ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hjärnarps socken : Bjäve härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 309 Naturnamn : 141 Bebyggelsenamn : 80 Naturnamn : 59
?Hjärnarp sn *Almendingen f. åker Hjärnarp sn och by Anders Ols-lyckan åker
Hjärnarp sn /Se *Askogekilla föremål /Se Hjärnarp sn Anders Troedssons lyckor åker
Hjärnarp socken *Askogekälla (möjl. f.d.) sjö Hjärnarp sn Blindesåker åker
Hjärnarp sn *Askomskälla källa Hjärnarp sn o. by Bobers Hans sten sten
Hjärnarp sn Askons källa gränsmärke Hjärnarp sn o. by Bobers Hans sten sten
Hjärnarp sn *Bockehalsgrav gränsmärke Hjärnarp sn Bolins lycka åker
Hjärnarp sn *Bogehölliex gränsföreteelse Hjärnarp sn Brammarpsbäcken bäck
Hjärnarp sn *Bokehallsgrav? råmärke Hjärnarp sn Bränningen åker
Hjärnarp sn *Bokeholtsgrav föremål Hjärnarps prästgård Saknas Flyet bäck
Hjärnarp sn *Bokeholtsgrav gränsmärke Arrie förr namn på gård Fäladsbacken åker
Hjärnarp sn Bolbäcken bäck /Se Badstugehuset torp Gatulyckan åker
Hjärnarp sn /Se Bossabäcken natn? /Se Backagården gård Guldsmedens lid vägsluttning
Hjärnarp sn /Se *Bouffue eng, Store och Lille f. ängar Benmöllan kvarn Gökatäppan terrängnamn
Hjärnarp by o. sn /Se Breabäck bäck Bjällegården gård *Hagvadastycket åker
Hjärnarp sn /Se Bromossen mosse Bjäragården gård Hålehage åker
Hjärnarp sn /Se *Brötahall gränssten Boarp by Hästamossen mosse
Hjärnarp sn /Se *Brötalthall gränsmärke Boarp by Jakobs vång åker
Hyarcinathorp sn /Se *Bulebro gränsmärke Borrstorp by och gård Joels eke ekdunge
Abullagården by Bålbro bro? /Se Brammarp by Karnas hage betesmark
Abullagården gd /Se *Bålbron Saknas Bäckahus torp ?Kittehall klippa eller berg
*Abullagårdshuset lht /Se Bäckahus odling Faxeröd gård Kyrkostigen gångstig
*Ahlbergshuset lht /Se *Degnne ager f. åker Faxeröd by Kyrkovägen väg
Allegården gd /Se *Drakakull trol. höjd Gubba-Karlens hus Lidåker åker
*Allehuset lht /Se *Drakakull höjd Gustavsfors, se Hjärnarp traktnamn *Lilla bök mosse
*Aopelhuset lht /Se *Drakakulla höjd Gästgivaregården gård Lilla kärr kärr
Arabien gd /Se *Dögehöljer möjl. ett par (ev. f.d.) sjöar Harnacka by Lille bäck bäck
Arrie gd /Se *Dölje höljor tjärnar? Hjortahuset gård Limugnsbacken backe
*Askehuset Lht /Se Dövabäck bäck Hjärnarp traktnamn Limugnsled led
*Aspehuset lht /Se *Ekerydsvele gränsmärke Hjärnarp, se Margretetorp poststation Lycke gata markväg
*Attareholmen lht /Se *Ekestenshall höjd Hjärnarp poststation Monumentet minnesten
Backagården gd /Se *Ekestens hall Saknas Hullebäckseröd, se Hålebäckseröd traktnamn Mormors lyckor åker
*Badstugehuset lht /Se *Engeleds eng f. äng Huntly gård Mossabäcken bäck
Backagården gd /Se »Engeleds eng» f. äng /Se Huntly gd Mossastycket åker
Barkåkra län län *Eske aare f. äng Hulebäckseryd by Norrevång åker
Benmöllan lht /Se »Eske aare» förr äng /Se Hulebäckseryd by Odlingsstycket åker
*Bialittshus(et) lht /Se *Farabäck natn. /Se Hulebäcksröd by Ormabacken backe
Bjällegården by Faxerödsbäcken bäck Hålarp by Ormamossen mosse
Bjällegården gd:ar /Se Faxerödsbäcken bäck Hålebäckseröd traktnamn Penarpeskogen skog
Bjällegården gd /Se *Fjälareds mosse mosse Höremosse, se Hjärnarp traktnamn Revlarygg backe
Bjäragården gd /Se *Fullde ager f. åker Jordboden f.d. torp Ry skog skog
*Bjäratorpet lht /Se *Gerris ager f. åker Kärlinghult by Samshage terrängnamn
*Bjärholmen lht /Se *Gryde ager f. åker Lerbäckshult by Smedens bro bro
*Björkehuset lht /Se *Gryds agre f. åkrar Lerbäckshult by Smedens lid backsluttning
*Björkehuset lht /Se *Hallahultsgrav förmodl. terränfördjupning Lerbäckshult by Smedåker åker
*Björke(bäcka)huset lht /Se *Halleboaberg bergknallar /Se Liagärdet hemmansdelar Sobacken åker
Boarp by *Hassleboholet råmärke Lyckorna by Sonesåker åker
Boarp by *Hasleboholet höjd Margretetorp by Stora kärr sank skogsmark
Boarp by /Se *Hasslebolet höjd? Margretetorp by Storehage åker
*Bobackahuset lht /Se Hesslesten gränsmärke Margretetorp by Sven Petters-vången åker
*Bohultet lht /Se Hjälmhatten sankmark Margretetorp by o. gästgivaregård Svinagården betesmark
*Bohuset lht /Se *Hjärnarps vång vång Margretetorp gästg.gård Syremosse mosse
Borrstorp, Stora by Hålebäckseröd berg Margretetorp gästgivaregård Tappers Pålle ödetomt (husplats)
Borrstorp gd:ar /Se *Hässlebergssten gränssten Margretetorp gästgivaregård Trollehallar klipp-parti
Brammarp by *Hesle krogenn f. äng Margretetorp gästgivaregård Vargamossen mosse
Brammarp by /Se Höremosse mosse Margretetorp gårdar Verjesvång terrängnamn
*Bramstorp lht /Se Höremosse myr Margretetorp poststation Vångalyckan åker
*Brohultshus(et) lht /Se Höremosse mosse Mutarehultet gård Västervång åker
*Brynbackahuset lht /Se Höremosse sankmark Penarp gård Åsen höjdsträckning
Brödagården by *Jugmossen myr Simontorp by Äskekärr kärr
Brödagården by Karparemosse mosse Simontorp by  
Brödragården gd /Se *Kircke agerenn f. åker Simontorp by  
Bussahuset lht /Se *Konungs(näs) föremål Simontorp by  
Bygget el. Nybygget gd /Se *Konungs(näs) gränsmärke(?) Skorstensgården gård  
*Bökehuset lht /Se *Konungsvads-Bölebro bro o. gränsmärke Solberget gård  
*Dalholmen hmd /Se *Kringelenn f. äng Storegård gård  
*Dalholmen lht /Se *Krog ager f. åker Stättehuset hus  
*Damshuset lht /Se *Krokhö(ll) trol. udde Sönderbalg gård  
*Danielsborg lht /Se *Krokhö[lg] udde Tiarp by  
*Degnnegaarden f. gd *Krämarebäcken bäck Tockarp by  
*Degnnegaardenn f. gd Kägleån å Trerumshuset hus  
*Dunahuset lht /Se Kägleån å Tullstorp by  
*Ekholmshus(et) lht /Se Kägleån å /Se Ugglehult by  
*Enehuset lht /Se Käkla å /Se Ugglehult by  
*Falckahus(et) lht /Se *Larbäck å Ulriksfält gård  
*Farabäckshus(et) lht /Se Lennamärket höjd Vanstad byar  
Faxeröd by *Leerbeck bäck Vanstad by  
Faxeröd by *Leerbecks marck Saknas Venedike statsdomän, f.d. melitieboställe  
Faxeröd gd /Se Lerbäcken bäck Verjes by by  
*Flintsbohuset lht /Se *Lerbäcken å Århult by  
Fåglahuset lht /Se Lerbäcken bäck Övre Århult by  
*Fåglasång el. *Fåglasångshuset lht /Se Lerbäck bäck /Se    
*Fåglasångshuset el. *Fåglasång lht /Se *Lerie, Store och Lille f. åkrar    
*Fällehuset lht /Se *Lille streng f. åker    
*Gamla jordboden lht /Se *Lis ager f. åker    
*Genahuset lht /Se *Maën f. äng    
*Gravarehultet lht /Se Matkroksmossen mosse    
*Gränshuset lht /Se Mossabäcken bäck /Se    
Gubba-Karlens lht /Se *Muncke kappen f. åker    
*Gunnarehuset lht /Se *Märkeshall gränsmärke    
*Gärdeshus(et) lht /Se *Märksten gränssten    
Gökhus gd /Se *Nattstalla synbarl. myr    
*Gömhult lht /Se Nordala ägomark    
*Göranshuset lht /Se *Norr i en sten gränssten    
*Hallahus(et) lht /Se Penarp skog    
*Harahuset lht /Se Penarpatorpet terräng    
*Harnabbahuset lht /Se Putterhålan vattensaml. /Se    
Harnacka by Rakulls o. Resebäcksängen äng /Se    
Harnacka by *Riisebecks eng f. äng    
Harnacka by /Se *Risjö sjö    
*Heagården hmd /Se *Rykälla gränsmärke    
*Heaholmen lht /Se *Rävahall höjd    
*Heahuset lht /Se Rökhall höjd    
*Hjortahuset lht /Se Rökhallsmossen mosse    
Hjortahuset lht /Se *Rökällan källa?    
*Hjortahuset lht /Se *Rävahall gränsmärke    
Hjärnarp by *Rönngrav gränsmärke    
Hjärnarp by *Sjömosse myr    
Hjärnarp by *Sjömossen myr    
Hjärnarp by /Se *Skoningsnots(?)Bälebro (Båle-?) råmärke    
Hjärnarp by o. sn /Se Skänkabäcken bäck    
Hjärnarp by /Se *Spangebäck bäck? /Se    
*Holgers Mölle f. kvarn *Spangebecks eng f. äng    
*Holmahuset lht /Se *Strengenn f. åker    
Hulebäckseröd by /Se Stråken ränna /Se    
Hulebäcksröd by Supebäckssten gränsmärke /Se    
Hulebäcksröd by Svartsjön sjö    
Hulebäcksröd by Svartesjön sjö    
Hullebergsröd = Hulebäcksröd by Svartesjö sjö    
*Hultahuset lht /Se Svartesjön sjö /Se    
*Hultahuset lht /Se *Tofftenn f. åker    
*Hultet lht /Se Trollbäcken bäck? /Se    
Huntly (gård) hmd /Se *Tömmirkuld f. äng    
Hålebäckseröd hmn /Se Uggledamm damm? /Se    
Hålegårdshuset lht /Se Uppsala ägomark    
*Hålehuset lht /Se *Vallens ager f. åker    
*Högholmen lht /Se *Vanghorn föremål    
*Höghultshuset lht /Se *Vasse eng f. äng    
Hästhagen gd Vattningabäcken bäck /Se    
Jordboden lht /Se Venedikebäcken bäck    
*Kille mölla gd /Se Venedikebäcken bäck    
Knaberhyttan lht /Se Venedikebäcken bäck /Se    
Knaberhyttan hmd /Se Venedikebäcken bäck /Se    
*Kopplehuset lht /Se *Vestre tofft f. åker    
*Korreshus lht /Se *Wiidis ager f. åker    
*Korshuset lht /Se *Viidis eng f. äng    
*Krokhuset lht /Se *Västersjön sjö    
Kyrkan Saknas Västersjön sjö    
Kyrkogården by Åkannebäcken bäck /Se    
Kyrkogården gd /Se *Ørager f. åker    
Kägletorp hmd /Se Örbäckssten gränsmärke /Se    
*Källehuset Lht /Se *Østre tofft f. åker    
*Käll(s)torpshus(et) lht /Se      
Kärlinghult by      
Kärlingehult gd      
Kärlingehult hmd /Se      
Landmärket hmd /Se      
Lerbäckshult by      
Lerbäckshult by      
Lerbäckshult by /Se      
Lerbäckshult by /Se      
Liagärde jlght      
Liagärde(t) gd /Se      
Liahus(et) lht /Se      
*Lillamossajordboden lht /Se      
*Linjebergshuset lht /Se      
*Linjehuset lht /Se      
Linnebäckahus(et) försvunnet hus /Se      
*Linnebäckahus(et) lht /Se      
*Linnehuset lht /Se      
*Linnehus(et) lht /Se      
*Lugnet lht /Se      
Lundsbo lht /Se      
*Lusteshuset lht /Se      
*Lyckegård(en) el. Lyckorna lht /Se      
*Lyckehuset lht /Se      
Lyckorna by      
Lyckorna el. *Lyckegården gd /Se      
*Lynghult lht /Se      
Malthuset lht /Se      
*Mammonshus(et) lht /Se      
*Manvorpshus(et) lht /Se      
Margretetorp by      
Margretetorp by /Se      
*Mellanhultshus(et) lht /Se      
*Mossahuset lht /Se      
Mutarehult hemmansdel /Se      
Mutarehultet hmd /Se      
*Möllehultet el. Möllehuset lht /Se      
*Möllehuset el. Möllehultet lht /Se      
*Möllehuset lht /Se      
Nordala lht /Se      
*Nya jordboden lht /Se      
*Nybrohus(et) lht /Se      
Nybygget gd      
Nybygget by      
Nybygget by      
Nybygget el. Bygget gd /Se      
*Nylundshus(et) lht /Se      
Nyvång hmd /Se      
*Nyvång(shuset) lht /Se      
Nådala gd /Se      
Penarp gd /Se      
*Penarpehus el. *Penarps nybygge gd /Se      
*Penarps nybygge el. *Penarpehus gd /Se      
*Persbohus(et) lht /Se      
*Pershult lht /Se      
*Perstorp lht /Se      
Prästgården Saknas      
Prästgården Saknas      
*Rammahuset lht /Se      
*Roelshuset lht /Se      
*Rotehuset lht /Se      
Rydsgård hmd /Se      
Ryet by      
Ryet by      
Ryet by /Se      
*Ryhuset lht /Se      
*Ryledshuset lht /Se      
*Rylundshuset lht /Se      
*Ryslätt lht /Se      
*Röaledshus(et) lht /Se      
Rödjan lht /Se      
*Rödjehuset lht /Se      
Simontorp by      
Simontorp by /Se      
*Sjönhult lht /Se      
*Skinnarehus(et) lht /Se      
*Skogholmen lht /Se      
*Skogholmen lht /Se      
Skorstensgården gd /Se      
Skyttahus gd /Se      
*Skåningshult lht /Se      
*Slottahuset lht /Se      
Slusås gd /Se      
Smedjehus, se Gökhus gd      
*Smoeholmen lht /Se      
*Smoehuset lht /Se      
Solberget by      
Solberget gd /Se      
*Spelehuset lht /Se      
Stakahuset lht /Se      
*Stampehuset lht /Se      
*Stavhus lht /Se      
Stenbäckhus(et) hus /Se      
Stendalsmölla hmd /Se      
*Stenholmen lht /Se      
*Stenholmen lht /Se      
*Strömmahus(et) lht /Se      
Stättehuset lht /Se      
*Stättehuset lht /Se      
*Stättehuset lht /Se      
*Svenshuset lht /Se      
Svenstorp gd /Se      
*Sänkehuset lht /Se      
*Södra Planteringshuset lht /Se      
Sönderbalg by /Se      
Söndrebalg by      
Söndrebalj by /Se      
Söndrebalg by /Se      
?Tiarp gårdar      
Tiarp by      
Tiarp gd /Se      
Tockarp by      
Tockarp by /Se      
Tockarp by /Se      
*Tommahuset lht /Se      
Trerumshus(et) lht /Se      
?Tullstorp by      
Tullstorp by      
Tullstorp med Hästhagen by /Se      
Turagården gd /Se      
*Tyges gaardt f. gd      
*Tyges gård gd /Se      
*Tångholmen lht /Se      
*Täckarehuset lht /Se      
*Täppeshuset lht /Se      
*Täppe(t)shus(et) lht /Se      
Ugglehult by      
Ugglehult by      
Ugglehult by      
Ugglehult gd /Se      
Ugglehult gd /Se      
Ulriksfält, se Arrie gd      
*Valhall(shuset) lht /Se      
Vanstad by      
Vanstad by      
Vanstad by      
Vanstad gd /Se      
Vanstad by /Se      
Vanstad by /Se      
Vanstad by /Se      
Venedike gd      
Venedike gd /Se      
Venedike gd /Se      
Vergethorp, se ?Verjesby by      
Verjesby by      
?Verjesby by      
Verjesby by      
Verjesby gdr /Se      
Verjesby f.d. by /Se      
*Vidslättshus(et) lht /Se      
Vilhelmsberg, jfr Knaberhyttan hmd /Se      
*Välahuset lht /Se      
*Vässbohus(et) lht /Se      
*Vässbohuset lht /Se      
Västervång gd /Se      
Åhus lht /Se      
*Åhuset lht /Se      
*Årdalahuset lht /Se      
Århult el. Övre Århult gd:ar /Se      
Århult gård      
Århult by      
*Änkehuset lht /Se      
Ölbexhus(et) förr lht /Se      
*Ölbäckshuset lht /Se      
Önnersmölla gd /Se      
*Örnekullshuset lht /Se      
*Östra Hult Lht /Se      
Övre Århult el. Århult gd:ar /Se      

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.