ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Silte socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 60 Naturnamn : 74 Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 124
Silte sn Akermille äga Silte sn Aklu område
Silte sn Aklu område /Se Silte sn Ajkänge åker
Silte sn /Se Albrunn äga Silte s:n Alakar åker
Silte sn Albrunn terräng Silte socken Albrunn skog
Silte sn Alvreaker äga Ajpe gd Alhagen hagmark
Silte sn Alvreaker hage Ajpe gård Alvre alvar
Silte sn Alvrehagen äga Aipe gård Amille strandbrädd
Silte sn Alvrehagen terräng Anhalten Saknas Asakar åker
Silte sn /Se Amille äga Annexen avsöndring Asbacken ås
Silte sn /Se Asaker äga Bjärges gd Asen = Asbacken Saknas
Ajpe gdr Asen äga Bjerges gård Asphagen hagmark
Bjärges gdr Asen ås Bjärges gård Austaränge äng
Bjerges gård Asvät äga Ejpe gd Bajtningi åker
»Burges» beb. Boxarve äga Hallvards Stora gd Bajtningi åker
Ejpe gård Brax äga Halves gård Bajtningi åker
Hallvards gdr Bruten äga Halves gård Bergstorp båtsmanstorp
Hallvards gård Bruten äga Hallvide gd Bjergesrum åker och betesmark
Hallvide gd Burgaker äga Hallvede gård Bodakar åker
Hallvide gård Bönsaker äga Hallvide gård Bondbäck åker
Hallvide gd Dälhagen äga Hemdarve gd Boxare åker
Hemdarve gdr Frändarve äga Hemdarve gård Brax båtsmanstorp
Hemdarve gård Gajtudd terräng Huglajvs gd Bruten skogsmark
Hemdarve gd /Se Holmhagen äga Huglaivs gård Bröjakar åker
Huglajvs gd Hällingbo äga Huglajvs gård Burgakar åker
Huglajvs gdr Häxarve äga Hägdarve gd Byskänge äng
Hugleifs gård Kalgardsaker äga Hägdare gård Böjakar åker
Hägdarve gd Kramptallsaker äga Hägdarve gård Digarakar åker
Hägdarve gdr ?Kvarnaker, ?Kvärnaker äga Klaimatte gård Digrar betesmark
Hägdarve gård Kvännaker ägomark Klajmatte gård Dälar hage
Hägdarve gd:ar /Se Kvännakershamn vik Lejnhatte gård Eskbajtningi betesmark
Klemette gd Kyrkaker äga Läinhatte gård Fläckar äng och åker
Klemette gård Langriv halvö Mickels gård Frändare äng
Klemette gd /Se Majstermyr t. Mickels gård Fånggard åker
Klemette gd /Se Mele äga Rikvide gd Gajtudd udde
Linhatte gd Mele ägomark Rejkvide gård Gatakar åker
Linhatta gård Myrgärdet äga Räikvide gård Giftkullen åker
Länna gd /Se Myrhagen äga Siglajvs gd Gubbakar åker
Mickels gd Myrlunden äga Siglajvs gd Gärde skogsmark
Mickels gdr Mästermyr myr Siglaivs gård Gärdmille hagmark
Mickels gård Mästermyr sumpmark Siglajvs gård Hagakar åker
*Ran(g)sarue gd /Se Mästermyr, (Majstermyr) myr Silte-båddar inbyggarbeteckning Hagmyr del av Mästermyr
Rangvals arwa Saknas /Se Packstädar äga Smissarve gd Hajmakar åker
»Rannsarffue» ödegård /Se Petesvik vik Smissare gård Haxare åker
Rikvide gd Rangsarve äga Smissarve gård Holmhagen hagmark
Rikvide gdr Rangsarve åker /Se Snausarve by Håjgarden äng
Rikvide gård Roaker äga Snausare gård Hällingbo åker
Rikvide gd:ar /Se Rojraker äga Snausarve gård Jäkthagen skogsmark
»Ringe» försv.gd /Se Rojraker fornlämning Socknen Saknas Killinglund åker
*Siffride försv. gd /Se Rosenlundsaker äga Stajnbro gård Korsakar åker
Siglajvs gd Sandskallen halvö Stainbro gård Korumpu betesmark
Siglajvs gdr ?Skinäs äga Äär fiskläge Kramptall strandbrädd
Sigleifs gård Skinäs terräng   Kuskar myrmark
Smissarve gdr Snoder-a å   Kuttelrum hagmark
Smissarve gd:ar /Se Sojdestäppan äga   Kvarnåkerhamnen, Se Kvännakar Saknas
Snausarve gdr Sojdsaker äga   Kvännakar hamnplats
Snosarve gård Stainkinni ård /Se   Kvännakar åker
Snosarve gd:ar /Se Stajnvät äga   Lajrakar åker
Stenbro gd Stajnvät terräng   Lajrhagen hagmark
Stenbro gd Stenbro å å   Langakar åker
Stenbro gård Stänkar ägor   Langriv udde
  Synke äga   Langrum åker och hage
  Tjocktynnar äga   Langrumshagen hagmark
  Tjocktynnar ägomark   Lejla ågren
  ?Torkupp(hagen) äga   Lejlmyr myrmark
  Torpet äga   Lundakar åker
  Tuängsmyr ägomark   Långref, Se Langriv Saknas
  Vakten terräng   Lädakar åker
  Valkaker äga   Mele åker
  Vanvik vik   Myrlunden skogsås
  Vidangar äga   Mästermyr myrmark
  Vidangar fornlämning   Nyde el. Nydträsk träsk
  Välsrojr äga   Nöjakar åker
  Väten äga   Nöjrive åker
  Väten ägomark   Packstädar åker
      Petesvejk vik
      Pjåske myrmark
      Prästlajru hagmark
      Präststycke åker
      Rangsare åkrar
      Rejkvidekvejar väg
      Rejsalträsk träsk
      Ringhammar myrmark
      Risala träsk, Se Rejsalträsk Saknas
      Råjrakar åker
      Sandskallen holme
      Siglajvskvejar väg
      Singakar åker
      Siltböj mark
      Siltänge äng
      Skarptäppu åker
      Skinäs strandbrädd och åker
      Skinäs udde
      Snaudara = Stova Saknas
      Snausarekvejar väg
      Stajnbro-a å
      Stajnvät hage
      Stor-a ågren
      Stors båtsmanstorp
      Storträsk träsk
      Stor-träsk träsk
      Strandkvejar = Snausarekvejar Saknas
      Strandlunden åker
      Stängkar ängsmark
      Styttar betesmark
      Synke del av Mästermyr
      Såjsakar åker
      Tjocktynnar hagmark
      Torkupp hagmark
      Torrgärde skogsmark
      Träskänge ängsmark
      Tuvängsmyr myrmark
      Unggrönnar skogsmark
      Uthagen hagmark
      Valkakar åker
      Vanvejk = Petesvejk Saknas
      Vatakar åker
      Veksar betesmark
      Vidangar äng
      Välsråjr hagmark
      Väten åker
      Väthagen del av Mästermyr
      Åjdbruten hagmark
      Äskträsk träsk
      Ödehemman äga

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.