ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Sönnarslövs socken : Södra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 106 Bebyggelsenamn : 72 Naturnamn : 81
Sönnarslöv, Västra sn /Se *Aakrog (Aachru) Saknas Västra Sönnarslövs sn sn Baronens stig stig
?Sönnarslöv, Västra sn *Abulle ager f. åker Sönnarslöv sn o. by Bjäret åker
?Sönnarslöv, Västra sn Arbetsmossen mosse Sönnarslöv sn Bjärhällarna åker
Sönnarslöv, V. sn *Aspis eng f. äng Sönnarslöv, Västra sn /Se Bodarna platå
Sönnarslöv, Västra sn *Beckind bäck Agentastället gård Boängen äng
Sönnarslöv, Västra sn »Billabäck» bäck /Se Backavången hus Brända berg skogsområde
Sönnarslöv, Västra sn /Se »Billavägen» natn? /Se Bruket = Klippans Pappersbruk Saknas Bäckamannahålan göl
Västra Sönnarlövs sn sn /Se *Birckis ager f. åker Bruksgården gård (numera endast boningshus) Dammossen mosse
Sönnarslöv, Västra sn /Se *Birckis eng f. äng Busens torp torp Drarhusaliden väg
Västra Sönnarslövs sn sn /Se Borgasjön sjö Drarhus gård Flodgropen dike
Sönnarslöv, Västra sn /Se *Bredager f. åker Dyngmöllan, se Hörsmölla Saknas Forsaby skog skogsområde
Sönnarslöv, Västra sn /Se *Bro ager f. åker Dyngmöllan kvarn Forsmöllebron bro
Agentastället hmd /Se *Broengen f. äng Ebbarp gård Forsmöllevägen väg
Backavången lht:er /Se *Buske engen f. äng Ekehus, se Ekeshus Saknas Fägatan gammal, nu uppodlad boskapsväg
Bruket el. Pappersbruket lht:er /Se Bäljane å å Ekehus gård Fältet fält
Bruksgården hmd /Se *Dalle stickid f. åker Ekeshus traktnamn Getaryet platå
Dragarehus, jfr Eljahus gd /Se *Dals ager f. åker Eljahult gård Granskans äng äng
Dymöllan hmd /Se *Dals eng f. äng Eljahus, se Äljahus Saknas Gropastycket åker
Dyngmöllan kvarn /Se *Dybe daall, Thenn dal Eljahus gård Saknas bergsområde
Ebbarp gd:ar /Se *Elle kullin f. äng Eljahuset gård Hans Kos lycka betesmark
Ekehus gd /Se *Elle spiellidt f. åker Forsby by Harders lycka åker
Eljahus, jfr Dragarehus gd /Se *Elle spiellitt f. äng Forsby by Harders lycka torp
Flathult, jfr Kaklöse backe hmd /Se *Espis ager f. åker Fruemöllan gård Hjortenamossen mosse
Forsby by /Se *Espis eng f. äng Frumölla Saknas /Se Hompa håla dal
Forsby by /Se *Fleckernne f. åkrar Havgård gård Hägnaden betesmark
Fruemölla gd /Se Forsby skog skog Hundboet hus Hörsdal dalgång
Fruemölla gd /Se *Gade engenn f. äng Hör by Ian vik
*Fægaardenn Saknas Galgabäcken bäck Hörsdal gård Intagan åker
Havgård gd /Se *Gede wads eng f. äng Hörsgård gård Josefs dal dalgång
*Hedemölle Saknas /Se *Gerris ager f. åker Hörshus, se Svenstorp Saknas Judabäcken bäck
*Herders lycka lht /Se *Gruin f. åker Hörsmölla traktnamn Jätta ljung skogsplanterad ljunghed
Hundboet lht /Se *Gundell höy f. åker Hörsmölla(n) kvarn och gård Jättestugan grotta
Hör by /Se *Heste haffuenn f. äng Kaklöse backe gård Karl Fors» mark skogs- och ängsmark
Hörsdal gd /Se *Hulle engenn f. äng Klintarp traktnamn Klöva hallar höjder
Hörshus gd /Se *Hunde kier f. äng Klintarp gård Klövahallabäcken bäck
Hörsmölla gd /Se *Hørswith ?skog Klippan Saknas Knutstorps hage skog
Kaklöse backe, jfr Flathult hmd /Se Judebäcken bäck /Se Klippans pappersbruk Saknas Kohagen beteshage
Karlfors hmd /Se *Kallebäcks bro bro Klippans pappersbruk Saknas Kohagen skogsmark
*Kejsarehuset lht /Se Kalvabäck bäck /Se Klockaregården gård Kohagen betesmark
Killehus lht /Se *Kircke egid skog Knutstorp by Krika skog skogsmark
Klintarp gd /Se *Kircke tofftenn f. åker Knutstorp gård Kungadal dal
Klippan by /Se *Klocke strengenn f. åker Knutstorp by Kyrkestigen gångstig
Klippan pappersbruk /Se Klövabäcken bäck Knutstorp gårdar /Se Körslättabäcken bäck
*Klippehus lht /Se Klöva hallar höjder Krika by Lille skogs äng äng
Knutstorp Saknas /Se *Kors ager f. åker Krika by Långa kärr kärr
Knutstorp gd:ar /Se Krika skog skogsmark Kroken gårdar Längstebäck bäck
Krika by /Se *Krog ager f. åker Kumle traktnamn Mors håla göl
Kroken gd /Se *Krog eng f. äng Kumle gårdar Märgelgraven märgelgrav
Kumle gdr /Se *Krog engenn f. äng Långa hus(et) hus Möllemossen mosse
Kumle by /Se *Kylle backend f. åker Långa huset hus Mörka sträde hålväg
Kumle by /Se *Kyllin f. äng Mossa-Stinas hus hus Mörka strätes lycka åker
Kyrkan Saknas Körebäck bäck Nåckedal nu riven gård Nällehålorna skogsgläntor
*Mölledal Saknas /Se Körslättabäcken bäck Pappersbruket samhälle Nällelyckan åker
Nockedal hmd /Se *Lang ager f. åker Petter Möllerslyckan torp Plankemossen mosse
Pappersbruket el. Bruket lht:er /Se *Langager f. åker Pinnskräddarehuset hus Raftabron bro
Petter Möllerslyckan lht /Se *Leith led Prästabondestället gård Rammen ravin
Pinnskräddarehuset lht /Se *Lerie engen f. äng Prästbondastället gård Råboplanen åker
Ryttarehuset, Ryttaretorpet torp /Se *Lerien, Lange och Vnde f. åkrar Ryttarehuset torp (nu rivet) Rönne å å
Skåningstorp gd:ar /Se Lerienn, Lille, Longe och Østre f. åkrar Ryttaretorpet torp Skogslyckan åker
Skåningstorp by /Se *Lille tofft f. åker Skåningstorp by Skytteskogen skog
Skåningstorp gd:ar /Se *Lofft engen f. äng Skåningstorp gårdar /Se Skäret dal
Skåningstorp gd:ar /Se *Lofft engenn f. äng Stackarp gårdar Smedliden Saknas
Stackarp gdr *Lunde biergs eng f. äng Stenrödshus torp (nu rivet) Spelebron bro
Stackarp by /Se Längstebäck bäck Stättehus gård Spelebron bro
Stackerup = Stackarp gdr Längstebäck bäck /Se Svenstorp traktnamn *Stollarna kärr
Stättehus hmd /Se *Muncke backe eng f. äng Svenstorp gård Storbena mosse
Svenstorp by /Se *Mölle tinckenn f. äng Täppan, se Kumle Saknas Store mosse mosse
Sönnarslöv by *Piilebeck f. äng Vettersdal, se Klintarp Saknas Store skogs äng äng
Sönnarslöv, Västra by Pilebäck bäck /Se Vettersdal torp Surskrabbehålan håla
Sönnarslöv by *Porre ager f. åker Åby namn på Klippans samhälle Svenstorps vångar odlad jord
Sönnarslöv by Porre ager Saknas /Se Åby samhälle Söderåsen ås
Sönnarslöv by *Quercke eng f. äng Äljahus traktnamn Sönnarslöv lid landsvägsbacke
Sönnarslöv by /Se *Quidinge eng f. äng   Sönnarslöv mader ängsmarker
*Vargalängan lht /Se *Quidinge kier f. äng   Tuas drift fästig
Vettersdal torp /Se *Rende engen f. äng   Tyska hallen fält
*Åsljunga torp Saknas /Se *Rende leith led   Udden udde
  Röins eng f. äng   Vasagropen el. Vasen bäck
  Rönne å å   Vilhelm Månssons backe höjd
  Rönne å å   Åsen del av V. Sönnarslövs sn
  Rönne å å   Ängarna f.d. betesmark
  Rösa höjd   Ängarna åker
  Sjättesjön sjö    
  *Skylengen f. äng    
  Smålarpsån å    
  Stampdammen damm? /Se    
  *Steens höy, Lille och Store f. åkrar    
  Stenbäck bäck /Se    
  *Stenhöyenn och Lille stenhöyen f. åkrar    
  *Strengen f. åker    
  *Sty engenn f. äng    
  *Tiörnnis ager f. åker    
  *Tiörniss ager f. åker    
  *Tofften f. åker    
  *Tofftenn f. åker    
  *Torn ager f. åker    
  *Tue eng, Lille och Store f. ängar    
  *Tule huss engen f. äng    
  *Tulle huss eng f. äng    
  *Waditt vad    
  Vasasjön sjö    
  Vekabäcken bäck    
  *Wellengenn f. åker    
  *Viebuske eng f. äng    
  *Vång, Norra Saknas    
  Vång, Södra Saknas    
  *Ågärdet gärde    

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.