ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Träkumla socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 47 Bebyggelsenamn : 29 Naturnamn : 118
Träkumla sn *Anglarveå å Träkumla s:n Ai = Kanalen kanal
Träkumla sn Byskogen äga Träkumla socken Anglara = Kanalen kanal
Träkumla sn Byskogen äga Anglarve gd Anglarebossen äng
Träkumla sn Byskogen skogsområde Anglare gård +Anglaräskar askar
Träkumla sn Byskogen terräng Anglare gård Askan åker
Träkumla sn Digermyr äga Annexen prästgårdens mark Aäng äng
Träkumla sn /Se Digermyr ägomark Engvards, se Ingvards gd Bajtningi hagmark
Träkumla sn /Se Digermyr ägomark Engvards, se Ingvars gd Betlehem åker
Träkumla sn /Se Digermyr åker Gottskalks, se Gusskäls gård +Björkakar åker
Träkumla sn /Se Digermyr åker Guskels gård Björkhagen hagmark
Träkumla sn /Se Dular hage Gusskäls gård Bommarehagen hagmark
Träkumla sn /Se Dulhagen äga Ingvards gd Bopphagen hagmark
Träkumla sn /Se Dulå å /Se Ingvars gård Bossen äng
Träkumla sn /Se Gajthagen äga Ingvars gård +Boäng äng
Träkumla sn /Se Gajthagen ägomark Kue gård Broängar ängsmark
Träkumla sn /Se Gajthagen åker Käue gård Broänge äng
Anglarve gd Gräntjocket äga Körku kyrkan Broängsakar åker
Anglarve gd Gräntjocket terräng Sions gård Bruten åker
Anglarve gård Gräntjocket terräng Skolu folkskolan Böjhagen hagmark
Anglarve gd /Se Hajdskog äga Slåhagen gård Davidshagen kronmark
Anglarve by /Se Hajdskog skogsområde Tjengdarfve, se Tjängdare gård +Digaräng Saknas
Anglarve gd /Se Hajdskog skogsområde Tjängdare gård +Diger-myr ag. tägt
Domerarve gård Hanskmyr äga Tjängdare gård +Dular hagmark
Engvards gdr Hanskmyr myrmark Traume gd Dular skog
Engvards gård Hanskmyr myrmark Traume obebyggd gård +Dulbysen hagmark
Forsa gd /Se Hanskmyr myr Traume gård Gajthagen hagmark
Gottskalks by Ingvars skog skog Troma, se Traume gd +Gatakar Saknas
Gottskalks gd Kullsänge äga Trome splittrad gård Grindaränge äng
Gottskalks gdr Kvännänge äga Zion, se Sions Saknas Gräntjocke skogsmark
Gottskalks gård Lillhagen äga   Gubbstycke åker
Gottskalks gd:ar /Se Munkänge äga   +Gusskälsakar åker
Ingvards gdr Munkänge äga   +Gusskälstäppu Saknas
Kue gd Munkänge äga   Hagakar åker
Kue gd Myrhagen ägomark   Hajdhagen hagmark
Kue gård Myrhagen åker   Hajdi hagmark
Tjängdarve gd Nyaker äga   Hajmakar åker
Tjengdarve gård Sikar äga   +Hajmhagakar åker
Tjängdarve gd /Se Sikar terräng   Hajmskogen skogsmark
Traume gd Sion äga   Hajmänge äng
Troma gd Skoghem terräng   Handskemyr myrmark
Troma gård Sojdshagen hage   Hanskemöjr myrmark
  Sojdshagen terräng   Hophagen hagmark
  Sojsaker avs.   Hophagvägen väg
  Storhagen äga   Håjgarden äng
  Suderhagen terräng   Håjgarsakar åker
  Suderhagen hage   Håjgarsakar åker
  Utskogen äga   +Ingvards-ting domställe
      +Ingvarsbacke träkumlebackar
      Kalvhagen björkhage
      Kamsakar åker
      +Kamsgärde Saknas
      Kanalen kanal
      Kaupmansakar åker
      Kluckarakar åker
      Kluckarbruten =Kluckarstycke åker
      Kluckarstycke åker
      +Krampänge ängsmark
      Kryddgarden åker
      Kullsakar åker
      Kullsan = Kullsakar åker
      Kullsänge = Kullsakar åker
      Kukvejar väg
      Kvännängar ängsmark
      Kvännänge äng
      Käldakar åker
      Kvännakar åker
      +Körkakar äga
      Lejlhagen hagmark
      Lummu åker
      +Lädakar åker
      Mickeläng ängsmark
      +Millumakar åker
      +Millumäng äng
      +Munkäng äga
      Mörhagen hagmark
      Nöjukar åker
      Nöjakar åker
      Nöjakar åker
      Nöjhagen hagmark
      Nöjhagen hagmark
      Paradise skogsmark
      Prästvägen väg
      Rackareakar åker
      Rackarebacken backe
      Sandakar åker
      Sejkar hagmark
      +Siken Saknas
      Sikhagen hagmark
      Skarpar äng
      Skräddarakar åker
      Slåhagen hagmark
      +Smidakar äga
      Stajnkumleväg väg
      Starrar hagmark
      Stassvägen väg
      +Storhagakar åker
      Storhagen hage
      +Storhagkvejar äga
      Storängsakar åker
      +Stuakar åker
      Stuthagen hagmark
      Såjde hagmark
      Såjsakar åker
      Såjsakar åker
      +Täigen liten äng
      Tassakar åker
      Tomtakar åker
      Tomti öppen plats
      Tomtänge ängsmark
      +Traum-skogen äga
      Träkumlebackar backar
      Uthajd skogstrakt
      Utskog = Uthajd skogstrakt
      Västahajdväg väg
      Yvargärde åker
      Yvaränge äng
      Ängsakar åker
      +Ängskvejar Saknas

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.