ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Väne-Ryr socken : Väne härad : Älvsborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 77 Naturnamn: 106 Bebyggelsenamn: 163 Naturnamn: 253
Väne-Ryr sn /Se Alekasen terräng Väne-Ryr socken sn Abborrekullen berg
Väne-Ryr sn /Se Ankarberget berg Väne-Ryr sn Alekaserna skogs- och hagmark
Södra Ryr sn Ankarberget berg? Sagesmän förteckning Ararat berg
Väne-Ryr sn Ankarberget berg Sagesmän förteckning Askedraget skogsmark
Väne-Ryr sn Aurflá Saknas Sagesmän förteckning Askedragsmaden skogsmad
Ryr, Södra sn Auraa, Auvu Saknas forsbolare inbyggarbeteckning Badestedet badställe, strand, sandstrand
Väne-Ryr sn Björnekullen kulle frigårdare inbyggarbeteckning Bankarne åkermarker
Väne-Ryr sn Björnekullen kulle gundleboare inbyggarbeteckning Bergen skogsmark
Väne-Ryr sn Björnetorpet skog hetorpare inbyggarbeteckning Björkelund hag- o. åkermark
Ryer sn Brännegatan fornminne /Se höjsare inbyggarbeteckning Björneklämman bergklyfteområde
Ryr sn Dymossen Saknas jettersbo inbyggarbeteckning Björnekullen berg
Väne-Ryr sn Dymossen mosse långåsare inbyggarbeteckning Björnemyren skogemyr
Väne-Ryr sn Dymossen mosse nybölare inbyggarbeteckning Blockemaden skogsmad
Väne-Ryr sn Dymossen mosse ryrsbo inbyggarbeteckning Bockegärdena gärden
Väne-Ryr sn /Se Ekedraget terräng skottebo inbyggarbeteckning Bojebäcken gränsbäck
Väne-Ryr sn /Se Följemad Saknas skulebodare inbyggarbeteckning Bråtegatan by- o. markväg
Väne-Ryr sn /Se Följesjön sjö takebo inbyggarbeteckning Bråten skogs- o. hagmark
Väne-Ryr sn /Se Följesjön sjö tungebolare inbyggarbeteckning Bränneridammen f.d. damm
Väne-Ryr sn /Se Följesjön sjö åkersbo inbyggarbeteckning Brännerna skogsmark
Väne-Ryr socken /Se Följesjön sjö /Se örebackare inbyggarbeteckning Bränngatekullen bergkulle
Riodreno sn /Se *Galgasaur gränsmärke /Se Alekasen hemmansdel Båskogen skogsmark, odling och hagmark
Alekasen förr bebyggelse Geteredsmossen mosse Björkliden bebyggelse Bäveån å
Björnetorpet förr torp Geteredsmossen mosse Björneborg f.d. hus Camansvägen f.d. järnforsväg
Brännegatan f.d. hus? Grävlingberget berg Björntorpet hemmansdel Dammen hagmark m.m. o. f.d. damm
Ekedraget förr bebyggelse Grävlingberget höjd Björntorpet hus el. f.d torp Dammgrinden grind
Forsbol gd Gundlebosjön Saknas Björstorpet hemmansdel Draget gärde
Forsbol by? Gundlebosjön sjö Bojetorpet torp Dyet skogs- o. hagmarker m.m.
Forsbol by *Götevad gränsmärke, vadställe /Se Bojhålan bebyggelse Dymossen skogsmosse
Forsbol gd Horshagen ägomark Bråtekasen hemmansdel Ekedraget gärde
Forsbol by /Se Horshagen äng Bränngatan f.d. hus Ekedragsberget berg
Gundlebo by /Se Håforsen fors, gränsmärke /Se Båskogen hus Fars Berg skogsberg
Gundlebo by /Se Högamaden skog? Bäcken gård Fiskarlyckan gärde
Gundlebo by /Se Jättegraven fornlämning /Se Dykasen Saknas Fiskelunden hag- och skogsmark
Gundlebo gd:ar /Se Jättegraven fornminne /Se Ekedraget hemmansdel Forsbols Bro landsvägsbro
Gundlebo gd:ar /Se Jättekasen sluttning Ekeskåpet f.d. hus el. torp Frigårds Mosse torvmosse
Jättekasen förr hus Kejsarmossen mosse Ekeskåpet Saknas Fruns Kas hagmark m.m.
*Klövenäs torp Kejsarmossen mosse Fiskaretorpet hemmansdel Följemad mad och åkermark, f.d. sjöbotten
Klöfvenäs Saknas Korsån strandområde Forsbol gård Följesjö sjö
[Kløffweness] torp Korsån å Forsbols Kvarn kvarn Galteliden lid
Kollerö f.d. bruk Krokedalen dal Fridhem bebyggelse Galteryggen skogsberg
Kollerö förr järnbruk /Se Krokedalen terräng Fridhem f.d. hus Gamla Sågebron vägbro
Kyrkobyn by Kullen kulle Frigård hemmansdel Garvetomten mark o. f.d. tomts
Kyrkobyn by Kullen höjd Följemad egendom Gatåkrarne åkermark
Kyrkobyn by Kvarnfallet delvis odlat område Getered gård Gettersmossen skogstorvmosse
?Kyrkobyn gd /Se Kvarnfallet vattenfall Getereds Såg f.d. sågverk o. kvarn Gretas Tomt hagmark
Kyrkobyn gd /Se Kvarnhålan grop? Goodtemplarhuset ordenshus o. goodtemplarehus Grumsehagen gärde
Kyrkobyn gd /Se Kvarnhålan dal Granhem Saknas Gundlebosjön sjö
Madhagen förr bebyggelse Kyrkesjön sjö Gundelhem Saknas Gundlebo Öja ö
Nyböle gd Kyrkesjön sjö Gundlebo gårdar Gustavavägen landsväg
Nyböle by /Se Källe sjö sjö Gustava församling o. kyrka Gångeträet spång
?Ris Saknas /Se Källesjö sjö Gården hemmansdelar, gård Gårdsskogen skogsmark
Riis Saknas Källesjö sjö Gärdet hemmansdel Gärdsmaden åkermark och äng
[Rÿýs] Saknas Ljungmossen skog? Hagekaserna hemmansdelar Hageliderna hagmarkslider
»Rÿýs» Saknas Maden åker Hagen hemmansdel Hagelidsänga äng o. åkermark
Rykin förr torp? Madhagen terräng Hagen bebyggelse Halyckan gärdeslycka
Ryr förr gd /Se *Musren illu gränsmärke Hedetorpet gård Heden gärdesslätt
Skottene by /Se *Musren mio gränsmärke Hedkullen hemmansdel Hedkulla berg
Skottene by /Se Näbban udde Horn-Hansetorpet tomt o. f.d. hus Hedlyckan lycka
Skottene by /Se Näbban udde Härsjöbergen f.d. hus el. lht Herrgårdsliden lid
Skottened Saknas /Se *Refflamptenn gränsmärke /Se Hästebäcken f.d. hus Hjortemyren skogsmosse
Skottened Saknas /Se Risån Saknas Högen gård Hjortemyrsbergen berg
Skuleboda gårdar /Se Risån å /Se Högenlund lht Hjärtumevägen landsväg
Stommen förr gd Risån å Högmaden bebyggelse Horshagen åkermark o. hage
+Stommen gd /Se Risån å Intagan hemmansdel Horshageskogen skog
Stordalen förr torp Risån å Jonstorp bebyggelse Horshagsbäcken bäck
*Swiinabodeholth Saknas Risån å Jädersfors f.d. verkstad, kvarn m.m. Hunnängen gärde o. äng
[Swennabodaholth] Saknas Risån å Jädersfors Saknas Hålamad åkermark o. äng
*Swnnabodeholth Saknas /Se Risån å Jättekasen f.d. hus Härdalen dal
Tungebo khbost. /Se Risån å /Se Kalvhagen hemmansdel Härdalsbäcken bäck
Ulvared torp /Se Rykin terräng Karlsberg bebyggelse Härsjöbergen berg
Ulvered gd /Se Ryrsjön Saknas Kaselyckan Saknas Härsjön binamn på Ryrsjön
Ulvered gd /Se Ryrsjön sjö Kasen hemmansdel Hästebäcken bäck
Åker by? Ryrsjön sjö Kasen hus Hästhageberget berg
Åker gd Ryrsjön sjö Kasen f.d. torp Hästhagen hagmark
Åker by Skottenesjön sjö Kaserna hemmansdel Höga Halla berg
Åker gd Skottenesjön sjö Kaserna torp Höglandshage f.d. torp, nu mark
Örbacka gd:ar /Se Skottenesjön sjö Kaserna bebyggelse Högeberg berg
  Skottenesjön sjö Kasetorpet lht Högs Dal dal, ängsmark o.d.
  Skottenesjön sjö Kesaretorpet f.d. torp Intagan gärde
  Skottesiön, se Skottenesjön sjö Kilmanstorpet f.d. torp Intaka gärde
  Stordalen dal Klockarehagen bebyggelse Järnvägen järnvägsbana
  Storemossen mosse Klockaretorpet skattejord Jättegraven hällkistegrav
  Storemossen mosse Kopperdalen hus el. lht Jättegryterna jättegrytor
  Storemossen mosse Krossbergstorpet f.d. torp Jättekaserna skogsmark
  *Strall gränsmärke /Se Kullerö rote Kanineön ö
  Strallheiðr Saknas Kullerö Bruk f.d. järnbruk Kaserna hagmarker
  *Strallheidi gränsmärke /Se Kullerö Snickerifabrik snickerifabrik Kavlarne skogsmark, mosse o. väg
  Strallheidi Saknas Kusketorpet torp Kesarekasen hagmarks- o. skogområde
  Sundsdalen dalgång Kvarnemaden torp el. lht Klinten berg
  Sundsdalen dal Kyrkobyn by, gårdar Klippan mark, åker o. berg
  Sågefallet vattenfall Lilletegslotten Saknas Kodalen dal
  Sågån å Linehagen f.d. hus eller torp Kolbottnarne mark
  Sågån å Lugnet bebyggelse Kopperdalen dal o. mark
  Sågån å Lustigkulle hus Korta Lyckan lycka
  Takabäcken bäck Långemaden hemmansdel Korsån åområde
  Trekanten delvis odlat område Långås gård Krokedalen skogmarksdal
  Trekanten höjd Madhagen hemmansdel Kullemyren åkermark o.d., f.d. myrmark
  Trollberget äng Missionskyrkan missionskyrka, missionshus Kumminhagen gärde
  *Uitriesfiælð gränsmärke Mossen hemmansdel Kvarnebäcken bäck
  Varpeberget berg Myrängen hemmansdel Kvarnehålan område
  Varpeberget höjd Nol-Ryra socken Kvarnekullen grusmarksbank o. gärde
  Ör sjö /Se Nordkasen bebyggelse Kvarnhålan hålmark
  Ör sjö /Se Nordmaderna hemmansdel Kvarnhålan mark
  Öre sjö sjö Nybygget hemmansdel Kyrkelyckan lycka, gärde
  Öresjö sjö Nyböle gård Kyrkesjön sjö
  Öresjö sjö Nykasen torp el. lht Kyrkogården f.d. kyrkogård o. begravningsställe
    Nytorp hemmansdel Källarelyckan gärde
    Nytorp hemmansdel Källe bi- eller huvudnamn på Källesjön
    Nytorp f.d. hus Källesjön sjö
    Prästegården f.d. komministerboställe Käringebacken skogsmark
    Ravelstorpet torp Kölnekullen berg
    Ris hemmansdelar Ladbacken gräsbacke och åkerjord
    Risholm hemmansdel Ladugårdsgärdet gärde
    Rykin f.d. torp el. hus Ladugårdslyckan lycka, gärde
    Ryr socken Lerkullen bergkulle
    Ryr järnvägsstation Lilla Rödjningen åker
    Ryrs Prästegård präst-komministerboställe Lilla Sundet vatten
    Ryrs Skola skolhus Lill-Källe del av Källesjö
    Röjningen bebyggelse Lille Rökineskogen skogsmark
    Sammelstorpet f.d. torp Lillån å
    Sandgärdet hemmansdel Lisehagen hagmark
    Sillered gård Ljungemossen skogsmosse
    Sjöhagarne hemmansdelar Långabron vägbro
    Skogaryd gård Långa Maden gärde
    Skogaryds Mejeri f.d. mejeri Långemyren lycka
    Skogen hus Långvändan åkermark
    Skogvaktaretorpet f.d. torp Långåkern åkergärde
    Skolan f.d. skola, flyttande små- o. folkskola Långåsebergen bergås
    Skottene gårdar Lännestaden sjöstrand
    Skotte Stom lht o. f.d. soldatstom Lännestaden sjöstrand m.m
    Skulebo gårdar Maden gärde
    Skulebo, Lilla gård Maderna marker
    Skulebo, Stora gård Madskogen skog
    Skyttered f.d. hus eller tomt o. mark Matssonshöjden höjd, grus- och berg
    Solhem lht Mossediket dike
    Stengårdarne hemmansdel Mossegatan gata
    Stora Dyet bebyggelse Mossehalsen näs i mosse
    Stordalen torp Mosselyckan gärde
    Stortegen hemmansdel Mossen åkerjord
    Stålbrännarehagen f.d. torp Mossen gärde och åkerm.
    Stålpackaretorpet f.d torp el. hus Myggas Grav åhölj
    Stänget f.d. torp el. hus Myra mark, åker, äng
    Sundsdalen hemmansdel Myrehagen skogshagmark m.m. utäng
    Sundsdalen f.d. hus Målefällemaden skogsmad
    Sågen hemmansdel Märtas Lid lid
    Sör-Ryra socken Nolgärdesdalen dal
    Takan gård Nolgärdet gärde
    Tungebo gård Nolkasen gärde
    Tuten gård Norra Rekognitionsskogen del av bebyggelse
    Ulvered gård Nortegen skogsmark
    Vassbo hemmansdel Nybölekulten berg
    Vilbastomten bebyggelse Odlingen gärde
    Vilhelmsberg bebyggelse Osbäckebäcken bäck
    Väne-Ryr socken Osbäckedalen dal
    Väne-Ryr socken Oset sjöområde och utlopp
    Väne-Ryrs Kyrka kyrka Oxeskogen skogområde
    Åker gård Prästa gärde
    Åkershage f.d. torp el. hus Ravelgärdet gärde
    Åkerskog hemmansdel Risekasen hagmark o. skogsmark
    Örebacka gård Risån å
    Öreberg Saknas Roparekullen binamn på Vaktekullen
    Örehög f.d. soldatstom Rostekleven lid och berg
    Örnäs gård Rusteberget berg
      Rustekleven berg
      Ryrbodala skogsområde m.m.
      Ryrsjön sjö
      Rävegiljan dal, hagmarksgilja
      Rävekasen hagmark
      Röda Liden lid
      Rödjningen åker
      Röven gärdeslycka
      Sandbergsdalen hag- o. skogsmarksdal
      Sandlyckan gärdeslycka
      Sandviken vik
      Sillerekulten berg
      Sillerevrån gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjögärdet gärde
      Sjökull berg
      Sjölanden mark och stränder samt gärden
      Sjölunden lövträdsdunge
      Sjölyckan gärde
      Sjölyckan lycka
      Sjömaden mad
      Skogaryds Mosse skogstorvmosse
      Skomakaredalen hagmarksdal m. landsvägen o. järnvägen
      Skotte Bro bro
      Skottegrinden väggrind
      Skotteliden väglid
      Skottenesjö sjö
      Skottenesjön sjö
      Skulebo Gruva fältspatgruva
      Skyttemaden madmark och odling
      Sköttla hagmarksled och skogsmark
      Slättebergen berg
      Stallkullen berg
      Stenriket gärdeslyckor, mark och omgivning
      Stommehöjden höjd, grus- och bergshöjd
      Stora Lyckan åkermark
      Stora Lyckan åkermark
      Stora Sundet vatten
      Store-Källe del av Källesjö
      Storetegsmaden skogsmad
      Stormossen skogsmosse
      Stugelyckan gärde
      Stängebergen skog- o. hagmarksberg
      Stängetomten hagmark
      Sumpehålorna ängs- och däldmark
      Sundet sund
      Sundsdalen dalgång
      Sundsdalen ängs- o. skogshagemark
      Svängestedet sjöstrandsområde
      Sågebron landsvägsbro
      Sågelyckan lycka
      Sågån binamn på Risån
      Södra Rekognitionsskogen del av bebyggelse
      Söhagen åkermark m.m
      Sökullarne berg
      Sörgärdet gärde
      Sörtegen skogsmark
      Tega gärden
      Tomten hagmark m.m
      Tomterna gärde o. mark
      Torsekullen bergkulle
      Torselunden lövträdslund
      Trekante Damm damm
      Trekanten åker o. hagmark
      Trindekulle berg
      Tungebodalen dal
      Tuvelyckan gärdesmark
      Töfta gärde, mark o. högläntområde
      Uddevallsvägen landsväg
      Vaktekullen berg
      Vargegropen vargfångstgrop
      Vargegropsgrinden skogsvägsgrind
      Vargemaden madmark
      Varpeberget skogsberg
      Vassbolemaden madmarker
      Vårviken vik
      Väredala skogsdalar
      Vässlen källa och vattensamling, »kallkälla»
      Åkroken äng o. dälda
      Åmmen sjöområde
      Åsbräcke Ålekista skattelagd ålfiske
      Ängen gärde och mark
      Ängerna gärde o. äng
      Änghagen ängs- och åkermark
      Ängkasekroken markområde
      Äspängen äng o. gärden
      Öresjö sjö
      Örnäse Näbba mark
      Örnäsån binamn på Risån

  ^  

Älvsborgs läns socknar m.m.