ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Havdhems socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 106 Naturnamn : 125 Bebyggelsenamn : 86 Naturnamn : 196
Havdhem sn /Se Alvret äga Havdhems sn Ajgu åker och betesmark
Havdhem sn Alvret terräng Havdhems sn Saknas Ali äng och åker
Havdhem sn Aläng natn /Se Havdhem sn Allmungskvejar väg
Havdhem sn »Anckermyyr» myr Havdhem socken Allmänningen åker och betesmark
Havdhem sn (?)Baldersaker äga Almungar inbyggarbeteckning Alvarstainen stor sten
Havdhem sn Broänge äga Antarn inbyggarbeteckning Anjakarkvejar väg
Havdhem sn Brunnshagen äga Burgar inbyggarbeteckning Anningåkrerör röse
Havdhem sn Brunnshagen hage Havaren inbyggarbeteckning Antarekvejar vägen
Havdhem sn Brunnshagen äga Havdhem inbyggarbeteckning Backar alvarområde
Havdhem sn Bruten äga Kvinngarden inbyggarbeteckning Bajtningi åker
Havdhem samh. /Se Burgakermyr äga Lingviden inbyggarbeteckning Baldes-åker åker
Havdhem sn /Se Byängsmyr äga Sneviden inbyggarbeteckning Blautakar åker
Havdhem komm. /Se Digerhagen äga Solstäden inbyggarbeteckning Bollgärde ängsmark
Havdhem sn /Se *Ekeskogsmyr myr Almungs Lilla by Bopparestycke åker
Havdhem sn /Se Gajthagen äga Almungs gd Bosare åker
Almungs, Lilla och Stora gdr Gajthagen terräng Allmungs, Lilla gård Bosarebacke backe
Allmungs gård Gamlehagen äga Almungs Stora gd Bosarvemöir myr
Almungs gd /Se Gammelhagen äga Allmungs, Stora gård Bruten hagmark
Anningåkre gdr Gansskogen Saknas Anningåkre gd Bunken låglänt åker
Anningåkra gård Gansskogen skog Anningåkre gd Burgakar åker med stensättning
Anningåkra gd:ar /Se Giftaker äga Anjakare gård Burgakarmyr myrmark
Antarve gdr Gifthagen äga Antarve gd Burgbackar väg genom åkerfält
Antarve gård Gimbringsänge äga Antarve gård Burgbroar väg
Bols gdr Graunskogen Saknas Antarve gd Burgbroar kort lvg-sträcka
Bols gård Graunskogen terräng Bols gd Burgböjen sydvästra delen (efter Burge) av Havdhems sn
Burge gd Graunvik vik Bols gård Byssänge äng
Burge gd Graunvik vik Bols gd Digarhagen åker
Burge gdr Graunvik vik Burgböjn Saknas Digerhage terräng
Burge gård Graunvik havsvik /Se Burge gård Digerhagmöir terräng
Gimbrings gdr Grindhagen äga Egärdet fst Dävingen område
Gimbrings gård *Gronevik vik /Se Egärde bebyggelse Egärde åker
Gimrings gd:ar /Se Gupphagen äga Gimrings gård Egärdet åker
Gimrings gd:ar /Se Gupphagen terräng Habdum Haor gd Ekmanakar åker
Hajslunds gd Gässlan åker Hajmöstas gård Farfarsakar åker
?Havor gdar ?Gässlan äga Hajslunds Lilla bebyggelse Gaitakar åker
Havor gdr *Hagemyr myr Hajslunds Stora bebyggelse Gait-altare (gråsten)
Havor gård Halvarshagen äga Havarböjn Saknas Gaitaltare stenblock
Havor gd /Se Halvarshagen terräng Havor gd Gajtakar åker
Havor gd /Se Haugskog Saknas Havor gård Gajthagen hagmark
Hejdslunds gård Hambrar äga Hejdslunds gård Gäs-vät åker-lott
Hemöstris gdr Haugskog skog Kjellder gd Gambackakar åker
Hemöstris gård ?Hellingbo äga Kulle gd Gatbröju vattenställe
Hestlunds, Lilla gdr Hestlundshagen äga Kvinnegårde gd Gimringskvejar väg
Hestlunds, Stora gdr »Humbleängets myyr» myr Kvinnegårde gd Graunskogar skogsmarker
Kulle gd Humlegardsmyr äga Kvinnegärda Saknas Graunvik vik
Kulle gd *Humleänget ängsmark? Kvinngårda gård Graunveiki vik
Kulla gård Huskogen skog Kulle gård Gässlu åker
Kvinnegårde gd Kalstädar hagmark Kvinnegårde gd Hajmänge äng
Kvinnegårde gdr Kalstädar äga /Se Kälder gd Hambarshagen hagmark
Kvinnegårda gård Kapellskogar terräng Kälder gd Hamrar udde
Kylver gd /Se Kullänge äga Käldar gård Hansavallen fd (?) idrottsplats
Kälder gdr Kyrkhagen äga Körkböjn Saknas Havdumkrok åker
Kälder gård Kälder triangelpunkt Lejvsungs gård Havdumkrok gammalt namn å terr. i skogsområde
Kälder gd:ar /Se Lajrhagen äga Libbenarve gd Hestlundsbackar väg genom åkerfält
Kälder gd /Se Lajrhagen terräng Libbenarve, Lilla gård Hojgarden åker
Kälder gd /Se Lajvidshagen äga Libbenarve, Stora gård Holmbacken äng
Kälder gd:ar /Se Langänge äga Lindvede gd Hophögarden äng
Kälder gd /Se *Libbenarvemyr myr Lingvide gd Humlegardsäng åker
Libbenarve gdr Lingen äga Lingvide bebyggelse Husare åker
Libbenarve gård Lingen skog /Se Lingvide gård Huskogen skogsmark
Lingvide gdr Lingen terräng Livsungs gd Husskogen skogsparti
Lingvide gårdar /Se Lingen skog /Se Nickarve gd Huskogsmyr skogsmark
Livsungs gdr Lingmyr äga Nickarve gård Hörklar åker
Lifsungs gård Lingmyr ägomark Prästgården Saknas Järnvägen Saknas
Livsungs gdr /Se Lingmyr ägomark, f. myr Rangvalls gård Kalstädar hagmark
Nickarve gdr Lingvideänge äga Rommunds gård Kalstädar åkrar
Nickarve gård Lingänge äga Rosarve Lilla gd Kalstädarkvear vägen
Nickarve gd:ar /Se Lundmyr äga Rosarve, Lilla gård Kalstädarkveiar lvg
Nickarve gd /Se Lutänge äga Rosarve Stora gd Kapelskogar vägen
Rangvalds gdr Munkhagen äga Rosarve, Stora gård Kapelskogar skogen
Rangvalds gård Munkhagen terräng Segsarve gård Kapellskogar skogig del av södra landsvägen
Rangvalds gd /Se Myrhagen äga Sigters gd Kapellskogar skogstrakt
Rangvalds gd:ar /Se Myrhagen äga Sigters gård Kramphögarden åker
Rangvalds gdr /Se Nissehagen äga Sigters gd Krampänge åker
Rommunds gdr Nisseviken vik Snauvalds gd Krampängsbryå vattenställe
Rommunds gård Nisseänge äga Snovalls gård Kruslocksakar åker
Rommunds gårdar /Se Nyhagen äga Snevide gd Kuen äng
Rommunds gd:ar /Se Nyänge äga Snajvide gård Kulå åkerlapp
Rosarve, Lilla och Stora gdr *Oxeskogsmyr myr Solstäder fst Kumlehagen hagmark
?Rosarve gdr Rummyrhagen äga Spenarve gd Kvinnegårde-rör röse
Rosarve, Lilla o. Stora gdr Sigershagen äga Spenarve gård Kvinngardkvear väg
Rosarve gård Skassare äga Uddvide gd Kvännakar åker
Rosarve gd:ar /Se Skassare terräng Uddvide gård Könsakar åker
Rosarve gd:ar /Se Skassare hagmark /Se Ukböjn Saknas Körkböjen gårdarna
Siffris gård Skoghagen äga Uke öde gård Lagerlingen fd flyktingläger
Sigers gdr Skoghagen terräng Uke Saknas Lagerlingen fd (?) festplats
Sigers gård Skossare äga   Lajvidar hagmark
Sigers gd /Se Skossare äga /Se   Langsakar åker
Sigters gd /Se Snibbsnyte äga   Langsakarränge åker
Sigters gdr Snippsnyte terräng   Langängar åker
Sigters gd:ar /Se Sojdshagen äga   Langängar väg
Sigters gd /Se Sojdshagen terräng   Langängar rak sträcka å lvg
Sihtriks gd Solstäder äga /Se   Lejlauren lott
Sigtris gd /Se Spajkstädar äga /Se   Lejlhögardstväri lott
Snauvalds gd Staggsakar åker /Se   Libbnarkvear vägen
Snevide gdr Staggsaker åker /Se   Libbenarvekveiar väg
Snevide gård Stajnhagen äga   Libbnarvänge f. sletå (ängsbit)
Snovalds gård Storänge äga   Lingen något sank skogsmark
Spenarve gdr Storänge terräng   Lingen fd flyktingläger
Spenarve gård Storänge äga   Lingen skogsområde
?Spännarve by /Se Storänge äga   Lingen skog
Uddvide gd Strandhagen äga   Lingkvear väg
Uddvide gård Stäigstädar åkrar /Se   Lingkveiar väg
*Westir Saknas /Se Stäigstädar äga /Se   Lingmyr myrmark
*Westir gortum Saknas /Se Tjocktuar äga   Lingmöir myr (delvis uppodlad)
?Västergårda nu försvunnen gd? Tjocktuar terräng   Lingsare äng
  Ukaker äga   Lunden hagmark
  Ukänge äga   Lunsakar åker
  Uppskog äga   Lädakar åker
  Uppskog skog   Maistarakar åkerområde
  Uppskogshagen äga   Majstarakar åker
  Uthagen äga   Mar-bodar flge
  Uthagen terräng   Marbodar fiskläge
  »Warängen» äng /Se   Mar-lunden skog
  Vasstädemyr äga   Mar-lunden skog
  Vasstädemyr äga   Marlunde skogsmark
  Vasstädemyr äga   Martarekvear vägen
  Vasstädemyr f. myr, nu ägomark   Martarekveiar lvg
  Vasstädemyr ägomarker   Nickarekvejar väg
  »Widängen» ägomark   Nickarvemöir myr
  »Wijdangen» ägomark   Nissevik vik
  Vällhagar äga   Nisskär ö
  Vällhagar terräng   Nöjhagen hagmark
  Väthagen äga   Rodre åker
  Väthagen hage   Rodreänge f. ängsmark
      Rosarekvear vägen
      Rosarelunde skogsdunge
      Rosaränge åker och äng
      Rygakar åker
      Räummöir utdikad myr (el. skogsvät)
      Rörskog Saknas
      Sajgsbacke backe
      Sandakar äng
      Sandakarstycke äng
      Sandtäppu åker
      Saxi enskilda äga- or
      Sejksare åker
      Skarpakar åker
      Skarpakar åker
      Skarpshögarden äng
      Skarpsmyr myrmark
      Skassare hagmark
      Skassare enskilda äga- or
      Skinkå trekantig åkerlapp
      Skårtgarfve Saknas
      Smörgärde åker
      Snajvidalvre hedmark
      Snajvidbroar vägen
      Snauvallskvejar väg
      Snevidbroar väg
      Snippsnöjte äng
      Solstädar åker
      Spajkstädar åker
      Staggsakar åker
      Stajnhagar hagmark
      Stainhagar enskilda ägor
      Stejgstädar åker och skogsmark
      Steikstädar åkermark
      Sten-sättning (befästning?) på en landsborg
      Storauren lott
      Storhögardstväri lott
      Storänge äng
      Stänu äng
      Suder-ákar många förstörda stensättningar
      Sund-rännu djup men ganska smal ränna
      Såidshagen mindre hage
      Såjshagar hagmark
      Sändu åker
      Sändu åkerstycke o. äng
      Tjocke lott
      Tjocktuar åker, äv. hagmark
      Torpe gammalt båtsmanstorp
      Torsakar åker
      Trästjåntar lott
      Tynnar åker
      Tynntäppu lott
      Tårshagen hagmark
      Ukakar åker
      Ukböjen nordvästra delen av Havdhem
      (Ukböjen) Saknas
      Uke äga
      Ukekveiar lvg
      Uk-skogen Saknas
      Ukskogen skogsparti
      Uk-änge Saknas
      Vajtesakar åker
      Varmräng f. sletå (ängsbit)
      Vatlid åker
      Vatlid gammalt namn å terräng i skogsområde
      Vikhage hage
      Vikhagebro bro
      Vinglu åker
      Vällhagar hagmark
      Yvarängar ängar
      Årm-råir Saknas
      Äutstajn (stor gråsten i Ukskogen)

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.