ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Varvs socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 70 Naturnamn : 45 Bebyggelsenamn : 415 Naturnamn : 492
Hvarf sn Berget höjd Varvs socken sn Varvs socken förteckning
Varv sn Bruksdammen damm Saknas Saknas Varvs socken förteckning
Hvarf Saknas Bruksdammen sjö Varvs socken materialförteckning Varvs socken förteckning
Hvarf Saknas Bäckaskulen dalgång /Se Förkortningar förteckning Varvs socken förteckning
Varv sn Faredalsberget, se Varvsberget berg Nummerförteckning förteckning Varvs socken förteckning
Hvarf sn Fyrekesbacke gränsmärke Nummerförteckning förteckning Varvs socken förteckning
Hvarf sn o. by Fårdalaberget berg Nummerförteckning förteckning Varvs socken förteckning
Varv socken Fårdalsberget berg Nummerförteckning förteckning Varvs socken förteckning
Varv sn Fårdalsbergen berg Varvs socken förteckning Varvs socken förteckning
Hvarf sn Fårdalsberget delar av Gerums- och Varvberget Varvs socken förteckning Varvs socken förteckning
Varv sn Fårdaladamm Saknas Varvs socken förteckning Varvs socken förteckning
Varv sn /Se Gestilren ängsmark /Se Varvs socken förteckning Aledungen lundäng
Hvarf sn Getatrapporna terräng Varvs socken förteckning Alnabruket benämning på Kavlåsa alunbruk.
Hvarf sn Högeklint höjd? Varvs socken förteckning Alunbruket, se Kavlåsa alunbruk Saknas
Varv sn Intakan terräng Varvs socken förteckning Amerika åker
Varv sn Kajeklint terräng Varvs socken förteckning Amerikagärdet åker
Hwarff Saknas Karlslund skogsmark Varv sn Annasgärdet åker
Varv sn Kavlåsadamm, se Bruksdammen Saknas Varv socken Annelunds backar kullar och backsluttningar
Varv sn Källtorp ägomark Varv socken Backagärdet åker
Hwarfs h.gård Paddedalen terräng Varv socken Backagärdet åker
Hvarf sn Pinebackar terräng Varv socken Backen åker
Varv sn Pinebackar terräng Alexandria lht Backgårdshagen beteshage
Varv sn Prästängen äng Alles-Erika stuga personnamn Backgårds skog utmarksskifte
Varv sn Qwieskår gränsmärke Alles-Gustava stuga personnamn Bergavägen landsväg
Varv sn Qvieskär, se Qwieskår gränsmärke Almedal lht Berget benämning på Varvsberget
Hvarf sn o by Skatesten gränsmärke Andersa torp dagsverkstorp Berget del av Varvsberget
Hvarf sn Slätte mosse mosse Anders Ens stuga personnamn Berglundsgärdet åker
Varv sn Stampebäcken bäck Annelund villa Bergsbiten åkerlycka
Hvarf sn? Stampemossen mosse Annelund gård Bergsliden lövängsområde
Varv sn /Se Stenbrovad bro Annelund villabyggnad Bergsliden sluttning
Varv sn /Se Tomten ägomark Anne-Majas stuga backstuga Bergsskiften, se Ödegårdens hage Saknas
Varv sn o by /Se Trekanten gränshörn +Backa, se Backgården Saknas Bergsängen ängsområde
Varv sn /Se Tryhörningen, se Trekanten gränshörn Backgården gd Betesfållan betesäng
»Wätz» sn Uvedalen ägomark Backgården gård Betesmarken bebyggelse
Bissegården Saknas Vallinsslätten slättland Backgården f.d. komministerboställe Betesängen betesmark eller hage
Gistilren gd /Se Varvboråsen skogsmark Backgårdstorpet dagsverkstorp Biten mellan broarna åkerlycka
Gisslagården gd /Se Varvsberget berg Baldera stuga lht Björns hög kulle
Gislared gd /Se Varvsberget berg Banvaktarns stuga, se Banvaktstugan Saknas +Björns Hög gånggrift
Källebo gd /Se Varvsberget berg Banvaktstugan banvaktstuga Bokskogen boklund
Länghegården Saknas Varvsberget o. Serumsberget bergstrakter Berges boställe f d soldattorp +Bruarehufwet gränsmärke
*Rosendal kvarn Varvsberget triangelpunkt Berget arbetarbostad Bruket annat namn för Kavlåsa alunbruk.
Varv by, sn Varvsberget berg Bergsliden lht Bruksdammen sjö
Hvarf sn Vitemosse mosse Bergsskiften Saknas Bruksdammen sjö el. damm
Varv by, sn Vitemosse mosse +Biörn J Öffvertorp, se Övertorp bebyggelse Brödbitaliden sluttning
Varv by Ödegårdsberget berg Björkelund lht Bäckagärdet åker
Varv by   Björkelund lht Bäckakrokarna ängsområde
Varv by   Björkelund lht Bäckakrokarna bäckvindlingar
Varv by, sn   Björkhaga lht Bäckaskulen dalgång
Varv by   Blankes boställe f d soldattorp Bäckmans dike bäck
Varv by   Blålles stuga backstuga Bäckmans dunge lövängsområde
Varv by   Bredegården gd Bäckmans grotta grottbildning
Varv by o sn   Bredegården gård Bäckmans källor källor
Varv by   Bredegården gård Bäckmans lider sluttning
Varv by, socken   Bredegården gård Bäckmans lycka åker
Varv by   Brissmans stuga lht Dalbergsliden sluttning
Hvarf Saknas   Brohem arbetarbostad Dimboholmsgärdet åker
Hvarf by   Brukastugan arbetarbostad Dimboholmsgärdet åker
Hvarf by   Brukastugorna arbetarbostäder Dimboholmsgärdet åker
Varv by   Bruket arbetarbostäder Dimboholmsskiften åkerteg
Varv by   Bruket, Lilla lht Dimboholmsängen ängsområde
Varv by, sn   Bruket, Nedre lht Dimbovägen landsväg
Varv by o sn   Bruket, Övre arbetarbostäder Drevagärdet del av Källaregärdet
Varv by   Bruksdammen lht Drevarna, se Långgårdsdreven Saknas
?Varv by   Bräagården Saknas Drängastenen lyftsten
Varv by /Se   Bysmedjan smedja Drängastenen lyftesten
Varv by /Se   Bäckabo arbetarbostad Dungaskiften åkerskifte
Varvsberget berg /Se   Bäckadalen lht Ekebackarna kullar med fornminnen
Virvan gd /Se   Bäckaliden dagsverkstorp Ekedalsbackarna kullar
Öfvertorp by   Bäckebo arbetarbostad Ekedalsliden sluttning
Övertorp by /Se   Bäckängen lht Ekedalsvägen landsväg
    +Capellans Bostället, se Backgården Saknas Ekedalsvägen, Store landsväg
    Dalbergs i To, se Dalbergs stuga Saknas Ekedalsvägen, Gamla del av Ekedalsvägen
    Dalbergs-Johana stuga lht Ekströms bäckakrokar, se Varvboholms krokar Saknas
    Dalbergs-JOhannas stuga stuga Ekströmsgärdet åker
    Dalbergs stuga lht Ekströms hage, se Ekströms äng Saknas
    Dalbergs stuga backstuga Ekströms krokar, se Varvboholms krokar Saknas
    Dammen arbetarbostad Ekströms äng ängsområde
    Dimbergs stuga lht Falköpingsvägen, se Fårdalsvägen Saknas
    Dimme lht Fjällen diabasbranter
    Egna Hem villabebyggelse Folkesgärdet åker
    Egnahemområdet, se 15 Varv Saknas Fotbollsplanen idrottsplats
    Egnahemsområdet område med egnahemsbebyggelse Frugårdens hållycka, se Hållyckan Saknas
    Eka-Johannesa torp, se Ekatorpet Saknas Frugårdstippen avstjälpningsplats
    Ekatorpet dagsverkstorp Fruns backe kulle
    Ekedalen stationssamhälle +Fyrekesbacke gränsmärke
    Ekedalens skola folkskola Fårahagen beteshage
    Ekelid lht Fårdalavägen landsväg
    Ekelund bostadshus +Fåredals Bergit, se Varvsberget Saknas
    Eklunda lht Första gärdet åker
    Eklundaskolan småskola Gapet öppning el. grindhål i gärdesgård
    Eklunda småskola, se Eklundaskolan Saknas Gestilren lokalitet
    Ekstedtes boställe f d soldattorp Gestilren område
    Ekstedtes stuga bostadshus Gestilren benämning på Gestilrenbäcken
    Ekströms mejeri, se Varvboholms mejeri Saknas Gestilrenbron benämning på Kungsbron
    Ens stuga, se Ens torp Saknas Gestilrenbäcken vattendrag
    Ens torp dagsverkstorp Gestilrens kalkbruk kalkstensbrott
    Erkera stuga, se Tunandera stuga Saknas Gestilrensmonumentet minnessten
    Farfars stuga undantagsstuga Gestrilagärdet åker
    Fattighuset Saknas Gästilgen Saknas
    Fattigstugan fattigstuga Getabäcken bäck
    Fattigstugan, Gamla fattigstuga Getatrappan benämning på Getatrapporna
    Folkes boställe soldatboställe Getatrapporna dal
    Folkskolan äldre folkskola, nu bostadshus Getatrapporna stig
    Fridhem lht Gisslaregårdsdreven del av Gårdalsvägen
    Frugården gd Gisslarsdreven, se Gisslaregårdsdreven Saknas
    Frugården gård Granne påle milpåle
    Frugården gård Granne påle vägvisare
    Fugela stuga backstuga Grindarna järnvägsbommar
    Fugla-Majas stuga, se Fugela stuga Saknas Gråten åker
    Fuglasången arbetarbostad Gärdars äng ängsområde
    Furubacken arbetarbostäder Gärdet vid bäcken åker
    Furulund arbetarbostad Gärdet vid Varvboholm åker
    Gamla smedjan smedja Hagen beteshage
    Gamlastugan bostadshus Hagen åker
    Gamle-Rättars torp dagsverkstorp Hantalyckan jordområde
    Gamle-Uvens stuga backstuga Hantes lycka lycka
    Gestilrens by, se Egnahemsområdet Saknas +Heabytet åkerområde
    Gisslagården gd Hemmagärdet åker
    Gisslagården gård Hjortadreven väg
    Gisslagården gård Hjortakällan källa
    Gisslagårdstorpet, se Gisslatorp Saknas Hjortes åker
    Gisslaregården gård Horsastall »bergskuta»
    Gisslatorp dagsverkstorp Horsastall höjd
    Granns stuga lht +Hulebäcken benämning på Stampabäcken
    Grillbaren skola Hullyckan åker
    Gråbo, se Nybbatorpet Saknas +Hwarfs Berg del av Varvsberget
    Gråkåken lht +Hwarfs Betesmark del av Varvsberget
    Gule Knut ungkarlsbarack +Hwarfs Bys Södra Gärde åker
    Gustava i To personnamn +Hwarfs Utmark del av Varvsberget
    Hagalund lht Hållyckan äldre åker, nu linda
    Hagalund bostadshus Hästhagen betesäng
    Hagalund bostadshus Högabacken höjd
    Hagalund bostadshus Högabacken höjd
    Hagalund lht Högaliden benämning på del av Varvboliderna
    Hagen backstuga Högaliden sluttning
    Hagen backstuga Högavägen väg
    Halléns bod lht Högebiten åker
    Hantastugan backstuga Högeklint höjd
    Hantes stuga backstuga Högeklint stup
    Hasselbacken lht Idrottsplatsen, se Fotbollsplanen Saknas
    Herrgården, se Övertorpa herrgård Saknas +Intageknäppet gränsmärke
    Hjortastugan backstuga +Intaget intaga
    Hofmans källare källare Intakan, se Pine intaka Saknas
    +Hvarf, se Varv Saknas Intakegärdet åker
    +Hwarff stompn, se Prästbolet Saknas Jalars brunn brunn
    +Hwirfvan, se Virvan Saknas Jalarsbäcken benämning på Stampabäcken
    +Hwirfvan, Lilla o Stora, se Virvan, Lilla o Stora Saknas Jalars äng ängsområde
    Hyddan lht Jordtipparna avstjälpningsplatser
    +Hålegården hemman Jordtippen avstjälpningsplats
    Hårdes stuga bebyggelse Jättestenen flyttblock
    Häddes stuga benämning på Långstugan +Kaflåsa-Dam, se Bruksdammen Saknas
    Höga bebyggelse Kajeklint höjd
    Höga gård Kajeklinten stup
    Höga enstakahemman Kajesången diabasbrant
    Höga enstakahemman Kalkbanan järnvägsspår
    Högaliden dagsverkstorp Kalkbanan Saknas
    Högan gd Kalkberget nedlagt kalkstensbrott
    Höga planen hustomt Kalkbruket kalkbruk
    Högatorp lht Kalkspåret, se Kalkbanan Saknas
    +Högen, se Höga Saknas Kalktipparna skiffertippar
    Höjentorp lht Kalvahagen beteshage
    Johana stuga arbetarbostad Karlalyckan lht
    Johanna Lundqvists stuga, se Lundkvists stuga Saknas Karlavallen löväng
    Johannas stuga, se Lundkvistes stuga Saknas +Karsklinten, e Qwieskår Saknas
    Johannestorpet dagsverkstorp Kavlåsa alunbruk alunbruk
    Jonssons-Stavas stuga lht Kavlåsaberget Saknas
    Kajesången, se Fuglasången Saknas Kavlåsabruket, se Kavlåsa alunbruk Saknas
    Kanickaregården gd Kavlåsa kalkbruk, se Lvertiroa kalkbruk Saknas
    Kanikaregården gård Kavlåsavägen landsväg
    Kanickaregården gård +Kiällegjärdet åkergärde
    Kannikegården Saknas +Kiärrängsskiftet ängsskifte
    Karl-Johana stuga arbetarbostad Klarängen äldre äng, nu åker
    Karlslund lht Klinten annat namn för Högeklint
    Karlslund förr torp +Klofsten gränsmärke
    Karlsro dagsverkstorp Knektajorden åker och äng
    Karlsro äldre soldattorp, nu lht Knektajorden åker
    Klockars stuga, se Mandas stuga Saknas Knektaängen löväng
    Klockars stuga, se Tunandera stuga Saknas Kolerakyrkogården begravningsplats
    +Komministerbostället, se Backgården Saknas +Kongslenagjärdet åkergärden
    Kooperativa lht Konvaljebäcken bäck
    Kransatorpet enklav Kronsgärdet åker
    Kronas stuga lht Kullagärdet åker
    Kronogården f d häradshövdingebostället Kullagärdet åker
    Kråkesången, se Fuglasången Saknas Kullen kulle med forngrav
    Kyrkan kyrka Kungsbron bro
    Kyrkan, Gamla raserad medeltidskyrka Kungsbron landsvägsbro
    Kyrkeskolan folkskola Kungsbron bro
    +Kyrkoherdebostället, se Prästbolet Saknas Kungslenagärdet åker
    Källarehem arbetarbostad Kungslenastigen gångstig
    Källebo gd Kungslenavägen, se Kungslenastigen Saknas
    Källebo gård Kungsängen ängsområde
    Källebo enstakahemman Kvickes lycka, se Bäckmans lycka Saknas
    Källebo enstakahemman Kyrkegärdet åker
    Källgrens stuga lht Kyrkejordagärdet åker
    Källtorp torp Kyrkejorden jordområde
    Källtorp dagsverkstorp +Kÿrckelöckan åkerlycka
    Larsa-Kajsas stuga backstuga Kyrkestigen gångstig
    Liljedal lht Kyrkevägen väg
    Liljedal lht Kyrkevägen, Gamla väg
    Lillabruket lht Kyrkogården, Gamla begravningsplats
    Lillavirvan benämning på Varv Lilla Virvan Källarebacken kulle
    Lille-Fredrika stuga lht Källaregärdet åker
    Lindströms stuga benämning på Äspa-Larsa stuga Källebacken kulle
    Lindängen ålderdomshem, lht Källebo, se Övertorpa utäng Saknas
    Linnars stuga backstuga Källebäcken bäck
    Lisas stuga backstuga Källegärdet åker
    Ljungbacken dagsverkstorp Källtorpa lamp grind
    Ljungbacken backstuga Ladugårdsgärdet åker
    Ljungkullen lht Ladugårdsgärdet åker
    Ljungkvistes boställe lht Ladugårdsgärdet åker
    Lokstallet, se Maskinhallen Saknas Ladugårdsgärdet åker
    +Longegården, se Långgården Saknas Lampa grind
    Lugnet arbetarbostad Landsvägen landsväg
    Lunden arbetarbostad Landsvägsgärdet åker
    Lundkvistes källare stenkällare Landsvägsgärdet åker
    Lundkvistes stuga backstuga Lidagärdet åker
    Lyckebo lht Liderna, se Varvboliderna Saknas
    Långegårdarn brukningsdelar Liderna sluttningar
    Långegården gd Liderna, Nedre del av Lidagärdet
    Långegården gd Liderna, Övre del av Lidagärdet
    Långegården gård Liljas lider lövängsområde
    +Långens torp soldattorp Lillagärdet åker
    Långgårdarna brukningsdelar +Lilla Hvirfvans Humle Äckra åkerteg
    Långgården gård Lillaskär inskärning
    Långgården gård +Lillegjärdet åker
    Långgården gård Lillegärdet åker
    Långgården binamn på Övertorp Lyckan åkerlycka
    Långgårdens soldattorp bebyggelse Långgårdsdreven väg
    Långstugan lht Långgårds lider del av sluttning
    Malmars stuga backstuga Långgårdsvägen byväg
    Mandas källare stenkällare Långgärdet åker
    Mandas stuga backstuga Maderna, se Munkamad Saknas
    Marielund lht Malmarsgärdet åker
    Maskinstallen lokstall Malmarsgärdet, Nedre åker
    Mobacken arbetarbostad Malmarsgärdet, Övre åker
    Molinstorpet, se Valteratorpet Saknas Malmvägen väg
    Munkagården gd Mandas apel äppelträd
    Munkagården gård +Mellangjärdet åkergärden
    Munkagården f d häradshövdingeboställe Mellangärdet åker
    Munkagårds torp, se Källtorp Saknas Mellangärdet åker
    Munkatorpet torp Mellersta gärdena åkrar
    Murarehem arbetarbostad Mellersta gärdet åker
    Murarns stuga lht Mellomgärdet åker
    Nolgården gd Mittengatan gata el. väg
    Nolgården bebyggelse Mittgärdet benämning på Mellomgärdet
    Nolgården bebyggelse Mobackavägen väg
    Nolroten gårdar Molid benämning på Molidåsen
    +Nordgården, se Nolgården Saknas Molidvägen väg
    +Norregården, se Nolgården Saknas Molidåsen rullstensås
    Nubbatorpet dagsverkstorp Molinslyckan åkerlycka
    Nubba-Viktora torp, se Nubbatorpet Saknas Mon område
    Nya Varv herrgård Monumentgärdet åker
    Nyléns bod lht Mossagärdet åker
    Ormatorpet stuga Mossatippen avstjälpningsplats
    Padda-Johannas stuga, se Lundkvistes stuga Saknas Mossen uppi hagen mosse
    Paddalen lägenhet Munkabäcken benämning på Såpabäcken eller Stampabäcken
    Paddalen lht Munkagårds bäckakrokar ängsområde
    Paddalen arbetarbostad Munkagårdsbäcken benämning på Såpabäcken eller Stampabäcken
    Paddes stuga, se Lundkvistes stuga Saknas Munkagårdsbäcken bäck
    +Pastors Bostället, se Prästbolet Saknas Munkagårdsfållan åker
    Pertes stuga backstuga Munkagårdsgärdet åker
    Pettera stuga lht Munkagårds hage beteshage
    Petter Ekstedtes stuga benämning på stuga el lht Munkagårds skogsskifte skogsområde
    Pinan gård Munkamad madäng
    Pinan herrgård Mörkadalssiken dal
    Pinan herrgård Nedersta bäcken bäck
    Pipe-Gustava stuga del av Brukastugor Nedersta gärdet åker
    Polhem arbetarbostad Nedre gärdet åker
    Prästbolet kyrkoherdeboställe +Nohlliderna sluttningar
    Prästbolet kyrkoherdeboställe Nolgårdstippen avstjälpningsplats
    Prästegården gd Nolgärdet åker
    Prästegården tjänstebostad Nolgärdet åker
    Prästgårdarna gårdar Nolgärdet, Bortaste del av åker
    Prästgården gård Nolgärdet, Hitarste del av åker
    Prästgården tjänstebostad Nolrotaberget område
    Pålles stuga arbetarbostad Nolrotaporten port i kyrkogårdsmur
    Rektorsbostaden lht Nolrotavägen byväg
    Rosa-Gustava stuga arbetarbostad Nya Varvs backar backar
    Rosa-Sandera stuga bebyggelse Nya Varvs äng ängsområde
    Rosa-Sandera torp torp +Nygjärdet åkerområde
    Rosenlund arbetarbostad Paradiset område
    Salongen stenbyggnad Pertes apel äppelträd
    Sandbacken lht Pettera mossahåla mosse
    Sandbergs på Berget försv. torp Pettera mosse mosse
    Sandbergs stuga lht Pettera skog skogsområde
    Sandbergstorpet förr dagsverkstorp Pinebackarna kullar eller »backar»
    Sandera stuga lht Pine gärde åkrar
    Sandhem äldre soldathem, nu lht Pine intaka intaga
    Sibbatomten gd Pipe-Gustava trädgård trädgård
    Sibbatomten gård Prästaledet grind
    Sibbatomten bebyggelse Prästavägen åkerväg
    Sibben Saknas Prästavägen, se Kungslenastigen Saknas
    Sigfrida-Annas stuga lht Prästegårdsbäcken vattendrag
    Sigfrida stuga lht Prästegårds hage åker
    +Skattegården, se Övertorp Frugården Saknas Prästegårds hage beteshage
    Skogsdalen lht Prästegårds hage hage
    Skogshyddan lht Prästegårds skog utmarksskifte
    Skogshyddans folkskola folkskola Prästegårdsängen ängsområde el. hage
    Skogshyddans småskola småskola +Qwieskår gränsmärke
    Skogslund lht +Qwieskår gränsmärke
    Skogsryd lht +Qvies Skiär, se Qwieskår Saknas
    Skogvaktars stuga, se Mandas stuga Saknas Rosendalsgärdet åker
    Skolan Saknas Rosendalsvägen körväg
    Skolan, se Folkskolan Saknas Råsen sankmarksområde eller mosse
    Skolan i Varv, se Folkskolan Saknas Råsen sankt ängsområde
    Skolan vid Eklunda, se Eklundaskolan Saknas Rävakullen benämning på Svinakullen
    Skomakaretorpet dagsverkstorp Rävängen ängsområde
    Skräddars-Karla stuga, se Uva-Karla stuga Saknas Rödfyretipparna skiffertippar
    Skräddars stuga, se Uva-Karla stuga Saknas Rödtipparna kortform för Rödfyretipparna
    Smedastugan backstuga Sandaledsvägen väg
    Smedstugan Saknas Sankt Ingrids källa källa
    Småskolan lht Sankt Ingrids källa källa och gränsmärke
    Solons boställe soldattorp Satans apel, se Skans spel Saknas
    Stadig-Gretas stuga stuga Segerkärret lokalitet
    Stampa-Gretas stuga förr torpastuga Sibbabacken höjd
    Stampen ödetorp Sibbafjället fjällparti
    Stampen dagsverkstorp Sibbaliden sluttning
    Stenstugan bostadshus Sibbalyckan tomtplats
    Stenstugan manhus +Sibbatomtens Nohllidsskift del av Nohlliderna
    Storavirvan benämning på Stora Virvan Skams apel vildapel
    Storskolan, se Kyrkeskolan Saknas Skandinav åker
    Syskolan lht +Skatesten gränsmärke
    Såpes stuga backstuga +Skillnadsråsen benämning på Varvboråsen
    +Södergården bebyggelse Skolebiten åkerteg
    Sörgården gd Skoleliden benämning på Högaliden
    Sörgården gården Skoletomten allmänning
    Sörgården gård Skrottipparna avstjälpningsplatser
    Sörgården gård Skövdevägen landsväg
    Sörgårdsgårdarna brukningsdelar Skövdevägen väg
    Tomten gd Skövdevägen, Gamle, se Kavlåsavägen Saknas
    Tomten gård Skövdevägen, Lille, se Skövdevägen el. Kavlåsav. Saknas
    Tomten gård Slätte mosse mosse
    Tomten lht Smalingen utfartsväg
    Toratorpet torp Smalingen skogsområde
    Torvagården gd Smedjegärdet åker
    Torvegården gård Smälleledet grind
    Torvagården gård *Snareskullen? kulle
    Torvagården gård Snipagärdet åker
    Tråkebo byggnad Snipen åker
    Trästugan mangårdsbyggnader Snoddasgärdet åker
    Tubbes stuga backstuga Snäckhålan sänka el. dal
    Tunandera stuga backstuga Solagärdet åker
    Tågården gd Solosgärdet åker
    Tågården gård Stallgärdet åker
    Tågården gård Stampabäcken bäck
    Uva-Karla stuga backstuga Stampamossen mosse
    Uvens stuga backstuga Stampebäcken bäck
    Valles stuga arbetarbostad Stampemossen mosse
    Vallins stuga lht Stampen åker
    Vallinstorpet dagsverkstorp Stampen kulle
    Walstedtes stuga bebyggelse +Stenbrona, se Stenbrowadh Saknas
    Valtera stuga lht Stenbrottet kalkstensbrott
    Valteratorpet soldattorp +Stenbrowadh bro
    Varv bebyggelse Stora stenen flyttblock
    Varv bebyggelse +Stora Ängen ängsområde
    Varv bebyggelse Store bäcken bäck
    Varv bebyggelse +Storeskår klev
    Varv bebyggelse Svinakullen kulle
    Varv socken och by Såpabron bro
    Varv kyrkoby Såpabäcken bäck
    Varv kyrkoby Såpegärdet åker
    Varv Nya egendom +Södra Gärdet, se Hwarfs Bys Södra Gärde Saknas
    Varv, Nya gård Sörgårdsdalen dalgång
    Varv, Nya, se Nya Varv Saknas Sörgårds hage beteshage
    Varvbobyn by Sörgårdstippen avstjälpningsplats
    Varvboholm herrgd Tipparna, se Kalktipparna Saknas
    Varvboholm gård To backstugubebyggelse
    Varvboholm herrgård Tobron, se Tåbron Saknas
    Varvboholms mejeri mejeri Tokällorna källor
    Varvboholmstorpet torp Toliden landsvägslid
    Varvs fattigstuga, se Fattigstugan Saknas Toliderna sluttningar
    Varvs folkskola folkskola Tomtabiten bebyggelse
    Varvs kyrka kyrka Tomtagärdet åker
    Verdandi äldre Verdandilokal, numera snickeriverkstad Tora stig, se Vallinsstigen Saknas
    Verdandilokalen, Gamla Saknas Torvmossavägen väg
    Vettera boställe soldattorp Torvmossen benämning på Vitemosse
    Vilan lht +Trehörningen, se Trekanten gränsmärke
    Vilhelmsro lht Trekanten gränshörn
    Villan villabyggnad Tresnipen åker
    Ville-Fredrika torp, se Ekatorpet Saknas Tresnipen åker
    Virvagårdarna benämning på Varv Lilla o Stora Virvan Tresnipen, se tomtaviten el. Vägatorp Saknas
    Virvan Saknas Trinningen åker
    Virvan Lilla gd Trädgårdsgärdet åker
    Virvan, Lilla gård Trädgårdsgärdet åker
    Virvan, Lilla gård Trädgårdsgärdet benämning på Vallesgärdet
    Virvan, Stora gd Trädgårdsgärdet åker
    Virvan, Stora gård Trädgårdsgärdet åker
    Virvan, Stora gård Tåbron bro
    Virvan, Stora gård Tåbäcken bäck
    Varv Virvan bebyggelse Tågårdsbäcken vattendrag
    Vredet, se Vretatorpet Saknas Tån område
    Vretatorpet torp eller backstuga +Tårstan ängsskifte
    Vådekvarn kvarnplats +Utmarken Berget utmarksområde
    Vägatorp lht, avs Uvadalen dalgång
    +Åffredatorp, se Övertorp Saknas Uvalyckan åker
    Ålderdomshemmet, se Fattigstugan Saknas Uvalyckan täppa
    Åls stuga backstuga Uvebäcken, se Uvedalsbäcken Saknas
    Äspa-Larsa stuga backstuga Uvedalen dal
    Äspatösernas stuga, se Äspa-Larsa stuga Saknas Uvedalsbacken åkerlycka
    Äspes stuga, se Äspa-Larsa stuga Saknas Uvedalsbäcken del av Getabäckens
    Ödegården gd Uvedalsgärdet åker
    Ödegården gård Vallen åker
    Ödegården gård Vallesgärdet åkerlycka
    Örnkvistatorpet benämning på Gisslatorp Vallinsslätten plats
    Övertorp by Vallinsstigen gångstig
    Övertorp by Vallvägen åkerväg och valldrev
    Övertorp by Valtera lycka åkerlycka
    Övertorp by Varboråsen Saknas
    Övertorp gård Varegårdsråsen, se Varvboråsen Saknas
    Övertorp gård Varvboberget berg
    Övertorp hållplats Varvboholms allé allé
    Övertorpa by by Varvboholms backar kullar och backsluttningar
    Övertorpa gård herrgård Varvboholmsbackarna område med kullar
    Övertorpa herrgård herrgård Varvboholmsbron bro
    Övertopsgårdarna gårdar Varvboholmsbäcken benämning på Stampabäcken
      Varvboholmsgärdet åker
      Varvboholms krokar äng
      Varvboliderna sluttningar
      Varvboråsen mosse
      Varvliderna, se Varvboliderna Saknas
      Varvsberget höjd
      Varvsberget platåberg
      Varvståa område
      Varvsvägen landsväg
      Vattnedreven valldrev
      Villadammen damm
      Virvagärdet åker
      Virve gärde åkerjord
      Virvegärdet åker
      Virvevägen väg
      Virvevägen benämning på Nolrotavägen
      +Vislorna åkerteg
      Vitemosse torvmosse
      Vreta led grind
      Vretalyckan tomtområde
      Vägabäcken Saknas
      Vägen till Granne påle benämning på Fårdalavägen
      Vägen till Skogshyddan framfartsvägen
      Vägen över berget väg
      Vällingavrån sänka
      Ängagärdet åker
      +Ängebackarna ängsområde
      Äspängen äng
      Ödegårdens lider terräng
      Ödegårdsbanan järnvägsspår
      Ödegårdsberget kalkstensbrott
      Ödegårdens hage skifte
      Övertorpaberget, se Övertorpa kalkbruk Saknas
      Övertorpa kalkbana järnvägsspår
      Övertorpa kalkberg, se Övertorpa kalkbruk Saknas
      Övertorpa kalkbruk kalkstensbrott
      Övertorpa kalkbruk kalkstensbrott
      Övertorpa utäng ängsområde
      Övertorpavägen väg
      +Öfvertorps äng del av Klarängen
      Övre gärdet åker
      Bäckadals töser personnamn
      Dimbo-Gustav personnamn
      Ekedalinge inbyggarbeteckning
      Ekedalsbo inbyggarbeteckning
      +Hwarff personnamn
      Hvarfvén personnamn
      Hvarvenius personnamn
      Hvarfner personnamn
      +Hwarfving personnamn
      Högabonden personnamn
      Krunebergarna inbyggarbeteckning
      Långgårdingen personnamn
      Munka personnamn
      Munkafrun personnamn
      Munken personnamn
      Nye Varvarn personnamn
      Paddalingen personnamn
      Padden personnamn
      Pinepojkarna personnamn
      Sibba-Frans personnamn
      Sibben personnamn
      Stampa-Lars personnamn
      Stampen personnamn
      Stamp-Ida personnamn
      Såpen personnamn
      Uven personnamn
      +Warfwing personnamn
      Varvbo inbyggarbeteckning
      Varvbobonde inbyggarbeteckning
      Varvboholmarn personnamn
      Varvbölinge inbyggarbeteckning
      Varvsbo inbyggarbeteckning
      Virvapojkarna personnamn
      Virvel personnamn
      Virven personnamn
      Övertorpare inbyggarbeteckning

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.