ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ala socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 43 Naturnamn : 128 Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 433
Ala sn /Se Ajkdalar äga Källor förteckning Aikdalar väg
Ala sn Ajkänge äga Sagesmän förteckning Ajkdalar naturnamn
Ala sn Alamyren ägomark Sagesmän förteckning Ajksdalar dalgång
Ala sn Aurudden äga Sagesmän förteckning Ajkstocklid skogsbacke
Ala sn Bastuaker äga Alboar inbyggarbeteckning Ajktjocket del av lvg
Ala sn Bingar äga Botvatten inbyggarbeteckning Alfs kohagen skog
Ala sn /Se Binghagen äga Guffylen inbyggarbeteckning Andvät vattensamling
Ala sn Binghagen terräng Gylen inbyggarbeteckning Andvät kärr
Ala sn /Se Björkmyrskogen äga Ållaivar inbyggarbeteckning Aumörsände myrkant
Ala sn /Se Blautmyr äga Ala s:n Aurudden en hage
Ala sn /Se Blautmyr äga Ala socken Aurudden utgrening av Dyngmyr
Ala sn /Se Blötmyr f. myr Ala sn Aurudden hage
Ala sn /Se Blötmyr myr /Se Ala sn Austarhaid skog
Ala sn /Se Bodaker äga Ala annex gd Backåkern åker
Ala sn /Se Bomsaker äga Ala annex gd Backåkern åker
Ala sn /Se Branden äga Bastun linberedningslokal Backåkern åker
Ala, (Åla) sn /Se Branden äga Bjärges gård Bakstycket åker
Ala gd o sn /Se Branden äga Bjärges gård Bastuåkern åker
Bjärges gd Branden äga Bjärges gd Bergåkern åker
Bjärges gdr Branden äga Bjärges gd Bergåsen skogshöjd
Bjerges gård Branden terräng Botvatte gård Bergäng ängsmark
Botvatte gd Brunnhagen äga Botvatte gård Betningen skogsbetning
Botvatte gdr Brunnhagen terräng Botvatte gd Bingar hagar
Botvatte gård Brutaker äga Guffyles gård Bingar skog
Botvatte gd /Se Bruten äga Guffyles gård Bingbackar backar
Gurfiles gdr Bruten äga Gurfiles gd Bingeskog skog
Gurfiles gård Bruten äga Gurfiles sågen såg Binghagen hage
Gurfiles gd:ar /Se Bruten äga Gyle gd Binghagen skog
Gyle gd Brutskog äga Gyle gd Bjärgåkern åker
Gyle gdr Bunkar äga Gyle gård Bjärges kvior väg
Gyle gård Buttleänge äga Gyle gård Bjärges sädbingen åker
Gyle gd:ar /Se Dishagen äga Gyle gd Björklunden åker
Lauritse gdr Dishagen terräng Gyle gd Björklunden hage
Lauritse gård Dyngemyr ägomark o. terräng Hemskiftesstycket lht Björkmyr åker
?Ollajvs gdr Dyngmyr äga Hemskiftestorpet torp Björkskogen skogsskifte
Ollajvs gdr Dyngmyr ägomark o. terräng Lauritse gd Björkängsåkern åker
Orleifs gård Fjälar äga Lauritse gd Blantmör myr
Olleifs gårdar /Se Fjälmyr myrmark Lavase gård Blautmöir del av Tingsmyr
Stenstugu gd Fjälmyr äga Lavase gård Blautmör myr
Stenstugu gdr Fjälmyr myrmark Lauritzegärdet lht Blekväten myrhål
Stenstugu gård Fjältjock äga Ljungby gd Bläckviken åker
Väinare trakt /Se Fånggärde äga Ljungbytorp torp Blötmyr åker
Änggårde gd Gifthagen äga Myrskiftestorpet torp Blötmyrhagen skogsskifte
  Graunar? äga Ollajvs gd Blötmyrhagen skog
  Graunen hagmark /Se Ollaivs gård Blötmyrvägen åker
  Grönlunden äga Ållaivs gård Bodåker åker
  Grönlunden ägomark o terräng Ollajvs gd Bodåkern åker
  Gubbaker äga Stainstu gård Bodåkern åker
  Gurpiles myr äga Stainstu gård Bodåkern åker
  Gurfilesmyr ägomark Stenstugu gd Brandar åker
  Hajden äga Östermyr torp Branden (en skog)
  Hajden äga   Branden skog
  Hajden terräng   Brandi hage
  Hajnmyr äga   Brandgrinden grind
  Hambrar äga   Brandvägen skogsväg
  Hambrar terräng   Brandvägen åkerväg
  Hambremyr äga   Brandåkern åker
  Hambremyr ägomark   Brandåkern åker
  Hejdebymyr äga   Bromyr åker
  Hällar äga   Brunnhagen skog
  Hässlevät äga   Bruten hage
  Hässlevätskogen äga   Bruten skog
  Jaumyrände äga   Bruten skogsskifte
  »Kalfwelundh» nat.-n.(?)   Bruten skog
  Kastellaker äga   Brutmyr åker
  Kastellängsaker äga   Brutväten åker
  Kröjvärket äga   Brändegärdet ängsmark
  Kvännmyr äga   Bränsle åker
  Kvännmyr ägomark   Buttlevägen lvg
  Kvännmyr ägomark /Se   Bustakan åker
  Kypar o. Kyparhagen betesmark /Se   Byxåkrar åker
  Kyparhagen o. Kypar betesmark /Se   Byåkern åker
  Kyparhagen äga   Byängen ängsmark
  Kyrkskogen äga   Båtsmansåkern åker
  Kyrkskogen skog   Dammarm skogsskifte
  Lambajtningen äga   Dikshagen beteshage
  Lavasaker äga   Dishagen skog
  Lillstuhagen äga   Dishagsåkern åker
  »Luckemyyr» myr /Se   Duses heden skog
  Lukaremyr äga   Dyngmyr åker- och hagmark
  Lukaremyr myr   Dyngmöir myr
  Lunden äga   Edmarkmyren åker
  Matojdar äga   Eikdalar väg
  Nibbenarve äga   Eiktjock vägplats
  Nibbenarfve Björkäng äga /Se   Ekdalar dalgång
  Nyhagen äga   Ekdalsvägen väg
  Nyhagevät äga /Se   Eugens brandåkern åker
  Nyhagevät sankmark   Fattigstugplatsen hagmark
  Nymyr myr   Fattigstugplatsen hagmark
  Närkans branden skog /Se   Fattigstugtomten hagmark
  Näshagen äga   Fjälar myr- och ängsmarker
  Näshagen hage   Fjälar skog
  Näsmyr ägomark   Fjäle-stainen sten
  Pärgärdet äga   Fjälmyr skog
  Saghagen äga   Fjälmöir myr
  Saghagen terräng   Fjälskog skog
  Sandaker åker   Fjältjocket sank skogsmark
  Sikar äga   Fjäl-ängar område med forngravar
  Siker terräng   Fjäl-ängar ängar
  Sikhagen äga   Fjälängen ängsmark
  Slahagen äga   Fjälängsvägen skogsväg
  Slahagen äga   Folhagar hage
  Sojdsaker äga   Folhagen skog
  Sojdsaker äga   Folhagebro skog skog
  »Stillhagamyyr» myr   Folhagemyr myr
  Storhagen äga   Fånggärde äng
  Storhagen äga   Fånggården ängsmark
  Stormyr äga   Fånggärdet ängsmark
  Stormyr äga   Galliléen byväg
  Stormyr, (Södra) f. myr, nu ägomark   Gamlehagen skog
  Stormyr, (Södra) f. myr, nu ägomark /Se   Gamlehagsåkern åker
  Tingsmyr ägomark   Gamlehagsåkern åker
  Tings myr myr /Se   Gamle köpavägen skogsväg
  Tjocket äga   Gatåkern åker
  Tjocket terräng   Gavelstycket åker
  Topsvät äga   Geithagen hage
  Trulltjock äga   Gerdet ängsmark
  Trulltjock terräng   Gethagen hagmark
  Utskogen äga   Getlundsåkern åker
  Vidänge äga   Gifthagar hagar
  Visnar äga   Gifthagen hage
  Visnar terräng   Gifthagen ängsmark
  Vällar äga   Gifthagstegar åkertegar
  Vällar terräng   Giftåkern åker
  Vällu myr /Se   Giftsåkern åker
  Värtänge äng   Graunen hagmark
  Vätaker äga   Grusgropen grustag
  Åderbråvät äga /Se   Gröndal åker
      Grönlundaskogen skog
      Grönlunden skogs- och åkerområde
      Grönlunden åker
      Grönlundsåker åker
      Gubbmyr åkerområde
      Gubbmyrskanalen större dike
      Gubbmör myr
      Gurfilesmyr åkerområde
      Gylbroar bro
      Gylegrunds-ängen äga
      Gyle gärdet åker
      Gylen åker
      Gylåkern åker
      Gärdet åker
      Gölåkern sankmark
      Hagbacken hagmark
      Hagen skog
      Haglundaskogen skog
      Hagvägen skogsväg
      Hagvät vattensamling
      Hagvät åker
      Hagvät åker
      Hagväti myr
      Hagåkern åker
      Hajdebymyr åker
      Hajden hed
      Hajden hed
      Hajden skog
      Hamrar en hage
      Hambremyr åker
      Hambremyr åker
      Hedbruten åker
      Heden skogsskifte
      Hellgrens uppersta väten myrhål
      Hemhagen betesmark
      Hemhagen skog
      Hemmyren skog
      Hemskogen skog
      Hemäng åker
      Hemäng ängsmark
      Hemäng ängsmark
      Hemåkern åker
      Hjalmars blötmyr åker
      Huldasåkern åker
      Humlegårdsåker åker
      Hägsagata skogsområde
      Hällar hällmark
      Hällåkern åker
      Hästbetningen beteshagen
      Högelunds-, Höglunda-skogen äga
      Högkullbackar småbackar
      Högården ängsmark
      Högårdsåker åker
      Jalles lunden hage
      Jaumörände mark
      Jäldråir röse
      Kalkugnen gammal kalkugn
      Kallvarp kvisthög
      Karlströms siken åker
      (?)Kassdal lokalitet med gravar
      Kastalet fornlämning
      Kastalet fornlämning
      Kastalåkern åker
      Kastaläng ängsmark
      Kilen åker
      Klasses odlingen skog
      Klockarvät åker
      Klockaråkern åker
      Klockaråkern åker
      Kryddvärket åker
      Kröivärke dålig stenbunden mark
      Krökverket åker
      Kullar skogsbacke
      Kullar skogsbackar
      Kullar åker
      Kveiminde vägskäl
      Kviminne vägskäl
      Kviåkern åker
      Kvännbruten hage
      Kvännmöir myr
      Kvännmyr åker
      Kvännåkern åker
      Kvännåkern åker
      Kvännåkern åker
      Kyrkbetningen betesmark
      Kyrkskogen skog
      Kyrkåkern åker
      Kyrkänget änge
      Kyrkängsstycket ängsmark
      Kyrkängsteg ängsmark
      Köpar skog
      Köpahagen skog
      Köpalunden skog
      Körktaj äga
      Ladåkern åker
      Lammgerdet beteshage
      Langvatten skogsmark
      Langvattnar vattenställe
      Lappen trädgård
      Lauritse backar backar
      Lauritsekvänn väderkvarn
      Levins lunden skog
      Lilla bergåkern åker
      Lilla brutåkern åker
      Lilla hagåkern åker
      Lillhagen beteshage
      Lillhagskog skog
      Lillhögården ängsmark
      Lillmyr åker
      Lillstughagen skog
      Lillstughagen skog
      Lilltegen ängsmark
      Lillåkern åker
      Lindkvists lilla myren åker
      Linkarhål myrhål
      Listaskog skog
      Lukamyr kärr
      Lukaremyr kärr
      Långlundar hagmark
      Långlundar skog
      Långnävevät myr
      Långstycket åker
      Långvät åker
      Långåker ängsmark
      Långåkern åker
      Långänden åker
      Långäng ängsmark
      Långänget åker
      Långänget äng
      Långängsåkern åker
      Lästäde äng ängsmark
      Mantåkern åker
      Matojdar hage
      Matojdar skogsområde
      Matåidar slåttermark
      Mjölkbrunnen brunn
      Mor Hannas änge åker
      Mormorsåkern åker
      Myren åkerområde
      Myren åker
      Myrgerdet ängsmark
      Myrkvior åkerväg
      Myrstycket ängsmark
      Myrvägen skogsväg
      Mårtens tomt trädgård
      Nibbnarvar åker
      Nibbnarvar åker
      Nordvallsåkern åker
      Norpstad åker
      Nyhagen hagmark
      Nyhagen skog
      Nyhagevät sumpmark
      Nymyr åker
      Nyåkern åker
      Närkans branden skog
      Näset skog
      Näs-hagen hage
      Näshagen hage
      Näshagmyren åker
      Näslande myr
      Näslandet åker
      Näsmyr åkerområde
      Nötåkern åker
      Odenbrovät kärr
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Ollajvskvarnen väderkvarn
      Ollajvsåkern åker
      Ollajvs änge änge
      Pottåkern åker
      Prästbro utgrening av Fjälmöir
      Präståkern åker
      Punschen åker
      Pärongerdet ängsmark
      Pärs lunden hage
      Pärs åkern åker
      Russkällde stor brya
      Rävlunden hage
      Rävstuhäll häll
      Saghagen hage
      Saghagen skog
      Sandgropen sandtag
      Sandkvior åkerväg
      Sandåkern åker
      Sandåkern åker
      Saudsäng ängsmark
      Sikar sank skogsmark
      Sikhagen skog
      Siki myr
      Silvertvären åker
      Sjonhemsvägen lvg
      Skarptegen ängsmark
      Slahagen hage
      Slahagen hage
      Smedens stycke åker
      Smedens åkern åker
      Smörbitslunde skog
      Smörbyttlunde skog
      Snapen hage
      Snubblebacke fornborg
      Sojdsbacken åker
      Sojdshagen ängsmark
      Sojdesåkern åker
      Sojdsåkern åker
      Spångvät åker
      Staingatu genväg
      Stajngatan åkerväg
      Stajngatstycket åker
      Stajnkalm stenkummel
      Starrmyren ängsmark
      Starrmyrteg ängsmark
      Stengerde ängsmark
      Stenstugu stycke åker
      Stenstugåkern åker
      Stillemyr myr
      Stillhaga skog
      Stillhagar hagar
      Stillhagar skog
      Stillhagen hage
      Stillmyr myr
      Stockholmsbranden åker
      Stora Vällar skog
      Storhagen hage
      Storhagen skog
      Storhagen skog
      Storhagen skog
      Storhagen skog
      Storhagmyr myr
      Storhagväten åker
      Storhagåkern åker
      Stormyr åker
      Stormyr åkerområde
      Storskalleskog skog
      Storåkern åker
      Storängen ängsmark
      Stugåkern åker
      Stuvåkern åker
      Stångskogen skog
      Svartgöl ågång
      Svartvät kärr
      Styvlan åker
      Styvlan åker
      Svikten åker
      Såghagen skog
      Sågplatsen gammalt sågställe
      Tegar ängsmark
      Tingsmyr åkerområde
      Tingsmyrskanalen kanal
      Tjocket hage
      Tomtåkern åker
      Toppsvät åker
      Toppvätsmyr åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trolltjock hage
      Trulltjock en hage
      Trulltjock skog
      Trulltjock skog
      Trulltjock skog
      Trulltjock hage
      Täppan åker
      Täppstädshagen beteshage
      Täppan åker
      Täppu åker
      Under kyrkskog åker
      Vasten hagmark
      Vattentaget vattentäkt
      Velingsåg vattensåg
      Vidäng åker
      Vidängsåkern åker
      Visnar skog
      Visne f.d. socken
      Väderkvarnen väderkvarnen
      Väisnar ängsmark o. skog
      Vällar skog
      Vällar skog
      Vällavägen skogsväg
      Vällemyr myr
      Välleskogen skog
      Vällu myr
      Värtesängsteg ängsmark
      Väståkern åker
      Vätåkern åker
      Åkern åker
      Åkern liten isolerad åker
      Åkervägen åkerväg
      Ändmyr myr
      Änge-holms-skogen äga
      Ängsåker åker
      Ängsåkern åker
      Ängsåkern åker
      Ängsåkern åker
      Ödåkrar ödeåkrar
      Ömmyrände åker
      Örlandet åker
      Örtaget sandtag
      Ört-räum äga
      Öruddar åker
      Öruddskogen skog
      Öråkern Saknas
      Österhed skog
      Österskogen skog
      Österåkern åker
      Österäng åker

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.