ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dorotea socken : Åsele och Vilhelmina tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Svenska namn

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 211
    Arksjö gårdar Afvasjön, se Aujeren-jäure Saknas /Se
    Bergvattnet by Ailesj(aure), se Äjlas-jäure Saknas
    Bergvattenb. gd? Arehätneme dalföre
    Birjevahne by Arksjöberget, se Grieserebirke Saknas
    Buotese by Arksjön sjö
    Båtas Saknas Armere sjö
    Dabbnäs Saknas Aujeren-jäure sjö
    Dappenlatte gårdar Aujerentjuölke bergmassiv
    Dorotea by Avaträsksjön sjö
    Granåsen by Battsatekke, se Guölebottseje Saknas
    Gubbsjö by Bilnjejäureh sjöar
    Harrsjö by Bijje-Dappe sjö
    Högda Saknas Blekevare, se Vareblajkeje Saknas
    Jille-Voårma by Bletjebåune höjd
    Lafsjö, se Lajvere Saknas Borease Saknas
    Lajksjö, se Lattjo Saknas Borgasjön, se Boårka Saknas
    Lajvere by Boåjmåtje berg
    Lattjo by Boåjmåtje berg
    Loitavaara, se Låitavare Saknas Boåktjojokke bäck
    Lole-Voårmo by Boåktjojäure sjö
    Låitavare by Boårka sjö
    Långfors by (gdar) Burkeje fjäll
    Långsele by Bälsjetje sjö
    Löfsjön gårdar Bätsue skogshöjd
    Moålere by Daks-jäure sjö
    Måntorp gd Dakstjålte bergknall
    Mårdsjö, se Moålere Saknas Daksvajja dalföre
    Ormsjö by Doårestjåkke, se Roäfotjårro Saknas
    Risbäck by Eldsjön sjö
    Rya by Fiellejäno å
    Skrymtliden gd Firpejokke bäck
    Snorrberget gd Firpejäure tjärn
    Solberg gd Firpevarto berg
    Suotme gård Fiskfjället, se Guölebottseje Saknas
    Supme gård Fjällån, se Fiellejäno Saknas
    Storbäck by (gdar) Fuorkotjåkke berg
    Stornäs gd(ar) Gallovarton-jokke bäck
    Stryckan gd Garans-jokke å
    Svanabyn by Gaskebåune berg
    Sörfors by Gelmetje berg
    Ulles-jäure by Genjegetjem fjäll
    Ullsjöberg, se Ulles-jäure Saknas Geuletsj(aure), se Guölets-jäure Saknas
    Voårmo by Gieles ås
    V(ästra) Ormsjö Saknas Gieles ås
    Ö(stra) Ormsjö, se Lole-Voårmo Saknas Gits-jokke bäck
      Gits-jokkennjuöna landkil
      Goåtetjåkke berg
      Granberget berg
      Grieserebirke berg
      Gruömekte fjäll
      Gruöneken-jåppe berg
      Grynberget berg
      Gubbsjöhöjden, se Sierkovarto Saknas
      Gubbsjön, se Gupke Saknas
      Guorpsj »brännt land»
      Gupke sjö
      Gurkeje berg
      Guölebottseje Saknas
      Guölets-jäure sjö
      Guölets-jäuren-jokk bäck
      Hattaseh åsar
      Hemberget berg
      Hundsjöarna, se Bienjejäureh Saknas
      Hundsjöbäcken bäck
      Högdan-jokke bäck
      Högdannjuöna landkil
      Jenjenjetjem fjäll
      Jiemes-jokke bäck
      Jiemes-jäure sjö
      Jiemesvakke myr
      Jiengejetsem fjäll
      Jillebåune berg
      Jille-Gallovarto berg
      Jille-Garanstjåkke berg
      Jille-Gars-jokke bäck
      Jille-Gruöneke fjäll
      Jingejeneme fjälltrakt
      Jokkegaske moland
      *Karanesj(aure), se Daks-jäure Saknas
      Klakkebluöve myrland
      Klakkebluöve myrland
      Klöfverfjället, se Tjuölle Saknas
      Korpån, se Garans-jokke Saknas
      Kroksjön sjö
      Krånaken fjäll
      Kyrkfjället berg
      Lafsjöb(erget), se Lajveranbirje Saknas
      Lafsjön, se Lajveren-jäure Saknas
      Lajksjöb(erget), se Lajksjöb(erget) Saknas
      Lajksjön, se Lajksjön Saknas
      Lajverenbirje berg
      Lajveren-jäure sjö
      Langselen-jäno å
      Langselennjuöna landkil
      Lattjon-guolpene skogstrakt
      Lattjon-jäure sjö
      Lattjontsakke berg
      Lebts-jäure sjö
      Lebtsvarto berg
      L(illa) Arksjön, se Otje Armere Saknas
      L(illa) Dabbsjön, se Vuole-Dappe Saknas
      L(illa) Oxvattnet, se Åkseren-jäureh Saknas
      L(illa) Raijan, se Otje Rajere Saknas
      Lolebåune bergshöjd
      Lole-Gallovarto berg
      Lole-Garanstjakke berg
      Lole-Gars-jokke bäck
      Loånen-guolpene ås
      Loånen-jäure sjö
      Luöte myrland
      Låjtavare berg
      Långfåsjen irkepele höjdsträckning
      Långseleån, se Langselen-jäno Saknas
      Lånnsjön, se Loånen-jäure Saknas
      Löfsjön, se Lebts-jäure Saknas
      Lövsjöfjället Saknas
      Lövsjön sjö
      Miesekease bergås
      Moåleren-jäure sjö
      Mårdsjön, se Moåleren-jäure Saknas
      Mörtsjön sjö
      Njåktjala, se Njåktjerentjåkke Saknas
      Njåktjere sjö
      Njåktjerejokke bäck
      Njåktjerentjåkke fjäll
      Noftsenåjve bergshöjd
      Oksvarto fjäll
      Ormsjön sjö
      Otje Armere sjö
      Otje Rajere sjö
      Otje Rapks-jäure tjärn
      Oxfjället, se Oksvarto Saknas
      Oxvattnet, se Åkseren-jäureh Saknas
      Rapks-jäure sjö
      Rapks-jäuren-jokke bäck
      Rauneje skogstrakt
      Raurejäure sjö
      Roåfotjårro fjällhöjd
      Råfotjårro, se Roåfotjårro Saknas
      Rödingsj(ön), se Raurenjäure Saknas
      Rönnberget, se Rauneje Saknas
      Sakon-jokke bäck
      Saljere sjö
      Sallsjön, se Saljere Saknas
      Sattegajse berg
      Sepmes-jäure sjö
      Sierkovarto berg
      Sierkovarton lulelts-jokketje bäck
      Sjliptjeken-jokke å
      Skalberget berg
      Slipsikån, se Sjliptjeken-jokke Saknas
      Slåppo dalgång
      Slåppon-jokke bäck
      Snukke berg
      Spanieberget, se Spanje Saknas
      Spanje berg
      Spanjejäure sjö
      Stamsjöån, se Stäpts-jäno Saknas
      Stenbithöjden berg
      Stensjön, se Rapks-jäure Saknas
      Steurjentuolta bergknall(ar)
      St(ora) Arksjön, se Armere Saknas
      St(ora) Dabbsjön, se Bijje-Dappe Saknas
      St(ora) Oxvattnet, se Åkseren-jäureh Saknas
      St(ora) Raijan, se Stuore Rajere Saknas
      Stuore Rajere sjö
      Stutvattenberg berg
      Stäpts-jäno å
      Störje fjällknall
      Störjentjålt bergknallar
      Suöjneren-jäno å
      Svalatjakken, se Svaletjåkke Saknas
      Svaletjåkke fjäll
      Svanavattnet sjö
      Svansjöb(äcken), se Njåktjerejokke Saknas
      Svansjön, se Njåktjere Saknas
      Sågbäcken, se Sakon-jokke Saknas
      Sämsjön, se Sepmes-jäure Saknas
      Tjirmeketjuölke bergstrakt
      Tjotsksen-jäureh tjärnar
      Tjusjön sjö
      Tjuölle fjäll
      Tjälberget berg
      Tjäpsbakte berg
      Tsakke bergås
      Tsäkkoke berg
      Ulles-jäure sjö
      Ulles-jäure sjö
      Ullsjön, se Ulles-jäure Saknas
      Vakke dalföre
      Vallen-jokke bäck
      Vallentjåkke, se Roåfotjårro Saknas
      Vallienb(äcken), se Vallen-jokke Saknas
      Vallsjön sjö
      Valte fjällsluttning
      Vareblajkeje berg
      Voårmo sjö
      Voårmon-jäure sjö
      Voårmovarto berg
      Vuole-Dappe sjö
      Vuormovardo, se Voårmovarto Saknas
      V(ästra) Hundsj(ön), se Bienjejäure Saknas
      V(ästra) Lillsjön, se Bälsjetje Saknas
      Åkseren-jäureh sjöar
      Åkserenvakke dalföre
      Äjles-jokke bäck
      Äjles-jäure sjö
      Äjles-jäurejokke bäck
      Äjlesvarto berg
      Ättevaikie bergstrakt
      Ö(stra) Hundsj(ön), se Bienjejäureh Saknas

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.