ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fröjels socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 113 Naturnamn : 335 Bebyggelsenamn : 65 Naturnamn : 423
Fröal,e se Fröjel sn Ajkaker äga Fröjel sn *Ajkakar åker
Fröjel sn Almåkern äga Fröjel sn Ajkstpräst släktäkt
Fröjel sn Alstäde änge äga Fröjel Saknas Ajkäng äng
?Fröjel sn Alvreaker äga Fröjel socken *Ajkänge äng
Fröjel sn Andängsmyr äga Fröjel s:n Alstäde körkväg väg
Fröjel sn Andängsmyr ägomark fröjlinge ortbon. Ansarsakar åker
Fröjel sn /Se Andängsmyr terräng Alstäde gd Ansarårdi udde
Fröjel sn »Anssarfue jorder» ägomark /Se Allstäde gård Asakar åker
Fröjel sn Astycket äga Ansarve gd *Astycke åker
Fröjel sn Aurhagen äga Ansare gård Aurhagen hagmark
Fröjel sn Ausarveården stenblock /Se Bockes gård Aurskogen skogsmark
Fröjel sn Austerhagen äga Bockes gård Austarhagen hagmark
Fröjel sn Austerhagen terräng Bofride gd Backakar åker
Fröjel sn /Se Austerhagen äga Bofride gård Backen liten åker vid lvg
Fröjel sn /Se Austerhagen terräng Bosarve gd Backestycke åker
Fröjel sn /Se Austerhagen terräng Bossare gård Backhagen hagmark
Fröjel sn /Se Austerskogen äga Bottarve gd Backåkern åker
Fröjel sn /Se Austerskogen skogsområde Bottare gård Bajtesbajtningi äng
Fröjel sn /Se Austerskogen skogsområde Depps gård Bajtningi betesmark
Fröjel sn /Se Backhagen äga Däpps gård Bajtningi betesmark
Fröjel sn /Se Bajtningen äga Fröjels annex bebyggelse Bajtningsakar åker
Fröjel sn /Se Bajtningen äga Gannarve gd Bakstycke åker
Fröjel sn /Se Bajtningen äga Gannare gård Balslaus terräng
Fröjel sn /Se ?Batsaker äga Gannare gård Bastugärde åkermark
Fröjel sn /Se »Beetninge myyr» myr Göstavs gd Bastuhagen hagmark
Fröjel sn /Se Bjärgaker äga Göstavs bebyggelse Betningen äng(?)
Fröjel sn /Se Blejkaker äga Gustafs gård Betningsåkern åker
Fröjel sn /Se ?Blekmyr, Blajkmyr? äga Gåjstes gård Bindu åker
Fröjel sn /Se Blajkmyr ägomark Gåistes gård Bindu åker
Fröjel sn /Se Blajkmyr ägomark Göstafs gård *Bjärgakar åker
Alstäde gdr Blåhäll udde Hajdes gård Blåhäll strandremsa
Alstäde gård Blåhäll, L. häll(?) Hajdes Lilla gd Blåhäll, Lilla strandparti
Alstäde by /Se Blåhäll, Lilla strandparti Hajdes Stora gd Blåhäll, Stora strandparti
Alstäde gd:ar /Se Blåhäll, Stora strandparti Hallgars gård Bockesakar åker
Alstäde gd /Se »Bockas åcker» åkermark Hallges gård Bockesrängi äng
Alstäde gd:ar /Se Bonnsärkarna äga Hallges gård Bockeskoejar vägen
Alstäde gd /Se Brajdvät sankmark Kaupe gård Bockes kvejar väg
Ansarve gd Brajdvät sank mark Kaupe anhalt Bolsaud äng
Ansarve gdr Branden äga Kusare gård Bodakar åker
?Ansarve gdr Branden äga Mulde bebyggelse Bossarekvejar väg
Ansarve gård Branden äga Mulde gd Bosarvekvejar väg
Ansarve gd:ar /Se Bredvät äga Mulde gård Bossarestycke åker
Ansarve gd /Se Brimhage äga Mulde gård Bottarebrygge en gammal brygga
Ansarve gdr /Se Brimhage terräng Nöjmans gård Bottaredöje vik
Bockes gdr Brimhage hage Nöimans gård Bottarevejki vik
Bockes gård Bruten äga Pusare gård Brandakar åker
Bockes by /Se Bruten terräng Robsarve gd Branden hagmark
Bockes gd /Se Bruten terräng Robsare gård Brime hagmark
Bofride gdr Bruten äga Rovide gd Brim hage hagmark
Bofride gård Bruten äga Rovide gård Brimstrandi stranden
Bosarve gdr Bruten äga Rovide gård Broakabacke backe
Bosarve gård Bruten äga Rovide by Broakar åker
Bosarve by /Se Bruten ägomark Sigdarve gd Brohåjgard äng
Bosarve gdr /Se Bryaker äga Sigdare gård Brudstajnen terrängord
Bottarve gd Bryänge äga Sigdare gård Brunnstäppu åker
Bottarve gård »Bullgärdet» nat.-n. Solberga, Lilla gård Brutakar åker
Botarve gd /Se Buskården holme Solberga, Stora gård Bruten hagmark
Däpps gd Buskården holme Solbjärge gård Bruten skog
Däpps gd Buskården udde /Se Solbjärge Lilla gd Bryggu landningsplats
Depps gård »Byt Engen» äng /Se Solbjärge Stora gd Bröjakar åker
Depps Saknas /Se Bändaker äga Solbjärge Stora bebyggelse Bröjstycke äng
Däpps gd /Se Dajgholken äga Stajnstu gård Bröjänge äng
Gannarve gd /Se Dajgholken ägomark Stainstu gård Buckåkarn åker
?Gandarve by /Se Dajgholken åker Sälle gård Bulgärde åker
Gandarve gd /Se Dalänge äga Sälle gård Buskårdi udde
Gannarve gdr Dammaker äga   Busskog skogsmark
Gannarve gård Dammen terräng   Bändakar åker
Gannarve gd /Se Dammen terräng   (?)Bävleåker åker
Gannarve gd /Se Dammyr äga   Böjakar åker
Ganne gd /Se Digerhojgard äga   Dajgholken åker
Gustafs gård »Dijre högårds» ägomark   Damar äng
Gustavs gd:ar /Se Djauvik ägomark   Damör myrmark
Gustavs gd:ar /Se Djauvik ägomark   Deppstyckä åker
Göstafs gd Djauvik åker   Digarakar åker
Göstavs gdr Domrörsskog skogsområde   *Digarhåjgard äng
Hajdes, Lilla o. Stora gdr Domrörskog skogsområde   Digaränge äng
Hallgårds gd »Drijllemyret» sank mark   Digaränge ängsmark
Hallgårds gdr »Drijllänget» sank mark   Djauvik badplats
Hallgårds gård Drillbacke höjd   Djuvikskvior väg
Hejdes gård »Eekeänget» ängsmark   Drajakabacke backe
Kaupe gd Fallskogen äga   Drajakar åker
Kaupe gdr Fallskogen skog   Drillbacke backe
Kaupe gård Fallskogen skogsområde   *Dryllänget Saknas
Kaupe gd:ar /Se »Fiähls» beb.-n.?   *Dye-hö-gård Saknas
Mulde gd »Fiähls» nat.-n.?   Fajtfläck äng
Mulde gdr Fonngard äga   Fajtfläck äng
Mulde gård Fornborg fornborg   Fajtsäng äng
Nymans gd *Fröjel hamn hamn   Foten ängsmark
Nymans gård *Fröjel- (resp. Fröjler) hamn vik   Fråjelstrandi fiskläge
Pusarve gård Fröjelklint höjd   Fröjel fiskläge Saknas
Puser gdr Fröjelklint fornborg(?)   Fröjels fiskläge Saknas
Robsarve gd Fröjelstranden fiskläge   Fugeläng äng
Robsarve gård *Fröjelvik (el. Fröjlevik) vik(?)   Fyllkvejakrar åker
Rovide gdr Fugelänge äga   Fyllkvejar väg
Rovide gård Fugelänge ängsmark   Fyllkvejar väg
Rovide gd /Se Fugelänge äng   Fånggarsakar åker
Rovide gd /Se Fyllkviakrar äga   Gajtassen hagmark
Sigdarve gd Gamlehagaker äga   Gajtbacken terräng
Sigdarve gdr Gamlehagen terräng   Gammhagakar åker
Sigdarve gård Gamlehagen terräng   Gammstycke åker
*Skraps försv. gd Gandarvevik vik   Gannarbacken backig terräng
Solbjärge gd Gandarvevik vik   Gannartäppa(?) terräng
Solbjärge, Lilla o. Stora gdr Gannarvehagen äga   Gannarvebacken en brant backe
Solbjerga gård Gannarveskär grund   Gannarvejki vik
Solberga by /Se ?Gannarvviken vik   Gannarveskogen en liten skogsbit
Solbjärga by /Se Gannarveviken vik   Gannarveviken vik
Stenstugu gdr Gannarveviken vik   Gannarveviken vik
Stenstugu gård »Gifftehögården» nat.-n(?)   Gannaskär grund
Sälle gd Giftaker äga   Garsrum åker
Sälle gdr Grymlingsmyr äga   Gatakar åker
Sälle gård »Grymlingsmyyr» myr   Giftakar åker
*Valborg nu försv. gd Gränhagen äga   Giftåkern åker
Valbybodar fiskeläger Gränhagen terräng   Gohåjgard äng
  Gränhagen hage   Grymlingsmör myrmark
  Gärdet äga   Grängatskog skogsmark
  Haglausan äga   Gränlunden skogslund
  Haglausa åker /Se   Grönholmen holme
  Haglausu åker /Se   Gubbänge skog (äng)
  Hajden äga   Gärdarskogen skogsområde
  Hajden terräng   Gärdet en stor skog
  Hajden terräng   Gässkvejar vägen
  Hajden äga   Gässlu äng
  Hajden terräng   Gässlu äng
  Hajdänge äga   Gässlu äng
  Hajänge äng   Gässlu åker o lht
  Hajdänge äng   *Gässrum hagmark
  Hallen äga   Gässrumsakar åker
  Hallen terräng   Göistesbacke backe
  Hallen åker   Hagakar åker
  Hallgårds-rum Saknas   Hagakar åker
  Hammarhagmyr äga   Haglausakar åker
  Hammarmyr äga   Haglausar terräng
  Hammaränge äga   Haglausu åker
  Hamnården holme /Se   Hagåkern åker
  Handskoväten äga   Hajdeskvejar väg
  Handskoväten terräng   Hajdi skogsmark
  Handskoväten sank mark   Hajdkvejar väg
  Haugfjäll äga   Hajdåkern åker
  Haugklintar äga   Hajdängar åkrar
  Haugklintar terräng   Hajdängar äng
  Haugklintar berg   Hajdängsbacken backe
  Haugklintsaker äga   Hajmakar åker
  Hojbruten äga   Hajmdöjen släktäkt
  »Hollmsqwier» nat.-n.?   Hajmgärde betesmark
  Holmen äga   Hajmängen äng
  Holmen terräng   Hallgesdöje släktäkt
  Holmen terräng   Hallgesrum öppen plats
  Hoxelaker äga   Hammarakar åker
  Hoxelmyr myr   Hammarhagen hagmark
  Hoxelmyr myr   Hammarmör sank mark
  Hoxelmyr myr   Hamnårdi udde
  Hoxelmyr myrmark   Hamnårdi grund
  Hoxelmyrsskog äga   Handskovät myrmark
  Hurtakern äga   Haugfjälar byalag
  Härstajn fornlämning   Haugfjälböjen Saknas
  Härstain fornlämning   Haugfjälböjen byalag
  Härstajnsakern äga   Haugklintar åker
  Hässelhagen hage   Haugklintar åkermark
  Hässlehagen (Hasselhagen) äga   Hedängsåkern åker
  Hässelhagen terräng   Hemhagen skog
  »Högeklinth» ägomark   Hemtäppu ängsmark
  Kalkugnshagen äga   Hemåkern åker
  Kalkugnskajen udde   Hemåkern åker
  Kassänge terräng   Holmen betesmark
  Kassänge äng   Holmen hagmark
  Kastalen »kastal»   Holmen betesmark
  Kastänge äga   *Hopakar åker
  Kastänge äga   Hoxelakar åker
  »Klinte Diuupwijck» nat.-n.   Hoxelmyr myr
  »Klintewijcken» vik(?)   Hoxelmyrskogen skog
  Kohagen äga   Hoxelmör hage
  Kobromyr myr   Humlesäcken stor rund gråsten
  Kobromyr ägomark   Håigarden åker
  Kobromyr ägomark   Håjbajtningi äng
  Kohagen hage   Håjbruten ängsmark
  Kohagen hage   Håjgarden äng
  Korsmyr äga   Håjgarsakar åker
  Korsmyr äga   Håjgarsakar åker
  Korsmyr ägomark   Hägaränge äng
  Korsmyr terräng   *Hägeklint Saknas
  Koskesvät äga   Härstainsåker åker
  Kusarve äga   Härstajn stor sten
  Kusarve ägomark   Härstajn stor flat sten
  Kusarve åker   Hässlehagen hagmark
  *Kvies vedänge ängsmark?   Högklinten del av bergsryggen
  Kvinnhagaker äga   Jufvik fiskläge fiskläge
  Kynnskog äga   Jungstangi stång med lykta
  Kyrkskog äga   Kalkugnrumme plats med gamla kalkugnar
  Käldakern äga   Kallvarp(?) terräng
  Källaraker äga   Kalven sten
  ?Kärringaker äga   Kalvtäppu hagmark
  Kärmäng äga   Kassänge äng
  Lillmyr myrmark   Kassänge ängsmark (o. skog)
  Lillmyr myr   Kastalen kastal
  Lillmyrshagen äga   Kaupdamar äng
  Lindaren äga   Kaupkvejar väg
  Lindaren ägomark o. terräng   *Kluckareakar skoltomten
  Lindaren ägomark   Kobrohagen hagmark
  Ljusrumshagen äga   Kobrohagen hagmark
  Lundhagen äga   Kohagen hagmark
  »Långåcker» åker   Koi gråsten
  Marsakern äga   Korsakabacke backe
  Mikelänge äga   Korsakar åker
  Mickelänge ägomark   Korset liten skogsmark
  Mickelänge ägomark   Korsmyr (uppodlad) myrmark
  *Muldeå å   Korsåkern åker vid vägkorsning
  Myraker äga   Krakfoten åker
  Myrhagaker äga   Kulläppingen skogsparti
  Myrhagen äga   Kusarve åkermark
  »Myrhagen» hage?, sank mark?   Kusaräng äng
  Myrhagen terräng   Kvinnhagakar åker
  Myrhagen hage   Kvännhagen hagmark
  Mönaker åker   Kyrkåkern åker
  Norderbackar äga   Kåldhagen hagmark
  Nordermyr äga   *Käldu gammal källa
  Nordermyr ägomark   *Källarakar åker
  Nordermyr åker   ?Källdräms(laur) Källdrämsdam? (?) terräng
  Nymanshagen äga   Källingmyr f. myr (nu odlad mark)
  »Offwelsmyrsåå» å   Källingåkarn åker
  Plågan äga   Kärmäng äng
  Plågan ägomark   Kärmängsakar åker
  Plågan åker   Kärringåkern åker
  Prästklint höjd   Könakar åker
  Prästklint terräng   Körkhajdi skogsmark
  Prästklint berg   Körkhajdi lvg
  *Ridanäs näs?   Körkkvejar väg
  ?Rovakern äga   Körkskog skogsmark
  Rumhagen äga   Körkskogen skogsmark
  Rumhagen terräng   Ladåkern åker
  Rumhagen hage   Lairgrav terräng
  Räckhagen äga   Lajrakar åker
  Räckhagen terräng   Lambakar åker
  Räckhagen hage   *Langänge äng
  Rävelaker äga   Langängsakar åker
  Sagbruten äga   Langakar terräng (åker)
  Sandhamn fiskläge   Langkik sträcka av lvg
  Sandhamn vik   Lejlhagen hagmark
  Sandhamn landingsplats   Lejltajgen åkerbit
  »Skäret» nat.-n.   Lilla ängen äng
  Smavätar äga   Lillhagen ängsmark
  Smaväter sank mark   Lindan åker vid vägen
  Skärpu litet rev /Se   Lindarakar åker
  Smavätar terräng   Lindaren åker vid lvg
  Snåltorp äga   Lindaräng äng
  Sojdshagen äga   Lindaräng äng
  Sojdshagen terräng   Ljausrum terräng
  Sojdshagen terräng   Lunden hagmark
  Solbjärge skog triangelpunkt   Lunden litet terrängområde
  Solsmyr äga /Se   *Långåker äga
  Solsänge äga /Se   Långåkern åker
  Solsänge äng   Mandasholmen hagmark
  Solsäng äga   Mickelmör myrmark
  Solsänge ängsmark   Mickelänge äng (åker)
  Spanghagen äga   Mikelänge äng
  Spanghagen hage   Mjöllaven åker
  Spanghagen hage   Muldebacke liten backe
  Spangskogen skog   Mulde bodar badplats
  Spangskogen skog   Mulde bro bro över liten bäck
  Spanvät äga   Mulde Djauvejk gammalt fiskläge
  Spanvät sankmark   Muldekveiar byväg
  Spanvät terräng   Mulde kveiar väg
  Sprängkullhagen äga   Mulde och Stenstugu grannlag gemensam mark (?)
  Sprängkullhagen terräng   Muldhagen hage
  Sprängkullhagen terräng   Mönakar åker
  Stabbgårdsåker åker /Se   Mönarå å
  Stajndalen terräng   Mörakar åker
  Stajnsäng äga   Nersoknar byalag
  Stendalen äga   Norderskogen skog
  Stiträngen äga   Nymanskveiar väg
  Stiträngen ägomark   Nyåkern äng
  Stiterängen äng   Nådarhagen hage
  Stjauparaker åker   Nårdabackar backe
  Storhagen äga   Nårdarhagen hagmark
  Storhagen äga   Nårdaskog skogsmark
  Storhagen terräng   Närströmsberg bergknalle
  Storhagen äga   Närströmsbärge bersknalle
  Storhagen terräng   Nöjakar åker
  Storhagen hage   Nöjmanstrandi hagmark
  Storäng äga   Odlingen åker
  Strandningsården stenblock /Se   Piggare hagmark
  Stubbänge äga   Piggarevät hagmark
  ?Stumbelaker äga   Plågu betesmark
  Styrmansberget berg   Prästvägen vägen
  Suderskog äga   Prästvägen lvg
  Svartaker äga   Prästvägen väg
  Svarthagen äga   Pusarkvejar väg
  Svarthagen terräng   Puserkvejar väg
  Svarthagen terräng   Rejsakar åker
  Svarthagen hage   Rive sättningsställe
  Sällmyr myr   Rotäppu terräng
  Sälmyr myr   Rotäppu (hagmark)
  Sällmyr myr   Rumakar åker
  Sällmyr myr   Rume öppen plats
  »Söidessmyyr» myr   Rumhagen hagmark
  »Söidesåå» å   Råppsarerum öppen plats vid vägen
  Tajgen äga   Rängakar åker
  Tajgen ägomark   *Rävlar grönt grund
  Tajgen åker   Sagbruten hagmark
  Tingsvät äga   Salstajn stor sten
  Tingsvät sankmark   Sandakar åker
  Tingsvät sank mark   Sanden ställe med grunt vatten
  Tjautet äga   Sanden åker
  Turkiet äga   Sandhamn landningsplats
  Turkiet ägomark   Sandhamn landningsplats
  Turkiet äng   Sandåkern åker
  Untare äga   Sannströmshule djupt ställe
  Untare ägomark   Sogdarekvejar väg
  Untare åker   Sigdarvägen lvg
  Upphagen äga   Siltbasbärge bergsknalle
  Utården stenblock /Se   Silthagen hagmark
  Utården holmar   Sjubbarto-skottvall grund
  Valbybodar fiskläge   Skakeln trakten
  Valbybodar terräng(?)   Skärpu ett litet rev
  Valbysänge äga   *Slabajtningi ängsmark
  Valbysänge terräng   Slåitä terräng
  Valbysänge äng   Slåitä ängsmark
  Vallhagar terräng   Sma-akrar åker
  Vallhagar löväng /Se   Smavätar vätar
  Vallhagen äga   Småvätar myrmarker
  Vallhagen terräng   Småvätarna små myrar
  Vallhagäng äga   Snapen skogsmark
  »Weedhänget» ängsmark?   Snapen skogsmark
  Vidaker äga   Snöjgrindöje fiskeställe
  Visänge äga   Solbjärge gdr
  Visänge äng   Spangakar åker
  Visänge äng   Spangbröje terräng
  ?Värsändeaker äga   Spanghagen hagmark
  Värsändeojk ö   Sprängkullakar åker
  Västerbruten äga   Sprängkulle backe
  Västeränge äga   Sprängkullhagen hagmark
  Västeränge fornlämning   Sprängkullväg väg
  Västeränge äng   *Spänggars sank mark
  Väten äga   *Stajnakar åker
  Väten terräng   Stajnstu gd
  Väten terräng   Stareskogen skog
      Steitar(räng) ängsmarker
      Stejtakar åker
      Stjaupan åker
      Stjauparakar åker
      Storakar åker
      Storhagen terräng
      Storhagen skog
      Storhagen skog
      Storhagsberg del av (nordöstra) Storhagen
      Storhagsmyr myrmark
      Stortallen stor tall
      Storäng äng
      Storänge äng
      Storänge ängsmark
      Strandakar åker
      Strandkveiar (väg) åkrar (?)
      Stranningsudden udde
      Strannkvejar väg
      Stuakar åker
      Stumbelhagen hagmark
      Styrmansberg berg
      Styvelakar åker
      Sudadöjen släktäkt
      Sudarakar åker
      Sudaskog skogsmark
      Svarthagen hagmark
      Svarthagen hagmark
      Såjdshagen hagmark
      Såjsakar åker
      Såjsakar åker
      Sälldamar terräng
      Sälldöje släktäkt
      Sällstycke åker
      Sällåkar åkermark
      Söderhagen äng
      Tajgakar åker
      Tajgakar åkermark
      Tajgen åker
      Tarmen åker
      Tjaute hagmark
      Torskmör sank mark
      Torskmörakar åker
      Träskhagen hagmark
      Tungard äng
      Tungard äng
      Tungarsäng åker
      *Turkeje hagmark
      Turkejhagen hagmark
      *Tyffelakar åker
      Tyrvaldsåkern åker
      Tyskänge äng (o. skog)
      Täppu åker
      Täppu åker
      *Udd-åker Saknas
      Ugglehultet åker(?)
      Ugnshagen hagmark
      Untare åkermark
      Untre åker
      Uppsoknar byalag
      Utårdi grund
      Utårdi grund
      Valbybodar fiskläge
      Valbysänge skogsmark
      Valbysänge ängsmark
      Valhagar ängsmark
      Vallhagar hagmark
      Vallhagäng äng
      *Veedhänget Saknas
      Veströmsåkern åker
      Vissänge naturnamn (terrängord)
      Visänge ängsmark
      Visåker åker
      Visängä ängar
      Wyckströmska boplatsen Saknas
      Värsändekveiar byväg
      Värsände ojk en bit strand full av småsten
      Värsändoik ö(?)
      Västabruten hagmark
      Västagärde hagmark
      Västarhagen hagmark
      Västaränge ängsmark
      Vätakar åker
      Väti sank mark
      Ängsakar åker
      Ängsåker åker
      Äskhåjgard äng
      Österskogen skog
      Österskogen stor skog

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.