ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Levide socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 174 Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 255
Levide sn /Se Ajkhagen äga Levide sn Ajkakar åker
Levide sn Ajkskog äga Levede socken Ajkhagen hagmark
Levide sn /Se Ajkskog skog Levide sn Ajkhåjgard ängsmark
Levide sn Ajnar äga Levide s:n Ajkskog åker
Levide sn Albryar äga Dalsen inbyggarbeteckning Ajkskog hage
Levide sn Alvhojgard äga Ajsarve gd Ajkskog skogsmark
Levide sn Asare äga Aisare gård Ajkstboväg väg
(?)Levide sn Auren äga Ajsare gård Ajnar åker
Levide sn Austerhagen äga Alskute gd Ajsarekvejar väg
Levide sn Austerhagen terräng Allskute gård Akaräng äng
Levide sn Baggtäppan äga Alskute gård Albröjar äng
Levide sn Baggtäppan terräng Bocksarve gd Alvhåjgard äng
Levide sn Baggtäppan täppa Bocksare gård Andastjåcke skogsmark
Levide sn /Se Billstädar äga Bofride gd Asare åker
Levide sn /Se Billstädar terräng Bofride gård Aurakar åker
Levide sn /Se Billstädar äng Bofride gård Aurträsk del av Majstamör
Ajsarve gdr Billstädar äga /Se Bofride by Auräng äng
Alskute gdr Billstädar äga /Se Bondarve gd Auränge ängsmark
Alskute gård Bjärgaker äga Bondare gård Austarakar åker
Alskute gd:ar /Se Björkänge äga Bondare gård Backakar åker
Alskute gd:ar /Se Bocksarvesölgu hage /Se Boxarfve gd Backhagen hagmark
Bofride gdr Bogårdsaker äga Boxare gård Baggtäppu ängsbit
Bofride gård Bommare äga Bringsarve gd Bajtningi hagmark
Bondarve gdr Botesbacke äga Bringsare gård Bajtningi hagmark
Bondarve gård Branden äga Bringsare gård Bajtningi hagmark
Bondarve by /Se Brunnskog äga Bringsareböjen gårdar Bajtningsakar åker
Bocksarve gdr Brunnskog skog Bringsargrannlag gårdar Bajtningsakar åker
Boxarve gård Brunnskog äga Burge gård Bajtningsakar åker
Boxarve gd Bruten terräng Burge gård Bajtningskvejar väg
Bringsarve gd Bruten terräng Burge gd Bastuakar åker
Bringsarve gdr Bruten äga Burge gd Bastuäng äng
Bringsarve gård Bruten terräng Dals gd Billstädakar åker
Burge gd Bruten terräng Dals gård Billstädar äng
Burge gdr Bruten äga Dals gård Bjärgakar åker
Burge gård Bunken äga Drajastorp båtsmanstorp Björkäng äng
Dals gdr Bunken ägomark Ejsarfve gd Björkängsakar åker
Dals gård Bursängar äga Gärdare gårdar Björkängsakar åker
Ejsarve gård Byänge äga Hallbåtar gård Blåkulle åker
Hallbåter gdr Byänge ägomark Hallbåtare gård *Bobastäppu park
Hallbåter gård Dalsaker äga Körkböjn gårdar Bodakar åker
?Hardings försv. gd? Dammen äga Lajves gd Bondareakar åker
Knifsmis gård Digeraker äga Lajves gård Botesbacke äng
Kärna gård Digeraker äga Laives gård Boxarhagen hagmark
Lajves gd Digeränge äga Lajvesböjen gårdar Braidfloar väg
Lajves gdr Domaraker äga Leifves gd Brajdfloar väg
Lajves gård Flisaker äga Läilpainare gård Bringsarkvejar väg
Laives gd /Se Stora (?) Fonngard äga Magnhuse gård Bringsarmör Saknas
Lejves gård Fontänge äga Levide Mästermyr gdar Brunnskog skogsmark
Lojves Saknas Fulländar äga Mallgards gård Bruten åker
Magnuse gdr Fulländar terräng Mallgars gård Bunken myr
Magnuse gård Fulländar terräng Mallgarsböjen gårdar Burgbacke backe
Mallgårds gd Garphagen äga Oleips gd Burgdam vattendamm
Mallgårds gdr Giftaker äga Ollajvs gd Bussängar äng
Mallgårds gård Giftänge äga Ollajvs gård Båmmare åker
Mallgårds gd:ar /Se Giftängsaker äga Pajnare gård Böjhagen hagmark
Ollajvs gd Gissnojt äga Painare gårdar Böjhagskvejar väg
Ollajvs gdr Gissnöjt terräng Pejnarve gd Böjänge ängsmark
Olleifs gård Gruglan äga Pejnarve bebyggelse Dalsakar åker
Olleifs gd /Se Gruglan ägomark Prästgården prästgård Dalsbacke backe
Pajnarve gd Grular äga Prästgården Saknas Dalsbrunn källa
Pejnarve gdr Gränhagen äga Skinnarve gd Digarakar åker
Pejnarve gård Gränhagen terräng Skinnarve fst Digarakar åker
Qwarna gård Gylhagen äga Skinnare gård Digarakar åker
Sallmunds gdr Gylhagen terräng Skinnare gård Digaräng äng
Sallmunds gård Gärdarehagen äga Skinnare gård Domarakar åker
Salmunds by /Se Gärdarskog äga Skogs gård Fanggard åker
Skinnare gd? ?Gärdshagen äga Skogs gård Flejsakar åker
Skinnarve gd Gässlan äga Stajnstu gård Fläskskinku åkertvär
Skinnarve gd /Se Hajden äga Stainstu gård Fontänge ängsmark
Skinnarve gd /Se Hajdestjaut äga Storpainare gård Fontängsakar åker
Skogs bebyggelse Hajdestjaut terräng Sållmungs gård Fulländar hagmark
Skogs gdr Hajnmyr äga Sållmungs gård Fånggard åker
Skogs gård Hambreaker äga Sållmungsgrannlag gårdar Gajtsvältu hagmark
Skönarve gård Haugsandar äga Tummelbos gd Gammelhagen hagmark
Steenstugu gd Haugsandar terräng Tummelbos gård Garpakar åker
Stenstugu gård Haugstädar äga /Se Tummelbos gård Garphagen hagmark
Tummelbos gdr Haugstädar äga /Se Tummelbosgrannlag gårdar Gasbröjå vattenställe
Tungelbos gård ?Haukstädar äga Tungelbos gd Gatakar åker
Tungelbos gd Haukstädar äga Ållaivs gård Giftakar åker
  Hedvallsgarden äga   Giftgärde åker
  »Heisteåå» å   Giftänge äng
  »Heisteåå» å   Gissnåjt Saknas
  Hittrum äga   Gosakar åker
  Hojhagen äga   Gruglu ängsmark
  Hojgarden äga   Grular åker
  Hophagen äga   Grymlingshage hagmark
  Högstädar Saknas   Grånakar odlad bit
  ?Kalar äga   Gränar hagmark
  Kinthagen äga   Gränhagen Saknas
  Klinthagen terräng   Gylhagen äng
  Klinthagen äga   Gyli vattenställe
  Klinthagen terräng   Gärdar åker
  Klinthagen hage   Gärdar skogstrakt
  Korsaker äga   Gärdare lokalitet
  Kramptajar äga   Gärdare-geten äng
  Kvännaker äga   Gärdarehagen hagmark
  *Kyrkstycket äng /Se   Gärdarskog skogsmark
  Kyrkänge äga   Gärshagen hagmark
  Lajran äga   Gässlu sankmark
  Langaker äga   Hagakar åker
  Langaker äga   Hajdi skogstrakt
  Langbajtar äga   Hajdvägen väg
  Langvidar äga   Hajmhagen hagmark
  Langvidar terräng   Hajmmör myrmark
  Langvidar skogsområde   Hallbåtarkvejar väg
  Langänge äga   Hambre åker
  Langänge äga   Hambreakar åker
  Lojsta hajd äga   Hasslar del av Majstamör
  Lundaker äga   Haugakar åker
  Lundaränge äga   Haugsandar skogsmark
  Lädaker äga   Haugsandar skogsstycke
  Läggarsmyr äga   Haugsandarkvejar väg
  Läggärdsmyr myr   Haukstädar åker
  *Magnuseå å   Haxareäng äng
  Majstermyr äga   Hittrum hagmark
  Matlausan äga   Hophagen hagmark
  Matlausu åker   Hundböjen Saknas
  Matlausu åker   Håjgarsakar åker
  Matlausu åker /Se   Håjhagen hagmark
  Mellingshagen äga   Hässelgarshäll sten
  Mellingshagen äga   Hässelskog hagmark
  Mickelängsaker äga   Inmöjrar del av Majstamör
  Munsare äga   Kalar väg och äng
  Mästermyr myr   Kejlen åker
  Norderänge äga   Kinthagakar åker
  Norderänge äga   Kinthagen hagmark
  Ollejvshagen äga   Kittelbrunn Saknas
  Oxhagen äga   Klinthagen hagmark
  Pilgården äga   Klinthagen hagmark
  Plågan äga   Kohagen hagmark
  Rojrhagen terräng   Korsakar åker
  Rojrskog äga   Korsgatu väg
  Rolandsaker äga   Korsgatu vägskäl
  Rolensaker äga   Krampstajakar åker
  Rumaker äga   Krampstajar skogsmark
  Rummet äga   Krampstajar hagmark
  Russpark terräng   Krusakar åker
  Sikhagen äga   Kullakar åker
  Skarpänge äga   Kvänntäppu åker
  Skällare äga   Kvännänge äng
  Skällare fornlämning   Kålgarden åker
  ?Skällareaker äga   Kåltäppu Saknas
  Skärpan äga   Kättlebrunn vattenställe
  Skärpan äga /Se   Körkmör del av Skinnaremör
  Snabbsaker äga   Körkäng ängsmark
  Snapen äga   Lajru åker
  Spangmyr myr   Langakar åker
  Spangmyrhage äga   Langakarbröjå vattenställe
  Stabbgård åker /Se   Langbajtar betesmark
  Stallvät äga   Langvidar skog
  Stallvät terräng   Langvidar hagmark
  Stallvät terräng   Lejlakar åker
  Stambu äga   Lejldam sågdamm
  Starrar äga   Lejlhagen hagmark
  Starrar terräng   Lejlmöjrar Saknas
  Storhagen terräng   Lejlmör myrmark
  Storhagen hage   Lojsthajd skogstrakt
  Storhagen äga   Lundakar åker
  Storträsk äga   Lundaräng äng
  Storänge äga   Lädakar åker
  Strapelhagen äga   Läggarsmör myr
  ?Stötaker äga   Magnhuskvejar väg
  Synke äga   Majstamör myr
  Synke terräng   Mallgarsängar äng
  Söderdalsaker äga   Matlausu åker
  ?Sölgan äga   Mauränge ängsmark
  Sölgu skogsmark /Se   Mickelakar åker
  Tärte äga   Millumakar åker
  Uxhagen terräng   Munsare äng
  Uxhagen hage   Munsarvät vattenställe
  Vidangar äga   Myldu åker
  Vidangar terräng   Mällingshagen hagmark
  ?Vidängar äga   Mästermyr Saknas
  Västeränge äga   Mörakar åker
      Mörkvejar väg
      Nydträsk del av Majstamör
      Nårdarakar åker
      Nårdaräng äng
      Nårdaränge äng
      Nöjgärdu åker
      Nöjhagen hagmark
      Nöjhagäng äng
      Nöjäng äng
      Ollajvstjaut hagmark
      Oxhagen hagmark
      Pejlgärde åker
      Plågu åker
      Prästskogen skogsmark
      Pärskälde källa
      Rolansakar åker
      Rolensakar åker
      Rolunsakar åker
      Rumakar åker
      Rumakar åker
      Rumme exercisplats
      Rumme äng
      Råjrakar åker
      Råjrskog hagmark
      Saghagen hagmark
      Sagtäppu åker
      Salsängar ängar
      Salsänge äng
      Saltsäck hagmark
      Sandtäppu ängsbit
      Sikar Saknas
      Sikhagen hagmark
      Silkesbacken del av Majstamör
      Simlunde lund
      Skarpsäng äng
      Skinnare håjgard ängsmark
      Skinnaremör myr
      Skvatrekvejar väg
      Skvatru hagmark
      Skällare åker
      Skärpu åker
      Smidakar åker
      Snabbsakar åker
      Snapen åkerbit
      Spangmör myrmark
      Spraugakar åker
      Spraughagen hagmark
      Stajntäppu åker
      Stambakar åker
      Stambu äng
      Starrar ängsmark
      Storakar åker
      Storhagen hagmark
      Stormöjrar Saknas
      Storstajnsmör myrmark
      Strapelhagen hagmark
      Strapellunde lund
      Straplar hagmark
      Stuakar åker
      Synke hagmark
      Synklunde Saknas
      Såjsakar åker
      Såjsakar åker
      Såjshagen hagmark
      Sållmungsakar åker
      Sållmungskvejar väg
      Sölgå hagmark
      Tjauti hagmark
      Torslunde lund
      Tummelbosvätar hagmark
      Täppu äng
      Tärte hömark
      Utmöjrar del av Majstamör
      Vidangar äng
      Vidangsakar åker
      Vidangstäppu äng
      Vändburgar skogsmark
      Yvaräng äng
      Åjdlande hagmark
      *Åld-städe-backe Saknas
      Ällsakar åker

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.