ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Klinte socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 103 Naturnamn : 158 Bebyggelsenamn : 64 Naturnamn : 317
Klinte sn Ajnaker äga Klinte ortn Adelsgatu väg
Klinte sn Ajnar äga Klinte socken +Ag-gatan Saknas
Klinte sn »Amsamme jordar» ägomark Klinte s:n Aik-änge äng
Klinte sn *Anderse varp notvarp Klinte sn Ain-hagen hage
Klinte Saknas »Anssarfue jorder» ägomark Klintboar inbyggarbeteckning Ajkänge äng
Klinte sn Apaldaker äga Böndas gård Ajnakar hagmark
Klinte sn Austerskogen skogsområde Böndars gård Ajnar hagmark
Klinte sn Austerskogen skogsområde Djuviks fiskläge fiskeläge Ajnar terräng
Klinte sn Backhagen äga Donnershof gd Ajnarmyr myrmark
Klinte sn Backhagen terräng Ganne = Böndas Saknas Akar-gärdet åker
Klinte sn Backhagen hage Hamni = Klinthamn Saknas Almakar åker
Klinte sn Barlastkajen udde Hunninge gård Apald-akar åker
Klinte sn /Se Barlastkajen kaj Hunninge gård Assgatskogen skogsmark
Klinte sn Saknas /Se Bjärghagen äga Klavase gård Austarskog skogsmark
Klinte sn /Se Bjärghagen terräng Klavarse gård Backarna skogst.
Klinte sn /Se Bjärghagen hage Klintboen Klinte kyrka Badstu-gärdet äng
Klinte sn /Se »Biärgänget» ängsmark(?) Klintebys gd Bajtningi äng
Klinte sn /Se »Boterwarp» notvarp Klintböis gård Bajtningsåkar åker
Bönders lg /Se Brajdvät sank mark Klintböjs gård Bakakar åker
»Chronevold» befästning? /Se Branden äga Klinte prästgård hmn Bakakaräng äng
Ganne gd Branden äga Klinthamn samhälle Bakåkar åker
Ganne gård Brunnhagen äga Klintehamn samhälle Berge bergsplatå
Ganwitha arwa Saknas /Se Bruten äga Lillvalle gård Berghage hagmark
Huldangium Saknas /Se Bruten äga Loggarve gd Biskopsgatu väg
Hunninge gdr Buckaker äga Loggare gård Biskopsgatu Saknas
Hunninge gdr Dammaker äga Loggare gård Bjergakar åker
?Hunninge by /Se »Dantsåå» å Möinare gård Bjärghagen hagmark
Hunninge gd *Djupvik, Klinte nat.-n Möjnare = Mölnar Saknas Björkäng äng
Hunninge gdr Durlausu ängsbit /Se Mölnar gård Bogärde äng
Hunninge gård Durlausu trekantig ängsbit /Se Odvalds gd Bok-hagen åker
Hunninge gd /Se »Dywijcksåcker» sank mark(?) Odvalds gård Bok-äng åker
Hunninge by /Se Ebbaränge äga Odvalls gård Bollakar åker
Hunninge gårdnamn /Se Ebbareäng äng /Se Prästgården gd Brandakar betesmark
Hunninge gd:ar /Se Ebbershage(n) äng /Se Prästgarden Saknas Branden åker
Hunninge gd:ar /Se Ebbes el. Ebbeshage äga /Se Rannarve gd Branden terräng
Hunninge gd /Se Ebbeshage äga /Se *Rannare gård Broakar åker
Klause lht »Ebbess haga» betesmark Rannare gård Brohåjgarden öppen plats
Klause gård »Ebbess ängh» ängsmark Robbjäns gd Brovägen väg
Klause gd /Se Ebbesteg åkerstycken /Se Robbjens gård Brunnar åker
Klause gd /Se Ebbrar äga /Se Robbjens gård Brunnar hagmark
Klijnt Saknas »Eekeängen» ängsmark Sicklings gård Brunns-änge äng
Klinte tullstation /Se Fallskog äga Sicklings gård Bruten hagmark
Klintebys gd Femstensröset röse Snåjgrinde gård Brojänge äng
Klintebys gård Forse skog triangelpunkt Snögrinde Lilla gd Buckakar åker
Klintehamn Saknas Gannarveskär udde Snögrinde Stora gd Buckhagen hagmark
Klinte(hamn) municipalsamhälle Gannarveskär halvö Snögrinde gård Bulgärde hage
Klintehamn samh. Gannarveviken vik Storvalle gård Bulgärde åker
Klinteholm förr slott Gannarveviken vik Strands gård Bulgärde skog
*Klinteholm även kallat Landskrone slott nära Klintehamn Gannsaker äga Stranns gård Bunkäng äng
Klinteholm förr slott Gravaker äga Svarvare gd Bussrum hörn
Klinteholm (Landeskrona) medeltida fäste /Se Grymlegärdet äga Svarvare gård Byr-äng Saknas
Klinteholm Saknas Habors-å å /Se Svarvare gård Båll-skans Saknas
Landeskronæ, även kallat Klinteholm förr slott Hackstädänge äga Svärvare gård Böndasbacke backe
Landeskronæ Saknas Hackstädeäng äga /Se Torpe båtsmanstorp Dal-akar åker
Landskrona Saknas Hackstädeäng äga /Se Tyrvalds gd Damen äng
Landskrona fäste Hajdhagen hage Törvalls gård Digarakar åker
Landeskron förr slott Hajdhagen äga Töirvalds gård Digarakar åker
Landeskrona, (Klinteholm) medeltida fäste /Se Hajdhagen terräng Valle gd Djaup-åiks-akar Saknas
Landskrona f.d. befästning /Se Hoxelmyr myrmark Valle gård Djaup-veiks-akar Saknas
Loggarve gdr Hoxelmyr myr Valle gårdar Digarstajn sten
Loggarve gdr Hoxelmyr myr Vilkes äng Saknas Digarange ängsmark
Mölner gd Hoxelmyr myr Värsände gd Djauvejki fiskläge
Mölner gård ?Hunningemyr äga Värsände gård Donnarsplats vägskälet
Mölner gd /Se *Hunninge myr myr Värsände gård Durlausu ängsbit
Mölner gd /Se Hunninge myr åker   Duppstycke äng
Odvalds gd Hällstajn äga   Ebbes Saknas
Odvalds gård Hässleaker äga   Ebbeshage hagmark
Odvalls gd /Se »Kalckåå» å   Ebbesäng Saknas
Rannarve gdr Kalkugnskajen kaj   Fallskogar skogsmark
Rannarve gård Kallsaker äga   Fjärrk-akar åker
Robbjäns gd Kalsåker äga /Se   Flejsumhagen hagmark
Robbjers gård Kilhagen äga   Fruåkar åker
Robbjens by Klintberget berg   Fråjelhage hagmark
Robbjens gd /Se Klintberget höjd   Fugle-holmen Saknas
Sicklings gdr Klintberget berg   Fågelsången terräng
Sicklings gård »Klinte Diuupwijck» nat.-n.   Gajtassen åker
Sicklings gdr /Se Klinte hamn vik   Gajthagen hagmark
Sicklings gd:ar /Se Klintehamn hamn   Gannarehagen hagmark
Snögrinde gdr Klinte hamn vik   Gannareskar skär
Snögrinde gd Klintehamn hamnplats /Se   Gannarskär grund
Snögrinde, Lilla gdr »Klintewijcken» vik(?)   Gannarveskär udde
Snögrinde, Stora gd Klippsvät äga   Gannarveviken vik
Snögrinda gård Klippshagen äga   Gannarveviken vik
»Stoor-Walla», ä. namn på (del av?) Valle by, (gdr) Korshagen äga   Gannsakar åker
Strands lht »Korssåckren» åker   Gannsäng äng
Strands gård Korumpan hage /Se   Gansåkar åker
Svarvare by *Kvarneå å   Gatåkar åker
Svarvare gd Kvännhagen äga   Gejsle Saknas
Svarvare gdr Käldängsstädar äga /Se   Gejsleakar Saknas
Svarvare gård Käldugns-städar Saknas   Giftakar åker
Sworwere by Käldängsstäder äga /Se   Giftakar åker
Tyrvalds gd Källingstädar äga /Se   Gisle äng
Tyrvalds gdr Källingstädar äga /Se   Gravakar åker
Tyrvalds gård »Loggarfwemyyr» myr   Grimle-gärdet åker
Tyrvalds gd /Se Majsteraker äga   Grindakar Saknas
Valla by /Se Malmaker ej loklis. äga   Grymle-gärdet Saknas
Valla gård Mattsaker ej lokalis. äga   Gull-gärdet äng
Valle gd Mattshageholm äga   Gärde äng
Valle gdr Mickelhagen äga   Habors-å Saknas
Valle by /Se Mickelhagen terräng   Hackstre-änge äng
Värsände gdr Mickelhagen hage   Haid-hage hage
Värsände by /Se »Mölneråå» å   Hajdhagen hagmark
Världsände gård Norderhagen äga   Hagakar åker
  Nyhagen äga   Hajdäng äng
  Nyhagen äga   Hajmhagen hagmark
  *Näsgärdet gärde?   Hamnhåjgarden åker
  »Offelssmyyr» myr   Harpare-gränd gränd
  »Offwelsmyyrsåå» å   Hemhagen hagmark
  Ojvidaker äga   Holmen betesmark
  Robbjänså å   Holmen ängsmark
  Rolänge äga   Hoxelmöirsvägen väg
  Rovaker äga   Hunninghage hagmark
  Sagänge äga   Hunningmör myr
  »Sandåkern» åker?   Håjgarden ängmark
  Sicklingsudd udde   Håll-stainen äng
  Sicklingsudd udde   Hällstajn åker
  Skansen äga   Häsle-gatan Saknas
  *Skarlakansgrund grund   Hässle-akar åker
  Skarplausa äga   Jufviks fiskläge Saknas
  Skäldan äga   Kal- ell. Kall-akars-backe Saknas
  Skäldan terräng   Kalkungskvejar väg
  Skäldan terräng   Kalls-akar åker
  Skäret äga   Kallsakar åker
  »Släckhageåå» å   Kalsakar åker
  Släkhagänge äga   Kalsakarbacke backe
  Släkänge äga   Kalsakarkvänn kvarn
  Snäcke notvarp   Kalsåkar åker
  Snäcke notvarp /Se   Kejlen hagmark
  Sojdshagen äga   Klavesevarp notvarp
  Sojdshagen terräng   Klintberge Saknas
  Sojdshagen hage   Klinteboen Klinte kyrka
  Stabbgård åker o. äng /Se   Klintevejki vik
  *Storhage å å   Klintvarve skeppsvarv
  Stormyr äga   Klipp-hagen Saknas
  Stormyr myr   Klippshagen hagmark
  Stormyr myr   Knäckare-gränd gränd
  »Strandswarpet» notvarp   Kohagen hagmark
  »Strömmingestycket» ängsmark   Korsakar åker
  Stubb garden åker o. äng /Se   Korsbacken åker
  Tagärde äga   Kors-betningen hage
  Tomthagen äga /Se   Krämpen hage
  Torslund äga   Kullakar åker
  Uddaker äga   Kvännhagen hagmark
  Utskogen äga   Kvännänge äng
  Utskogen skogsområde   Kålgården äng
  Utskogen skogsområde   Kållgards-äng äng
  Valänge äga   Käldungs-städar Saknas
  Varvsholm holme   Källd-ugns-städar åker
  Varvsholm udde   Källingakar åker
  Varvsholm udde   Källinghagen hagmark
  Varvsholm markområde /Se   Källingmyr myr
  Videsvät äga   Källingmyr myrmark
  Vidänge äga   Källingstädar Saknas
  Värsände ojk udde   Körkäng äng
  Väten äga   Langakar åker
  »Åkeråån» å   Langhagen hagmark
  Äbbarve äng /Se   Langkik lvg-sträcka
  Äbbaräng äng /Se   Lejlhagen hagmark
      Lejlmor myrmark
      Lillhagen hagmark
      Loggarbacke backe
      Loggarhage hagmark
      Låggarfve-stykke äng
      Långåkar åker
      Ladakar åker
      Maistar-akar åker
      Malmakar åker
      Malmen trakt
      Malls-akar åker
      Marshagen skogsbit
      Masshagen hagmark
      Masshagen hagmark
      Masshagen skogsbit
      Masshagen ängsmark
      Masshagholmen hagmark
      Massänge ängsmark
      Mikelhagen hagmark
      Mickelhagen hagmark
      Millåkar åker
      Morshagen hagmark
      Muldevarp notvarp
      Muldhåjgard äng
      Muldkvejar väg
      Myrhagen hagmark
      Myrhagåkar åker
      Mölnarakar åker
      Mörhagen hagmark
      Mörhagsakar åker
      Nodarhagen hagmark
      Nodarhagåkar åker
      Nyakar åker
      Nårlillbro notvarp
      Nårparegränd väg
      Nårparegränd Saknas
      Näshagen hagmark
      Nöjakar åker
      Oxhagen hagmark
      Pissbacken backkrön
      Plågu betesmark
      Portåkar åker
      Prästakar åker
      Prästvagen väg
      Puststället backkrön
      Pärrgärde äng
      Rat-änge åker
      Reis-gärdet äng
      Ringe-, Ringume ell. Ringombacke Saknas
      Roakar åker
      Robbenskvänn kvarn
      Robjenså å
      Roläng äng
      Rolängsåkar åker
      Roåkarn åker
      Rump-håi-garden hage
      Rumpu hagmark
      Rumpu fiskläge
      Rums-akar Saknas
      Sagholmen holme
      Sagholmsvejki vik
      Sagstycke åker
      Sagänge ängmark
      Sandakar exercisplats
      Sandbovejki vik
      Sandänge åker
      Sandänge ängsmark
      Sicklingsakar åker
      Sicklingsudd udde
      Sicklingsäng Folkskolans tomt
      Sikhagen hagmark
      Siklings-udde Saknas
      Sikvarpe notvarp
      Sisselåkar åker
      Sisselåkarbacke backe
      Skaid-hagen hage
      Skansar vallar
      Skansen åker
      Skarpakar åker
      Skehagen hagmark
      Skinnar-akar Saknas
      Skogakar åker
      Skolakar åker
      Skräddar-akar äng
      Skäldu skogsmark
      Skare åker och betesmark
      Slåitet ell. Möinare-Slåit trakt
      Släkhagen hagmark
      Smalajnar terräng
      Smidakar åker
      Smidåkarn åker
      Snapen åker
      Snäcke notvarp
      Sol-bjerg-akar äng
      Stain-väte-hagen Saknas
      Stallakar åker
      Stejnhusevarp notvarp
      Storhagakar åker
      Storhagen hagmark
      Storhagen hagmark
      Storhagen hagmark
      Storhagen ängsmark
      Stormör myrmark
      Strand-baitningi äng
      Strandänge äng
      Strelows-akar åker
      Strelows-håi-gården äng
      Stuakar åker
      Stubbgarden äng
      Sudarakar åker
      Sudarhagen ängsmark
      Sust-änge äng
      Svarfvare-änge åker
      Svartakar åker
      Såids-akar åker
      Såjshagen Saknas
      Södre lillbro notvarp
      Ta-gärds-skogen Saknas
      Tjocke åker
      Tomtakar åker
      Torslund skogslund
      Torslunsakar åker
      Tort-akar åker
      Trekanten terräng
      Tuf-akar åker
      Tuf-garden åker
      Tvejländar betesmark
      Tynnhagen hagmark
      Tyrakar åker
      Tåll-skogen hage
      Tåmten trakt
      Tåmt-hagen Saknas
      Täppan åker
      Uddakar åker
      Udd-akar åker
      Ullmakar åker
      Undredamen Saknas
      Valldam damm
      Valäng äng
      Vargen åker
      Vassten, Norra stenröse
      Vassten, Södra stenröse
      Vien ell. Veien åker
      Villu äng
      Vines-holm Saknas
      Vivesholm holme
      Vivesvarp notvarp
      Värsändekveiar byväg
      Värsändekvior väg
      Värsenkvejar väg
      Värsenåjk holme
      Värsenåjk Saknas
      Värsände-udde Saknas
      Yvre-Damen äng
      Åik-stainen Saknas
      Äbbrar åkrar
      Änge äng
      Ängsakar åker
      Östarhagen hagmark

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.