ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Upphärads socken : Flundre härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 82 Naturnamn: 60 Bebyggelsenamn: 436 Naturnamn: 605
Upphärad sn Artorpsmossen mosse Upphärad sn Abborrekullen bergkulle
Upphärad sn Bråtekullarna kullar Upphärad socken, järnvägsstation och samhälle Alelyckorna marker
Upphärad sn Finneviksnäset näs Upphärad socken, järnvägsstation och samhälle Almelyckan gärde
Upphärad sn /Se Gilleberget berg med fornlämning artorpsbo inbyggarbeteckning Artorps Bro bro
Upphärad sn Gravlången sjö björndalare inbyggarbeteckning Artorps Fall vattenfall
Upphärad sn Gravlången sjö bothultare inbyggarbeteckning Arnstorpsåkrarna åkermark
Upphärad sn Gravlången sjö delhedbo inbyggarbeteckning Asphagen hagmark
Upphärad sn Holkemossen terräng grottorpare inbyggarbeteckning Backekohagen kohage
Upphärad sn Håldalen dal grävlingsåsare inbyggarbeteckning Banken gärde
Upphärad sn Häggsjön sjö gunnereden inbyggarbeteckning Barkarehagen hag- o. skogsmark
Upphärad sn Häggsjön sjö /Se häggsjöryrsbo inbyggarbeteckning Baskogen barrskog
Upphärad sn /Se Häggsjön sjö /Se häggåare inbyggarbeteckning Bastemaden gärde
Upphärad sn /Se Häggsjön sjö /Se hålbackabo inbyggarbeteckning Bassängen f.d. mejeridamm
Upphärad sn /Se Häggån å /Se hälltorparne inbyggarbeteckning Bengtes Mad mad- o- gärdesmark
Upphärad sn /Se Häggån å /Se hökåsaren inbyggarbeteckning Bengtslyckan lycka
Alekärr förr bebyggelse? Häggån å /Se jordbrobon inbyggarbeteckning Bergskäret skär, grund
Arnatorp Saknas Häggån å /Se karstorparne inbyggarbeteckning Bjurdamme Bro vägbro
Artorp by Häggånaviken vik krattorparne inbyggarbeteckning Bjurdammsliden lid
Artorp by Jägaremossen mosse krokebon inbyggarbeteckning Björkegiljan gilja
Artorp by Kungskullen bergkulle kronobergare inbyggarbeteckning Björkekroken hagmark
Artorp by? Kvarnbacken backe nergårdare inbyggarbeteckning Björkelund gärde o. björkhage
Aretorp Saknas Kärrbergsmaden sank mark rörmadare inbyggarbeteckning Björkemaden gärde
Artorp by Kärrsjön sjö rösebackaren inbyggarbeteckning Björnemaden gärde
Björndalen by Kärrsjön Saknas /Se sandbackarne inbyggarbeteckning Björnemossen mosse
Björndalen gd:ar /Se Kätteås bergås sjökullare inbyggarbeteckning Björndals Bro f.d. bro
Björndalen gd:ar /Se Lillån åar snartorparne inbyggarbeteckning Björnerydsbackarne backsluttningar, lider eller kullar
Björndalen gd:ar /Se Ljungön ö spjutgiljare inbyggarbeteckning Björneryet åkermark och lider
Daleheda Saknas Långemossen mosse stubbhålare inbyggarbeteckning Björsungsmossen mosse
Delhed by Onda änden skogsmark tjattarne inbyggarbeteckning Björsängen äng, m.m
Delhed gd /Se Porsmossen mosse vråstorparne inbyggarbeteckning Bjälkebo Näs näs
Grottorp gd Rotängen terräng ödebybo inbyggarbeteckning Blomsterhagen ängsbacke
Grönemad förr torp Runnekullen berg Albogården by Blötåkern åker
?Gunnarsbo gd Råmossen mosse Albogården gård Bocksten flyttblockssten
Gunastorp Saknas Rävekullen bergkulle Albogårdskullen f.d. hus Bockstensbergen bergåsar
Holmen förr bebyggelse? Rörmaden terräng Alemaden torp Boda Damm f.d. kvarndamm
Häftängsmaden lg /Se Saxebergen berg Alemaden torp Borgaråsen berg
Häggsjöryr by /Se Sjökullesjön sjö Alekärr lägenh. o. banvaktstuga Botten gärde
Häggsjöryr by /Se Slumpån å Almås lägenh. Bottnare gärden
Häggsjöryr gd:ar /Se Stora mossen mosse Andersgården gård Bratteberget berg
Häggån by /Se Storemossen mosse Anneberg lägenh. Bredfjäll skogmark o. berg
Häggån by /Se Svartemossen mosse Annelund lägenh. Bredfjället skogs och bergområde
Häggån by /Se Svartevattnet sjö Aplebacken f.d. torp, nu gård Bredmaden gärde
Häggån by /Se Trollekullen bergkulle Artorp bebyggelse Brovallen gärdesvall
Hälltorp by Trälleborg höjd med fornborg Artorp bebyggelse Brovallen gärde
Hälltorp by Ulveberget berg Artorp gd Bruna Hålan gärde
Hälltorp by Vanderydvattnet sjö Artorp by och gårdar Bryngels Lycka lycka
Hälltorp Saknas Vanderydvattnet sjö Artorps Stommar se 9 Artorp Saknas Bråtekulla bergkullar
Hälltorp by Vanderydvattnet sjö Artorps Stom f.d. soldatstom Bräcketegarne gärden
Hälltorp by /Se Vanderydvattnet sjö Arvidshage avs. Brände Abborren bergkulle
Ingulfsäng Saknas Wannervatn, se Vanderydvattnet sjö Aspås läg Brände Floge vattenfall
Ingelsängen by Vargedalen dal Augmentsgården gård Brännemossen mosse
Ingelsängen by Varpemossen mosse Backen f.d. torp Brännemosseskogen skogområde
Ingelsängen by Vrångebäcken bäck Barkarchagen f.d. torp Bränneridammen f.d. damm
Ingelsängen by /Se Vråstorpsfallet vattenfall? Baskes gd Bränneriet f.d. brännvinsbränneri
Jordbron gd /Se Vågsjön sjö Baskes gård Brännerilycka gärdeslycka
Kragetorp Saknas Vågsjön sjö /Se Berget läg. Brännerilyckan gärde
Krattorp gd Vågsjön sjö /Se Berget f.d. torp Brännerisdalen dal
Kronoberg by /Se Vågsjön sjö /Se Bergliden avs. Brännerisdammen damm
Kronoberg gdr /Se Vågsjön sjö /Se Bergslagernas järnväg se 13 Ingelsängen Saknas Brännerislyckan gärdeslycka
Kroppedammen förr beb? Vågsjön sjö /Se Bistockshålan gård Brännerislyckan gärde
Krusestommen förr lht   Bjurdammen gård Brännet skogsmark
Kettetorp gd?   Björkelund hus Bränningsbäcken bäck
Kättetorp gd   Björkelund lägenh. Brännängen ängs. och åkermark
Liderna förr torp   Björkås avs. Brännängsbäcken bäck
Lunnemad förr torp   Björndalen se 3 Törestorp Saknas Brötemaden odlad madmark
Långemaden förr lht   Lilla Björndalen gård Buselyckan gärde
Lövsjömaden förr torp   Stora Björndalen gård Buselyckan gärdeslycka
Marberg förr torp   Björndalen gårdar Bönskraken äng och berg
Nybygget förr beb?   Björnmossen avsöndring Börjes-Magnus Lycka lycka, f.d. torp
Nyckleby by /Se   Björsungen lht Dalhagen dal- o. ängsmark
Månnered gd /Se   Björsungen torp Dallyckan lycka
Snartorp by   Björsängen torp Dammen gärde
Spjutgiljan gd /Se   Boda gårdar Dammen damm
*Stommen f.d. gd   Boda, Lilla o. Stora gdr Dammkullen berg
Svedkullen förr torp   Lilla Boda gård Dammkärrsbäcken bäck
Stubbered gd /Se   Stora Boda gård Dammkärrs Mader madmarker
Upphärad by /Se   Bothult gård Dammlyckan gärde
Vadboda gd /Se   Botängen f.d. torp Daniels Sten berghäll
Vrångebäcken gd /Se   Bredmaden torp Dansarebacken backslätt
Ödaby Saknas   Bredfjällsmaden lägenh. Davidsberget berg
Ödebyn gd   Bronemaden lägenh. Davids Mad mad
Ödeby gd /Se   Bråten bebyggelse Djupedalen dal
    Bräcketegarne lägenh. Djurstugebacken markområde
    Brännemossen avs. Dunevalls Bro vägbro
    Brännemossen torp Duppla gärde
    Brännängen avs. Duvedyet gärde
    Centralen telefonstation Dymaden äng och sankmark
    Daleslätt gd Dymaden gärde
    Daleslätt gård Dyvallen gärde
    Dammkärr bebyggelse Ekegärdet gärde
    Dammkärr gård Ekekullen bergkulle
    Dammkärr lägenh. Ekestocksåkern åker
    Dammkärrs Kvarn kvarn Eneredvägen väg
    Delhed gd Eriks Mad gärde
    Delehed gård Fars Håla gärde
    Djurstugebacken lägenh. Finneviken vik
    Djurstugebacken torp el lägenh. Finnevike Näs näs
    Domaregården hemmansdel Fiskemaden madmark
    Dunevallen gård Fjällsmaden mad
    Dunevallen gård Flabben gärde
    Dusettetorpet f.d. torp Forkemaden mad
    Dövens f.d. torp Forsdammen damm
    Ekeberg läg. Fågelmadhagen åkermark
    Ekhult lägenhet Fäbromaden mad
    Eriksberg hus Fäklevsdalen dalgång
    Eriksberg hus Gamle Trädgården område
    Erikslund avs. Gamlevallen gärdesvall
    Finnestommen f.d. soldatstom Gatan väg
    Finneviken gd Getåsen bergås
    Finneviken gård Gilleberget berg
    Fiskemaden lht Grankärrslyckan gärde
    Fiskemaden hus Grankärrsängen ängs- o gärdesmark
    Flötemaden gård Granmadlyckan lycka
    Fridhem avs. Gravlången sjö
    Fridhem hus Gravlången sjö
    Fridhemsberg lägenh. Grottekullen kulle
    Frälsegården hemmansdel Grottorps Bro bro
    Furebacken torp Grottorps Svedja utmarksområde
    Fågelmaden lägenh. Grottorps Vase sankmark
    Fågelmaden läg. Gråsslyckan lycka
    Fågelmadhagen hagmarksområde Gråtarehålan gärde
    Försörjningshemmet ålderdomshemm eller fattiggård Grävlingekullen högt
    Gethult hus Gubbelyckan gärde
    Grankärr gård Gubbemaden gärde
    Grankärr, Lilla o. Stora gdr Gundlas Led led
    Stora Grankärr gård och hemmansdel Gårds Vik sjövik
    Granlunden lägenh. Gärdsmaden gärde
    Granmaden hus o. tomt Gärdsmaden gärde
    Granmadtorpet torp Gärdskulleliden lid
    Grottorp gd Gärdskullen bergkulle
    Grottorp by och gårdar Gärdskullen berg
    Grottorps Skola skolhus Hakullen bergkulle
    Grottorps Torp hemmansdelar Halvardstegen skogsteg
    Gräsmaden, se Maden beb Hampelyckan gärde
    Gräsmaden avs. Hampesäckan damm
    Grävlingsåsen gård Harströmmebäcken bäck
    Grönemad f.d. torp Hedala dälder
    Gunnarsbo gård Hederna gärdesslätter
    Gunnarstomten f.d. torpl. Hederna gärden
    Gunnarstorp Träsmaden se 2 Spjutgiljan Saknas Hederna gärden
    Gunnered gård Heljeredslyckan gärde och äng
    Gustavsberg beb Hemskogen skog
    Gustavsberg läg. Hjortekulla bergkullar
    Gården gård Hjortemossen f.d. mosse nu skogsområde
    Gökestommen f.d. båtsmansstom Hjälmekullen bergkulle
    Hagen lägenh. Holbackeråsen däld
    Hagen f.d. torp Holken vattenkälla
    Hanshagen torp Holmekullen berg
    Harströmmen torp Holmen gärde
    Hasselängen hemmansdel Hopavärslen källa
    Havrejorden hemmansdel Hummelhålan gärde
    Hjorthagen f.d. torp Humlegårdskullen kulle
    Halmen hus Hundkärrsmaden mad
    Holmen f.d. torp Hunnedalen dal
    Holmen hus Husekulle Damm damm
    Husekullen hemmansdel Hylta äng o. marker
    Hylteholmen gård Hålan gärde
    Håkatorpet f.d. torp Håla Äng ängsmark
    Hålan bebyggelse Håldalen dal
    Hålansbacke f.d. torp Håldalsbron landsvägsbro
    Hålbergsängen torp Håldalsbäcken bäck
    Hålhagen gård Hålevägen vägstycke
    Hålhagetorpet f.d. torp Häftängsmaden madmark
    Häftängsmaden avs. Häggsjön sjö
    Häftängsmaden beb? Häggsjöryrsjön Saknas
    Häftängsmaden torp Häggån å
    Häggsjöryr gd Häggån å
    Häggsjöryr gårdar Häggånaviken vik
    Lilla Häggsjöryr gård Häggånskogen skogområde
    Lilla Häggsjöryr torp Häggåns Tånge tånge, udde
    Stora Häggsjöryr gård Hägnan hagmark
    Häggån gårdar Hägnan gärde
    Lilla Häggån gård Hälltorps Vase sankmark
    Stora Häggån gård Hängedyet dymark
    Hägnan hus o. tomt Hästhagen hagmark
    Hägnan f.d. torp Hästhagen hag- o. gärdesmark
    Hälltorp by och gårdar Högaberget berg
    Hälltorp gd Högekullen berg
    Hälltorps Skola skolhus Höge Ås bergås
    Hälltorps Stom avs., f.d. soldatstom Hökås Mosse mosse
    Hästhagen hemmansdel Hörhagen hagmark
    Hästhagen torp Hörsäckedammen f.d. damm
    Högsvedjan torp Hörsäckemaden gärde
    Hökås gård Ilberget berg
    Höljebacka gård Intaga gärde
    Höljebacka gård Intaga hagmark
    Hörnet hus o. tomt Intaga gärde
    Idebacken hus Intaga åker
    Ingelsängen bebyggelse Intaga gärde
    Ingelsängen bebyggelse Intakekullen kulle
    Ingelsängen by o. gårdar Ivarsängen äng
    Intaka f.d. torp Jannes Kreke gränskrök
    Johannesmaden hus Johannismaden mad
    Johansberg hus Johannisvallen gärde
    Jordbromaden utmarksjord Jordbro Kroka åkrar o. ängar
    Jordbron gård Jordbärsmaden odlad mossmark
    Jänken läg. Jägaremossen mosse
    Kajebacken hemmansdel Jägaretegen skogspark
    Kappen f.d. torp Jäppängen äng, f.d. torp
    Karis Lycka lycka, f.d. torp Järbergskullen berg
    Karlsberg hus Järbergslanden åkermark
    Karlslund läg. Jättegrytorna klippursvarvningar
    Karlslund lägenh. Kallen gärde
    Karstorp gd Kalvhagskullen berg
    Karstorp gård Kattedammen mad
    Kjerrs Kvarn kvarn Kidgärdet gärde
    Klaras Hage f.d. torp, nu hagmark Kleven lid o. skogsbacke
    Klockarekullen gård Klintes Damm mosse
    Klotorpet torp o. hagmark Klippers Håla gärde
    Kobergsäckran avs. Klockarns Gärde hagmark
    Kohagen torp Klovsten jordfast sten, flyttblock
    Komaden f.d. torp Kobergsbron landsvägs- och flottbro
    Kortestommen f.d. båtsmanstorp Kobergsjön sjö
    Krafseboda gdr Kobergssjön del av vatten
    Krafseboda gård Kobergsvägen landsväg
    Krattorp by och gårdar Kobergsåkrarna åker
    Krattorp gd Kobergsåkrarna åker
    Krattorps Skola småskolehus Kockekulla berg
    Krattorps Stom torp, f.d. soldatstom Kohagslyckan gärdeslycka
    Kristinedal f.d. torp Kohagsvallen gärde
    Kroken gd Kohagsvallen gärde
    Kroken gård Kolbackellyckan gärdeslycka
    Kroken f.d. torp Kolbacken backhage
    Kronoberg gård Komaden madmark
    Kronogården gård Kortebäcken bäck
    Kroppedammen avs. Krakelyckan gärde
    Krusestommen lägenh. Krakelyckan lycka
    Kullarne f.d. torp Krakemärrkullen kulle
    Kullegården gård Kreken skogområde
    Kullen gård Krokane åbankar
    Kullen f.d. torp Kroken gärde
    Kullås hus Krokelyckan lycka
    Kvarnbacken torp Kroksvallen gärde
    Kvarnen f.d. kvarn Kronobergs Tånge berg- o. skogstänge
    Kvarnen kvarn Krokevallen gärde
    Kvarnskogen f.d. torp Krokevärslen värsel
    Källehult gård Kronebergs Vik vik
    Kärrbergsmad hus Kronokullarne berg
    Kärrbergsmad f.d. torp Krökarne hag- o. åkermark
    Kärret bebyggelse Kröseholmen berg
    Kärret gård Kullemaden madgärde
    Kättetorpet gård Kullevallen gärdesvall
    Kyrkan kyrka Kungskullen bergkulle
    Kyrkogården kyrkogård och ruinrester Kungsvägen landsväg
    Kyrkskolan skolhus Kvarnbackedalen dal
    Lamsetorpet torp Kvarnbron bro
    Lerhult lägenh. Kvarndammen f.d. damm
    Lertaget se 14 Ingelsängen Saknas Kvarnebäcken bäck
    Lertaget läg. Kvarnefallet fall
    Liderna f.d. torp Kvarnefallet f.d. kvarnfall
    Lilla Boda (små)skola skola Kvarnelyckan lycka
    Lillaboda Skola småskolehus Kvarnhagen hagmark
    Lillagärdet läg o. avsöndring Kvarnliddalen dal
    Lilla Boda gd Kvarnskogen skog
    Lillabo avs. Kvarnskogen utskog
    Lilla Grankärr hemmansdel Kvarntången ängsmark
    Lille-Olas Torp f.d. torp Kvartmaden mad- och betesmark
    Lindesbeg läg. Kvidden gärde
    Lindås läg. Kvidden lycka
    Lunddalen avs. Kyrkeberget berg
    Lunnemad f.d. torp Kyrkebäcken bäck
    Lyckhem läg Kyrkeliden kulle
    Lyckäng läg Kyrkevägen f.d. väg
    Långemad(en) lht Kyrkevägen väg
    Långemad f.d. torp Kyrkevärslen värsel och forntida offerkälla
    Långemaden bs Kyrkogärdet gärde
    Långemaden f.d. lägenh. Kålgårdslyckan gärde
    Lövkärrsmad avs. Kålgårdsåkern åker
    Lövsjökärr Nyckleby Svedja se 2 Kärret Saknas Källarevallen gärdesvall
    Lövsjökärr bebyggelse Källelyckan gärdeslyckan
    Lövsjömad f.d. torp Käringelyckan lycka
    Lövås avs. torp Kärrbergsmaden mad
    Lövås lägenh. Kärreberget berg
    Maden gård Kärrsjön sjö
    Maden, Gräsmaden beb Kärrsliden Saknas
    Maden torp Käringeberget berg
    Maden läg Käringens Hage f.d. torp o. hage
    Lilla Maden avs. Kölneåkrarne åkerlappar
    Stora Maden lägenh. Ladlyckan lycka
    Maderna avs. Ladlyckan gärdeslycka
    Madkroken f.d. torp Ladugårdsgärdet gärde
    Marbergsdalen f.d. torp Ladugårdslyckan gärde
    Mejeriet mejeri Landsvägslyckan lycka
    Mossen lht Lars´ Mad äng o. gärdesmark
    Mossen torp Ledet led
    Mossen lägenh. Lernocka åkermark
    Månnered gård Lerslätten gärde
    Månsgården gård Liden gärde
    Nergården gård Likemaden madmark
    Nolgården gård Likemadkullen kulle, berg
    Nolgärdet beb Lillaboliden landsvägslid
    Nolmaden f.d. torp Lillagärdet gärde
    Nolmaden avs. Lillagärdet gärde
    Nybygget lägenhet Lilla Intaga gärde
    Nybygget läg. Lillamaden gärdeslycka
    Nyckleby by och gårdar Lille Anders Mad mark
    Nyckleby svedja beb? Lille Dammen damm
    Nyckleby Svedja se 2 Kärret Saknas Lillekohagen kohage
    Nyckleby Svedja torp Lille Kvarnvallen gärde
    Nyhem hus Lille Lerskallen gärde
    Nyhult hemmansdel Lille Tocken ö
    Nyhult tomt, verkstad Linbacken backe
    Nylund lägenh. Lindekullen höjd
    Olausetorpet torp Lindekullen kulle
    Oskarsberg lägenh. Lindhagen hagmark
    Orskes hemmansdel Lindhagsmaden gärdesmadmark
    Pensionatet pensionat Linkärrsbäcken dike
    Pilhagen f.d. torp eller backst. Linkärrsdalen hagmarksdäld
    Prästegården prästboställe, komministerbostad Linnedalen dal
    Påkestommen f.d. båtsmansstom Lisbotteåkra åkermark
    Ramsvedjan torp Ljungön ö
    Rosenlund läg. Lorentskullen bergkulle
    Rotängen torp Långa jorden åkermark
    Rågkvi gård Långa Landen gärde
    Röda led f.d. torp Långa Landen gärde
    Rödjan torp Långe Maden skogsmark
    Rörmaden gård Långa Maden gärde
    Rörmaden f.d. torp Långarströmmen gärde
    Rösebacken gård Långarströmmen bäck
    Sandbacken gård Långemaden mad
    Sandliden lägenh. Långemossen mosse
    Sjögärdet, se Sjöhagen beb Långe Vallen åkerjord
    Sjögärdet avs. Långe Vallen gärde
    Sjöhagen beb Långe Vallen gärde
    Sjöhagen fd. torp Långjorden gärde
    Sjökullen gd Långjorden åkermark
    Sjökullen gård Långåkershålan markområde
    Sjöliden fd. hus eller torp Långåkra åkermark
    Sjöskogen torp Madbäcken bäck
    Sjöslätten läg. Maden mad- o. gärdesmark
    Sjöslätten lägenh. Maderna gärden
    Sjösvedjan f.d. torp Maderna gärden
    Skattegården gård Maderna gärden
    Skattegården gård Madgärdet gärde
    Skogen lägenh. Madhalsen gärde
    Skogshagen lägenh. Madkrokeliden lid
    Skogshagen lägenh. Madkroken mad- o. utmark
    Skogshagen hus Majas Lycka lycka
    Skogsmaden avs. Mankillebergen hög bergsträckning
    Skyggesmaden avs. Mejerisliden lid
    Skyttes hemmansdel Mejerisdammen damm
    Slottet gd Mellanlyckan gärdeslycka
    Smedjebacken avs. Mollehagen lycka o. hagmark
    Slottet hemmansdel Mors Håla gärde
    Smedtorp hus Mossarne odlade mossmarker
    Snartorp gd Mossebackeliden lid
    Snartorp by, gårdar Mossegärdet gärde
    Socknebacken gård Mosseliden lid
    Solhem lägenh. Mossemaderna gärden
    Sommarhuset utängsbyggnad Mossen gärde
    Spikemaden avs. Mossen gärde
    Spjutgiljan bebyggelse Mossen mosse
    Spjutgiljan gdr Mossen mosse
    Spjutgiljan gård Märremaden mossemark
    Spjutgiljan gård Nilsevallen gärdesvall
    Spjutgiljan gård Nolbäcken bäck
    Spjutgiljan gd Nolgårds Damm damm
    Spjutgiljan gd Nolgärdet hemmansdel
    Stallmaden f.d. torp Nolkroken gärde och hagmark
    Stationen järnvägsstation Nolmaden madåkermark
    Stommen beb? Nolledet led
    Stommen fd torp Nolskogarne skogsmarker
    Stora Boda gd Nordgärdet gärde
    Strömsberg avs. Nordmadsmossen mosse
    Stubbemarken f.d. torp Nyckleby Bäck bäck
    Stubbhålan gård Nygårdsvägen landsväg
    Svarta maden lht Nykälla källa
    Svarta Maden f.d. torp Näsegapet åkermark m.m
    Svederna lägenhet, torp Näsekullen berg
    Svedhagen avs. Onde Änden skogspark
    Svedjan lägenh. Ondänden kärr
    Svedjan torp Ondänden kärr
    Svedkullen f.d. torp Ormekulla berg
    Svängen hus o. tomt Osemaderna mad- och åkermark
    Synnerbladstomten tomt Oset utlopp
    Takemaden avs Oxegärdet gärde
    Tallslättan f.d. torp Oxehålan mad
    Timbergsstommen f.d hus o. båtsmansstom Oxkärret hagmark
    Fjattes gård Pilebacken skogsområde
    Tomten hemmansdel Pilhagen hag- o. åkermark
    Tomten gärde, f.d. hustomt Porsdammen damm
    Tomterna hagmark, f. tomtplats för hus Porsmossen mosse
    Toregården hemmansdel Porsviken vik
    Tornanderstorpet f.d. torp Pärevallen gärde
    Torpet Saknas Pärs Mosse odlad mosse
    Torpet bebyggelse Raddevall gärde
    Torstensgården gård Ramsdals Os vattenutlopp
    Transformatorn elektrisk omformarestation Ramsvedjetegen skogsmark
    Träsmaden lägenh. Ravels Källa vattenkälla
    Träsmaden beb? Riddaråsen bergsamling eller ås
    Träsmaden lägenh. el. avs Rockebacken backhage
    Tången hus Rommelvallen gärde
    Törestorp bebyggelse Rovelännet ängslycka o. gärde
    Törestorp gård Rovevallen gärde
    Underås lägenh. Rumpan gärde
    Utsikten lägenh. Rynningeliden lid
    Vadboda gård Rynningen gärden o. markområde
    Vadboda gård Rysvedjan hagmark
    Vadet torp Rågkvi Dal dal, odlingsmark och åker
    Vallen avs. Rågkvigärdet gärde
    Vallen torp Rågkvimossen mosse
    Vedmaden lht Råmossen mosse
    Vedmaden avs. el. torp Rävekullen bergkulle
    Vickermaden f.d. torp Rävåsen berg
    Villigstommen f.d. soldatstom Röjestocken stock, åövergång
    Vråna f.d. torp Rönnekullen berg
    Vrångebäcken gd Rörmaden madmark
    Vrångebäcken gd Rösebacke Äng ängsmark
    Vrångebäcken gård Röstås berg
    Vråstorp gård Saksebergen berg
    Vännevallsdalen gård Sanna gärde
    Vännevallsdalen torp Sandbäcken bäck
    Värslebacken lht Sandhålan sandhåla
    Värslebacken torp Sandhålorna sandhålorna, grustag
    Ängalund lägenh. Sandlyckan lycka
    Ängarna gd Sandmaden mosse, sankmark
    Ängeberg lägenh. Sandvadet skogsväg
    Ängen hemmansdel Sandviken vik
    Ängen hemmansdel Sardelyckan lycka
    Ängen lägenhet Schaktlyckan gärde
    Ängerna hemmansdelar Sersliden lid, nu borta
    Änghagen lägenh. Simeberg berg o. f.d. torp
    Ängkullen läg. Sim-Erks Mosse mosse
    Ängsvedjan beb Siselas Kulle berg
    Ängssvedjan torp Sikelyckan lycka
    Änkansgården gård Sjögärdet gärde
    Änkansgården gård Sjökullesjön sjö
    Äspenäs gård Sjöliden gärde
    Ödeby by och gårdar Sjölyckan gärde
    Ödeby Kvarn kvarn Sjölyckan gärde
    Ödeby Stom torp, f.d. soldatstom Sjölyckan gärde
    Ödeby Såg sågverk Sjömaden gärde
    Örnstommen f.d. stoldatstom Sjövallarne vallgärden
    Örtemaden torp Sjövallen gärde
    Övergården gård Skanta åkermarker
    Överås lägenh. Skedeslyckan gärde
      Skedes Ren åker, ängsren
      Skogsgatan väg
      Skogshagen gärde och hagmark
      Skraltkullen berg
      Skräddareliden gärde
      Skyttesvalla vall, gärden
      Släprödjan ängsmark
      Slättebergen berg
      Smedlyckan åkerm. o. äng
      Smedsängen ängsmark
      Smidlyckan gärdeslycka
      Smidlyckan gärdeslycka
      Smidlyckan gärde
      Smidlyckan lycka
      Smidlyckan gärdeslycka
      Snartorps Mosse skogsmarksmosse
      Snartorpsbäcken bäck
      Snartorps Ås lågberg o. skogsås
      Snartorps Änger ängsmark
      Socknedammen damm
      Sorgedalen dalgång
      Spängerivallen gärde
      Spängerna f.d. spång
      Stenbacken gärde
      Stenbron vägbro
      Stenbrolyckan lycka
      Stenlyckan lycka
      Stensröjorna mark
      Stenvadet åkermark
      Stockalyckan lycka
      Stockebegs Led f.d. led
      Stockebergsvägen landsväg o. mark
      Stomlyckan lycka
      Storaboliden landsvägslid
      Storagärdet gärde
      Stora Hålan gärde o. ängsmark
      Stora Intaga gärde
      Storamaden gärde
      Storamaden gärde
      Storbergsvägen väg
      Store Dammen damm
      Store Kvarnvallen gärde
      Store Lerskallen gärde
      Store Mosse mosse
      Storlyckan lycka
      Stormossen mosse
      Storeåsen berg
      Storängen äng
      Struten gärde
      Stubbelyckan lycka
      Stubbhålsliden lid
      Stubbhålsåsarne bergsåsar
      Stålliden Saknas
      Stänget skogsbacke
      Stänget gärde
      Störkeberget bergklint
      Stöthagen gärde
      Svallen skogsväg
      Svartekroken gärde
      Svartemaden skogsskifte
      Svartemaden mad- och åkermark
      Svartemaderna moss-o. madmarker
      Svartevattnet skogssjö
      Svart-Olas Mosse mosse
      Svedjan skogsområde
      Svedmaden gärde
      Sven-Karls Madd madgärde
      Svinhagen ängs-o. hagmark
      Synesmaden mad
      Synet hagmark och åkerområde
      Sågkrokarne ängar
      Sågängen äng
      Särkedockas Åker mark o. f.d. åker
      Sömaden gärde
      Sömadkullen bergkulle
      Sömossen mosse
      Sörgärdet gärde
      Sörskogarne skogsmarker
      Timmermossen åker-o mossmark
      Timmersvedjorna skogsmark
      Tjattes Mosse mosse
      Tjettevallen gärde
      Tomtedammen damm
      Toregärdet gärde
      Torpets Led led
      Tors Led led
      Trollekullen bergkulle
      Trollekullen kulle
      Trollsten stenblock
      Trångeliden lid
      Trädgårdsmaden mad, vildmark
      Träleborg forntida fäste eller borg
      Träleborg berg
      Trälleborg skogsmark
      Trånget hag o. gärdesmark
      Träs-ängskullen bergudde
      Trättekroksdiket bäck
      Trökan odling
      Tuvetegen åkerområde
      Tån hagmark och vägsträckning
      Tången udde
      Tången gärde
      Tåvalla gärde
      Töresäng ängsområde
      Ulveberget berg
      Ulveberget berg
      Ulvebergsängerna ängsmark
      Undantagslyckan lycka
      Uppera Gärdet gärde
      Utloppet utlopp
      Utängen utäng
      Vabovik vik
      Vadet f.d. vadställe
      Vadet hemskogsområde
      Vadet gärde
      Vallelyckan gärdeslycka
      Vallen gärde
      Vallens Kreke skogsområde
      Vallholmen gärde
      Vallmaden gärde
      Vanderydsvattnet sjö
      Vargedala dalgångar
      Varpemossen mosse
      Vasebron bro
      Vasegatan väg
      Vasslyckorna gärdeslyckor
      Vatången åkertånge
      Vedmaden mad-, åkermark
      Vickermaden gärde
      Vinbo Håla hagmark
      Vintermossen mosse
      Vrån gärde
      Vrångebäcken bäck
      Vråstorps Fall vattenfall
      Vråstorps Kvarn f.d. kvarn
      Vågsjö Mosse skogsmosse
      Vågsjön sjö
      Vågsjöån å
      Våte Vallen gärde
      Väderkvarnskullen bergkulle
      Vänden gärde
      Värsledalen dal
      Värslemaden mad
      Värslen källa
      Västerdalen dal
      Västerhagen hag- och gärdesmark
      Västerhagsviken vik
      Yxan gärde
      Åkerdalen dal
      Ålekistevallen gärde
      Ålgårdsängen äng
      Åsakevägen landsväg
      Åsbro-Bengts Lid lid
      Åsen bergås
      Åskulla berg
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängen gärde
      Ängerna ängsmark
      Ängevallen gärde
      Änggatan markväg
      Änghagen hag- och ängsmark
      Änghagsbacken hagmarksbacke
      Ängkullen kulle
      Änkans Kulle bergkulle
      Ödeby Bäck bäck
      Ödeby Hölj hölja
      Österlyckan gärde
      Östlyckan gärde

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.