ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Valls socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 103 Naturnamn : 53 Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 161
Vall sn Alvarskogen äga Vall socken Ajkänge äng
Vall sn ?Alvarskogen skog Bjärs gd Alvarhagen hagmark
Vall sn Alverskog skogsmark Bjers gård Alvarskog skogsmark
Vall sn Alverskog skogsområde Bjärs gård Anglarskog skogsmark
Vall socken Annas boplats äga Bjäss gård Austaräng äng
Vall sn Backstädar äga /Se Bogungs Saknas Austarängsakar åker
Vall socken Backstädar äga /Se Bomarve gd +Austr-Vallar Saknas
Vall sn ?Braktug äga Bomarfve gård Backstädar hagmark
Vall sn »Elinsmyyr» myr Bommare gård Backäng äng
Vall sn Ellsmyr S äga Bryungs Saknas Backänge äng
Vall sn Ellsmyr ägojord och myr Bröiungs gård Backängsakar åker
Vall sn Haugstädar äga /Se Bröjungs gård Badbröju vattensamling
Vall sn Hellgrens torp äga Båmmare gård Bajtningsakar åker
Vall sn *Hogräns myr f.d. myr Båsmanstorpe båtsmanstorp Bajtningsakar åker
Vall sn Kajsa-Lisas täppa äga Fridtorp Saknas Bastuakar åker
Vall, se även Valls fjärding sn Kalmaraberu äga Hadings gård Bastugärde åker
Vall sn /Se Kalmarhagen äga Hardings gård Bjärsstycke åker
Vall sn /Se Kalmarhagen terräng Hardings gård Björkakar åker
Bjärs gd Kalmarhagen hage Kulstäde gd +Bodakar åker
Bjers gård Klingvalls odling äga Kulstäde bebyggelse Bommarakar åker
Bomarve gd Kullstädmyr äga Kulstäde gård Bommarhage hagmark
Bomarve gd Laikstädar äga /Se Kulstä gård Boänge äng
Bomarve gård *Levide högård äng /Se Kvie gd Brajdakar åker
Bomarve gd /Se *Levidemyr myr Kveje gård +Braktaj åker
Bryungs gd Munkmyr äga Kväie gård +Brandakar åker
Bryungs gd Myrhagen terräng Kysings Saknas +Branden skogsmark
Bryungs gård Myrhagen hage Köisings gård +Brannskogskvejar väg
Bryungs gd /Se Nyhagen äga Köjsings gård Brovejkshagen hagmark
Bryungs gd /Se Prästänge ängsmark Levide gd Brovikar landsväg
Bryungs gd /Se Prästänge äng Leivide gård +Broänge åker
Bryungs gd /Se Rannänge äga Lejnhatte gård +Broängshagen åker
Bryungs gd /Se Rojraker ägojord Levide gård Brutakar åker
Bryungs gd /Se Rojraker åker Linhatte Saknas Bruten hagmark
Hardings gd Roleks Saknas Läinhatte gård Bruthagakar åker
Hardings by Sikar terräng Medebys Saknas Bruthagen hagmark
Hardings by Stabbestycket äng /Se Mickels gård +Bunkänge äng
Hardings gd Storhagen äga Mickels gård +Båsmansänge äng
Hardings gård Storänge äga Midbys gård +Böjänge äng
Hardings gd /Se Sudarguten åker Mybbes gård +Böjängsakar åker
Hardings gd /Se Vallmyr äga Prästgården Saknas Ejsumsäng äng
Hardings gd /Se Vallmyr f.d. myr, ägomark Ovie Saknas Ellsmör myr
Hardings by /Se Vallmyr ägomark Roleks gd Flejs hagmark
»himunafi» beb? Vallmyr ägomark Roleks gård Flejskog = Flejs hagmark
Kullstäde gd /Se *Valls och Hogräns myr f.d. myr Rolex gård +Folkdarehage hagmark
Kulstäde gd /Se Valls myr f.d. myr Rosarve gd Gajsarakar åker
Kulastedar gård Vällarvmyr äga Rosare gård Gajthagakar åker
Kullstä, Kullstäde, se Kulstäde gd /Se Ällsmyr ägojord och myr Rosare gård Gajthagen åker
Kulstäde gd Ällsmyr ägojord o myr Skogs gård Gamlehagen hagmark
Kulstäde by Ällsmyr åker Skogs gård Gatakar åker
Kulstäde gård Älnemyr myr Smiss gd Gubbstycke åker
Kulstäde gd Älnemyr myr /Se Smiss obebyggd tomt Gärde åker
Kullstäde gård Ängelaker terräng   Gärde åker
Kulstäde gd /Se Ängelaker hage   +Gässhagakar åker
Kulstäde gd /Se     +Gässhagbro vattenutlopp
Kullstäde gd /Se     +Gässhagen hagmark
Kulstäde gd /Se     Hagakrar åker
Kulstäde gd /Se     Hagrumakar åker
Kulstäde gd /Se     Hajmakar åker
Kulstäde gd /Se     Hajmakar åker
Kulstäde gd /Se     Hajmakar åker
Kulstäde gd /Se     Hardingstycke åker
Kulstäde gd /Se     +Haugstädar plats vid Bommare
Kulstäde gd /Se     Håjgårn äng
Kvie gd     Håjgårsakar åker
Kvie gård     Hästhagen hagmark
Kysings gd     Kalmarhagen hagmark
Kysings gård     Kalvstycke åker
Kysings by /Se     +Kaupmansakar åker
Kysings by /Se     Kejlen åker
Kysings by /Se     Kluckarakar åker
Kysings gd /Se     Kluckarakar åker
Levide by     Kluckarskäl öppen plats
?Levide by     Kobajtningi åker
Levide gd     Kohagen hagmark
Levide gd     Krampen äng
Levide gård     +Kramptallen gräns
Linhatte gd     Krampäng = Krampen äng
Linhatte gård     Kullakar åker
Medebys gd     Kullskvejar = Kullstädkvejar väg
Medebys gd     +Kullstädkvejar väg
Medebys gård     Kullstädmör myrmark
Mickels gd     Kvibasakar åker
Mickels gård     Kvännakar åker
Roleks gd     Kvänngärde åker
Rolex gård     Körkakar åker
Roleks by /Se     +Körkhåjgard äng
Roleks by /Se     Körkhåjgarden äng
Roleks gård /Se     Körkäng äng
Roleks gd /Se     Körkängar ängsmark
Roleks gd /Se     Körkängsakar åker
Roleks gd /Se     Lajkstädar äng och åker
Roleks gd /Se     +Lajrakar åker
Rosarve gd     +Langakar åker
Rosarve gård     Langfännkvejar väg
Rosarve gd /Se     Lejlhagen hagmark
Rosarve gd /Se     Lejlmörakar åker
Rosarve gd /Se     Lejlmörhagen hagmark
Skogs gd     Lejnhattakar åker
Skogs gård     Lejnhatthagen hagmark
Smiss gd     Lejnhattstycke åker
Smitts gd     Linnbastycke åker
Smitts gård     +Lindakar åker
Vall by /Se     Lundänge äng
      Lädakar åker
      +Lässingen Saknas
      Matlausu äng
      +Mickelänge äng
      Munkakar åker
      +Munkhagen hagmark
      Mybbesmör myrmark
      Mörakar åker
      Mörskogen skogsmark
      Mörväti sank mark
      Nilsakar åker
      Nårdarhagakar åker
      Nårdurhagen hagmark
      Nöjstycke åker
      Nöjängsakar åker
      +Präststycke åker
      +Rannänge äng
      +Rogärde åker
      Rolexskogen skogsmark
      Rolexänge äng
      Rosarkvejar väg
      Råjrakar åker
      Sagänge äng
      Sagängsakar åker
      Sandakar åker
      Skarpstycke åker
      Slamörhagen hagmark
      Slejtäng äng
      Smallkvejar väg
      +Smisshagen hagmark
      Smissänge äng
      Stickelakar åker
      Storakar åker
      Storakar åker
      Storskogshagen hagmark
      Stuakar åker
      +Stuthagen hagmark
      Sudarguten åker
      Sundalshagen hagmark
      Såjsakar åker
      Såjsakar åker
      Tjaulakar åker
      Tjautakar åker
      Tjocku äng
      Tomtakar åker
      Trejkanten åker
      Täppu åker
      Utäng äng
      Utängsakar åker
      Vallmör myr
      Valls myr, se Vallmör Saknas
      Vallsänge äng
      Varpi = Varpstycke Saknas
      Varpstycke plats
      Västabärstycke åker
      Ängelakar åker
      Äspstycke åker
      Äspstycke åker

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.