ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Baldringe socken : Herrestads härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 54 Naturnamn : 98 Bebyggelsenamn : 71 Naturnamn : 249
Baldringe sn *Aarebech bäck och gränsmärke Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Baldringe sn »Aarebech» bäck o. gränsmärke /Se Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Baldringe sn *Aass agir åker Baldringe traktnamn Nummerförteckning förteckning
Baldringe sn /Se *Baldringelider f. skog Baldringe socken sn Nummerförteckning förteckning
Baldringe sn Baldringe lider terräng /Se Baldringe sn och by Nummerförteckning förteckning
Baldringe sn *Bierre agerenn åker Baldringe sn och by Nummerförteckning förteckning
Baldringe sn Bobbakällan källa /Se Baldringe sn Nummerförteckning förteckning
Baldringe sn Bobbe damm natn. /Se Baldringe sn o. herrgård Nummerförteckning förteckning
Baldringe sn Bobbe Kärr natn /Se Baldinge sn o. by Nummerförteckning förteckning
Baldringe sn *Bognhöys agerenn åker baldring inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Baldringe sn *Brönnekiers ager åker baldringarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Baldringe sn *Dalskulle ager åker torparna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Baldringe sn /Se *Dams ager havreåker Baldringe by Almängen, Lilla äng
Baldringe sn /Se *Dams engen äng Baldringe by o. sn Almängen, Stora äng
Baldringe sn /Se *Enge ager åker Baldringegård gård Anddammarna skog
Baldringe by *Engla steens ager åker Baldringegården säteri Anddammarna dammar
Baldringe by *Espekiers agerenn åker Baldringegården gård Askugnsbackarna backar
Baldringe by *Fagremosse f.d. myr Baldringetorp traktnamn Askugnsbackarna åkerbackar
Baldringe by Fylan dalgång /Se Baldringetorp by Baldringeängen skog, ängsmark
Baldringe by Fyledalen dal Baldringetorp by Baldringe ängar ängar
Baldringe by Fyleån å Baldringetorp by Bobbakällan källa
Baldringe hg *Fyllinge engen äng Baldringetorp by Bonnhög backe
Baldringe by »Fyllinge engen» äng /Se Baldringetorp by Borrie kärr kärr
Baldringe hg *Gerris agerenn åker Damhuset, se Baldringe traktnamn Borriekärret kärr
Baldringe by *Gleesbiergsager åker Damhuset gatehus Bredahult skog
Baldringe hg *Göyeholm äng Dammhuset gatehus Bredahult åker
Baldringe län län Hallskogs lider natn /Se Dammhuset småbruk Breasten åker
Baldringstorp by *Heinede engen äng Enehuset hus Bryggared skog
Baldringetorp by *Hiortemosse gränsmärke Enehuset gatehus Bryggaröd dal
Baldringetorp by *Horsseuad gränsmärke Enerödshus, se Enehuset hus Bryggaredsdalen dal
Baldringetorp by *Hull ager havreåker Fylan förvaltarebostad Brännvinsstigen stig
Baldringetorp by *Hylle engenn äng Fylan gård Brännevinsstigen gångstig
Baldringetorp by Hylleskogshällorna hällar /Se Fylegården gård Brännvinsstigen stig
Baldringetorp by Hylleängen äng /Se Gloheden torp Bröddavasa kärr
Baldringetorp by *Hästens kärr kärr /Se Gustafsborg torp Bröddavase kärr
Baldringetorp by *Hönse skouffs ager åker och äng Gustavsborg hus Bålebro bro
Baldringetorp by *Jllekier gränsmärke Högestadsstation järnvägsstation Bålmaden äng
Baldringetorp by *Kalue kulle åker och äng Kullamölla, se Baldringetorp traktnamn Bålmadseken ek
Baldringetorp by *Kattekier gränsmärke Kullemölla kvarn Bånnhög backe
Baldringetorp by *Kattekiers ager, *Kattekiers engen åker resp. äng Kulle mölla kvarntorp Bånnhög backe
Fylan gd /Se *Keels engen äng Ljungahusen hus Börsmossen mosse
Halskoos lider, se Ållskog gd *Kortery, *Korteriis kroge havreåker resp. äng Ljungen omr. av Baldingetorp Dalskulle åkerbacke
Kullemölla kvarn Kulleån å Mastran hus Djupadal dal
Kullemölla gd *Kunne engen äng Norra Svartskylle, se Svartskylle traktnamn Draghas backe
Kullamölla kvarn Kärrbäck bäck /Se Norra Svartskylle gård Drahas landsvägsbacke
Kullamölla kvarn *Langery äng Nyvångshuset torp Drottningen träd
*Skottegården f.gd *Lindall gränsmärke Nyvångshuset skogvaktarebostad Dumossen mosse
Svartskylle by *Lumme agerenn åker o. äng Nyvångstorp, se Ållskog traktnamn Duvmossen mosse
Svartskylle gd *Lunebierg havreåker Nyvångstorp torp Ekebjer skog(sbacke)
Svartskylla by *Möllesfies ager åker Nyvångtorpet, se Nyvångshuset t. Ekebjer backe
Svartskylle gd Nyvångsskogen skogsmark Ringarehuset hus Ekebjersbacken backe
Vasasjö traktnamn /Se Nyvångsskogen skogsområde Skogshuset, se Baldringe traktnamn Ekemossen odlad mosse
Ållskog gd, förr skog Nyvångsskogen skogsmark Skoghuset t. Ekesmosse, Lille kärr
Ållskogen hmn /Se *Preste maën äng Skoghuset gatehus Ekesmossen mosse
  Prästadammen damm /Se Skoghuset gård Ekesmosse, Store kärr
  *Raffnebierg äng Skolplatsen se Baldringetorp traktnamn Ekesmossen, Stora mosse
  *Reffue kulle äng Stenmarken gdr Eljenas kärr kärr
  *Reuekull gränsmärke Svartskylle traktnamn Ellemaden äng
  *Roed kiille äng Svartskylle gård Elna backe skogsbacke
  Rolsjökärret kärr /Se Svartskylle, Norra gård Elnabacke backe
  *Rolsry äng Södre vång gårdar Enehusbackarna backar
  Rävabacken höjd /Se Torpet, se Baldringetorp by Enehuskroken åker
  Rävabäck bäck /Se Torpet = Baldringetorp by Frankadal dal
  Rävakullen höjd /Se Vasasjö, se Svartskylle traktnamn Franka dal dalgång
  Rödsjö sjö /Se Ålderdomshemmet, se Baldringe traktnamn Frejakillekärret kärr
  Rösjöbacken höjd Ållskog traktnamn Fruakillehultet skog
  *Sandhöys ager åker Ållskog gård Frulundamossen, Lilla mosse
  *Siösteis ager åker Ållskog gård Fryggadal dal
  Sjudran förr damm /Se Ållskog gård Fryggadal dal
  *Skaffuenbens engen, *Skaffuenbeins ager äng resp. havreåker Ållskogen gård Fröakillekärret kärr
  *Skielbro ager, *Skielbro engen åker resp. äng Ållskogen gård Fullungamossen mosse
  Skogshäjdan skogsmark   Fulundamossen, Stora mosse
  Skogshejdan skogsmark   Fylan dalgång
  Skogshejdan skogsområde   Fyle dalen dalgång
  Skogshejdan skogsområde   Fyledalen dalgång
  Skogshejdan skogsområde   Gateåkrarna åkrar
  *Skrinegaars ager åker   Getaryggarna åkrar
  *Steen ager åker   Glynsbjersbacken backe
  *Stenbech bäck och gränsmärke   Glönsbjer backe
  »Stenbech» bäck /Se   Gravsvinabacken backe
  Stork(a)- Saknas /Se   Gravsvinakärret kärr
  *Svartskyllebech bäck och gränsmärke   Grisabo skog
  Svältedamm damm /Se   Grisabo hälla
  *Tagna kier äng   Gropamossen mosse
  Tagma kier Saknas /Se   Grävlingabacken backe
  *Thiulergaardt gränsmärke   Gumma gänge jordbit
  *Tofftenn åker   Hanared skog
  *Tommebech bäck och gränsmärke   Hanaröd skogsbacke
  Tommebäck bäck o. skiljemärke /Se   Hanaredsdalen dal
  Virskorran tjärn   Hans Hansränna grop
  Virskorran tjärn   Hans skogvaktares ränna ängslott
  Virskorran kärr /Se   Hans Ölands backe backe
  Viröd skog /Se   Hansölandskroken skog
  *Vång, Norra Saknas   Hjulkaret, Lilla äng
  *Vång, Västra Saknas   Hjulkaret, Stora äng
  *Vång, Östra Saknas   Holgers byxor åker
  *Årebäck, se »Aarebech» bäck o. gränsmärke   Holgers byxor backe
  *Öxekier gränsmärke   Horsabjer backe
      Humlahagakärret kärr
      Humlehagakärret kärr
      Husarabrunnen betesmark
      Husarabrunnen brunn
      Husmanskärret kärr
      Husmansmossen mosse
      Husmansmossen mosse
      Hylleskogshällarna skogshällor
      Hylleskogshällorna hällor
      Häjdekärret kärr
      Högabränta dal
      Höga bränta skogsbacke
      Höga enet betesmark
      Högaskog skog
      Höga skog skog
      Hönsabacke åkerbacke
      Hönsa backe backe
      Iglabäck bäck
      Iljeneskärr kärr, nu odlat
      Kistenekrok äng
      Kistenes krok äng
      Kolabackarna skogsbackar
      Kolabackarna skogshöjder
      Korset plats i Ållskog
      Korset plats
      Krokiga korgen skog
      Kullebacken backe
      Kulle ån å
      Kviestattabacken backe
      Kviestärten backar
      Kvigestjärten backe
      Kvinnostigedalen dalgång
      Kyrkodrevshålan kärrhåla
      Kyrkodrevshålan vattenhål
      Källängen äng
      Kärrbäck kärr
      Kärrbäck kärr
      Kölnebacken backe
      Kölmemaden äng
      Kölnorna åkrar
      Körnemaden äng
      Lermabackarna backar
      Lermadsbacken åker
      Lermadsmossen mosse
      Liabackarna åkerbackar
      Lidbackarna backar
      Lierna skogsbackar
      Lilleplan betesmark
      Limugnen plats i Fyledalen
      Limugnen skogsbacke
      Långholmarna holmar
      Långåkrarna åkrar
      Långåkrarna åker
      Mardal dal
      Mastran mosse
      Matsäckakärret kärr
      Mellanbysledet led
      Mellankärret kärr
      Mickelsbacke backe
      Mjölkebacken backe
      Mossadal dal
      Mossadalen dal
      Nyvång skog
      Nyvång skog
      Nyvångs drottning jättebok
      Oresbackarna backar
      Orsbackarna åkrar
      Pantofflehejdan åker
      Pottadalen dal
      Potten skog
      Rolsjökärret kärr
      Romares port bokar
      Rummet åker
      Rummet åker
      Rums mossen mosse
      Ryggerna betesmark
      Räva backen backe
      Rödjorna allmänning
      Rödsjöbacken skogsbacke
      Rösjödalen dalgång
      Rödväg backe
      Röväg väg
      Sillugnarna åker
      Sillugnskroken åker
      Sillugnskärret kärr
      Sjudran kärr
      Sjudran damm
      Sjön numera torrlagd sjö
      Sjön åker
      Skoghejdan betesmark
      Skogshäjdan skogsmark
      Skyttedal dalgång
      Skyttedal dal
      Stabbakärr kärr
      Stabba kärr kärr
      Stenhultskroken åker
      Stenmärken åkrar
      Storeplan betesmark
      Storkamossen mosse
      Storkamossen mosse
      Storkaängen äng
      Strandhög backe
      Strandhög åkerbacke
      Strömmastiedalen dalgång
      Strömmastigedal dal
      Stors mosse mosse
      Stutahagarna betesmark
      Svartakärr kärr
      Svarta kärr kärr
      Svarta kärr kärr
      Svartskullemossen mosse
      Svinabohultet skog
      Svinabokärren kärr
      Svinahultet skog
      Sågravsbacken backe
      Taga kyrkogård backe
      Taga kyrkogård backe
      Tillgiften skog
      Tillgiften skogsmark
      Tistelängen, Lilla äng
      Tistelängen, Stora äng
      Tjuraholmen ängsbit
      Tjuraholmen betesmark
      Torpare hällor backsluttningar
      Torparehällorna dal
      Torrbonnariket förr betesmark, nu skog
      Torrbonnaryet skogsbacke
      Torsabjer backe
      Tvättehällorna hällor
      Tyledalen dal
      Tylered skog
      Tyleröds kroken skogsmark
      Vilebjer backe
      Vilebjer landsvägsbacke
      Vired skog
      Virsdalen dal
      Virsdalen dal
      Virskorran damm
      Virskorran kärr
      Visslevad vad
      Vältevadsknölarna skogsmark
      Västre knölarna skogbackar
      Ållskogen förr skog
      Ållskogsplanteringen skog
      Åvad vad
      Åvadsbron bro
      Äspekull backe
      Äspekull åkerbacke
      Öarna åkerbitar
      Örnabäckarna kärr
      Örnabäckarna kärrdrag

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.