönstad, se Grannstad by  
*Jonsgården gd /Se Visingsö ö Gunnarsbol lht  
*Jonsgården gd /Se Visingsö ö Gustavsberg lht  
Jönsagården gd /Se Visingsö ö Gustavsberg lht  
Kappen torp /Se Visingsö ö Gustavslund lht  
Karlslund lht /Se Wisingsö Saknas Guttekumla gård  
*Klockaregården gd Visingsö ö Gåvanäs avs  
Kraften lht /Se Visingsö ö Gärdet hmd  
Kullen gd Visingsö ö Gärdet gård  
Kumlaby by Visingsö ö o. sn Gärdet Saknas  
Kumlaby by Visingsö ö Gästgivarns gård  
Kumlaby by Visingsö ö Gästgivarns f.d. gästgivaregård  
Kumlaby förr egen sn, numera by Visingsö ö Habovället gård  
Kumlaby förr sn, nu by /Se Visingsö ö /Se Habovället gård  
Kumlaby förr sn, nu by Visingsö ö /Se Habovället gård  
Kumlaby f. sn, nu by Visingsö ö Habovället gård  
Kumlaby by Visingsö ö Haga gård  
Kumlaby by Visingsö ö Haga gård  
Kumlaby by Visingsö ö Haga lht  
Kumlaby by Visingsö ö Haga kronojägareboställe  
Kumlaby by Visingsö ö /Se Haga kronojäg.bost.  
Kumlaby by Visingsö ö /Se Hagalund lht  
Kumlaby by Visingsö ö /Se Hagalund lht  
Kumlaby by ?Visingsö ö /Se Hamnen Saknas  
Kumlaby by /Se Visingsö ö /Se Haraldsgården gård  
Kumlaby förr egen sn, nu by /Se Vättern insjö Haraldsgård bebyggelse  
Kumlaby by /Se *Örnen skogsdunge Haraldsgård bebyggelse  
Kumlaby by /Se *Örnen skogsområde Haraldsgård bebyggelse  
Kumlaby by /Se   Haraldsgården gård  
Kumlaby by /Se   Haraldsgården gård  
[Kumla och Ströja på Visingsö] Saknas   Haraldsgården gård  
*Kumla kyrka f.d. kyrka   Haraldsgården gård  
Kumlaby kyrka kyrkobyggnad /Se   Herregården Saknas  
Kumlaby kyrka kyrka /Se   Herrgården corps de logi  
Kåkagården gd /Se   Hjärpans hmd  
Larsagården gd /Se   Hospitalen gård  
*Lassagården gd /Se   Hospitalen gård  
*Lassegården gd /Se   Hospitalen gård  
*Lassegården gd /Se   Hospitalen gård  
Lertaget lht /Se   Hospitalet gård  
Lillegården gd /Se   Hospitalsflickornas bs  
Lundbo öör, se Lundby by   Hospitalskyrkan kyrka  
Lundby by   Hospitalen Saknas  
Lundby by   Hospitalen bebyggelse  
Lundby by   Hospitalet gd  
Lundby by   Husaby nu försvunnen by  
Lundby by   Husgärdet gård  
Lundby by   Husgärdet bebyggelse  
Lundby by   Husgärde by  
Lundby by   Husgärdet gård  
Lundby by   Husgärde gård  
Lundby by   (?Hossjäl?) by  
Lundby by   Högen lht  
Lundby by /Se   Högen lht  
Lundby by /Se   Högen lht  
Lyckan gd /Se   Ingemarsgård bebyggelse  
Lyckan gd /Se   Ingemarsgården gård  
Lyckan gd /Se   Jakobsgård bebyggelse  
*Medelby Saknas   Jakobsgården gård  
*Mellangården gd /Se   Jakobsgården gård  
*Mellangården gd /Se   Jakobsgården gård  
*Mellangården gd /Se   Jakobstorp lht  
*Mellangården gd /Se   Jonstorp lht  
*Mellangården gd /Se   Jutes lht  
Nasen numera nedlagda Gymnasiet /Se   Jutes lht  
*Nedergården gd /Se   Jönsagården gård  
*Nilsagården gd /Se   Jönsagård bebyggelse  
Norrgården gd   Jönsagården gård  
Norrgården gd   Jönsagården gård  
Norrgården gd /Se   Jönsagård bebyggelse  
Norrgården gd /Se   Jönsagård gård  
Näs by   Jönsagård bebyggelse  
?Näs by   Jönsagård bebyggelse  
Näs by   Jönsagård gård  
?Näs by   Jönsagård bebyggelse  
Näs by   Jönsagårdenq gård  
Näs by   Jönsagården gård  
?Näs förr slott, nu by   Jönsagården gård  
Näs by   Jönsagården gård  
Näs by   Jönstorp avs lht  
Näs by /Se   Kapellträdgården trädgård  
Näs by /Se   Kappan t  
Näs by   Karl Petteras bs.  
Näs forntida slott   Karlslund lht  
Näs slottsruin   Karlslund lht  
Näs by   Karlslund stuga  
Näs forntida slott   Karlslund t.  
Näs by /Se   Karlstorp lht  
Näs slottsruin /Se   Karlstorp lht  
?Näs by /Se   Klabbarp hmd  
[Odestada] Saknas   Klämman hmd  
*Ostad Saknas /Se   Knekta-Majas bs.  
Prästgården gd /Se   Knektamajas t.  
Prästgården gd /Se   Kockegård bebyggelse  
Prästgården gd /Se   Kockegården gård  
Rodnes, = Rönäs? gård   Kockegård gård  
Runskegården gd /Se   Kockegården gård  
*Rynistad Saknas   Kolaregård bebyggelse  
Ryssland lht /Se   Kolaregården gård  
Ryssland lht /Se   Komministergården gård  
Rökinge by   Komministergården gård  
Rökinge by   Kraften lht  
Rökinge by   Kranses hmd  
Rökinge by   Kristinelund lht  
Rökinge by   Kroken hmd  
Rökinge by   Krokes gård  
Rökinge by   Krokes Saknas  
Rökinge by   Kronholmen hmd  
Rökinge by   Kronholmen lht  
Rökinge by   Kronobåthuset Saknas  
Rökinge by /Se   Kuggegård bebyggelse  
Rökinge by /Se   Kuggegård gård  
Rökinge by /Se   Kullen hmd  
Rökinge by /Se   Kullen gård  
Rökinge by /Se   Kullen gård  
Rökinge by /Se   Kullen gård  
Rökinge by /Se   Kullen gård  
Rökinge by /Se   Kumlaby by  
Rökinge by /Se   Kumlaby by  
Rökinge by /Se   Kumlaby by  
Rökinge by   Kumlaby by  
Rönäs gård   Kumlaby by  
Rönäs gd   Kumlaby by  
Rönäs gd   Kumlaby kyrka ålderdomlig kyrkobyggnad  
Rönäs tp   Kumlabykyrkan kyrka  
Rönäs gd   Kumlaby trädgård Saknas  
Rönäs gd   Kumlakyrka kyrka  
?Rönäs gård   Kungsgården bebyggelse  
Rönäs gd /Se   Kungsgården slottets jord med nu nedbrunnet corps de logis  
Rönäs gd /Se   Kungsgården corps de logi, f.d. jägmästareboställe  
*Sankt Lampridi kapell förr kyrka /Se   Kungsladugård gård  
Sankt Laurentii kapell nu helt försvunnen kyrka /Se   Kålagården gård  
Scholen, se Skolkyrkan Saknas   Kålagården gård  
?Skattegården gd /Se   Larsagården gård  
Skolkyrkan Saknas   Larsagård bebyggelse  
Skåne torp /Se   Larsagården gård  
Spetalen gd /Se   Larsagård bebyggelse  
Spetalen gd /Se   Larsagård bebyggelse  
Stigby by   Lerlogen Saknas  
Stigby by   Liljeholmen lht  
Stigby by   Liljeholmen lht  
Stigby by /Se   Lilla Lyckan gård  
Stigby by /Se   Lillegård bebyggelse  
Stigby by   Lillegården gård  
Stigby by /Se   Lillegården hmd  
Stigby by   Lilla Trädgård bs  
Storegården gd /Se   Lindesnäs avs  
Ströja f. sn   Lindesnäs lht  
Ströja f. sn   Ludvigsro epidemisjukhus  
Ströja (förr Strö) Saknas   Ludvigsro lht  
Ströja förr sn   Lundby Saknas  
Ströja förr sn /Se   Lundby gård  
Ströja, numera Visingsö sn Saknas   Lundby gård  
Ströja (numera Visingsö) sn   Lundby by  
Ströja förr egen sn   Lundby gård  
Ströja förr egen sn   Lundholmen lht  
Ströja förr by   Lyckan gård  
Strö el. Ströja f. egen sn   Lyckan gård  
Strö el. Ströja förr sn /Se   Lyckan gård  
Ströja, se Strö förr sn /Se   Lyckan, Lilla gård  
Svensgården gd /Se   Lyckan Lilla gård  
Säby by   Lyckan, Stora gård  
Säby by   Lyckan Stora gård  
Säby by   Lyckerna hmd  
Säby by   Lyckåker avs  
Säby by   Lyckåker avs. lht  
Säby by   Länsmansgård bebyggelse  
Säby by   Länsmansgård gård  
Säby by   Länsmansgården gård  
Säby by /Se   Länsmansgården gård  
Säby by /Se   Lövholmen lht  
Säby by /Se   Lövstaholm hmd  
Säby by /Se   Lövstaholm lht  
Säby by /Se   Marielund lht  
Säby by /Se   Marielund lht  
Säby rättaredöme Saknas   Mark, Södra utjord  
Säldehög lht /Se   Marken hmd  
Säldehög lht /Se   Marken gård  
Södergård gd /Se   Marken hmd  
Södergård gd /Se   Marken gård  
Södergården gd /Se   Masens lht  
Södergården gd /Se   Masens lht  
*Thengustadhir Saknas   Mases hmd  
*Thunnato gård   Murra t  
*Tingstad gd? /Se   Murra bs  
Tomtagården gd /Se   Murra bs  
Torp by   Måsens gård  
Torp by   Måses annat namn för Nilsagården  
Torp by   Nilsagården gård  
Torp by   Nilsagård bebyggelse  
Torp by   Nilsagård bebyggelse  
Torp by /Se   Nilsagården gård  
Torp by /Se   Nilsagården gård  
Torp by /Se   Nilsagården gård  
Torp by /Se   Nilsagården gård  
Torp by   Nilsagården gård  
Torp by   Norrboängen lht  
Torp by /Se   Norregården gård  
*Trulsegården gd /Se   Norrgården gård  
Trädgården komministerboställe /Se   Norrgård bebyggelse  
Trädgården komministerboställe /Se   Norrgård bebyggelse  
Trädgården komministerboställe /Se   Norrgård gård  
*Träno näss by /Se   Norrgården gård  
Tunnerstad by   Norrgård bebyggelse  
Tunnerstad by   Norrgården gård  
Tunnerstad by /Se   Norrgård bebyggelse  
Tunnerstad by /Se   Norrgården gård  
Tunnerstad by   Norrgården gård  
Tunnerstad by /Se   Norrgård bebyggelse  
Tunnerstad by /Se   Norrgård bebyggelse  
?Tunnerstad by /Se   Norrgården gård  
Tunnerstad by /Se   Norrgården gård  
Tunnerstad by /Se   Norrgården gård  
Tunnerstad by /Se   Norrgården gård  
Tunnerstad by /Se   Nybygget hmd  
*Töragården gd /Se   Nydala avs  
Törsagården gd /Se   Nydala avs lht  
Vallby Saknas   Nynäs avs  
Vallby gd /Se   Nyolsborg lht  
Visingsborg förr slott   Nytorp hmd  
Visingsborg f. slott, nu ruin   Nytorp lht  
Visingsborg slott   Näs by  
Visingsborg el. Visingsö sn Saknas   Näs by  
Visingsborg f. slott   Näs by  
Visingsborg slottsruin   Näs by  
Visingsborg slottsruin   Näs slott slottsruin  
Visingsborg slottsruin   Olsgården gård  
Visingsborg slottsruin   Olsgården gård  
Visingsborg slottsruin   Oxlebo lht  
Visingsborg f. slott, nu ruin   Oxlebo lht  
Visingsborg f. slott   Oxlebo lht  
Visingsborg f. slott, nu ruin   Paavola Malm båthus  
Visingsborg f. slott, nu ruin   Parkudden lht  
Visingsborg slottsruin   Parkudden lht  
Visingsborg f. slott, nu ruin   Persgården gård  
Visingsborg slottsruin   Persgård bebyggelse  
Visingsborg f. slott, nu ruin   Persgård bebyggelse  
Visingsborg f. slott, nu ruin   Persgården gård  
Visingsborg f. slott, nu ruin   Persgården gård  
Visingsborg grevskap /Se   Persgården gård  
Visingsborg slottsruin   Persgården gård  
Visingsborg f. slott, nu ruin   Persgården gård  
Visingsborg f. slott, nu ruin   Prostgården gård  
Visingsborg slottsruin   Prostgården Saknas  
Visingsborg nu slottsruin   Prästgården bebyggelse  
Visingsborg f. slott, nu ruin   Prästgården gård  
Visingsborg f. slott, nu ruin   Prästgården gård  
Visingsborg f. slott nu ruin   Rosenlund lht  
Visingsborg f. slott, nu ruin   Rosenlund lht  
Visingsborg nu slottsruin   Runskegård bebyggelse  
Wijsingsborghs Saknas   Runskagården gård  
Visingsborg förr slott   Runskagården gård  
Visingsborg f. slott   Runskagården gård  
Visingsborg f. slott   Runskagården gård  
Visingsborg f. slott   Runskegården gård  
Visingsborg f. slott, nu ruin   Runskegården gård  
Visingsborg slottsruin   Ryssaladugården till Kungsgården hörande ladugård  
Visingsborg slott   Ryssladugårdarna vinkelbyggt korsvirkesmurat ladugårdskomplex  
Visingsborg slott   Ryssland lht  
Visingsborg f. slott   Ryssland bs.  
Visingsborg f. slott   Ryssland bs  
Visingsborg slott   Ryssland lht  
Visingsborg slott   Rättaregård bebyggelse  
Visingsborg grevskap /Se   Rättaregården gård  
Visingsborg kungsgård, nu ruin /Se   Räva bs  
Visingsborg kungsgård, nu ruin /Se   Räva bs.  
Visingsborg grevskap /Se   Rökinge by  
Visingsborgs skola f.d. skola   Rökinge by  
*Visingsö slott slott /Se   Rökinge by  
Visingsö by   Rökinge by  
Visingsö poststation /Se   Rökinge utjord  
*Wittstad Saknas /Se   Rökinge By utjord  
*Wittstad Saknas /Se   Rönäs gd  
Visingsö f. kungsgård   Rönäs gård  
Vrigslösa by   Rönäs gård  
Vrixlösa by   Rönäs gård  
Vrixlösa by   Rönäs gård  
Vrixlösa by /Se   Rönäs bebyggelse  
Vrixlösa by /Se   Rönäs utjord utjord  
Vrixlösa by /Se   Sabels lht  
Vrixlösa by /Se   Sabels lht  
Vrigslösa by /Se   Sablagård bebyggelse  
Vrixlösa by /Se   Sadelmakaregård bebyggelse  
Vrixlösa by /Se   Sadelmakaregård gård  
Västergården Saknas /Se   Sadelmakaregården gård  
Västergården gd /Se   Sadelmakaregården gård  
*Åby Saknas   Sandhem lht  
*Åby Saknas /Se   Sandhem lht  
Åkers träkyrka Saknas   Sandstorp lht  
*Ånlös Saknas /Se   Sandstorp lht  
Ååresta, se Erstad by   Segernäs lht  
Ängsholm klockareboställe /Se   Sjölund lht  
Ödestad nu försvunnet hmn /Se   Sjönäs lht  
?Ödestad nu försvunnet hmn /Se   Skattegården gård  
Östergården gd /Se   Skattegården gård  
*Östergården gd /Se   Skattegården bebyggelse  
    Skattegården gård  
    Skattegården gd  
    Skattegård bebyggelse  
    Skatten inbyggarbeteckning  
    Skepparegård bebyggelse  
    Skepparegården gd  
    Skepparegården gård  
    Skepparegården gård  
    Skepparegården bebyggelse  
    Skepparns gård  
    Skeppars gård  
    Skogsholmen lht  
    Skogshult avs lht  
    Skogshult lht  
    Skogslund lht  
    Skogslund lht  
    Skolkyrkan kyrka  
    Skolkyrkan Saknas  
    Skuggan lht  
    Skuggan lht  
    Skutegård bebyggelse  
    Skutegården gård  
    Skåne grustag  
    Skåne bs  
    Skåne lht  
    Skåne bs.  
    Smedsgård bebyggelse  
    Smedstorp lht  
    Smedstorp lht  
    Småland lht  
    Småland lht  
    Småland bs  
    Småland bs.  
    Smäcken bs  
    Smäcken bs  
    Snaten hmd  
    Sofieberg lht  
    Sofieberg lht  
    Sofielund lht  
    Sofielund lht  
    Solbacken lht  
    Solbacken lht  
    Solberga lht  
    Solhem avs lht  
    Solhem lht  
    Solliden avs  
    Spettalsflickornas bs  
    Starkåsen bs  
    Starkåsen ryggåsstuga  
    Starkåsen stuga  
    Stensholm lht  
    Stensholm avs lht  
    Stensholm lht  
    Stenstorp lht  
    Stenstorp lht  
    Stigbogård gård  
    Stigbogård bebyggelse  
    Stigby by  
    Stigby by  
    Stigby by  
    Stigby by  
    Stigby by  
    Stigby by  
    Stora Lyckan gård  
    Storegård gård  
    Storegård bebyggelse  
    Storegården gård  
    Ströja nu försvunnen by och sn  
    Svensgården bebyggelse  
    Svensgård bebyggelse  
    Svensgården gård  
    Svensgård bebyggelse  
    Svensgård gård  
    Svensgården gård  
    Svensgård bebyggelse  
    Svensgården gård  
    Svensgård bebyggelse  
    Svensgården gård  
    Svensgården gård  
    Svensgården gård  
    Svenstorp lht  
    Svenstorp lht  
    Svenstorp bs  
    Svängen hmd  
    Svängen gård  
    Svängen gård  
    Säby by  
    Säby by  
    Säby by  
    Säby by  
    Säby by  
    Säby by  
    Säby utjord jordlägenhet  
    Sälde hög lht  
    Sävstaholm lht  
    Sävstaholm lht  
    Södergården gård  
    Södergård bebyggelse  
    Södergården gård  
    Södergård bebyggelse  
    Södergården gård  
    Södergård bebyggelse  
    Södergården gård  
    Södergården gård  
    Södergård bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södergård bebyggelse  
    Södergården gård  
    Södergården gård  
    Södergården gård  
    Södergården gård  
    Södergården gård  
    Taskan bs  
    Taskan bs.  
    Tomtes gård  
    Tomtes Saknas  
    Torp by  
    Torp by  
    Torp by  
    Torp by  
    Torp by  
    Torparns t.  
    Torpställena torp  
    Trulebo lht  
    Trulebo bs.  
    Trulebo bs  
    Trumpetarestugan namn på Enebacken  
    Trädgård bebyggelse  
    Trädgård löneboställe  
    Trädgårdslund lht  
    Tumtes gd  
    Tumtes gd  
    Tunnerstad by  
    Tunnerstad by  
    Tunnerstad by  
    Tunnerstad by  
    Tunnerstad by  
    Tunnerstad by  
    Turisthotellet lht  
    Törsagården gård  
    Törsagård bebyggelse  
    Törsagården gård  
    Törsagården gård  
    Törsagård bebyggelse  
    Törsagård bebyggelse  
    Törsagården gård  
    Törsagården gård  
    Törsagården gård  
    Törsagården gård  
    Törsens hmd  
    Törses hmd  
    Uddalyckan gård  
    Uddalyckan gård  
    Uddarns hmd  
    Udden gård  
    Udden annat namn för Svensgård  
    Varragården bebyggelse  
    Varragården Saknas  
    Varres gård  
    Varres Saknas  
    Viken lht  
    Vilan lht  
    Vilan lht  
    Vilan avs lht  
    Vilan avs lht  
    Vilhelmsnäs avs lht  
    Vilhelmsnäs lht  
    Vilhelmsro lht  
    Vilhelmsro lht  
    Visingsborg ruin  
    Visingsborg slottsruin  
    Visingsborg kungsgård  
    Visingsborg ruin efter Brahesläktens slott  
    Visingslund lht  
    Visingslund avs lht  
    Visingsö prästgård Saknas  
    Vrixholm lht  
    Vrixholm lht  
    Vrixlunda lht  
    Vrixlunda lht  
    Vrixlösa by  
    Vrixlösa by  
    Vrixlösa by  
    Vrixlösa by  
    Vrixlösa by  
    Vrixlösa by  
    Vrixlösa Runskegård Saknas  
    Vrixlösa Södergård Saknas  
    Väktarns lht.  
    Väktars lht  
    Västergården gård  
    Västergård bebyggelse  
    Västergården gård  
    Västergård bebyggelse  
    Västergården gård  
    Västergård bebyggelse  
    Västergården gård  
    Vättersborg lht  
    Vättersborg lht  
    Vätterslund lht  
    Vätterslund lht  
    Ångsågen såg  
    Ängen hmd  
    Ängen gård  
    Ängen Saknas  
    Ängsholm klockareboställe  
    Ängsholm f.d. kantorsbost.  
    Ängsholm f.d. kantorsboställe  
    Ängsnäs hmd  
    Ödestad utj  
    Östergård bebyggelse  
    Östergården gård  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.