ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rommele socken : Flundre härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 89 Naturnamn: 37 Bebyggelsenamn: 175 Naturnamn: 269
Rommele sn /Se Aspekullen kulle? Rommele socken Alekärret hag- o. skogsmark
Rommele sn /Se Ekeberget berg Rommele socken Alekärret alkärrsmark
Rommele by Ekhagen ägomark Rommele socken /Se Alekärrsdammen damm
Rommeled sn Graflången Saknas anstrarna inbyggarbeteckning Alemaden ängs- o. hagområde
Rommele socken Gravlången sjö Edsbaggar inbyggarbeteckning Assmundsgårdsbergen bergsamling
Rommele sn Gravlången sjö hällstorparna inbyggarbeteckning Barnsjön håla
Romeled sn Gravlången sjö härstorpsborna inbyggarbeteckning Björkåkra åkermark
Rommele sn Grisedalen dal kalltrarna inbyggarbeteckning Boberg berg
Rommele by, sn Göta elf älv kalvhedsborna inbyggarbeteckning Bobergslyckorna gärdeslyckor
Romeled sn Hannasbergen berg prästegårdarna inbyggarbeteckning Bohåls Gata markväg
Romeled sn Hultet skogsmark rommelebo inbyggarbeteckning Bratthagen hagmark
Rommele sn Håldalen dal torpareborna inbyggarbeteckning Brattåsdalen dal
Romeled sn? Jönskullen kulle? ålstadarna inbyggarbeteckning Brovallen gärde
Romeled sn Kalltorpssjön del av Gravlången Andersgården gård Brubäcken bäck
Rommele sn Kalltorpsån Saknas Angunneryr gård Bryngelsgårds Holme holme
Rommele sn Kavviken vik Anstorp gård Brännhushagen gärde
Romeled sn Kronoberg triangelpunkt Assmundsgården gård Dalsåkra åkermark
Romundaleffh Saknas Lerumsån Saknas Aspekullen hus o. tomt Dammgärdet gärde
Rommele sn Lilla näset del av Ålstadnäset Banken f.d. torp Dammängen äng
Rommele sn Lillån åar Berget gård Delisbacken gärde
Romme sn Långeliden terräng Björkslätten bebyggelse Dotten utäng
Romelelefs Saknas Methallsberget berg Björkslätten f.d. båtsmansstom Duvelund hagmark
Rommele sn Osebergen berg Boberg lht Ekeberget berg
Rommele sn Siris hål grop? Boberg torplägenhet Ekedalsvallarne åkermark
Rommele sn Sisslaholmen holme Brattås Saknas Ekegärdet åker o. äng
Romeled sn /Se Sisslasundet sund Brattås beb (?) Ekegärdsängen ängs- o. åkermark
Romeled sn /Se Skolholmen holme Brattås f.d. torp Ekekullen bergkulle
Rommele sn /Se Slumpån å Bronetorpet f.d. torp Ekekullsvallen gärde
Rommele sn /Se Stora näset del av Ålstadnäset Brunberg lägenhet o. f.d. båtsmansstom Ekeliderna backsluttningar
Rommele gd o. sn /Se Svartemossen mosse Brunbergstommen lägenhet o. f.d. båtsmansstom Ekerängsvallen gärde
Rommele sn /Se Torpströmmen strömdrag? Bryngelsgården gård Eleviksskogen skogområde
Rommele by o. sn /Se Vanderydsvattnet Saknas Ekeberget hus o. tomt Flåttekullen bergkulle
Rommele sn /Se Velangaån Saknas Ekerängen torp Framskiftet markområde
Rommele sn /Se Vindareberget berg Ekhagen hus Fredssätt skogområde
Rommele sn /Se Vråstorpsfallet vattenfall? Flåttekullen f.d. torp Fågelmaden skogsmadmark
Rommele sn /Se Ålstad högar område med fornlämningar Fridhem lägenhet Fårekulla hagmark och kullar
Rommele sn /Se Ålstadnäset näs Frälsekvarnen kvarn Fähusvallen gärde
Rommele sn /Se   Frälsetorpet gård Galteryggen gärde
Rommele sn /Se   Fågelmaden torp Galteryggen gärde
Romondhæleff Saknas   Fågelmaden torp Gravahed hagmark
»romondhaleff», se Rommele by   Gatan lägenhet Gravlången sjö
»Romwnnaløf», se Rommele sn   Granmadbacke f.d. torp Grisedalen skogsdal
»Ronundaløff», se Rommele sn   Granmaden torp Gäddas Källa vattenkälla
Ramundaleff, se Romeled sn   Granmaden torplägenhet Hallegärdet gärde
Anstorp Saknas   Granmaden lägenhet Hannasbergen bergås
Anstorp gård   Gravahed torp Havrevalla gärde
Anstorp gd   Grisedalen torpställe Hedelyckan gärdeslycka
Anstorp gård   Gröndal f.d. torp Heden ängsmark och utskifte
Anstorp gd   Gunnarsgården gård Heden gärdesmark
Ansistorp Saknas   Gärdet gårddel Heden hagmark
Anstorp gd /Se   Gärdet lägenhet Helvetesdalen dal
Anstorp gd /Se   Gärdet f.d. torp Hemskogen skogsmark
Ardestad Saknas   Hametomten f.d. tomt eller torp Henbäcksvalla gärde
Brattås förr torp   Havrevallen f.d. torp Hopängen ängsmark
Delehed (Delened, Dalhed) Saknas   Heden hus o. tomt Hultemossarne mossmark
Fresatt förr beb.?   Helgesgården gård Hålalyckalycka äng
Hällstorp gd   Hultet f.d. torp Håldalen gränsdalgång
Hellestorp Saknas   Hällstorp gård Håldalsbäcken bäck
Härstorp by   Härstorp gårdar Hällstorpsdammen damm
Härstorp gd:ar /Se   Hästhagen torp Härstorpsvallen gärde
Härstorp gd /Se   Högåsen f.d. torp Härstorps Ås bergås
Härstorp Saknas /Se   Jakobsberg lägenhet Hästebankarne betesmark
Härstorp by /Se   Jönskullen lägenhet Hästedammen vattendamm
Kalltorp hg   Kalltorp gd Högärdesvallen gärde
?Kalltorp hgd   Kalltorp jordegods Högåshagen hage
Kalltorp hg   Kalltorp jordegods Höregraven f.d. lintorkningsgrop
Kalltorp hrgd   Kalltorps Kvarn kvarn, såg m.m. Hörgravsbranten backe
Kalltorp gård   Kalltorps Ängsfähus ängsladugård Hörlyckedalen dal
Kalltorp hg   Kalvhed gd Jonas´ Kulle bergkulle
Kalltorp gd /Se   Kalvhed by, gårdar Jons Gärde gärde
?Kalvhed by   Kalvhed Prästegård gård Jämken skogsmark
?Kalvhed by   Kalvhed Smedja smedja Jönslidbergen berg
Kalvhed by /Se   Kaviketorpet f.d. torp Jönsliden lid
Lerbäck ödetorp   Kornogården gd Jönskullen bergkulle
Ollistada, se Ålstad by   Kornogården gård Jönsåkrarne åkergärde
Prästegården = 4 Rommele gd   Kvarnen f.d. kvarn Kalltorps Dämme dämme
Rommele by o. sn   Larsered f.d. torp Kalltorpssanna Saknas
Rommele by?   Larsgården gårddel Kalltorpssjön del av sjö
Rommele by   Lerbäck torp Kalltorpsviken vik
Rommele by o. sn /Se   Liden f.d. torpställe Kalltorpsvägen väg
Rommele by /Se   Lillaheden f.d. torp Kalltorpsvägen väg
Rommele by, sn /Se   Lindås Saknas Kalltorpsån å
Ålstad by   Ljuset torp Kalvhagen hagmark
Ålstad by   Lunden bebyggelse Kalvheds Bro bro
Ålestad by   Lundängen f.d. torp Kalvheds Tånge ängsudde
Ålstad by   Långeliden torp Kalvheds Åsar höjdsträckningar
Ålestad by /Se   Långeliden torpställe Kalvhedån å
?Ålestad by /Se   Madkroken f.d. torp Karinvarpet berg
Ålstad by /Se   Medtorpet f.d. torp Kaviken vik
    Marberg f.d. torp Klevevägen väg
    Nolgården gård Klockerabben åkermark
    Näset f.d. torpställe Knipplekullen bergkulle
    Olofsgården gård Kohagen hagmark
    Oset torp Kohagsvallen gärde
    Otterstommen f.d. torp Kohagsvallen gärde
    Pellvester f.d. torp Krakehagen hagmark
    Per Brahes Källare f.d. källare Krakemärrelyckan gärdeslycka
    Prästegården kyrkoherdeboställe Krokelyckan gärde
    Prästegården gård Krokiga Maden mad
    Påvelund, se Rävhålan beb? Kroklyckan gärde
    Påvelund lägenhet Kuremossen mosse
    Rien f.d. torp Kvarndalarne dal o. dälder
    Rommele gd och sn Kvarndalen dal
    Rommele by, gårdar Kvarndalsgärdet gärde
    Rommele by, gårdar Kvarnfallet f.d. kvarnfall
    Rommele Bro f.d. torp Kvarnlyckan gärde
    Rävhålan bebyggelse Kyrkestättan stätta
    Sandvallen f.d. torp Kyrkestättevalla gärden
    Skattegården gård Kyrkvägen markväg
    Skattetorpet gård Källåkra åkermark
    Skogen lägenhet Käringearset bergkulle
    Skogen lägenhet Kärleksdalen dal
    Skogen lägenhet Kölnedalen dal
    Skolan folkskola Ladugårdsgärdet gärde
    Skrehall hmd Ladugårdsgärdet gärde
    Sköneberg f.d. torp Ladugårdsgärdet åkergärde
    Slumpa lägenhet Lammhagen hagmark
    Smedkullen hus o. tomt Lerlyckan gärde
    Snulleryd f.d. torp Lermad kronoäng
    Snulleruds Källare källareruin Lertäkten lertäkt
    Snålås gårddel Liderna åkermark
    Snålåsegården bebyggelse Lillagärdet gärde
    Stocken torp, f.d. soldatstom Lillagärdet gärde
    Stockhagen f.d. torp Lilla Hörlyckan gärde
    Storaheden f.d. torp Lilla Kleveliden lid
    Svartebäcken torp Lille Rien åkergärde
    Svedjan f.d. torp Lillån binamn på Kalvhedån
    Svedkullen torp Lillängen gärde
    Sörgården gård Ljungbacken förr backe, nu odlad mark
    Timmerbacken lägenhet Ljusanlågedalen dal
    Timmerbacken f.d. torp Långe Tånge markudde
    Tomten f.d. torp Långtegarne skogsmark
    Torkås torp Marbergsdalen skogsdal
    Trollen lht Marbergsdalen skogsdal
    Trollen lht Marbergstegarne skogstegar
    Trolen torplägenhet Marits Hage hagmark
    Trätängen lägenhet Mellanängen gärde
    Tuvängen torplägenhet Mellanängen gärde
    Tvärtegen f.d. torp Methallen berghäll
    Tånga torp Methallsberget berg
    Tångarna torp Mordgäldsskogen skogsområde
    Tången torp Mordgäldsskogen skogsområde
    Tången torp Mossen gärde o. betesmark
    Törsgården gård Mosselyckan mossmarkslycka
    Ugglegården gård Myrdråga ängsområde
    Ugglegården gård Natthacka åkerområde
    Utterstommen backstuga Nilsegärdet gärde
    Villigstommen soldattorp Nolhagsliden ängsmark
    Välleviken hus och tomt Nolängsvallarne gärden
    Värslebacken beb? Näsevägen markväg
    Vässlebacken torp Näverviken vik
    Ålstad bebyggelse Oset utflöde
    Ålstad bebyggelse Oseberget berg
    Ålstad bebyggelse Oskullen berg
    Ålstad gd Ottersdammen damm
    Ålstad by, gårdar Otterviken vik
    Ålstadberget berg o. hmd Oxevallen skogsbacke, förr gärde
    Ålstadlund, se Lunden bebyggelse Pilebrunn vattensamling
    Ålstadlund lägenhet Pilebrunn vattensamling
    Ålstads kvarn- och sågbacke, se 10 Ålstad Saknas Pilevallen gärde
    Ålstads kvarnfall, se 11 Ålstad Saknas Prästehöljan hölj
    Ålstads ålfiske, se 12 Ålstad Saknas Rambergshagen hagmark
    Åryd torp Rambergshålan markområde
    Åryd torp Ringela dalgång
    Årydslid torp Rommele Bro bro
    Årydslid torp Rommele Lider väglider
    Åsalycka hus el. lägenhet Rommele Svedjor hagmark
    Åsen lägenhet Rundebergen berg
    Åttungen f.d. gårddel, nu gärde Rundekullen binamn på Rundebergen
    Änden hmd Runnedalsgärdet gärde
    Ängarna gårddel Rävbanken ängsbank
    Ängeberg f.d. torp Rävhålan skogsområde
    Ängereds Torp gärde, f.d. torp Rävhålskullen berg
    Ängfähuset ängsfähus Rönnekullen kulle
    Östergården gård Sandkällan vattenkälla
      Sandvadet vad eller mark
      Sandvallen sandmarkshöjd
      Sandvallslyckan gärde
      Sikelyckan gärde
      Siselaholmen holme
      Siselasundet sund
      Sjuntorpsvägen landsväg
      Skarpenos gärde
      Skitna-Pussvägen skogsväg
      Skogsmaderna skogs- o. madmark
      Skolholmen holme
      Skälleredsbanken gärde
      Slumpån å
      Smedjedalen dal
      Smedjekällan källa
      Smedjelyckan gärde
      Småkviderna gärdesmark
      Snålåsen åssträckning
      Sotarebergen berg
      Sotarekällan källa
      Stocken åövergång
      Stocken åövergång
      Stocken övergångsstock
      Stockängen ängsmark
      Stommen gärde
      Storagärdet gärde
      Storagärdet gärde
      Stora Hörlyckan gärde
      Stora Kleveliden lid
      Stora Näset näs
      Storebacke ängsmark
      Store Floge mosse
      Storån å
      Stångsbranta ängsmark
      Stänget dalområde o. ängsmark
      Svartebacke skogsbacke
      Svartebäcken bäck
      Svartemossen skogsmosse
      Svedjan hagmark
      Sörgårdsbergen berg
      Sörgärdet gärde
      Takemaden mossmark
      Timmerbackekullarne bergkullar
      Timmerbackelund hagmarksområde
      Titslyckan gärdeslycka
      Tomtelyckan trädgårdslycka
      Torpeslätten gärde
      Torpliderna lider o. hagbranter
      Torpströmmen strömdrag
      Trolslänten vägbrant
      Trädgårdslyckan gärde
      Trättängsvadet vadställe och stengrund
      Tvistetegarna skogstegar
      Tvärtegen skogsteg
      Tåberget berg m.m.
      Tåbergslyckan gärdeslycka
      Tån berg- o. hagmark eller beteshage
      Tånga markområde
      Törs Håla trädgårdsdamm
      Ugglegårds Sik våtmark
      Utängen ängs- o. gärdesmark
      Utängerna utmarksgärden
      Vadet vadställe
      Villigvalla gärde
      Våmmen gärde
      Välleviken vik
      Vänna gärde
      Värslebackelyckan lycka
      Vässlebäcken bäck
      Vässledalen dalgång
      Vässledalen gärde
      Vässledalen f.d. vattenförande mark, nu äng
      Vässledalsgärdet gärde
      Vässlerna sankmarker
      Västerhage hage o. gärde
      Ågärdet gärde
      Ålgårdsströmmen strömdrag
      Ålstad Blockebacke upplagsbacke för virke
      Ålstad Dike dike
      Ålstad Fall vattenfall
      Ålstad Mosse skogsmosse
      Ålstadnäs näs, halvö o. bergområde
      Ålstads Högar ås och gravfält
      Ålstadvägen landsväg
      Åryds Äng ängsområde
      Åsalyckorna gärden
      Ängebergskullen berg
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängerna åker- o. ängsmark
      Änggatan markväg
      Äspelund gärde o. hagmark
      Ögendals Hage hagmark
      Örnflyckts Kålgård åkermark

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.