ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sätuna socken : Gudhems härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 17 Bebyggelsenamn : 85 Naturnamn : 94
Sätuna sn /Se Abben sank mark? Sätuna socken sn Abben vik
Sätuna sn Bränslen skogsmark Sätuna socken Balkalyckorna gärdeslyckor
Sätuna sn *Ekorrvallen terräng Sätuna socken Bjärkeled led o. mark
Säthwna, Sätuna Saknas *Ekornevallen terräng Annelund lht Bjerkerna gärdesmarker
Sätuna sn? Ekornavallen Saknas /Se Berg gård Björkebacken gärdesmarker
Sätuna socken /Se Hornborgaån å Berg gård Bredkärret gärde o. kärrmark
Sätuna sn /Se Hålabäcken bäck Björkebacken gård Bränslan skogsmark
Sätuna by o. sn Hångermossarna ägomark Björkebacken torp Brännerihagen hage o. åkermark
Sätuna by o. sn /Se Hällebäcken bäck Botvid Nilsgården gård Bälltorpabäcken bäck
Sätuna sn /Se »Lincornæ wallum» Saknas /Se Broholm lht Bäckalyckorna gärdeslyckor
Sätuna sn /Se Långemossen mosse Båltorp by Ekebacken ekskogsmark
Sätuna sn /Se Majesten sten? Bålltorp gård Enehagen hagmark
Sätuna sn o. by /Se Odensängarna ägomark Bålltorp gårdar Enåsahagen hage o. utmark
Sätuna sn /Se Skams klippa klippa? Bålltorp Kvarn f.d. kvarn Enåsen mark
Sätuna sn /Se Socknamarken terräng Dikaretorpet f.d. torp Fallyckorna lyckor
Sätuna sn /Se *Sätuna bro bro Enåsen lägenhet Flinkalyckan lycka
Sätuna sn /Se Sätuna kanal kanal? Enåsen lht, f.d. torp Frammossarne mosse- och åkermark
Sätuna sn /Se   Falkatorpet f.d. torp Frammossarne mossemarker
Berg by   Fattigstugan f.d. fattigstuga, -hus Grannabacken back o. bymark
?Berg gd   Fridhem lht el. torp Grytingen åker
Berg hemman /Se   Frälsegården gård Grytingen mark
Berg gd /Se   Hackåsatorpen f.d. torp Hacktornsgärdet gärde
*Bærgxgardhin gd   Hackåsen torp Hackåsagärdet gärde
Bålltorp gd   Hagen f.d. torp Hackåsen ås, höjd o. utmark m.m.
Båltorp hemman /Se   Hulebäcken f.d. torp Herralyckan lycka, gärde
Båltorp gd /Se   Helsingsgården gård Hornborga Holme holme
Paris by   Isaksgården gård Hornborga Holme holme
Paris by   Jonstorp lht Hornborgasjön sjö
Paris hemman /Se   Kristinedal lht Hornborgaån å
Paris gd /Se   Krogen f.d. krog Hultekärret mark
Skarpås förr torp?   Kullen lht Hålabäcken bäck
Stommen = 1 Sätuna gd   Källeberg f.d. torp Hångermossarna mossemark
Sätuna by o. sn   Lille-Jones Tomt tomt, f.d. hus el. torp Hällebäck bäck
Sätuna sn   Lundastugan f.d. stuga Hästhagen hagmark
Sätuna by   Lunden gård Hättebrunn f.d. källa, sank mark
Sätuna kyrkby   Lunden hem.-dal Ingatorpsmossarne mossar o. gärdesmark
Sætunom, Sätuna Saknas   Marieberg f.d. soldattorp, lht Intagan gärde
Sätuna sn   Nästegården gårde Intagorna åkermark
Sätuna by, sn   Nästegården gård o. hemdel Isaksgärdet gärde
Sätuna by, sn   Paris by Isaksgärdet gärde
Sätuna by och socken   Paris gdr Jonivins Intag åkermark
Sätuna by   Paris gårdar Klockareranden mark
Sätuan by o. sn   Paris gårdar Knalleberget höjd
Sätuna by   Paris gårdar Knallareberget berg
Sätuna sn   Paris Arvidsgården gård Korsvägen vägkorsning
Sätuna sn   Paris, Lilla gård Kålgården gärde
Sätuna sn   Paris, Lilla gård Källelyckorna åkermarker
Sätuna by   Paris, Stora eller Arvidsgården gård Käringabergen berg
Sätuna by /Se   Paris, Stora gård Käringelyckorna gärdeslyckor
Sätuna by /Se   Skarpås f.d. torp Lassa Hacke åkermark
Sätuna by /Se   Skräppås f.d. torp Lidgärdet gärde
Veka gd   Smedbacken f.d. soldattorp, lht Luddefoten gärde
Veka gd   Smedjetomten lht Lunda Ekebacke ekbevuxen mark
Veka, Lilla by   Spannars f.d. torp Lundagärdet gärde
Veka gd /Se   Stommen gård Låddeskankan gärdes- och hagmark
Veka hemman /Se   Storegården gård Långemossen mosse, åker
Vela, Lilla o. Stora gdr /Se   Strömstomten tomt, f.d. hus Långeslyckan lycka
Veka, Stora o. Lilla gdr /Se   Sätuna by och socken Maderna gärden, åker och sankmark
Veka L. o. St. gd:ar /Se   Sätuna by o. gårdar Majesten f.d. stenblock
    Sätuna Allmänningen mark o. bebyggelse Missunnan åkermark
    Sätuna Frälsegården gård Mossen mossemark, gärden m.m.
    Sätune Helsinggården gård Mossängarna gärden
    Sätuna Helsinggården gård Nybygget f.d. torp
    Sätuna Isaksgården gård Odensängarna sanka ängar
    Sätuna Kommunalhuset hus o. lht m.m. Odensängarna äng- o. åker
    Sätuna Kyrka f.d. kyrka, kyrkoruin Roligheten gärde
    Sätuna Sockenrotarne rotarsockenområden *Russins kulle? backe
    Sätuna Stommen gård Rödnäsa udde udde
    Sätuna Storegården gård Rörlingslyckan lycka
    Sätuna Tomten gård Rörskulle höjd
    Tjursbacke backstuga, förr soldattorp Rörslunde hagmark och lund
    Tjursbacke torp el. bst. Saxgärdet gärde
    Tomten gård Saxåsa mark
    Torpet torp Sjöabacken backe, mark
    Tån torp el. bst. Sjöaskiftet gärdesmark och -skifte
    Veka by Sjömossarne mossemarker
    Veka gårdar Sjön sjö
    Veka gårdar Sjöängen gärde
    Veka gårdar Skams Hallaklippe stenmoras
    Veka Botvid Nilsgården gård Smedens Hacke åkermark
    Veka Botvid Nilsgården gård Socknamarken mark
    Veka, Lilla gård Sokällan källa
    Veka, Lilla gård Spannarslyckan f.d. lycka, gärde
    Veka, Stora gårdar Springarebacken mark
    Vrån f.d. torp Spännarelyckan lycka, åker
      Sätuna bäck bäck
      Tjurssbacke mark
      Tåhagarne gärde o. hagar
      Tån mark
      Utmossarne mosse- o. gärdesmark
      Vipemossen mosse o. åkermark
      Vipmosseledet stängselled
      Åfredsgärdet gärde
      Äckran gärde

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.