ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åsbräcka socken : Flundre härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 53 Naturnamn: 23 Bebyggelsenamn: 122 Naturnamn: 242
Åsbräcka socken Bodalsberget berg Åsbräcka socken Alingshålan gilja
Åsbräcka sn Borgåsen bergås med fornborg Åsbräcka socken Arvidsgårds Dal dal
Åsbräcka sn /Se Brattås bergås arvidsgårdare inbyggarbeteckning Badstukullen bergklint
Åsbräcka sn Brodalsbäcken bäck balsarna inbyggarbeteckning Ballsereds Kulle bergkulle
Åsbräcka sn Bränneberg berg bliksarne inbyggarbeteckning Bastelyckan gärde
Åsbräcka sn Djurstugan grotta fråstadarne inbyggarbeteckning Biberget berg
Åsbräcka sn Fyrkullen kulle hansgårdarne inbyggarbeteckning Björnringen gärde
Åsbräcka sn Hultebäcken bäck härklättans inbyggarbeteckning Björnslyckan åkerlycka?
Åsbräcka sn Hästemossen mosse åsbräckebo inbyggarbeteckning Bliksereds Bäck bäck
Åsbräcka sn Johannesberg berg Arvidsgården gd Bliksereds Skvala f.d. bäckkvarn
Åsbräcka sn Klingemossen terräng Arvidsgården gd Blikseredsvägen fd. väg
Åsbräcka sn Kolåsen berg Arvidsgården f.d. länsmansboställe Bliksereds Änger ängsmark
Åsabrecka sn Kroken terräng Ballsered bebyggelse Bläjden ägomark
Åsbräcka sn Långeberget berg Ballsered gd Blöta Mad mad
Åsbräcka sn Långemosse mosse Ballsered by, gårdar Bokhålemad Saknas
Åsbräcka sn Runmaden sank mark Bergsgården gd Bordalen dalgång
Åsbräcka sn /Se Slottet fornlämning Bergsgården Saknas Bordalsbergen berg
Åsbräcka sn /Se Slumpån å Bliksered bebyggelse Bordalsskiftet skogsskifte
Åsbräcka sn Slumpån å /Se Bliksered bebyggelse Borgkullen lerkulle o. berg
Åsbräcka sn /Se Snareklev triangelpunkt Bliksered gd Borgkällan vattenkälla
Åsbräcka gd o. sn /Se Stillingen äng /Se Bliksered by, gårdar Borgåsen berg
Ballersjö, se Ballsered by Torsåsen bergås med fornlämning Bodalen lht Borgåsprästen bergsida
Ballsered by Ulvemaden sank mark Bodalen lht Borgåsvallarna ägomark
Ballsered by   Bordalen torp Lille Borråshagen berg och hagmark
Ballsered by /Se   Botorp lägenhet Store Borråshagen berg-och hagmark
Berg se även Bergsgården Saknas   Brattorp lägenhet Brattås berg
Bergsgården gård   Bryngelsgården bebyggelse Bredungen Saknas
Bliksered by   Bryngelsväg se 5 Bliksered Saknas Brinken gärde
Bliksered by   Bålstad hmd Brodalen Saknas
Blixered by   Bräckestommen f.d. soldatstom Brodalen dal
Blixered by   Evalund Saknas Brynuddarne åkerjord
Bliksered by   Fråstad lägenhet Bråkarebanken bank
Bliksered by   Fråstad lägenhet Bräkebolyckan gärde
Blixered gd /Se   Fråstad lägenhet Bränneberg berg
Bliksered by   Fråstad gd Buskvrån skogsområde
Bliksered by /Se   Fråstad by Båråsvallarna, se Borgåsvallana ägomark
Fråstad by   Fråstadhed torp Djupedalen Saknas
?Fråstad by   Fråstadshed, se Hederna lht Djurstugan grottbildning
Fråstad by   Fråstads kanalstrand se 8 Fråstad Saknas Djurstugeberget berg
Fråstad by   Fråstmarken se 9 Fråstad Saknas Ekekullen berg
Fråstad by   Fråstvägen se 10 Fråstad Saknas Enebacken backhöjd
Fråstad by   Frälsegården hemmansdelar Evalund vattenkälla
Fråstad Saknas   Frälsegården Saknas Flogekullen berg
Frostada Saknas   Grässjömad lht Floget berg
Fråstad by   Grässjömad torplägenhet Fråstads Gata byväg
Fråstad by   Gubbelund Saknas Fråstads Änger ängsområde
Grässjömad förr torp   Gubbelund Saknas Fyrkullen bergkulle
Härklättan Saknas /Se   Gärdet Saknas Fyrkullsliden lid
[Kattebolesstompt] Saknas   Hansgården gd Fyrkullstegarne skogsskiften
*Slindewal Saknas   Hansgården Saknas Fågelkärret ägomark
Stommen f.d. gd   Heden lht Fädalen dal
Åsbräcka gd   Hederna Saknas Fädalsbäcken bäck
Åsbräcka hg /Se   Hederna lht Fätån berg och hagmark
    Hederna torp Getkullarne berg
    Hovslagarebacken torp Granberget berg
    Humlekärrshagen lägenhet Grena vägskäl
    Härklättan lägenhet Grolyckan gärde
    Härklättan gd Grumsevallen Saknas
    Härklättan gård Grässjömad mad och mosse
    Härklättan gård Gubbekällan vattenkälla
    Höggärdsbacken torp Götaälv avloppsälv
    Johannesberg, se Torpet bebyggelse Hallerna bergslänter
    Johannesberg torp Hallebäcken bäck
    Jönsgården gd Hansgårdsbäcken bäck
    Jönsgården gd(?) Hasselliden bergsluttning
    Jönsgården Saknas Hasslekullen Saknas
    Kolåsen torp Hasslekullsåkra åker
    Kullhagen f.d. torp Hassleliderna ägomark
    Kullhagen torp Havrejorden åkermark
    Kvarnen f.d. kvarn Havrejorden åkerjord
    Lillemossen torp Hedbanken bank
    Luften lht Hedberget berg
    Mossen torp Hedbäcken bäck
    Mossen torp Hederna skogsområde
    Möjen Saknas Hemskogen skog
    Ormkärrshagen lägenhet Hjortronmossen mosse
    Oshagen Saknas Hjortronmossen mosse
    Oshagen Saknas Hjälmebergsvallen gärde
    Paradiset lägenhet Hjälmeberget bergrygg
    Petersborg lägenhet Hjälmebergsvallen ägomark
    Rudet gård Hovslagarebanken backsluttning
    Rudet gd Hultebäcken gränsbäck
    Rusthållaregården f.d. rusthållsgård Humlegårdarne ängs- och hagmark
    Rybergstorpet Saknas Humlegården åker
    Sandklev hus Hunskullen jordkulle
    Sandklev bs Hängedalsliden lid
    Sandklev torp Hästekullen bergkulle
    Skattegården bebyggelse Hästekullssiken sik
    Skattegården Saknas Hästermossen mosse
    Skogen torp Hästemossen Saknas
    Småkulla torp Hästängen äng
    Snarklev f.d. torp Hävdedråg däld
    Snällstommen f.d. båtsmastorp Högen jord-o stenhöjd
    Stillingen, se 2 Härklättan Saknas Höggärdesbacken backsluttning
    Stillingen hemmansdel eller torp Iverskärrstången tånge
    Stångforsen f.d. torp o. kvarn Jan petersjön Saknas
    Svedjan torp Jordfallen lerras
    Södergården gd Jungfrumossen mosse
    Södergården gd(?) Jälteberget berg
    Sörgården Saknas Kakällan Saknas
    Talebergs Äng f.d. torp Kallkällan vattenkälla
    Takstaden f.d. torp Kallkällebacken ängsmark
    Tingbergsvall f.d. torp Kallkällebäcken bäck
    Torpet torp Kalvhagen hagmark
    Torpet bebyggelse Klingarervallen åkerjord
    Torsåsen torp Klingemosseberget berg
    Tränget Saknas Klingemossen mosse
    Tränget Saknas Knektvakten del av bergås
    Uppängen lht? Knipplekullen bergkulle
    Varpemaden lhtr(?) Knäskoltet gränskrök
    Varpmaden torp Kohagen kobetesmark
    Varpemaden lht Kohagsbacken backsluttning
    Våta hallen, se Bodalen lht Kohagsgärdet gärde
    Västerlid lht Kolåsen berg
    Åmmen Saknas Korsdalarne däld
    Åsbräcka gd Krakegården backslätt
    Åsbräcka gård Kringleberget berg
    Ängerna f.d. bebyggelse Kroken ägomark
    Ödegärdsbacken lht? Kroken gärde
    Önnekärret Saknas Kroken åkermark
    Önnekärret lht Krokkullarne berg
    Örnekärret torp Kråkekullen bergkulle
      Kvarnåsen Saknas
      Kvekesvallen Saknas
      Kyrkeremsegärdet gärdesmark
      Kyrkeskiftet skogsskifte
      Kyrkliden lid
      Kyrkogården kyrkogård
      Kyrktån höjd
      Kyrkängen Saknas
      Kålhagarne åkermark
      Kärret gärde
      Lammhagen hag och åkermark
      Lammhagsvallen gärde
      Landsvägsskiftet skog
      Lerkullarne lerkullar
      Lerlyckan åkerlycka?
      Leråkrarna åkermark
      Lille Bordalsbäcken bibäck
      Lillemossen mosse
      Lyckan åkerlycka
      Lyckeberget berg
      Lyckebergslyckan åkerlycka?
      Lyckebergslyckan gärde
      Långberget berg
      Långejorden Saknas
      Långemossen mosse
      Madvallarna ägonamn
      Mellangärdesbäcken bäck
      Mellangärdet åkermark
      Mellanåsen berg
      Mårtenskullen bergkulle
      Nordgärdet gärde
      Nordlyckan åkerlycka?
      Nya Kyrkogården begravningsplats
      Odlet odlad mark
      Rien bergutsprång
      Rien ägomark
      Ryen, se Rien ägomark
      Ryttareängen äng, gärde
      Rösebäcken f.d. vassvik
      Sandliden lid
      Sandliderna jord
      Skolan skola
      Skyttes Ändar åker
      Slottet fornborgsruin
      Slumpån å
      Slumpebäcken bäck
      Smala Mad gärde o. äng
      Smedjelyckan ägonamn
      Smedjelyckan gärde
      Smitts Led led
      Snareklev bergområde
      Snareklev bergområde
      Stadsheden fägata
      Stangeforsen Saknas
      Stangforsehålan Saknas
      Stenkisterna Saknas
      Stenkulan jordkula
      Stillingen äng
      Stillingen äng
      Stockjorden gärde
      Stockliden lid
      Store Backe backslätt
      Store Borddalsbäcken skogsbäck
      Storlyckan gärdeslycka
      Storlyckan åkerlycka?
      Storån å
      Strandplatsen område
      Strandvägen strandväg
      Styggedalarne ängsdalar
      Stångforsen f.d. fall eller fors
      Ståsidan markområde
      Svedjan åker o. hagmark
      Svedjebäcken skogsbäck
      Sågen såg och kvarn
      Sävmossen mosse
      Söhagen hagmark
      Taleberget berg
      Talebergs Änger åkermark
      Tingbergsvall gärde
      Tjudervallarna gärde
      Tjudervallsbron landsvägsbro
      Tjurvallarna ägonamn
      Tomtekullen bergkulle
      Torbron bro
      Torebron Saknas
      Torbrogärdet gärde
      Torsåsen bergås
      Torsåskullen berg
      Torsåsmaden skogsmad
      Transformatorn transf. för elektr.kraft
      Trestena skogsgränsmärke
      Trånge Klev väglid
      Tveten gärde
      Tånge Klev väglid
      Uppängen äng?
      Uppängarna äng o. gärden
      Utängarna ängar?
      Utängerna äng o. gärden
      Vallen gärde
      Varpet stenröse
      Varpmaden mossmark
      Vassgården område
      Vinterdalarna betesmark
      Vite Banken lerbank
      Våta Hallen berg
      Väderkvarnsberget berg
      Lilla Vässlan Saknas
      Åbankarne bankar
      Ågärdet gärde
      Åmynningen Saknas
      Ån Saknas
      Åsen bergås
      Åslyckorna åkerlyckor?
      Åsvallarna ägomark
      Åängsvallen vall, gärde
      Älvbankarne bankar
      Älvängarna ängar?
      Älvängerna ängsmark
      Ödegärdesbacken nat,-n
      Österkohagen hagmark

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.