ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Roma socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 173 Naturnamn : 84 Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 80
Roma sn Akebäcksskogen äga Roma sn Stora Vällers Romamyr Saknas
Roma sn Alkvists boplats äga Roma s:n Aikhaggvannen, Stor» u Lill» källor bakom sockerfabriken
Roma förr kloster num. kungsgård Anderssons boplats äga Roma socken Aiklunden f.d. äng, nu uppodlad
?Roma sn /Se Anderssons torp äga Aumundar inbyggarbeteckning Ajk-änget äng
Roma sn Bergmans båtsmanstorp äga Myllbjärgar inbyggarbeteckning Aske-gyl vattengöl
Roma sn /Se Bergs båtsmanstorp äga Snauvaldar inbyggarbeteckning Auråkar åker
Roma sn Björklunds boplats äga Täimandar inbyggarbeteckning Basstu-åker åker tillh. prästgården
Roma sn Björkojar terräng Ajmunds gd Bettlehems-akar åker tillh. Klostret
Roma sn Björkojar terräng Aimunds gård Bjärrgar äng
Roma sn Bokströmska boplatsen äga Aumunds gård Björkåiar öar
Roma sn Bottänge äga Betlehem smålägenheter Bott-änge äng med bygd
Roma sn Bottänge åker Betlehemstorpen torp Bul-hulet vattenställe
Roma sn Bottänge ägomark Bjärs gd Bått-åker åker midtemot Bottänge
Roma sn Västra Bryggaretorpet äga Bjärs gård Dansare-branden åker
Roma samh. o. sn Östra Bryggaretorpet äga Bjärs Romamyr Saknas Djaurhagen hage med ett torp
Roma sn Västra Brytorpet äga Busarve gd Däiskar» flännar sanka, agbevuxna delar av Älnemyr
Roma sn Östra Brytorpet äga Bäusare gård Däiskarholme udde
Roma sn sn /Se Dalhemsskogen äga Dansaretorp gd Däiskarkäldar källdrag
Roma sn /Se Dansares torp äga Dansaretorp nu bortrivet båtsmanstorp Fanggarden åker
Roma sn /Se Djaurhagtorpet äga Diskarve gd Flat-gyl vattenställe
Roma sn /Se Djuränge äga Däiskare gård Gull-åker åker
Roma socken /Se Djauränge ägomark Kambstorp torp Hakusbrunn brunn
*Rumefalk sn Djauränge åker Karby gård Hakuse-tånt ängsbit
Ajmunds gd *Elene myr Saknas Klostret f.d. kloster Hakus»-änge äng
Ajmunds gd Gamlemyr äga Klostre Roma klosters kungsgård Haugbro bro
Ajmunds gd /Se *Gutnal tingsplats /Se Klundstorp lägenhet Haugbrovägen stora landsvägen
Aumunds gd Gurpskogen äga Kväitorp f.d. torp Helg-gesst-jord åker
Aumunds gd Haugbro ägomark Larsarve gd Holmen åker
Aumunds gd Haugbro åker Lasare gård Håigarden äng
Aumunds gd /Se Haugbromyr äga Möirgrannlage» gårdar Håpgyl vattengöl
Bjärs gd Nedre Haugbrotorpet äga Möllbjärs by Hästgärde åker o. äng
Bjärs gd Övre Haugbrotorpet äga Möllbjärs gård Hö-garden äng
Bjärs gd Haugbroänge äga Romakloster jvst Innanvaldsbro bro
Bjärs by »Helenaemyyr» myr Roma kungsgård gd Kalf-täppu äga vid prästgården, med körsbärsskog
Bjers gård Hermansdal ägomark Snauvalds gård Kiss-bärsbrunn brunn (vid alleen o. stallet)
Busarve gd *Houbro myr numera huvudsakl. f.d. myr Snauvalds gd Klostargravar långa breda diken i Klostarmöir
Busarve gdr Hästhagakern äga Solbergatorp torp Klostarhagen hage
Busarve gdr Hästhage åker Timans gd Klostarmöir del av Roma myr
Burssarfwe by Hästhagen äga Täimans gård Kluckaråkan f.d. åker, nu delvis skoltomt
Busarve by Hästhagen ägomark Timans Romamyr Saknas Kluckaränge äng, som tillhört prästgården
Busarve gård (Högbroängstorpet) äga Timans Romamyr Saknas Kohagen hage
»Closters ladugård» f. kloster, nu (kungs-)gd Johanssons boplats äga Torpare-laget inbyggarbeteckning Krogåkar åker
Diskarve gd Kamshagen äga Tre marklej jord Saknas Krogåkarstäigen stig
Diskarve gd Kambshagen terräng Uppenbys gd Körkåkar åker
Diskarve gd Kamshagmyr äga Uppenböis gård Lairåkar åker
Diskarve gd o by Kamshagtorp äga Vällare gårdar Lill» täppu äng
Diskarve gård Klosteränga ängsmark Väller Lilla gd Mickelsbröiä »brya» (vattenhål)
Dyckarfve gd och by Klosteränge terräng Väller Stora gd Myllbjärs flännar lågt liggande vattensjuka, agbevuxna delar
Ejmunds gård Klosteränge äng Väller Stora gd Nordaräng äng
Ejmunds gd /Se Kristofferssons torp äga   Ormstycke f.d. äng nu åker
Guthnalia, se Roma kloster Saknas Krogåker äga   Prinsgyl vattengöl
Gutnalia f.d. kloster Lövsta ägomark   Pålgången »gyl», den djupaste (i Klostermyr)
Gutnalia f.d. kloster /Se Melanders torp äga   Ri-backe backe
*Gutnal (=Roma kloster) Saknas /Se Myren äga   Räiåkar åker, trol. liggande åt myren
Gutnalia förr kloster(?) /Se Norbergs torp äga   Sanghäuse äng och åker
Gudvalla ruiner efter medletida cistercienserkloster Norderängsmyr äga   Sjaumanssleit äng, nu till stor del uppodlad
Gudvalla ruiner efter ett medeltida cistercienserkloster Nordins boplats äga   Skaränge äng (nu odlad)
Gudvalla ruiner efter medeltida cistercienserkloster Ormestycket äng /Se   Skog-åker åker
Gudvalla cisterciencerkloster Prästänge terräng   Smidåkar åker
Gudvalla f. cistercienserkloster Prästänge äng   Snauvalds-å å (nu kanaliserad)
Gudvalla ruiner efter ett medeltida cistercienserkloster Riåker äga   Snöret äng
Gudvalla f. cistercienserkloster Roma Ajmunds triangelpunkt   Spanggyl f.d. vattengöl (nu utdikad)
Gudvalla f. cistercienserkloster /Se Romamyr myr   Stav»-däike dike
Gudvalla kloster /Se Romamyr myr   Stormöir myr
Gudvalla kloster förr kloster Romamyr myr   Stor-ån Saknas
Gutnalia lat. ben. på roma kloster Romamyr myrmark   Summp-änge äng
Gutnalia f. kloster Romamyr hage   Tase vattenvät
Gutnalia f. kloster Sjaumansslätt äga   Tasåkar åker
Gutnalia f. kloster Snauvaldså å   Tjockhagen hage
Gutnalia f. kloster Stenströms boplats äga   Täumans-slet ängsbit
Guthnalia, se Roma kloster Saknas Stormyr äga   Täunänge äng
Gutnalia latinska benämningen på Roma kloster *Storån å   Uxhagen hage
Gutnalia medeltida namn på Roma kloster /Se Sumpänge äga   Vallgärde bygd och åkrar
Gutnalia det latinska namnet på Roma kloster /Se Vallgärdet äga   Vallgärde område (t. stor del bebyggt)
*Gutnal helgedom o. tingsplats /Se »Wallgärdet», »Stoora» ägomark?   (Vallgärde) område
Guthvalia förr kloster Varvet äga   Vamben äng
Guthualia förr kloster Älnemyr äga   Varfvet anläggning där munkarne byggt farkoster
Karby gd Älnemyr ägomark   Älnegatä väg
Karby gdr Älnemyr åker   Älnemöir del av Roma myr
Karby gdr Älene myr myr /Se   Älneskog skog
Karby by Älnemyr äga /Se    
Karby gård Älna myr myr /Se    
Karby by /Se Älna (Älne) myr /Se    
Karby by /Se Österbergs torp äga    
Karby by /Se      
Karby by /Se      
Larsarve gdr      
Larsarve gdr      
Larsarve gdr      
Larsarve by      
Larsarve gård      
Larsarve by /Se      
Larsarve gd:ar /Se      
Möllbjärs gdr      
Möllbjärs gdr      
Möllbjärs by      
Möllbjers gård      
Möllbjärs gd:ar /Se      
Roma kloster f. cistercienserkloster      
Roma kloster förr kloster i Roma sn      
Roma kloster förr kloster      
Roma förr kloster      
Roma kloster förr kloster      
Roma förr kloster      
Roma kungsgård förr kloster /Se      
Roma kungsgård kronoegendom      
Roma kronoegendom      
Roma kronoegendom      
Roma kloster förr kloster      
Roma medeltida cistercienserkloster      
Roma el. Gudvalla medeltida cistercienserkloster      
Roma medeltida cistercienserkloster      
Roma kloster      
Roma förr kloster, senare kungsgård      
Roma kloster f. kloster, senare kungsgd      
Roma kungsgård förr kloster /Se      
Roma (klosters) kungsgd förr kloster /Se      
Roma kloster förr kloster      
Roma kloster förr kloster /Se      
Roma förr kloster      
Roma kloster      
Roma kloster senare kungsgård      
Roma kloster förr kloster      
Roma kloster förr kloster      
Roma gd (sn) /Se      
Roma f. kloster, nu kronoegendom      
Roma kloster f. kloster nu kungsgård      
Roma kloster kgsgd      
Roma kloster f. kloster, senare kungsgd      
Roma f. kloster, nu kronoegendom      
Roma kungsgård (under medeltiden kloster)      
Romakloster f.d. kloster      
Roma kloster f. kloster, nu kungsgård      
Roma f. kloster, nu kungsgård      
Roma kloster f. kloster, senare kungsgård      
Roma kloster f. kloster, senare kungsgård      
Roma kloster f. kloster, senare kungsgård      
Roma kloster f. kloster, nu (kungs-)gd      
Roma kungsgård gård      
Roma kloster f. kloster, senare kungsgård      
?Roma kungsgård (f. kloster)      
Roma kungsgård /Se      
Roma kloster f. kloster, nu kungsgård      
Roma kloster förr kloster /Se      
Roma kloster förr kloster /Se      
Roma Kungsgård gd /Se      
S:ta Maria kloster Saknas      
S:ta Marias kloster Saknas      
Snovalds gård      
Snauvalds gdr      
Snauvalds gdr      
Snofvalds by      
Snovalds gård      
Snovalds by      
Solbergatorp tp /Se      
Tidemandz by      
Timans by      
Timans gd      
Timans gd      
Timans gd      
Timans by      
Timans gård      
Uppenbys gård      
Uppenbys gdr      
Vellarve gård      
Uppenbys gård      
Vellarve gd /Se      
Vårfrukapellet kloster      
Väller gd      
Väller gd      
Väller, Lilla gd      
Väller, Stora gd      
Väller, Stora by      

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.