ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

S:t Sigfrids socken : Södra Möre härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 31 Naturnamn : 108 Bebyggelsenamn : 65 Naturnamn : 200
Sankt Sigfrid sn /Se Almgärdet gärde Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Sankt Sigfrid sn /Se Blodavad terräng(?) Sankt Sigfrid sn Alemo åker
Sankt Sigfrid sn /Se Blodavad kärr Sigfrid sn Alemo grind grind
Sankt Sigfrid sn /Se Bobergskärret kärr, f.d. delvis odlat Sigfrid sn Almgärdet åker
Sankt Sigfrid sn /Se Bockadal åker Sigfrid sn Ankarstockamålen torpnamn
Sankt Sigfrid sn /Se Bockadal ägomark S:t Sigfrid sn Ante-Josepagärdet se Stad-Jantagärdet Saknas
Sankt Sigfrid sn /Se Brogärdet gärde Ankarstockamålen rivet t. Antåkern åker
Sankt Sigfrid sn /Se Brogärdet ägomark Backen lht Askelyckan askbevuxen åker
Sankt Sigfrid poststation /Se Bråtgölen göl Betlehem gård Backåkrarna åkrar
*Kumlamade Saknas /Se Bråtgölen göl Blommamålen lht Bastgärdet åker
Blommamålen (terräng), f.d. torp Bunkarna terräng(?) Bläsemåla gård Baståkern åker
Bläsemåla by /Se Bunkarna åkrar Bläsmåla gård Björnamaden före skiftet äng
Brorsryd by /Se Daläng åker Bogsprötamålen öde t. Björnamaden äng
Brändebo by Daläng äng Bomannastället förr t. Blodavad kärr
Fjälebo by Djupa hål vik Bosgård by Blomsteräng slåtteräng
Grindemåla gd /Se Djupa hål åutvidgning Bosgård by Bodalyckan åkerlapp
Grindemåla gd /Se Drakaberget berg Brod gård Bondkälla källa
Gårdsryd by /Se Drakaberget berg Brorsryd gård Bosgårdsbroar förr broar, nu bro
Kimbramåla by /Se Flyet gärde Brändebo by Brogärdet åker
Kortemåla gd /Se Flyet ägomark Brändebomåla hmd Brohult »en uthuggen urskog»
Kulla by Fläskahallen åkermark Dykarestället lht Brottgölen göl
*Kumlamads kapell Saknas Fläskahallen åker Fjelebo by Brunnsgärdet åker
*Kumelama kapell förr kapell Friskamålen betesmark Flyet gård Brännerigärdet åker
*Kumblama kapell förr kapell Friskamålen åkrar Fläskahallan öde t. Bunken, Bunkerna åkrar
Kumlamad f.d. Olovakpell /Se Frugöl göl Friskamålen bt Daläng åker
Kumblamad f.d. kapell /Se Frugöl sank mark, f.d. göl Gislabo gård Djupahål vattenhåla
*Kummelabygde trakt Garpekärr mosse Gisslabo gd Drakaberget berg
Kyrkeryd by /Se Garpekärr kärr Grindemåla gård Drakaberget klint
Kyrkeryd by /Se Granfallsbäcken bäck Gräne by Drakalyckan åkerlapp
Kyrkeryd poststation /Se Granfallsbäcken bäck Gräne by Ekbacken ekbevuxen kulle
?Överstatorp by Granfallsbäcken bäck Gårdsryd by Eklundagärdet åker
  Granfallsmossen uppodlad mosse Gårdsryd by Fallkärret åker
  Gråäng åker Gårdsryd by Flyen odlade mossar
  Gråäng ägomark Gärdet hmd Flyen åkrar
  Hallabacken backe Hökamålen öde t. Fransatorpet åker & äng
  Hallabacken backe Kalvmaden lht Friggatorpet åker
  Hassafloe göl Kimramåla by Frugöl göl
  Hassafloe göl Kimramåla gd Fårehagen hage
  Holmabäcken bäck Kortemåla gård Gamlahassagården tomt
  Hultet terräng Krukebo gård Gislabo broar broar
  Hultet skogsmark Kulla by Granfallen (Granfallet) mossar
  Håknagärdet gärde Kullagården bebyggelse Granfallsbäcken bäck
  Hägnen gärde Kyrkeryd gård Grankälla, jfr Granfallen källa
  Hägnen terräng Källebäck gård Granåkern åker
  Hässlebackarna åker Laddemåla avs. t. Grindemålabron bro
  Hässlebackarna ägomark Lilla Mölebo bebyggelse Gråäng åker
  Hökarhägnen strandmark Lindsberg beb. Haglyckan åker
  Hökahägnen terräng Ljungby kapell kyrka Hallabacken stenkulle
  Hökamålen skogsmark Lönnbäckshagen gård Hassafloe göl
  Hökamålen terräng Mölebo by Hassagatan Saknas
  Jöddagärdet gärde Mölebo såg Saknas Hassegärdet åker
  Jöddagärdet ägomark Rydbylund lht Hejan äng
  Klovhallakärret mosse Sandbrån öde t. Hemmossen odlad mosse
  Kohagskärret mosse Skabroskans lhtskoloni Holmen, St. & L:a Holmarna åkrar
  Kohagskärret kärr Skräddaregården gård Håkonabacken kulle och vägbacke
  Krukebo berg berg Spakahemmet rivet t. Håkonagärdet åker
  Krukebo berg berg Starastället bt Hägnabackarna »sidder»
  Kvarnagölen göl Stora Mölebo bebyggelse Hägnarna betesmark
  Kvarnagölen göl Sankt Sigfrids kyrka kyrka Hägnen åker
  Kvarndammen damm Tallbuskastället förr bt Hägnen åker
  Kärringaryggen ås Trinnehall lht Hässlebackarna åkrar
  Lillängen terräng(?) Värnagården gård Hästhagen hage
  Lillängen terräng Västrakulla by Jerusalem åker
  Långemosse uppodlad mosse Överstatorp by Jutamossen mosse
  Långemosse mosse Överstatorparna inbyggarbeteckning Järpamossen odlad mosse
  Långgöl vik   Jöddagärdet åker
  Långgöl göl   Kalifornien äng
  Lönnbäcken bäck   Kalvahagen åker
  Lönnbäckshagen åker o. (el.) gård   Kalvatäppan hage
  Lönnbäckshagen hage   Kalvhagen hage
  Marknadssläten huvudsakligast åker   Kaninholmen äng
  Marknadssläten terräng   Kapellavägen väg
  Oxakroken åker   Klockgöl nu försvunnen »göl»
  Oxakroken ägomark   Karl-Andersåkern åker
  Oxhagsmossen mosse   Karl-Andersängen äng
  Sankt Sigfridsån å   Klevlakärret slåtteräng
  Sankt Sigfridsån Saknas /Se   Knappalyckan åker
  Sigfridsån, S:t å   Kohagen hage
  Sigfridsån, S:t å   Komaden äng
  Sigfridsån, S:t å   Korpalyckan åker
  Sankt Sigfridsån å   Krokaåkern åker
  Sankt Sigfridsån å   Krokåkern åker
  Skabro terräng(?)   Krukeboberg kulle
  Skräddaremålen åkermark   Krukebo äng dansplats
  Skräddaremålen åker   Kulla backe kulle
  Smeberg skogklätt berg(?)   Kullagata bygata
  Snokagöl göl   Kullahagen (kulle) hage
  Snokamaden åkermark   Kullaholmen åkerholme
  Snokamaden ägomark   Kullen vägbacke och kulle
  Stocken terräng(?)   Kumblemad (odlad) äng
  Stocken terräng   Kungabacken landsvägsbacke
  Svartbäcksmåla triangelpunkt   Kungslyckan åkerlapp
  Svartgöl göl   Kvarnagärdet åker
  Tillehall skogsmark   Kvarnagölen göl
  Tillehall terräng   Kvarnahagen hage
  Tranfly kärr   Kyrkeryd backar vägbackar
  Tuppamokärret uppodlad mosse   Kyrkgärdet åker
  Tuppamokärret kärr, f.d. odlad mark   Källebäckabacken vägbacke
  Utängen åker   Källebäcks mo skogsmark
  Utängen äng   Kärngabacken hage
  Vilhelmsåkern betesmark   Kärngeryggen ås
  Västrakullabäcken bäck   Kärngängen äng
  Västrakullabäcken bäck   Laddehall stenhäll
  Västrakullabäcken bäck   Ladtaket ås
  Västrakullabäcken bäck   Lagårdsgärdet åker
  Västrakullabäcken bäck   Lindbacken lindbevuxen kulle
  Yngfähagen skog(?)   Lingonahägnen åker (åkrar)
  Yngfähagen terräng   Långakålgården åker
      Långemosse åker
      Långgöl, (Övre & Nedre) »göl»
      Långhallabacken berg
      Långåkern åker
      Lönnbäckshagbacken vägbacke
      Madlyckan åker
      Marken hage
      Marknadsslätten numera odlad slätt
      Marselångs kammare ihåligt stengryt
      Massalycke åkerlycka
      Mellangärdet åker
      Mon, Lille & Store åkrar
      Mosshagen kärrhage
      Målabacken vägbacke
      Målakärret kärr
      Måtahägnen åker
      Märrbrånarna åkrar
      Mölleramossen åker
      Mölleratomten åker
      Norrelycke åker
      Norråkern åker
      Norrängsåkrarna åkrar
      Orreforsaån del av Ljungbyån
      Oxahagen hage
      Oxakroken åker
      Oxelbacken kulle
      Oxhagen hage
      Parken park
      Pepparkullen kulle
      Peter-Fredrikagärdet åker
      Petter-Månsamon åker
      Pilehall sten
      Prekylabacken backe
      Prästamaden äng
      Relingahagen hage
      Relingakalgården åkertäppa
      Relingängen äng
      Resabacken vägbacke
      Rovhägnen betesmark
      Rumpan hage
      Ryttaregärdet åker
      Rövarekärret kärr
      Sandlyckan åker
      Sigfridsån å
      Simons lycka åker
      Skabro landsvägsbro
      Skabro backar landsvägsbackar
      Skrikhallen stenhäll
      Slåtterbrånarna slåtterhagar
      Slätalyckan åker
      Smeberg berg
      Smegärdet åker
      Snokagöl utvidgning av å
      Snokagölen göl
      Snokamaden äng
      Spakahemmet torpnamn
      Stad-Jantagärdet åker
      Stallsåkern åker
      Staragärdet åker
      Stengärdet åker
      Stenkärret förr slåtterkärr
      Stora gärdet åker
      Stora & Lilla mossen åkrar
      Stubbagärdet (Stubbalyckan) stubbrik åker
      Svartagärdet åker
      Tillehall stenhall
      Tomten åker
      Tomtåkern åker
      Torparehagen hage
      Torpareängen äng
      Torpet åker
      Tranfly mosse
      Trollberget bergknalle
      Trollberget berg
      Trollkullen kulle
      Trädgårdsgärdet åker
      Tuppamokärret kärr
      Tusendal(er?)slyckan åker
      Undantaget åker
      Undantagslyckan åker
      Veakärret (Veakärren) kärr
      Veakärrsbäcken bäck
      Västragärdesåkern åker
      Västrahage hage
      Västrakullabron bro
      Västrakullabäcken bäck
      Västrakullamossen odlad mosse
      Västrakullavägen väg
      Västralyckan åker
      Västra lyckan åker
      Yngfähagen hage
      Ängagärdet åker

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.