ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stensele socken : Lycksele tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Svenska namn

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 67 Naturnamn : 504
    Abborrberg gårdar Sagesmän förteckning
    Afvasund gårdar Abborrbergen berg
    Ankarsund by Afvaberget höjd
    Atjäke gd Akanjaure sjö
    Barjäke by Akkasjön sjö
    Barsele by Angajaure sjö
    Bastuträsk by Angasj(ön) sjö
    Blaiken by Ankarenluokte vik
    Blassan gårdar Ansjaure sjö
    Buornåjve f.d. lappviste Ansjaurliden ås
    Eriksberg gd Arnesjaure sjö
    Ersmark gdar Arnestjugelte ås
    Fjällsjönäs gd Arngsjaure sjö
    Forsmark by Arngstjuelge ås
    Forsnacken by Atjekvare berg
    Fristad gd Atjiken sjö
    Gallajaure by Atjäke sjö
    Gardsjönäs by Atjäkeberje berg
    Gaskeluokte by Baktesjaure sjö
    Gergesovven by Barjäke sel
    Gierkisoväna Saknas Bastanberje ås
    Gilliluokten gd Bastanjaure sjö
    Gimesgieles gdar Bastanliden ås
    Gratja by Bastansjön sjö
    Gubbträsk by Baurejaure sjö
    Gunnarn by Benh(olmarn)a holmar
    Guorteluokte gd Bersejaure sjö
    Gärge- Saknas Bije-Gunnere sjö
    Hvinliden gdar Bije-Haukanjaure sjö
    Högland gårdar Bije-Luöbne tjärn
    Jilleluokte gd Bije-Njorkejaure sjö
    Järfsö by Björkliden bergås
    Kaskaluokte by Björnabäcksj(ön) sjö
    Kyrkberg gd Bojasjön sjö
    Lajsbäck gårdar Borejaure tjärn
    Lumse gd Borejokke bäck
    Lumsen gd Borenåive berg
    Luöbne gd Bostokken sjö
    Långbäck gårdar Blajke berg
    Norbäck gd Bliehräke tjärn
    Nordanås by Brattiken berg
    Norrdal by Bredträsket sjö
    Nuortelåme by Brånaberget bergshöjd
    Näset gd Bränntr(äsket) tjärn
    Ollesjaure by Brätteke berg
    Renberg gårdar Brätteksvardo berg
    Rieksvardo gdar Brättvardo berg
    Ripfjäll gdar Buornatjåkko fjällparti
    Rönnäs gd Buornejaure sjö
    Sandås gd Buornåjve berg
    Sandås gd Buosteke sjö
    Sandvik gårdar Buostojokke bäck
    Satteluokte by Burträsket tjärn
    Slussfors by Byssberget höjd
    Stenlund gårdar Båktjenje berg
    Stensele by Bäckmyrlandet höjd
    Stornäs gårdar Båktjenje ås
    Storsten gd Bysstr(äsket) sjö
    Strömsund by Börtingliden bergås
    Stuore Luokte by Dajkanberget berg
    Tallträsk gd Dajkanberje berg
    Ullisjaur by Dajkanjaure sjö
    Umnäs by Dajkansjön sjö
    Upmäje stad Dana sjö
    Vallenjuona by Danabergen berg
    Vallnäs by Danaberje berg
    Vierta by Danabäcken bäck
      Danajokke bäck
      Danarotje dal
      Danasjön sjö
      Danatsakke berg
      Duolpatje holme
      Dåpmekejaure tjärn
      Dåpmekentjakke bergås
      Dårpe tjärn
      Dårpejokke bäck
      Dåuroberje bergås
      Elpsoliden bergshöjd
      Fasme sjö
      Fasnejaure sjö
      Fasnejokke bäck
      Fasnekv(a)re berg
      Fasnevardo berg
      Fjällbäcken bäck
      Fjällsjön sjö
      Flakajaure sjö(ar)
      Flakatr(äsket) sjö(ar)
      Fräkenmyran myr
      Fräkentj(ärn) tjärn
      Fårträskberget berg
      Gainantstjärn tjärn
      Galdejejokke bäck
      Gallajaure sjö
      Garacken sjö
      Gardsjöbäcken bäck
      Gardsjön sjö
      Garekeberje höjd
      Garekejaure sjö
      Garpen sjö
      Gaskejokke bäck
      Gaskeluokte vik
      Gaskeluoktentjuelge ås
      Gergesovven sel
      Germanb(er)g(et) berg
      Gerto fjäll
      Getarhobben bergshöjd
      Gierkevardo berg
      Giergejaure sjö
      Giergärejaure sjö
      Gierkejaure sjö
      Gierkejokke bäck
      Gilliluokten vik
      Giltatjåkko berg
      Gimesberje berg
      Gimesgieles ås
      Gippmokkhobben berg
      Gippmokksj(ön) sjö
      Girjajokke å
      Girjatjuelge ås
      Girjesjokke å
      Girkoberje berg
      Gokkessole holme
      Gokkessovven sel
      Granberget berg
      Granholm-myr(an) myr
      Gratja sjö
      Gratjanjaure sjö
      Grotejaure sjö
      Grotsjön sjö
      Grundtr(äsket) sjö
      Gråunaberje berg
      Grykke sjö
      Grönberget berg
      Gubbträsket sjö
      Gumke fjäll
      Gunnarberget berg
      Gunnarbäcken bäck
      Gunnarn sjö
      Gunnere sjöar
      Gunnerejokke bäck
      Gunteke berg
      Guorbåjve berg
      Guorneberje berg
      Guorteluokte vik
      Guosesole holme
      Gärde sjö
      Gärdenjokke bäck
      Gärge- Saknas
      Gönere sjö
      Gönnarn sjö
      Harrejauratje tjärn
      Harrejaure sjö
      Harrejaure sjöar
      Harrejokke bäck
      Harrikberget berg
      Harrsjö(ön) sjö
      Harrsjön sjö
      Harrviksj(ön) sjö
      Hatnejaure sjö
      Hattnijaur sjö
      Hangejaure tjärn
      Haukanjaure sjöar
      Haukannjuonje fjällparti
      Haukannjuonje, se Haukkanjuonje berg
      Haukannjuöne fjällparti
      Haukantjåkke fjäll(parti)
      Haukantjåkko fjäll
      Haukantjåkko fjäll(parti)
      Haukkanjuonje fjäll
      Havejaure sjöar
      Hemberget berg
      Hjerken tjärn
      Hobbiken berg
      Holmträsket sjö
      Holmtr(äsket) sjö
      Holmtr(äsket) sjö
      Holmtr(äsket) tjärn
      Holmtr(äsket) tjärn
      Horregieles ås
      Horrejaure sjö
      Horretjuelge ås
      Hupäke berg
      Håksjaure sjöar
      Håsanjaure sjö
      Håsanjokke bäck
      Inr(e Gippmokksjön) sjö
      Inre Jovantr(äsket) sjö
      Inre Verkansj(ön) sjö
      Jermetjeberje berg
      Jermetjetjuolme sund
      Jervesjaure sjö
      Jervesjokke bäck
      Jervesvardo berg
      Jierka tjärn
      Jierkajauratje tjärn
      Jilgetjåkke berg
      Jille-Blajke berg
      Jille-Gurtejaure tjärn
      Jille-Harrejaure sjö
      Jille-Håsanjaure sjö
      Jille-Jipmetjejaure sjö
      Jilleluokte vik
      Jipmetjeberje berg
      Jipmetjejaure sjö
      Joranjaure sjö
      Juovanberje berg
      Jårpotj(åkko) fjällparti
      Jåvanberget berg
      Jänojuogo åklyka
      Järffjället berg
      Järfsjön sjö
      Kalfsjön sjö
      Ö. Lomtj(ärn) tjärn
      Ö. Nossornb(er)g(e)t berg
      Kaskaluokten vik
      Kirjesjaure sjö
      Kirjesån å
      Kittelbotten bergshöjd
      Knuttr(äsket) sjö
      Kroksjön sjö
      Krokbäcken bäck
      Kroksjön sjö
      Kroksjön tjärn
      Kuorpåive berg
      Kyrkberget berg
      Laisorberget berg
      Lajsträsket sjö
      Lakka sel
      Lakkasovven sel
      L. Bastuträsket sjö
      Liksjojekke myr
      Lillblaiken berg
      Lillbokktion ås
      Lole-Gurtejaure tjärn
      Lole-Harrejaure sjö
      Lole-Joranjaure sjö
      Loleluokte vik
      Lole-Virkejaure sjö
      Lomsetsukke berg
      Lospeberje berg
      Lospejaure vik
      L. Stentr(äsket) tjärn
      L. Svärtträsk sjö
      L. Talltr(äsket) tjärn
      Lubbträsk sjö
      Luliluokten vik
      Lumnihobben bergshöjd
      Lumsberget berg
      Lumse sjö
      Lumskalven sjö
      Luspberget berg
      Luspholmen holme
      Luöbnas bergshöjd
      Luöbne sjö
      Luöbne(jaure) tjärnar
      Luöbnenjokke bäck
      Luöbnetjakke bergshöjd
      Lyxamyran myr
      Låjsete sjö
      Låjsetjokke bäck
      Långh(olmen) holme
      Långmyrliden ås
      Långselet sel
      Långtj(ärn) tjärn
      Långvatnejokke bäck
      Långvattnet sjö
      Långvattsavan vik
      Långvattsberget berg
      Löfberget berg
      Löpsjaure sjö
      Löpsjokke bäck
      Maga sjö
      Magasjön sjö
      Magavardo berg
      Martenberje berg
      Martenjaure sjö
      Mattaberget berg
      Mattanberget berg
      Mattanjaure sjö
      Mattasjön sjö
      Matteberje berg
      Mattejaure sjö
      Meivansjön sjö
      Meivansj(ön) tjärn
      Mejvanbäcken bäck
      Mejvangieles ås
      Mejvanhobben bergås
      Mejvanjaure sjö
      Mejvanjaure tjärn
      Mejvanjokke bäck
      Mesenåjve berg
      Mielkonjuona halvö
      Muörjevare berg
      Myrtr(äsket) sjö
      Måkkengieles ås
      Måckenkielinen ås
      Mörtträsket tjärn
      Nammetsjaure sjö
      Ned. Gunnarn sjö
      Ned. Haukanj(aure) sjö
      Ned. Luobal tjärn
      Nesejaure sjö
      Niepen sjö
      Niomeloive berg
      Niomsen berg
      Nipärejaure sjö
      Njorkejaure sjöar
      Njuomeleåjve berg
      Noa berg
      Noaberje berg
      Noansb(er)g(e)t berg
      Noasovven sel
      Norrberget berg
      Nossorn sjö
      Nossornb(er)g(e)t berg
      N. Sjöliden höjd
      N. Sundtr(äsket) sjö
      Nuorsjo berg
      Nuorsjo sjö
      Nyängesliden höjd
      Näckmyran myr
      Näsvattnet sjö
      Ollesgieles ås
      Ollesjaure sjö
      Ollesjokke bäck
      Onne Harrejauratje tjärn
      Onneharrejauratjenjokke bäck
      Onne Vierta sjö
      Orrträsket sjö
      Otje Blajke berg
      Otje Båktjenje ås
      Otje Dana sjö
      Otje Stuoresoletje holme
      Otje Vierta sjö
      Pauträsket sjö
      Qvarnb(er)g(e)t berg
      Rackoliden ås
      Rackosjön sjö
      Ragnoberget berg
      Rakosjaure sjö
      Raune dalföre(?)
      Rauneberje berg(strakt)
      Raurejauratje tjärn
      Raurej(aure) tjärn
      Raurejokke bäck
      Rauretjåkketje bergshöjd
      Raurevardo berg
      Raureåjve BERG
      Rieksjaure tjärn
      Rieksjaurejokke bäck
      Rieksvardo berg
      Ripfjället berg
      Ripsjön tjärn
      Råksjaure sjö
      Rödingtjärn tjärn
      Rödingtjärnkullen bergshöjd
      Rönnberget berg
      Rönnberget bergshöjd
      Rörtjärn tjärn
      Sabetejaure sjö
      Sabetsberje ås
      Sabotsliden ås
      Sabotssjön sjö
      Safvasjöliden ås
      Sakkats ås
      Sakejaure sjö
      Sarftr(äsket) sjö
      Sarvesjaure sjö
      Sellmanb(er)g(e)t bergås
      Sielmanålge bergås
      Siergejaure sjö
      Silbeberje berg
      Silfverberget berg
      Simaskalbäcken bäck
      Simesgieles ås
      Simiskilä bergås
      Sittjaure tjärn
      Skalma berg
      Skansejaure sjö
      Skansnässjön sjö
      Skarfsjön sjö
      Skarpskallen berg
      Skautjanjaure sjö
      Skautjanjokke bäck
      Skerfoberje berg
      Skerfojaure sjö
      Skervojaure sjö
      Skikkarberje berg
      Skikkarberge berg
      Skikkarevuöme myr
      Skikkesjaure sjö
      Skikkisjön sjö
      Skirajaure sjö
      Skirtr(äsket) sjö
      Skäggtr(äsket) sjö
      Slemtr(äsket) sjö
      Slipstensbäcken bäck
      Smalanåjve berg
      Snaruliden bergås
      Soajal berg
      Sole holme
      Spänningknösen berg
      S. Sundtr(äsket) sjö
      Stakkojaure tjärn
      St. Bastuträsket sjö
      Stenseleb(er)g(et) berg
      Stensjökalfven tjärn
      Stensjön sjö
      Stentr(äsket) sjö
      Stentr(äsket) sjö
      St. Hafssj(ön) sjö
      Stickarberget berg
      Stora Gubbträsket sjö
      Storblaiken berg
      Storbokktion berg
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storholmen holme
      Stortj(ärn) tjärn
      Stortjärnb(er)g(e)t berg
      Stor Uman sjö
      Stora Svärtträsk sjö
      Stora Talltr(äsket) sjö
      Stora Tattartj(ärn) tjärn
      Stuore Blajke berg
      Stuore Båktjenje berg
      Stuore Luokte vik
      Stuore Njuona halvö
      Stuore Sole holme
      Stuoresoletje holme
      Stuore Upmäje sjö
      Stuorupmäje sjö
      Stålklimpen berg
      Stångtr(äsket) tjärn
      Sultenträsk sjö
      Suojajaure tjärn
      Suojal berg
      Suojaljaure tjärn
      Suolojauratje tjärn
      Suolojaure sjö
      Suolojaure sjö
      Suolojaure sjö
      Suolosjaure sjö
      Sverigesmyrbäcken bäck
      Svierte berg
      S. Vivattnet sjö
      Svärdosj(ön) sjö
      Såkeasi höjd
      Sörlidbäcken bäck
      Talltr.-bäcken bäck
      Tallträsket sjö
      Tallträskkalfven tjärn
      Tattartjärnliden ås
      Tjeresteberje berg
      Tjeresten berg
      Tjomsen berg
      Tsiepmajokke bäck
      Ullisjaure sjö
      Umnässjön sjö
      Upmäje sjö
      Uttermyren myr
      Vallehobben berg
      Vallenjaure sjö
      Vallenjokke bäck
      Vallenjokke bäck
      Vallentjåkke berg
      Vallentjåkke fjällparti
      Vallentjåkke berg
      Vallintj(åkko) fjällparti
      Valoberje bergås
      Valträskberget berg
      Vardo berg
      Vardovardo berg
      Veja sjö
      Vierta sjö
      Viertajaure sjö
      Virkejaure sjö
      V. Lomtj(ärn) tjärn
      V. Nossomb(er)g(e)t berg
      Vuolle Raurejaure sjö
      Vuolvonjaure sjö
      Vuolvonjokke bäck
      Vuolvontjuelge ås
      Vuoskonberje berg
      Vuoskonjaure tjärn
      Vuoskonvare berg
      Vuöle-Girja sjö
      Vuöle-Gunnere sjö
      Vuöle-Haukanjaure sjö
      Vuöle-Luöbne tjärn
      Vuöle-Njorkejaure sjö
      Vuöle-Raurejaure sjö
      V. Åsvattnet sjö
      Ytt. Gippmokksj(ön) sjö
      Ytt. Jovantr(äsket) sjö
      Ytt. Verkansj(ön) sjö
      Åkernäsb(er)g(e)t höjd
      Åksejaure sjöar
      Åksjaure sjöar
      Åsvattnet sjö
      Åskilje älvklyka
      Älbe bergshöjd
      Öf. Haukanj(aure) sjö
      Öf. Luobal tjärn

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.