ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Edefors socken : Luleå tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 15 Naturnamn : 105
    Alpas torp Unna Ajajäkkatj myr
    Alpas gårdar Stuor Ajajäkkatj myr
    Finna lapska namnet på byn Storsand Arpasjauratj tjärn
    Harads, se Haralt by Arpasjegge myr
    Haralt by Baktei /?/ berg
    Haralt lapska namnet på byn Edefors Digarjaure sjö
    Luossamuorke lapska namnet på byn Edefors Digarvarre berg
    Padjejaure gård Elemesjokk, se Älmalsjokk Saknas
    Parahta by Haukjauratj tjärn
    Puldu by Haukjauratj-jegge myr
    Pulto lapska namnet på byn Svartlå Heimajegge myr
    Putajaure by Hurrahpe myr
    Tapmukjaure by Hurrahpe, nuortap myr
    Tjiekngalisjaure gård Hurrahpe, oarjep myr
    Vuollejaure gård Hurraproavve hedland
      Hällutjohkko berg
      Hällutjohkotj-jegge myr
      Hällutjohkotj-johko bäck
      Jalkisvarre berg
      Jaurekiehtj-jegge myr
      Jaurekiehtje vik
      Kaddevarre berg
      Kara-jegge myr
      Kirisappi myr
      Kirisappi myr
      Koik(i)oivi berg
      Koikiåive, se Koikoivi berg
      Koikiåive berg
      Koikoivi berg
      Koranajohko å
      Koro-jegge myr
      Korro hedland
      Kuhka-jauratj tjärn
      Kuorapatjohkosa bergland, kullar
      Kuorapatjohkos-jegge myr
      Kurhte-jauratj tjärn
      Kusskielas höjd
      Kusskielasjegge myr
      Kusvaratj berg
      Kussvaratj-jegge myr
      Kussvarre berg
      Lieppapeljegge myr
      Lieppapeljegge myr
      Luobbal tjärn
      Luobbalpuolda bergknalle
      Lulle-kiehtje vik
      Lulleketj-jokotj bäck
      Mivatna, lulep sjö
      Mivatroavve berg
      Mivat-tjohkko berg
      Mivatvuopme myr
      Njuktja-ahpe myr
      Nuor-tjohkko berg
      Oalavaratj, alep berg
      Oalavaratj, lulle berg
      Oalavarre(?) berg
      Oalavuomjauratj sjö
      Oal(l)avuopme myr
      Oassjejauratj tjärn
      Paijejaure sjö
      Paktevare berg
      Paktevarre berg
      Parahtajaure sjö
      Parahtavarre berg
      Pesokvare berg
      Puollemjauratj tjärn
      Pusus-jäkkatj myr
      Pusustjohkko berg
      Putajaure sjö
      Päsuk berg
      Päsukjohko bäck
      Raberjegge myr
      Roavvekielas skogsås
      Roavvekielasjegge myr
      Ruopsisajajegge myr
      Ruopsisajajokotj bäck
      Sirkajauratj tjärn
      Skaitas(?) hedland
      Skaitas hedland
      Soahkvaratj berg
      Soahkvaratj-jaure sjö
      Sokaskielas bergland
      Spadnojokk bäck
      Spanjukjohko bäck
      Stuorkielas hedland
      Stuor-njarka udde
      Stuortjohkko berg
      Stuorvarre berg
      Suoinakjohko bäck
      Tapmukjaure sjö
      Tapmukjaure sjö
      Tjalmak tjärnar
      Tjalmak-jegge myr
      Tjalmak-jegge myr
      Tjiekngalisjaure sjö
      Utjänna tjärn
      Utjännvarre berg
      Vartasvarre berg
      Verra /ev. Vierra/ bergås
      Verravuoll-jauratj tjärn
      Vistetjohkosa bergland, kullar
      Vistetjohkos-jegge myr
      Vuollejaure sjö
      Vuollejaure sjö
      Älamisjohko bäck

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.