ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Anga socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 60 Naturnamn : 145 Bebyggelsenamn : 72 Naturnamn : 192
Anga sn Ahlbohagen förr ägomark /Se Anga s:n Akargrund fiskegrund
Anga sn Allbohagar äga Anga socken Akargrund grund
Anga sn Allbohagar terräng Anga socken Akergrunn fiskegrund
Anga sn Allbohagar äng /Se Anga sn Allbohagar terräng
Anga sn »Angegiööler» fiskevatten Angu sn Allbohagar hagar
Anga sn Anggrunn Saknas Anga sn Ang-galten sten
Anga sn »Aspingemyhr» myr Angboar inbyggarnamn Angagrunn fiskegrund
Anga sn »Asswijmyyr» myr /Se Airiks gård Angrund grund
Anga sn Asviar äga Airiks gård Anggrund grund
Anga sn /Se Asväiar åkrar o. ängar /Se Airiksen inbyggarbeteckning Asveiar åker och slåttermark
Agna sn /Se Austersidan äga Angebjärs gd Asviar ägor
Anga sn /Se Austersidan terräng Angelbjers gård Asväiar åkrar och ängar
Angebjärs gd Asviemyr äga Angelbjärs gård Aulunds-akur åker
Angebjärs gd /Se Bajhagen äga Angebjärs gd Aurungs-åkar åker
Angelbjärs gd /Se Baju fiskeläge Angbjässen (bjärsen) inbyggarbeteckning Aurungsåkern åker
Angu Saknas /Se Baju udde Austarböi gård Austarbräuni fiskegrund
Austerby, se Österby by Bajänge äga Austurböi gård Austersidan skogsparti
Bendes gdr Bajänge äng(?) Baju fiskeläge Baiu fiskeläge
Bendix gård »Beir» ängsmark? Baiu bodar fiskebodar Baiu strandäng med fiskeläge
Bendix gård »Beiåcker» åker Bendes by Bai-udden udde
Bjers gård Bendesriv ö Bendes gd Baiudden udde
Boters gdr Bjärshagen äga Bendes gd Baiänge äng
Boters gård Bjärsmyr myr o. ägomark Bjärs, annat namn på Angelbjärs gård Saknas Bajänge fritidsområde
Boters by /Se Bjärsmyr äga Bjärs gård Baränge åker
Boters gd:ar /Se Bjärsmyr ägomark Bjärs gd Bar-änge» äng (delvis uppodlad)
Boticke gd Björkänge äga Bjässen inbyggarbeteckning Bente-gärde förr äga
Båticke gdr *Broänget äng Botars gård Bendesriv holme
Båticke gdr Bruten äga Boters by Bendes såghage terräng
Båticke gdr /Se Bruten äga Boters gd Betningen betesmark
Boticker gård Bruthagen äga Botes gård Betningen f.d. betesmark
Bändes gd /Se Bunken äga Botesen inbyggarbeteckning Bjärs kalkugn kalkugn
Bändes gård /Se Bunken terräng Boticker gd Bjärs källa källa
Eriks gd »Bänchtegiärdet» ängsmark /Se Båticke gård Bjärsmyr sankmark
Eriks gård »Bänchtegiärdsbeetninghen» betesmark? /Se Båticke gård Bjärs stora stenen f.d. sten
Eriks by /Se Bändesriv udde Båticken inbyggarbeteckning Blåbärsrum terräng
»Eriksman» gd »Dhyleråå» å Båticke gd Boters baränge åker
Fjäle gd /Se »Ducker tager» ägomark (ängsmark?) /Se Båticke gd Botersgrunnar terräng
Fjäle gd Davsund äga Båticke gd Bo-åkar åker
Fjäle gdr Dusund sankmark(?) Bändes gård Bri-åker förr åker
Fjäle gård »Fiällänget» ängsmark Bändes gård Bro-änget förr äng
Fjäle gård /Se Fjälänge äga Bändesen inbyggarbeteckning Bruten hage (med åker)
Fjäle gd /Se Grunnar äga Fjele gård Bruten vät
Hemmungs gdr Grunnar terräng Fjäle gård Bunken hagmark
Hemmungs gård »Grunnewijk» vik? /Se Fjäle gd Bunken ängar och hage
Hemmungs gd:ar /Se »Grunneängiet» ängsmark /Se Fjelen inbyggarbeteckning Burg-åkar åker
Liffride gd Grunnsudden udde Fjäle gd Bysträsk sankmark
Liffride gård Grunnsudden udde Geislu f.d. gd Båsen lund
Liffrede gd /Se »Grännewijck» vik? Hemmunds gård Bändesriv udde
Liffride gd /Se Gylar äga Hemmundar inbyggarbeteckning Diger-akur förr åker
Stenstugu gdr /Se Gylar sankmark Hemmunds gård Digaränge» äng
Stenstugu gård Gylar träsk /Se Hemmungs f.d. gd Domarsäter skogsområde
Suderbys gdr »Gylegrund» nat.-n Liffride gård Duckert-ager förr äng
Suderbys gård »Gyleråå» å /Se Liffride f.d. komministerbostad Däusund hagmark med blekevätar
Änggårda gård Gässle fiskeläge Läifride gård Ekänge slåttermark
Änggårde gdr »Hagemyren» myr Läifriden inbyggarbeteckning Eriks terräng
Österby gd Hajden äga Nerstenstugu gd Erikshage hagmark
Österby by /Se Hajdhagen äga Nya fiskeläget fiskeläge Eriksrum terräng
Österby gdr Hajdhagen terräng Stainstu gård Eriksänge f.d. slåttermark
Österby gård Hemmungsmyr äga Stainstu gård Fjäle kyrkväg väg
Österby gd:ar /Se »Högelundh skough» nat.-n Stainstäuen inbyggarbeteckning Fjäleängarna skogsparti
  »Högelundh skough» nat:n Surby gård Garvänge ängar
  »Högelundh skough» nat.-n Surby gård Geislu hagar och åkrar (med bygd)
  Hörsnemyr äga Surböien inbyggarbeteckning Geslu ägor
  Koggrunn grund Uppstenstugu gd Geislu terräng
  Koggrunn ö Änggarde gård Geislänge terräng
  Krakskär udde Änggarde gård Gifft-akur förr åker
  Krakskär udde Änggårde gd Grundsudden udde
  Krasen terräng Änggårde gd Grunnar terräng
  Krasrivet udde Änggårde f.d. gd Grunnar ängar vid sjön
  Krasrivet udde Änggarden inbyggarbeteckning Grunnar ängsmark och hagar
  (Krasänge) äng Österby gård Grunnsudden udde
  Kyrkmyr äga Österby(s) f.d. gd Grunnsudden udde
  Kyrkmyr ägomark   Grynge-änget förr äng
  Lajvstädhagen äga   Gylar terräng
  »Langåcker» ängsmark /Se   Gylar träsk
  Lillmyr myr   Gärde terräng
  Lillmyr äga   Hallåkar backig, stenig, sluttande åker
  Lillmyr myr   Hammargrund grund
  Linemyr myr   Hanssonsåkern åker
  »Loussåå» å   Hemängen åker
  Löså å   Humlegards-akur förr åker
  Millhagen äga   Hästhagen f.d. betesmark
  Millhagen terräng   Höglunda-skog förr äga
  Molnträsk äga   Högården slåttermark
  Molnträsk träsk   Koggrunn holme
  Norderhagen äga   Krakskär udde
  Norderskogen äga   Krakskär smal udde, fordom fiskläge och utskeppningsplats
  Norderskogen skogsområde   Krampänge åker
  Norrlandamyr äga   Krampänge äng
  Notvarp göl   Krasen slåttermark
  Nyaker äga   Krasen äng
  Nyaker ägomark   Krasen äng vid stranden
  Nygårdsmyr äga   Krasrivet rev
  Näsan äga   Kruppu äng
  Näsan terräng   Kryllen fiskevatten
  »Ofwalds» åker   Kutstenarna stenar i vattnet
  Prästängen äng m. fornlämningar   Kyrkmyr åker
  Päjklunden äga   Kyrkvägen väg
  Päjklunden terräng   Kyrkvägen skogsväg
  Resli? äga   Kåggrund holme
  Saghagen äga   Lairgatä väg
  Saghagen hage   Langakar förr äga
  Sandgathagen äga   Lergate landsväg
  Sandgathagen terräng   Liffrideåkern åker
  Sandhagen äga   Lillänge åker
  Sandpallen holme   Långhögår»n äng
  Sandpallen ö   Löså vattendrag
  Sandsgärdet åker /Se   Mantabacken backe på vägen
  Sandviken vik   Mickel-äng förr äng
  Sandviken vik   Millhagen skogsparti
  Sandviken vik   Molnträsk sankmark
  Sandviken vik   Molnträsk träsk
  Sandviksskog skogsomr.   Norderhagen hagmark
  Sandviksskog äga   Norderskogen skogsparti
  Sandviksskog skogsområde   Norrhagen hagmark
  »Sandwijcksstrandh» strandparti   Notvarp sankmark
  Sankängsholmar holmar   Notvarp liten vik
  Skarnvik vik   Nyaker åker
  »Skiepwicks skough» nat.-n. skog? /Se   Nyåker åker
  Skäggstädar äga /Se   Ofwald förr åker
  Skäggstädar äga /Se   Prästbacke backe på landsvägen
  Skäggstädar äga /Se   Prästängen slåttermark
  Skäkkstädar äng, om åker /Se   Päjklunden hagmark
  Slahagen äga   Päiklunden hage
  Snaudhagen äga   Ringvarpe fiskevatten
  Snaudhagen terräng   Rumsåkar åker
  Snäckänge äga   Ryssen forngrav
  Snäckänge ängsmark   Sagbacken skogsbacke
  Stabbe Enge äng /Se   Sandgathagen f.d. betesmark
  Stajnstumyr äga   Sandgatu väg
  »Stooremyyr» myr   Sandviken vik
  »Stooremyyr» myr /Se   Sandviksskog skog
  »Strandouget» betesmark?   Sandviksskog skogsparti
  Strandskogen äga   Sandviksänge skogsparti
  »Strandänget» betesmark? /Se   Sandväiki vik
  Suderhagen äga   Saus-akur förr åker
  Suderhagen terräng   Sausgärde» åker
  »Sudermyyr» myr   Sausgärde åker
  Treväggen äga   Silvarskatten en liten slätt
  Trullhalsar äga   Självgärde åker
  Trullhalsar terräng   Skanväik vik
  Täppan äga   Skarnvik vik
  »Walborgs åcker» åker(?)   Skeckstädar f.d. slåttermark
  Vite rojr fornlämning   Skeppshögården slåttermark
  »Ängeholms marck» betesmark   Skieppsviksskog förr äga
      Skullerstenarna stenar i vattnet
      Skäck-städar åker äng och hage
      Skälvgärde åker
      Slåhagen åker
      Slåss-backen förr backe
      Snaudhagen åker och hagmark
      Snaudåkern åker och hagmark
      Snöre förr äng
      Stabbgatvägen väg
      Stabbänge f.d. slåttermark
      Stikle» hage
      Storhage hagmark
      Stor-råir stort röse
      Storänge hagmark
      Strandrum hagmark
      Strandänge betesmark
      Suderänge f.d. slåttermark
      Surbyå vattendrag
      Svartrännu bäck
      Sågdamar små träsk
      Såide terräng
      Såishagen hage
      Såishagen hage
      Såis-åkar åker
      Söderhagen hagmark
      Söderhagen hagmark
      Södsåkrar åker
      Södsbacken kulle
      Taar åkrar (med »suralvar» emellan)
      Tegvarpe fiskevatten
      Torsbrunn sankmark
      Tjaut-täppu förr hage
      Torsbrunn två källor och en liten myr
      Torsbrunn källa
      Trullhals skog med stort gravfält
      Trullhalsar skogsområde
      Träväggen terräng
      Träväggrum terräng
      (?) Vallbro-åker åker
      Vallbro-åkar åker vid stranden
      Vite rojr gravröse
      Väid-änge äga
      Väisåkar åker
      Väitråir stenröse
      Väjsungs-håigarden förr äng
      Västeränge f.d. slåttermark
      Ängholm stranden

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.