ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Baltaks socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 121 Naturnamn : 94 Bebyggelsenamn : 422 Naturnamn : 136
Baltak sn. +Allmingen ängsområde Baltak socken sn Acklingavägen landsväg
Baltak sn. Backebo terräng Sagesmän förteckning Andreasalyckan åker
Baltak sn Balltacks Saknas Förkortningar förteckning Assmedskällan offerkälla
Baltak sn. Baltaks hed terräng Bebyggelsenamn förteckning Assmedskällebacken kulle
Baltak sn Baltaksmoen skogsområde Bebyggelsenamn förteckning Balsen åker och äng
Baltak sn.? Botten terräng Bebyggelsenamn förteckning Baltaks bro landsvägsbro
Baltak sn +Brolyckan åkerlycka Bebyggelsenamn förteckning Baltaksbron bro
Baltak sn /Se +Brohagen hage Bebyggelsenamn förteckning Baltaks drevar landsväg
Baltak sn +Brogigärdet åkergärde Bebyggelsenamn förteckning Baltaks hed sockenallmänning
Baltak socken +Byagrinden grind Baltak sn Baltaks hed skogsområde
Baltak socken +Bålalyckan åker och ängslycka Baltak sn Baltaksvägen Saknas
Baltak sn +Bålahagen hage Baltak socken Balterör stenrös
Baltak sn. Dammen kärrmark Baltak sn o. by Billareslättevägen benämning på väg
Baltak sn +Danegrop gränsmärke Baltak sn Björkhagen lövskogsområde
Baltak sn Drottning Bollas grav ägomark Baltak socken Botten ängsområde med mosse
Baltak sn +Floahagen hage Baltak socken Brobackavägen landsväg
Baltak sn +Getakiärshagen hage Baltak socken Brännvinskällan källa
Baltak sn +Getakiärret kärr Baltaksbo inbyggarbeteckning Byggningsgärdet åker
Baltak sn +Gåsehagen hagmark Baltaksbonde inbyggarbeteckning Bälterna åkerområde
Baltak sn +Hagalyckan åker och ängslycka Broggen inbyggarbeteckning Dammahagen hage
Baltak sn Hagen ängsmark Dammarn inbyggarbeteckning Dammaledet grind
Baltak sn +Healyckan åker-och ängslyckor Dammatorparen inbyggarbeteckning Dimbovägen landsväg
Baltak sn +Intagan åkerområde Hagarn inbyggarbeteckning Drottning Bollas grav bronsåldersröse
Baltak sn +Ingiärdsmåsen mossområde Hagatorparen inbyggarbeteckning Duvedalsråsen sidlänt område
Baltak sn +Humblekiärret kärr Haggen inbyggarbeteckning Ettaksvägen landsväg
Baltak sn +Humblekiärshagen hage Halleboarn inbyggabeteckning Falbos åker åker
Baltack Saknas +Hålck brunn och gränsmärke Hallebotorparen inbyggabeteckning Falköpingsvägen landsväg
Baltak sn +Hörnewiken ängsområde Holmabo inbyggarbeteckning Fyrkanten åker
Baltag Saknas +Kohagen beteshage Janstorparen inbyggarbeteckning Granahagen skogshage
Baltak sn Kringlamossen mosse Karlskogatorparen inbyggarbeteckning Gråtaren åker
Baltak sn +Kvarnehagen hage Källebackarn inbyggarbeteckning Hagagärdet åker
Baltak sn. +Kåhlgårdshagen hage Källebackatorparen inbyggarbeteckning Hagagärdet åker
Baltak sn +Käckehåla åker- och ängslycka Köttorpaprästen inbyggarbeteckning Hagalyckan åker
Baltak by och sn /Se +Lampehagen hage Köttorparen inbyggarbeteckning Hagen beteshage
Baltak kyrkby samt sn /Se +Lampehagsbacken ängsområde Ljungbackarn inbyggarbeteckning Hallebergslyckan åkerlycka
Baltak by och sn /Se +Lampelyckan åker- och ängslycka Ljungbackatorparen inbyggarbeteckning Heden Saknas
Baltak sn /Se +Lerslyckan åkerområde Madängsbo inbyggarbeteckning Janstorpahagen beteshage
Baltak sn o. by /Se Madängsbro landsvägsbro /Se Madängsbonde inbyggarbeteckning Janstorpaskogen barrskogsområde
Baltak sn /Se +Mahagen hage Nasa-Lars inbyggarbeteckning Jonslyckan åker
Baltak sn /Se +Marbosiken ängsområde Ormestorparn inbyggarbeteckning Jönköpingsvägen landsväg
Baltak sn /Se *Maängsröret gränsmärke Pockeledarn inbyggarbeteckning Klingaledet grind
Baltak sn /Se +Maaengsröret gränsröse Pockeledtorparen inbyggarbeteckning Klingaliden sluttning
Baltak sn /Se +Maängsröret, se Maaengsröret Saknas Prästabonden inbyggarbeteckning Kringlamossen mosse
Baltak sn /Se +Miölnareängen ängsområde Rydsken inbyggarbeteckning Kyrkogården begravningsplats
baltingar inbyggarbeteckning /Se +Molyckan åker- och ängslycka Stommarn inbyggarbeteckning Kyrkogården, Gamla plats där kyrka stått
Baltak by o, sn Mon terräng Stommen inbyggarbeteckning Källarebacken kulle med källare
Baltak by o. sn Mossen ägomark Alebäcken lht Källarebacken kulle med källare
Baltak by +Nohlängen ängsområde Almslätt backstuga Källarebacken kulle
Baltak by Nylund ägomark Arneborg lht Källaregärdet åker
Baltak by +Oxaskiftshagen hagmark Arnehill lht Käringaliden sluttning
Baltak postkontor /Se +Rastebäcken bäck Asphaga lht Köttorpahagen beteshage
+Allmingen torp Rudorna ägomark Axtorp lägenhet Köttorpaledet grind
+Anderstorp backstuga Rysselyckorna ägomark Axtorp lht Köttorpavägen landsväg
+Bärjagården, se Backgården Saknas Ryssvrån ägomark Backebo dagsverkstorp Ladugårdsängen ängsområde
?Forsa garveri +Sandgiärdet åkergärde Backegården Saknas Landsvägsgärdena åkrar
+Gustafslund dagsverkstorp +Sandgiärdet åkergärde Backen backstuga Landsvägsgärdet åker
+Hörnvikens garveri garveri +Skedeshagen hage Backgården gård Lerlyckan åker
Kättorp gd +Skedeslyckan åker- och ängslycka Backgården bebyggelse Lillalyckan åker
*Lidha Saknas Skjuramossen Saknas Backgården bebyggelse Ljungbackaledet grind
*Lidha by el. gd Skogatorpet ägomark Baltak by Lorledet grind
*Lilla gården gd Skogshed terräng Baltak by Loreliden sluttning
+Madengia gård +Slåtteända ängsområde Baltak by Långåkern åker
»madhinge», se Madäng by +Stenhagen hage Baltaksbyn by Madvägen körväg
»madhunge», se Madämg by +Stenskiärret ängsområde Baltaks banvaktstuga banvaktsstuga Madängs bro landsvägsbro
Madäng by +Stenwadsängen ängsområde Baltaks kraftstation elektricitetsverk Madängsbro bro
Madäng by +Stenängen ängsområde Baltaks kvarn kvarn Madängsholmsvägen landsväg
Madäng by Stenängen, Lilla äng Baltakskvarnen kvarn Magderör stenrös
Maäng Saknas +Storlyckan åker- och ängslycka Baltaks kyrka kyrka Magderör gravröse och gränsmärke
Madäng by Sveden terräng Baltaks kyrka kyrka Mellanskiften åker
Madäng by? Svedlyckan ägomark Baltaks skola lht Mon ängsområde
Madäng by Sörgärdet ägomark Baltaks spinneri Saknas Mossebergsbacken del av den s.k. Åsen
Madäng by Sörängarna ägomark +Balteberg, se Bälteberga Saknas Nolängs källa källa
Madäng by Tasseliden lid /Se Baltebergskvarnen kvarn Nuskavägen Saknas
Maäng Saknas +Tegellyckorna åker- och ängslyckor Baltebergsspinneriet spinneri Nyskogsvägen väg
Madäng by Tidan å Baltebergssågen sågverk Ottravadsvägen väg
Madäng by Torparemossen mosse +Belteberga, se Bälteberga Saknas Per Brahes ridväg ridväg eller stig
Madäng by +Tåen område Bergagården gård Pinan åker
Madäng by +Tåen område Bergagården bebyggelse Prästavägen väg
Madäng by +Tålyckan åker- och ängslycka Bergagården bebyggelse Pungahagen beteshage
Madäng by +Utängarna ängsområde Berget soldattorp, nu friköpt lht Rudorna åkerområde
Madäng by Vamma terräng Berghalla lht Rudskogen skogsområde
Madäng by Vamma ägomark Bergliden lht Rumpängen ängsområde
Madäng by »Wammen» låglänt område /Se Bergvik lht Rylinsgärdet åker
Madäng by Vammebäcken bäck Beritsbo lht Ryssalyckorna åkerlycka
Madäng by +Wammegiärdet åkergärde Björkbacken lht Ryssvrån åker
Madäng by *Vamme mosse (Vamman) mosse Björkebo lht Ryttningstorpavägen väg
Madäng by +Wasahagon hage Björkeborg lht Sandgärdet åker
Madäng by +Wasängen ängsområde Björkedal lht Skattegårdsbacken Saknas
Madäng by +Wråhagen hage Björkelund lht Skattegårdsliden sluttning
Madäng by Vässjashagen terräng Björkenäs lht Skede pina åker
Madäng by Gärdet, Östra jordlott Björkevalla lht Skjuramossen mossområde
Madäng by /Se +Ångarpsgiärdet åkergärde Björkhaga lht Skjuråkern åker
Madäng by +Årängarna ängsområde Björkhaga lht Skogsledet Saknas
Madäng by +Öfwersta giärdet åkergärde Björkhamra lht Skogsliden sluttning
Madäng by   Björkliden lht Skogslyckan åker
Madäng by   Björksäter lht Slåek gränsmärke
Madengya by   Björkudden lht Slättängen åker
Madäng by   Björkvik lht Spakaledet grind
Madengia Saknas   Björkäng lht Starkalyckan åkerlycka
Madäng by   Blombacka lht Starkaskogen skogsområde
Madäng by /Se   Blommedal lht Stengärdet åker
Madäng by /Se   Bro lht Stommalyckan åker
Madäng by /Se   Brogården gård Storelyckan åker
Maäng by /Se   Brogården bebyggelse Sveden skogsområde
Madängs kvarn Saknas   Brunnsvik lht Svedjan åker
Marbotorp gd   Brännekulla torp Svedlyckan åkerlycka
+Naron dagsverkstorp, nu friköpt lht   Brännekulla dagsverkstorp Svedåkern åker
*Nasen Saknas   Bälteberga gård Säärshagen skogshage
Nasen Saknas   Bälteberga jordbruks- och industrifastighet Säärsåkrarna åker
*Nasen by el. gd   Bälteberga barnhem barnhem Sörängarna äng, nu åker
Nolgården = 7 Madäng gd   Bälteberga gård jordbruksfastighet Sörängen ängsområde
+Näbbåsen backstuga   Bälteberga gård jordbruksfastighet Tassaledet grind
Ormetorp g.   Bältebergagårdarna gårdar Tassaliden backe
Ormestorp gård /Se   Bälteberga kvarn vattenkvarn Tassaliden sluttning
Ormestorp gård /Se   Bälteberga pappersbruk pappersbruk för lumppapper Teoderaängen äng, nu åker
Ormestorp gd /Se   Bälteberga spinneri spinneri Tidaholmsgärdet åker
+Sandvadet dagsverkstorp   Bälteberga såg sågverk Tidaholmsvägen landsväg
+Skogen lht, tidigare dagsverkstorp   Bälteberga tegelbruk tegelbruk Tidaholmsåsen rullstensås
Stommen gd   Bälteberga, Övre bebyggelse Tidan å
Åstorp gd   Café Talleborg kafé Torparemossen mossområde
Åstorp by?   Dalhem lht Trädgårdsängen äng
    Dalslund lht Turbergsledet grind
    Dammatorpet torp Turbergsliden stigning
    Dammen torp Tåssebohagen skogshage
    Dammen dagsverkstorp Valalyckan åker
    Dammen dagsverkstorp Vammbäcken bäck
    Duvedal lht Vammabäcken bäck
    Duves stuga backstuga Vamman låglänt område
    Ekhaga lht Vamman sankmarksområde
    Eriksberg lht Vamman mosse, delvis torvmosse
    Eriksborg lht Vammorna sankmarker och mossar
    Eriksdal lht Varpaliden område
    +Fattigstugan fattigstuga Vartoftabanan järnvägslinje
    Forsbacka lht Vässjashagen skogsdunge
    Forshem lht Ån å
    Forssa garveri garveri Åsen rullstensås
    Forsvik lht  
    Framnäs lht  
    Fridhem lht  
    Fridhem lht  
    Fridslund lht  
    Furubo lht  
    Furudal lht  
    Furulund lht  
    Församlingshemmet lht  
    Garveriet i Madäng Saknas  
    Gläntan lht  
    Granvik lht  
    Gullstiga bebyggelse  
    Gullstiga enstakahemman  
    Gullstigar gård  
    Gunnarsro lht  
    Gustavsdal lht  
    Gärdhem lht  
    Gärdhem lht  
    Hagalund lht  
    Hagalund soldatboställe, nu arrendelht  
    Hagalund lht  
    Hagen dagsverkstorp  
    Hagen dagsverkstorp, nu lht  
    Haggården gård  
    Haggården gård  
    Haggården bebyggelse  
    Haggården bebyggelse  
    Haggården bebyggelse  
    Hallebo torp  
    Hallebo dagsverkstorp, nu friköpt jordbrukslht  
    Hallebo, Lilla lht  
    Henebacken lägenhet  
    Henebacken jordbrukslht  
    Holma industriområde  
    Holma fabriker fabriker  
    Holma spinneri linspinneri  
    Holma station järnvägsstation  
    Holma väveri linneväveri  
    Holmebo lht  
    Hulan lht, jordbrukslht  
    Hurtigs stuga backstuga  
    Hägne lägenhet  
    Hägne lht  
    Hägnelund lht  
    Härlingstorp lht  
    Hästhagen lht, dagsverkstorp  
    Hörningsholm soldattorp, nu lht  
    Hörnviken lägenhet  
    Hörnviken backstuga  
    Hörnviken lht  
    Janstorp torp  
    Janstorp lht, dagsverkstorp  
    Johannelund lht  
    Johannelund lht  
    Johannelund lht  
    Johannesa stuga backstuga  
    Jonstorp torp  
    Jonstorp lht, jordbrukslht  
    Jonstorp arrendelht  
    Jonstorp, Lilla lht  
    Järnvägsstationen station  
    Karinsborg lht  
    Karlsberg jordbrukslht  
    Karlskoga torp  
    +Karlskoga dagsverkstorp, nu lht  
    Karlskogatorpet dagsverkstorp  
    Karlslund lht  
    Karlsro lht  
    Klinges torp dagsverkstorp  
    Kornbos stuga backstuga  
    Korsbacken lht  
    Korsgården gård  
    Korsgården bebyggelse  
    Kraftstationen kraftstation  
    Kruses stuga backstugor  
    Kvarnagården gård  
    Kvarnagården bebyggelse  
    Kåtås linspinneri  
    Käckabostället förr soldatboställe  
    Källebackatorpet lht, dagsverkstorp  
    Källebacken torp  
    Källebacken dagsverkstorp, nu friköpt jordbrukslht  
    Källebacken dagsverkstorp  
    Källebo dagsverkstorp, nu lht  
    Köttorp gård  
    Köttorp f.d. komministerboställe  
    Köttorp f.d. komministerboställe  
    Lammungens stuga backstuga  
    Lillebo lht  
    Lillegårdarna brukningsdelar  
    Lillegården gård  
    Lillegården bebyggelse  
    Lillegården bebyggelse  
    Lillhaga lht  
    Lindesborg lht  
    Linhult lht  
    Linspinneriet spinneri  
    Ljungbacken torp  
    Ljungbacken dagsverkstorp, nu lht  
    Ljungbacken lht  
    Ljungbacken lht  
    Ljunghem lht  
    Ljungstorp dagsverkstorp, nu lht  
    Ljungstorp lht  
    Ljungvallen lht  
    Lores stuga backstuga  
    Lubbagården gård  
    Lubbagården bebyggelse  
    Lubbagården bebyggelse  
    Lundbergs spinneri spinneri  
    Låkakestaden backstugubebyggelse  
    Långa-Pettera torp lht, f.d. dagsverkstorp  
    Länsmansbostället bebyggelse  
    Lärarbostaden lht  
    Lövbacken lht  
    Madäng by  
    Madäng by  
    Madäng by  
    Madäng by  
    Madäng bebyggelse  
    Madäng Brogården bebyggelse  
    Madäng Hagården bebyggelse  
    Madäng Korsgården bebyggelse  
    Madäng Kvarnegården bebyggelse  
    Madäng Lubbagården bebyggelse  
    Madäng Skattegården bebyggelse  
    Madängsbyn by  
    Madängsgarveriet garveri  
    Madängsholm industrianläggning  
    Madängsholm herrgård  
    Madängsholm herrgård  
    Madängsholms fabriker industrianläggningar  
    Madängsholms fabriker industrianläggningar  
    Madängsholms gård del av herrgård  
    Madängsholms station järnvägsstation  
    Madängskvarnen kvarn  
    Mainga äldra namn på Madäng  
    Mainga herrgård gård  
    Marbotorp gård  
    Marbotorp enstakahemman  
    +Marbotorpet, se Marbotorp Saknas  
    Marielund lht  
    Marudstorpet torpställe  
    Maäng bebyggelse  
    +Maäng by  
    Mogapet torp (öde?)  
    Mogapet dagsverkstorp  
    Mon dagsverkstorp  
    Mossebo dagsverkstorp  
    Mossen dagsverkstorp  
    Möllera boställe lht, tidigare soldattorp  
    Nabben ödetorp  
    Nabben lht  
    Naren torp(öde?)  
    Nolgården gård  
    Nolgården gård  
    Nolgården säteri  
    Nolgården säteri  
    Nolgården bebyggelse  
    Nolängen hemmansdel  
    Nolängen jordbruksfastighet, dagsverkstorp  
    +Nordgårdhem, se Nolgården Saknas  
    Nordtorp backstuga  
    +Nordängen, se Nolängen Saknas  
    Nybacken lht  
    Nybygget lht  
    Nybygget backstuga  
    Nybygget lht  
    Nyhem lht  
    Nyholm lht  
    Nyholm lht  
    Nylund lht, jordbrukslht  
    Ormestorp gård  
    Ormestorp enstakahemman  
    Ormestorp enstakahemman  
    Pappersbruket pappersbruk  
    Petersburg lht  
    Pockeledet lägenhet  
    Pockeledet dagsverkstorp  
    Polisbostaden lht  
    Prästegården komministerboställe  
    Prästgården lht  
    +Qvarnagården, se Kvarnagården Saknas  
    Rappars stuga backstuga  
    Rensborg lht  
    Rosenhaga lht  
    Rosenhill lht  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund lht  
    Rudan dagsverkstorp, förpantningsjord  
    Rudorna dagsverkstorp  
    Runö lht  
    Ryd gård  
    Ryd enstakahemman  
    Rydet hemman  
    Rydet, Stora hemman  
    Rylins stuga backstuga  
    Rysses stuga backstuga  
    Ryttningstorp gård  
    Ryttningstorp enstakahemman  
    Rättesas stuga stuga  
    Sandvadet torp  
    Sandvadet lht  
    Sandvadet dagsverkstorp  
    Skattegården gård  
    Skatttegården bebyggelse  
    Skattegården bebyggelse  
    Skedet gård  
    Skedet enstakahemman  
    Skogagården jordbruksfastighet  
    Skogatorpet dagsverkstorp  
    Skogen dagsverkstorp  
    Skogen backstugor  
    Skogsberg lht  
    Skogsborg lht  
    Skogsgläntan lht  
    Skogshed lht  
    Skogshill lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogslund lht  
    Skogslund lht  
    Slåttorna bebyggelse  
    Slottorna gård  
    Slottorna, se Slåttorna Saknas  
    Slåttorna enstakahemman  
    Smedjebo lht  
    Sofieberg dagsverkstorp  
    Solbacken lht  
    Solberga lht  
    Solberga lht  
    Solglimten lht  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Solliden lht  
    Solsidan lht  
    Stenbacken torp  
    Stenbacken torp  
    Stenbacken lht  
    Stenbacken lht  
    Stenbacken dagsverkstorp  
    Stenåsen lht  
    Stenåsen lht  
    Stenängen, Lilla backstuga  
    Stenängen dagsverkstorp  
    Stigsborg lht  
    Stommen gård  
    Stommen bebyggelse  
    Storegården gård  
    Storegården bebyggelse  
    Strandhem lht  
    Strands boställe lht  
    Strömsberg dagsverkstorp  
    Strömsberg dagsverkstorp, nu jordbrukslht  
    Sturefors lht  
    Sätesgården gård  
    Sätesgården bebyggelse  
    Sätesgården banvaktstuga  
    Söderbo lht  
    Talleborg lht  
    Tegelbruket tegelbruk  
    Teoderatorpet Saknas  
    Tomtebo lht  
    Toresberg lht  
    Trolla-Kajsas stuga backstuga  
    Tunhem lht  
    Törnet torp  
    Törnet lht  
    Törnet lht  
    Vallinsberg soldattorp, nu friköpt lht  
    Vårhaga lht  
    Vänhem lht  
    Västanfors lht  
    Västerbo lht  
    Yngvesborg lht  
    Åbo lht  
    Åsen lht  
    Åstorp gård  
    Åstorp enstakahemman  
    Åstorp enstakahemman  
    Åstorp, Lilla Saknas  
    Åstorp, Stora bebyggelse  
    Ängatorpet hemmansdel  
    Ängatorp dagsverkstorp, nu jordbrukslht.  
    Ärligs boställe lht, tidigare soldatboställe  
    Önemo lht  

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.