ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tunge socken : Ale härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 49 Naturnamn: 45 Bebyggelsenamn: 163 Naturnamn: 280
Tunge sn Adolfs kulle berg Tunge socken Adolfs Kulle berg
Tunge sn /Se Attareberget berg Tunge socken Alekärret hagmark o. lycka
Tunge sn Barsjön tjärn Sagesmän förteckning Alemaden mad
Tunge sn sn Barsjön sjö Sagesmän förteckning Apellyckan gärdeslycka
Tunge sn Bredmossen mosse ekernabo inbyggarbeteckning Aspevallen gärde
Tunge sn Brudaremossen mosse garnabo inbyggarbeteckning Barsjö, Mosse mosse
Tunge sn Brudevarpet stenhög? /Se glässbo inbyggarbeteckning Barsjön sjö
Tunge sn Byrvattnet sjö kärrabo inbyggarbeteckning Barsjön sjö
Tunge sn Båljabäcken bäck skintebackaren inbyggarbeteckning »Betjäntes» skogsmark
Tunge sn Duvemossen mosse torpsbo inbyggarbeteckning Betjäntens Mad skogsmarksmad
Tunge sn Dyberg triangelpunkt tungebo inbyggarbeteckning Bockelyckan hage, lycka
Tunge sn Dyeberg bergås o. triangelpunkt åsterin inbyggarbeteckning Bockelyckegatan gata, väg
Tunge sn Fiskeberget berg Alvhem lht Bockstensbergen berg
Tunge sn /Se Getsjöbergen berg Adeberg hus Bogrens Gata skogsmarksväg
Tunge sn /Se Getsjön tjärn Anneberg lht Bredbergen berg
Eckerna by Getsjön sjö Annero hus Bredbergsknalten bergklint
Eckerna by /Se Graflången Saknas Berghult hus Bredmossen skogsmosse
Eckerna by /Se Gravlången sjö Betania lht, frikyrkolokal Brobacken mark, åker o. slätt
Garn by Gravlången sjö Bockelyckan lht Bromans Lycka lycka
Garn by Holmabergen berg Branten lht Broängen åkermark
Garn Saknas Högås bergås Bredhult gård Broängsmossen mossemark
Garn gdar /Se Järnbergsmossen mosse Bryngels Torp f.d. torp Bruaremaden skogsmad
Garn by /Se Jättakyrkan fornlämning Bränneriet Gläss f.d. bränneri Bruarevarpet berg
Garn gdr /Se Kolamossen mosse Brännerna avs., lht Brände Skogen skogsmark
Gröndal förr torp Kringlemossen mosse »Båtens» hemmansdel Bränna hag- o. inägomark
Kampetorp förr torp? Kullemossen mosse Dikängen hemmansdel Brännebankarne marker
kerra Saknas Kvarnemaden ägomark Duvemossen torp el. lht Brännebråtarne marker
kerra Saknas Kvarnmadsdiket dike Dye f.d. torp Bränneribrunnen vattenbrunn
Kärra by Kvillen bäckutflöde /Se Dyeslätt torp Bykällan by- o. samfällighetskälla
Kärra by Käften terräng Eckerna gårdar Byrvattensbergen berg
?Kärra by Kärraå å Eckerna gårdar m.m. Byrvattenshålan skogshåldal
Kärra by Långemossen mosse Eckerna hållplats Byrvattensmossen mosse
Kärra by? Långemossesjön sjö Eckerna Gård gård, jordbruksenhet Byrvattnet skogs- o. mossesjö
Kärra by Myrebäck bäck Eckerna Nordgården gård Byrvattnet sjö
Kiærr Saknas Myrvattnet tjärn Eckerna Södergården gård Båljabäcken bäck
Kärra by Olasten gränssten Eckerna Varv varv o. verkstad m.m. Båtedalen dal i utmark o skog
Kärra by Oxlabergen berg Eckers hed hemmansdel De Tolv Apostlarne stenar, grindstolpar
Kärra by Oxlamossen mosse Ekebacken lht De Tolv Apostlarne stensättning
(?)Kärra by Rörmossen mosse Ekebacken lht Dikesänga odlad mark m.m.
Kärra by Sjökullen berg Ekhagen lht Duvebacken skogs-utmark
Kärra by Svartvattnet, Lilla tjärn Ekmanneberg lht, f.d. båtsmansstom Duvemosseberget berg
Kärra by Svartevattnet, Lilla sjö Enely hus Duvemossen mosse
Småberg by Trugedalen dal Eriksberg lht Dye skogsdymark
Småberg by Vanderydvattnet sjö Eriksberg, se Erikssons beb.? Dyebacka mark, hagmark, backslätter
Småberg gd Vårdåsekullen berg Erikssons beb.? Dyeberg bergås
Stommen = 2 Tunge gd   Faxen f.d. hus Ekekullen bergkulle
Svångebo gd /Se   Flåttahålan hem-del Ekekullsberget berg
Tunge by   Frideborg hus Faksegatan skogs- hagmarksväg
Vrångedal gård /Se   Fridhem lht Faksehörnet gatkrök o. markhörne
    Fridhem lht Fiskeberget berg
    Fridhem lht Fiskedammen damm
    Fälleken torp Fiskekullen berg
    Garn by, gårdar m.m. Flaten gärde
    Garn by, gårdar m.m. Flåttahålan odlad mark
    Garna By by o gårdar Furuberget berg
    Garn Andersgården gård Furuberget berg
    Garn Göransgården gård Galoppet bergbrant o gångstig
    Garn Göransgården gård Galten berg
    Garn Månsgården gård Gapeledet stängselled, (numera grind)
    Garn Postgården gård Gapet mark, skogs-öppning
    Garn Skattegården gård Garnaberg berg
    Garns Skola skola o. skolhus Garnabergskullen berg
    Garn station järnvägsstation Garna Krök f.d. vägkrök
    Garns Såg sågverk Garna Å bäckå
    Gastabränna torp Getsjöbergen berg
    Gatan lht Getsjön sjö
    Gropa hemmansdel Glässbergen berg
    »Gläfsnäs» hållplats Gläss Brygga ångbåtsbrygga
    Gläss gård m.m. Gläss Lider landsvägslider
    Gläss Kvarn f.d. kvarn Gläss Å å
    Glässnäs gård Gorhallen berg
    Glässnäs gård Gravlången sjö
    Glässnäs gård Grindslyckan gärde
    Gläss Varv varv »Gruverna» mark, berg o.d.
    »Greiffes» f.d. hustomt e.d. Gråbena mark o. ängsdäld
    Gråten lht Gråbäckedalen skogsdal
    Grönedal torp Grävlingen berg
    Gustafsberg hus Grönedal skogsdal
    Hallevadet hemmansdel Grönedalsbergen berg
    Intagan f.d. torp Gröne skogen skogsmark
    Johanneberg lht Gubbes Hage hage el. mark
    Kampetorpet f.d. torp Gårdaberget berg
    Kleven f.d. torp Götaälv avloppsälv
    Klippan bebyggelse och lht Halleberget berg
    Kullen lht Hallerna berg o. skogsmark
    Kvarnmaden f.d. torp Hederna slätter, utmark m.m.
    Kyrkeskolan f.d. skollokal Hemskogen skogsmark
    Kärra by, gårdar Hjortemossen skogsmosse
    Kärra by o. gårdar Holingeröset stenröse
    Kärra Bosgården gård Holken vattenkälla
    Kärra Bosgården gård Holkegärdet gärde
    Kärra Gästgivaregård hmd Holma berg och skogmarksås
    Kärra Hedar torp el. lht Holmafloget bergbrant
    Kärra Lid lht Holmakulla berg m.m.
    Kärra Mellomgård gård Hovgårds Mosse skogsmosse
    Kärra Nordgård gård Huljelyckan åkerlycka
    Kärra Sörgård gård Hundsmossen mosse
    Linnea lht Hunnehålan skogsdal
    Lundebäcken lht Hålsjömosse madmark o. odling
    Lunsatorpet torp el. lht Hälltorpskullarne skogsberg
    Lyckhem lht Högabron landsvägsbro
    Mossens Varv f.d. varv Högåsen bergås
    Myra gdrd Höjderna marker och områden
    Nissero lht Intaga mark, gärde m.m.
    Nolgärdet hemmansdel Intageberget berg
    Nordanlä lht Johanneberg, se Kvarnmaden ägomark
    Norra Garns Varv varv Johannesmaden gärde
    Nytorp f.d. torp el. lht Järnbergsmaden mad
    Prästlyckan torp el. lht Jättakyrkan röserest
    Päråsen lht o. bebyggelse Jättekyrkan hällkisteruiner
    Rallatill f.d. torp Kalvhagen hage o. mark
    Ralla-til beb? Kalvvasemaden åkermark
    Rönnebråtarne f.d. torp Kalvvasen f.d. sank o mossemark
    Sandhålan torp Kalvväseängen åkermark
    Skintebacken, se 1 Åstered Saknas Kampelyckan gärde
    Skintebacken gård Kodammen vattendamm
    Skintebacken gård Kohagen hagmark o. odling
    Skinntröjebacken bebyggelse Kolamossen skogsmosse
    Skogshyddan lht Kolemosse Brink höjd, markås, vägbrant
    Skvätten f.d. torp Kolemossehalsen skogsmark o. landtunga
    Småberg gård Kolemossen skogstorvmosse
    Solbacken lht Komaden mad
    Solhem lht Komossen skogsmosse
    Solhem lht Kopparängen mark
    Stallyckan hemmansdel Korpafloget berg
    Stendalen lht eller f.d. torp Korpeslaget bergflog
    Svarteberget hemmansdel Krakagården mark
    Svartebäckskvarnen f.d. bäckekvarn Kringlemossen mosse
    Svångebo gård Krokarne gärde och mark
    Söderbergsstommen lht, f.d. båtsmansstom Kroken mark
    Södra Garns Varv varv o. lht Krokhagen mark
    Sörby f.d. torp Krutkällaren mark o. f.d. upplagsställe
    Tega hemmansdel Kråkegullsberget berg
    Tippen torp, f.d. el. lht Krösemossen skogsmosse
    Torp by och gårdar Kuren gärde
    Torps Skola skola och skolhus Kvarnekullen berg
    Torp Västergården gård Kvarnekullen berg
    Torp Östergården gård Kvarnelyckan gärdeslycka
    Transformatorn Eckerna el transf.station Kvarnevägen väg
    Tunge gård Kvarnhålan mark
    Tunge by och gårdar Kvarnhålan gärde
    Tunge by och gårdar Kvarnmaden ägomark
    Tunge by och gårdar Kvarnmaden mad m.m.
    Tunge Kvarn kvarn Kvidalen dal
    Tunge Kyrka kyrka Kvillediket dike o. dal
    Tunge, Sockenrotarne rolar, sockenområde Kvillediket dike o f.d. sank däld
    Tunge Stommen gård Kvillekärra mark, odling o åker
    Tunge Torp hållplats Kville bäckutflöde
    Utsikten lht Kvillängen åkermark
    Vargegården hemmansdel Kyrkelyckan gärde
    Vendelsberg lht, avs. Kyrkevägen väg
    Vilhelmsberg lht Käften mark, skogsdal, åkerjord m.m.
    Villastaden lägenhetsbeb. Källebacken samfälld mark
    Vrångedal gård Kärra Bro landsvägsbro
    Vrångedal gård Kärra Kvill mark
    Åstered bebyggelse Kärra Å å
    Åstered gård Körgården gårdsplan
    Ålekärr gård Landen marker och områden
    Älekärr gård Lerlyckan gärde
    Älekärr gård Lilla Furuberget skogsberg
    Älvdalen hus Lillagärdet gärde
    Änden f.d. hus Lilla Maden gärde
    Ängerna hemmansdel Lille Vallen gärde
      Ljungslättebergen berg
      Ljungslätten skogsmark
      Lorents´ Kulle bergkulle
      Lykullen berg
      Långemaden skogsmad
      Långemossebergen skogsberg
      Långemosselaggen skogsmark
      Långemossen skogstorvmosse
      Långemossesjön sjöhölja
      Långåkra åkerjord
      Långåsen bergås
      Maden, se Kvarnmaden ägomark
      Madryrbergen skogsberg
      Mellombergen berg
      Mossegärdet odling, sankmark
      Mossudden älvlandsudde
      Mossängen åkermark
      Myre Bäck bäck
      Myre Damm damm, vattenhölja
      Myrskogen skogsmark
      Nolgärdet gärde
      Nolängen mark, åkerjord m.m.
      Nolängen mark, åkerjord
      Nytorpsmossen mosse
      Näsekullen berg
      Näset marknäs, berg, åkerjord
      Nötegången markväg
      Olas Sten gränssten
      Oxlabergen berg
      Oxlamossen skogsmosse
      Prästängen mark
      Rallatillkullen berg
      Riddaråsen bergås
      Råbockemossen skogsmosse
      Rävhålan mark eller odling
      Rönnebråtarne skogsmark m.m.
      Rörmossen mosse
      Siggers Läger berg- o. utmark
      Sjökullen berg
      Skedet mark
      Skintebacke Heder slättmark
      Skintemossen torvmosse
      Skvätten bäckfall och berg
      Skårkullen bergkulle
      Sköttla hagled
      Slängebräckan skogsmarkshöjd
      Slängebräckan skogsmarkshöjd
      Smörhålan gärde
      Snipan åkermark
      Snuskleven bergklev o stig
      Snuskleven bergklev o. stig
      Stommelyckan gärdeslycka
      Stora Gärdet gärde
      Storagärdet gärde
      Store Vallen gärde
      Storlyckan gärdeslycka
      Strandgatan gata och väg
      Strandgatan, Kärra gata, markväg
      Strandplatsen, Kärra mark m.m.
      Strömkullen berg
      Sumpelyckan sankmark
      Svarteberget berg
      Svartebergsbäcken bäck
      Svartebergsfallet fall
      Svartevattensmossen mosse
      Svartevattnet skogssjö
      Svedes Kullar berg
      Svedjan mark
      Svinaklämman bergpass, »tränge»
      Sörgärdet gärde
      Tatterdalen bäckdäld o ravin
      Timmerdalen skogsdal
      Tolles Kulle berg
      Tolles Mad skogsmad
      Tomterna mark
      Tomterna mark
      Tomthagen mark o. f.d. hage
      Torna åker o. ängsmark
      Tornabron bäck- och landsvägsbro
      Torpekullen berg
      Torvmossen skogstorvmosse, bysamfällighet
      Trallarebacken lekplats
      Trugedalen skogsdal
      Trugedalskullen berg o. skogskulle
      Trugedalsliden skogsvägslid
      Tränget vägpass
      Tunge Bäck bäck
      Tunge Dye dymark, skogsmark m.m.
      Tån hagmark
      Tån mark m.m.
      »Täljyxestenen» skilnadssten
      »Täljyxestenen» skilnadssten
      Tärningebacken utmark o. skog
      Utmarka hag-, berg- o. skogmarksområde
      Utmarkslyckan gärdeslycka
      Varpebacken mark
      Varpet f.d. stenröse, vårdkase el. forngravsröse
      Vennerbergsdalen dal
      Videbäckemaderna skogsmader, bäckmadmark
      Videbäcken skogsbäck
      Vintermaden skogsmad
      Vintervägen skogsväg
      Vrångekullen berg
      Vålåsen bergås
      Västergärdet gärde
      Ålekistemaden mad
      Ån laxfiskeställe
      Åstered Damm damm
      Åstered Mosse mosse o jord
      Åstere Änger mark, äng m.m.
      Älvebanka lidbankar, sluttningar
      »Älvegrunden» strandområde
      Älvängerna äng, dälder och åkermark
      Änden skogsmark
      Ängen mark, åker m.m.
      Ätkärrslyckan gärde
      Östergärdet gärde

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.