ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Köpinge socken : Gärds härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 157 Naturnamn : 194 Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 101
Köpinge sn *Aagebeditt f. äng Köpinge sn sn Abborrahålan badställe
Köpinge sn »Aagebeditt» förr äng /Se Köpinge sn och by Bergavången åker
Köpinge sn *Aageholmindt f. äng Köpinge socken socken Blekebacken backe
Köpinge socken »Aageholmindt» förr äng /Se Köpinge sn och by Bokabacken åker
Köpinge sn *Aallebecks engen f. äng Köpinge sn o. by Borrestadängar ängar
Köpinge sn *Aannenebierg f. åker Köpinge sn och by Brännerisbacken åker
Köpinge sn *Aasse bierg f. åker gringelstana inbyggarbeteckning Ekebacken backe
Köpinge sn *Aauynsborg f. äng Battingahuset hus Essebjer backe
Köpinge sn *Abulde tofftenn f. åker Dalbacken hus Fattigabete förr bete, nu åker
Köpinge sn /Se *Aspekuls agerenn f. åker Dragontorpen hus Fiskarebacken backe
Köpinge sn *Axellröde f. åker Fröknagården gård Flammen mosse
Köpinge by o. sn *Banghöjen f. gränsmärke Furuhuset hus Fliskan nu uttorkad vattenhåla
Köpinge sn *Becks agerenn f. åker Furuhuset traktnamn Fogdabacken backe, äng, åker
Köpinge sn *Birckis agir, Lille och Store f. åkrar Furuhus södra, se Furuhuset traktnamn Fogdeängen äng
Köpinge sn *Biörne kier kärrmark Furustugan, se Furuhuset hus Fårabron bro
Köpinge sn *Bognhögis agir f. åker Fyrkappan hus Fäbobacken åkerbacke
Köpinge sn *Bognnhöys agre f. åkrar Gibraltar hus Fähörakroken förr betesmark
Köpinge sn »Bolyck agir f. åker Gringelstad by Fäladen betesmark
Köpinge sn *Bramsholm, Store och Lille f. ängar Gringelstad by Färmebacken åkerbacke
Köpinge sn *Bredesteen gränsmärke Gringelstad by Gamla steg badställe
Köpinge sn *Brede tiörnne Saknas Gringelstad skola skolhus Gringeli gråhätta förr stenar i ring
Köpinge sn *Bree agir f. åker Gringelstad station järnvägsstation Gringelsta fälad förr betesmark, nu åker och äng
Köpinge sn Brunnekorran natn.? /Se Haga gård Gråkullarna bebyggt område
Köpinge sn *Bröd agerenn f. åker Hovgård gård Gåsabacken åker
Köpinge sn /Se *Dauids løcke gd Hovgårdarna gårdar Gåsahålan förr vattenhåla
Köpinge sn /Se *Degnnebackindt f. åker Hundshögabastugan bastuga (för lin) Gåsatången åker
Köpinge sn /Se *Degnne leith f. led Knallstorp hus Helge å å
Köpinge sn /Se *Diegnne engen f. äng Kulladal gård Hobyvägen väg
*Anders Offessens gaardt f. gd /Se *Douerkull f. gränsmärke Kvartermästarebostället gård Hobyvägen väg
Battingahuset hus /Se *Endalösse ängsmark Kyllingabränneriet bränneri Hundshög backe
*Bentz gaardt f. gd /Se »Endalösse» äng /Se Köpinge by Häslebacken åker
*Bodell haagenssens gaardt f. gd *Erlandsteen gränsmärke Köpinge, Gärds, station järnvägsstation Högastensbacken backe
»Dauids løcke» förr gd /Se Saknas Saknas Köpingehus gård Högesten stenar
*Degnne gaarden f. klockaregård /Se *Espebierg f. åker Köpinge mejeri mejeri Höranskroken åkermark
Gringelstad by *Espist höyenn f. åker Köpingemölla kvarn, gård Kaddafuret furu
Gringelstad by *Ferre stetthin f. stätta Köpinge tegelbruk tegelbruk Kaddavången åker
Gringelstad by *Floebierg f. åker Lugnadal gård Kalvahagen åker, äng
Gringelstad by *Fotabacken höjd /Se Lunden gård Knallstorp skog
Gringelstad by *Gammeldaure f. gränsmärke /Se Mjö station järnvägsstation Knallstorpabäcken bäck
Gringelstad by *Gand agerenn f. åker Mosslunda by Kofuret furu
Gringelstad by *Gedekull gränsmärke Mosslunda by Kohagen åker
Gringelstad by *Gidde kullenn f. åker Mosslunda by Korsadalsvången åker
Gringelstad by *Gringelstad wong f. vång Mosslunda traktnamn Kungslandet äng
Gringelstad by *Guldagir f. åker Mosslundagården gård Kvinneholm backe med skog
Gringelstad by Gåsabacken åker /Se Månslunda, se Mosslunda traktnamn Kyllingabacken backe
Gringelstad by Gåsahålan förr vattenhåla /Se Nymölla gård Kyssetoften åker
Gringelstad by *Gåsaspiell åker /Se Rusekula hus, förr gård Köpinge fälad betesmark
Gringelstad by *Gåsaspiells åkrar åkrar /Se Ryttmästarebostället gård Köpinge ån vattendrag
Gringelstad by Gåsatången område /Se Sigridslund gård Köpinge ängar ängar
Gringelstads mölla f. kvarn *Gåshollmabacken backe(?) /Se Skogshem gård Köpinge ängar ängsmarker
Gringelstad by /Se *Gåsholma jord åker(?) /Se Stampen f.d. benstamp Körnaholmen backe
Gringelstad by /Se *Gås Holmen Saknas /Se Storahus gård Lillevång del av Köpinge
Gringelstad by /Se *Hacke steen agir f. åker Tegelbruket tegelbruk Lillevång åker
*Jens Bossens gaardt f. gd *Hauffre agre f. ängar Tuveholm gård Lommalyckevång del av Köpinge
Kyrkan Saknas *Hellewadt f. vad Ugerup by och herregård Loppespjället åkermark
?Köpinge by *Heslees agir f. åkrar Ugerup by Långängarna ängar, fälad
?Köpinge by *Hiordensshöje(n) f. gränsmärke Ugerup säteri gård Längsta graver mosse
Köpinge by *Hoby fiskarholme trol. f.d. holme Ugerupsdal gård Mellanvången åker
Köpinge by *Hoby fiskarholme trol. f.d. holme /Se Ugerups egnahem egnahem Möllebacken åkerbacke
Köpinge by /Se *Hoye Eegh gränsmärke Ugerupsmölla kvarn Mölleflaken åker
Köpinge by /Se *Huidrøedsteen gränsmärke Ugerups skola skola Norrlycke omr.
Köpinge by *Hulleuad f. vad   Olljom åkerjord
Köpinge by Hundshög backe /Se   Olljomaled grind över väg
Köpinge by *Huorilkier f. åker   Olljomsbackarna backar
Köpinge by *Höyesteen f. åker   Puggedammen förr vattendamm, nu åker
Köpinge län län /Se *Jæthesteene gränsmärke   Pulket förr moras, nu åkerjord
Köpingemölla gd *Kalffue hauffuenn f. äng   Rammevång, Norre fure
Köpingemölla gd *Karllesprenge f. åker   Ravnahultet skog förr, nu åkermark
Mjöåkra gd /Se *Kas agir f. åker   Ryabacken backe, betesmark
Mosslunda by *Kircke landitt Saknas   Rödningsvången åker
Mosslunda by *Knuds warp gränsmärke   Samfällta fälad betesmark
Mosslunda gd *Kongerrör gränsmärke   Sandvången del av Ugerups Egnahem
Mosslunda by *Koo agir, Store och Lille f. åkrar   Sjunkale vägbit
Mosslunda gd *Kors agir f. åker   Skäffertavången åker
Mosslunda gd *Korsagir f. åker   Smalå å
Mosslunda gd *Kraa Kullen f. åker   Smedtoften åker
Mosslunda gd /Se *Krue agerenn f. åker   Spetsen förr allmänning, nu skiftad del av Gringelstad
Mosslunda, se Månslunda gd:ar *Kvinneholmen, L holme /Se   Spångåkrarna åker
Månslunda by *Kvinsieholmen, L. holme /Se   Stabovägen väg
Månslunda gd:ar /Se *Kvinnholme holme /Se   Stasshög backe
Nymölla by Kyllingabacken backe /Se   Store sandhög sandås
*Oluff Tulssens gaardt f. gd *Kyllinga åker åker /Se   Susakorran sankmark, damm
*Presteboëll f. gd /Se *Kyllinge, Store och Lille f. åkrar   Svinasölerna åker
Prästgården prästgård *Köpinge fiskarholme trol. f.d. halvö /Se   Sölan åker
*Rasmussis gaardt, Gamble f. gd *Köpinge fiskarholme trol. f.d. halvö /Se   Sölevången åker
*Skottegården f. gd Köpinge fälad terräng   Tegelbruksvången åker
*Suend Mauritens gaardtt f. gd Köpinge ängar terräng   Tiggekrok åker
Ugerup hg *Landweyen landsväg   Tingslätten område av Ugerups Egnahem
Ugerup by *Leergraffuerne f. gränsmärke   Tismansbäck bäck
Ugerup herrg. *Lerie, Store och Lille f. åkrar   Tispansbacke backe
Ugerup hg *Lille vestin nödir f. åker   Tispansbäck bäck
Ugerup hg /Se *Lingbers agerenn f. åker   Torvgraver, Gamle betesmark
Ugerup hg *Liung agerenn f. åker   Trädgårdsvången åker
Ugerup hg *Lomme lycke, Store och Lille f. åkrar   Tuvekroken ängsmark
Ugerup hg *Lomme lycke wong f. vång   Tuvorna ängsmark
Ugerup hg *Long agir f. åker   Vegarna ängar, fälad
Ugerup by *Long agre spiellidt f. åker   Vegen äng
Ugerup by *Lunde engen f. äng   Vipekorrevången åker
Ugerup by *Lyrie, Store och Lille f. åkrar   Västervång del av Köpinge
Ugerup by Saknas f. åker   Åkaholma allmänt grustag, bys
Ugerup hg o. by *Marcke node f. åker   Äspekullen backe, förr allmänning
Ugerup hg *Meellager f. åker    
Ugerup by *Meell driffuin f. åker    
Ugerup by Meell driffuin Saknas /Se    
Ugerup hg *Mellum becke ?bäck    
Ugerup hg *Miöskiifftenn f. äng    
Ugerup by Mjöskifte f. äng /Se    
Ugerup hg Mjöån å    
Ugerup by *Mjöån å    
Ugerup hg Mjöån å    
Ugerup by *Muslundesteen gd    
Ugerup hg *Muss agerenn f. åker    
Ugerup hg *Mölle kulpenn f. åker    
Ugerup hg *Mölle kulpindt f. åker    
Ugerup hg *Nor lycke, Store och Lille f. åkrar    
Ugerup by *Nyskiiffte f. äng    
Ugerup by *Nöraass gränsmärke    
Ugerup by *Oeliungs lycke f. åkermark    
Ugerup hg *Oesmaë, Østre och Norre f. ängar    
Ugerup hg *Oldenborgs kurre ängsmark    
Ugerup hg *Ornehöjen f. gränsmärke    
Ugerup hg Pithe agre åkrar /Se    
Ugerup hg Pittakärr kärr /Se    
Ugerup hg Pittalycka(n) odlingsmark /Se    
Ugerup hg Pittekorran vattensaml. /Se    
Ugerup hg Pittåker åker /Se    
Ugerup hg *Prestelyckenn åker    
Ugerup by Puggedammen förr damm /Se    
Ugerup hg Ramnahultet åker (förr skog) /Se    
Ugerup by Ravnahultet åker (förr skog) /Se    
Ugerup hg *Remmesteen gränsmärke    
Ugerup hg /Se *Remmewarp gränsmärke    
Ugerup hg *Riisengen f. äng    
Ugerup hg *Ripa sjö f.d. sjö /Se    
Ugerup by? Ripasjö utvidgning av Helgeån /Se    
Ugerup hg *Roderssesteene f. gränsmärke    
Ugerup hg *Rör agerenn f. åker    
Ugerup hg *Saandt wongen f. vång    
Ugerup hg *Saanindt f. åker    
Ugerup hg *Salt agerenn f. åker    
Ugerup hg och by *Sandvang, se *Vang, Södra f. vång    
Ugerup hg och by *Skallen f. äng    
Ugerup hg *Slettebierg f. åker    
Ugerup hg Smalå å /Se    
Ugerup hg *Spang agerenn f. åker    
Ugerup hg *Spong agir f. åker    
Ugerup hg *Steen agir, Store f. åker    
Ugerup by *Steenjernen gränsmärke    
Ugerup hg *Stockebro kier Saknas    
Ugerup hg, by *Suinhoye gränsmärke    
Ugerup gd o. by /Se *Sumseng, Store och Lille f. ängar    
Ugerups säteri hgd /Se Susakorran vattensaml. /Se    
Ugerup gd /Se Svarta sjö utvidgning av Helgeån /Se    
Ugerup statl. försöksgd /Se *Sygaards spieldt f. åker    
Ugerups mölla kvarn *Symenne biergidt f. åker    
?Ugerups rör Saknas *Throllewarpet gränsmärke    
*Vlffuedaall Saknas Tingslätten egna hem    
  Tismansbäck bäck /Se    
  Tispans backe backe /Se    
  Tispansbäck bäck /Se    
  Tispans lycka åker? /Se    
  *Tiörnholmen f. äng    
  *Tockalyckan Saknas /Se    
  *Tode lyrie f. åker    
  *Tofft agir f. åker    
  *Torn agerenn f. åker    
  *Tranagerenn f. åker    
  *Trane mussenn f. äng    
  *Tranemåsem mosse /Se    
  *Tranåkra åker /Se    
  *Trestens wong f. vång    
  *Ugerup sten gränsmärke    
  *Uggleängarna ängsmark /Se    
  Uggleängarna ängar /Se    
  Ugglorna, Västra ängar? /Se    
  *Vgle kullenn f. äng    
  *Uglekullen höjd? /Se    
  *Ugleäng ängsmark /Se    
  *Uglor Saknas /Se    
  Vattenkurran vattensaml.? /Se    
  *Vedingen f. åker    
  *Vhæbo weyenn väg    
  *Viiger engenn f. äng    
  Vipekorrevången åker /Se    
  Vipekorravången åker /Se    
  Vramsån å    
  *Vång, Lilla f. vång    
  *Vång, Södra el. Sandvang f. vång    
  *Vång, Västra f. vång    
  *Vång, Västra f. vång    
  *Vång, Östra f. vång    
  *Åkeholmsbacken höjd    
  Ålabäcken bäck /Se    
  *Örnakullarne Saknas /Se    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.