ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skäfthammars socken : Olands härad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 174 st Naturnamn: 120 st Bebyggelsenamn: 66 st Naturnamn: 240 st
Skäfthammar sn *Allmänningsröret rör Skäfthammars socken sn Albotten kolbotten
?Skäfthammar sn Anders-Olsmyren myr Skäfthammars socken socken Almyren myrmark
Skäfthammar sn Antonsholmen holme Skäfthammar sn Almyrsbotten kolbotten
Skäfthammar sn Askmyran myr? (ev. torp) Skepthammar sn Amerikabotten kolbotten
Skäfthammar socken Askmyrsfallet terräng Skäfthammar sn Anders-Andersbrötan åker
Skäfthammar sn Askmyrsmossen mosse Skäfthammars pannkakor inbyggarbeteckning /Se Andersahålet äng
Skäfthammar sn *Bengtsmora utjord ängsmark? Algatan gårdar Anders-Matsbrötan åker
Skäfthammar sn Bengtsudd udde Amerika arbetarbostäder Anders-Olshagen beteshage
Skäfthammar sn Bergmansskiftet ägomark Askmyren bebyggelse Anders-Olsmyren skogsskifte
Skäfthammar sn Björnhålet ägomark Aspmyrn skogshuggareboställe Antonsholmen holme
Skäfthammar sn Bladåkersmyren myr Baskbacken bebyggelse Askmyrsbotten kolbotten
Skäfthammar sn Bockbolsängen ägomark Botmora by Askmyrsfallet skogstrakt
Skäfthammar sn Bokhållarhagsudden udde Brockbol by Aspara? åker
Skäfthammar sn /Se Bokhållarviken vik Bråckbol by Aspbotten kolbotten
Skäfthammar sn Botmoramossen o. Stormossen mossar Bummelmora by Aspbäcken ängsmark
Skäfthammar socken Botmoramossen mosse Edsmossen bebyggelse Aspugnsbotten?? kolbotten
Skefthammar sn Brockbolsängen ägomark Fastbol by Banbotten kolbotten
Skäfthammar sn Bruksängarna ägomark Fridhem avs. Baskbacken backe
Skäfthammar, Södra by Brändan ägomark Fridhem arbetarbostäder Baskbotten kolbotten
Skäfthammar sn Brännbottnen terräng Fyrbo gård Bastutäppan åker
Skefthammar sn Brännmossen mosse Fäboda arbetarbostad Bengtsudd udde
Skefthammar sn *Bummelmora utjord ängsmark? Gamlaskolan arbetarbostäder Bergbotten kolbotten
Skäfthammar sn Dalmossen mosse Gimo samh. Bergmansbotten kolbotten
Skäfthammar by o. sn dammen, se Gimo damm sjö Gimo bruk Bergmanskiftet åker
Skäfthammars kyrka kyrka Dammsmyren myr Gimo bruk Bergvik vik
Skäfthammar sn Edsmossen ägomark Gimo bruk Saknas Bladåkersmyren myrmark
Skäfthammar sn Edsmossen mosse /Se Gimo bruk bruk /Se Blååkersmyren myrmark
Skäfthammar sn Fyrboviken vik Gimo brukshandel Saknas Bokhållarhagen hage
Skäfthammar sn Gammelgården terräng Gimo egnahem Saknas Bokhållarhagsudden udde
Skäfthammar sn Gimodamm sjö Gimo skola Saknas Bokhållarhagsviken vik
Skäfthammar sn Gimo damm sjö Gimo station järnvägsstation Botmora ploglandet åker
Skäfthammar sn Gimo damm sjö Igelsbygden by Bredstadviken vik
Skefthammar sn Gimo damm sjö Igelstorp Saknas Brisbacksvreten åker
Skäfthammar sn Gimo damm sjö Johanneslund bebyggelse Brisbacken backe
?Skäfthammar sn Gimströmsmyren myr Järnvägsvillorna bebyggelse Brockbolsbotten kolbotten
Skäfthammar sn Gimu Dam, se Gimodamm sjö Knutsbol gårdar Bruksängarna ängsmark
Skäfthammar sn Gimu Dam, se Gimo damm sjö Knutsbol by Bruksängsbotten kolbotten
Skäfthammar sn Gimu Dam, se Gimo damm sjö Kåken gård Bruksängsdammsbotten kolbotten
Skäfthammar sn Gimån å /Se Lerbo arbetarbostäder Brännbotten kolbotten
Skäfthammar sn Gimån å /Se Lundaräng bebyggelse, f.d. jtp Brännbotten kolbotten
Skäfthammar sn Glötardiket dike Lundbyn by Brännbotten kolbotten
Skäfthammar sn Granudd terräng Mortorp gård Brännmossen mosse
Skäfthammar sn Gruvhagen terräng Norrgården gård Bystaden betesmark
Skäfthammar sn Gubbogrind terräng Nygården gård Bystä boskapsväg
Skäfthammar sn Hammarskogen skog Nygården gård Bytingsbotten kolbotten
Skäfthammar sn Hammarviken vik Risgrind avs. Dammen, se Gimo damm Saknas
Skäfthammar sn Helvetesmyren myr Risgärd gård Dammsjön sjö
Skäfthammar sn /Se *Hornröret gränsmärke Skansen arbetarbostäder Dammsmyren myrmark
Skäfthammar sn /Se Hägglundsmyren myr Skäfthammar, Norra by Dammsmyrsviken vik
Skäfthammar sn /Se Högrör gränsmärke Skäfthammars kyrka kyrka Dubbelbotten kolbotten
Skäfthammar sn /Se Igelsbygdaskogen skog Skäfthammar, Södra Saknas Edbergsfallet skogsskifte
Skäfthammars socken sn /Se Isaksmyrarna myrar Skäfthammar, Södra Saknas Edsmossen mosse
Skäfthammar sn /Se Karmansholmen halvö Skäfthammar, Södra by Erikssonskärret kärrmark
Skäfthammar sn /Se Kasmossen mosse Slåttängarna torp Finntäppan skogsskifte
Skäfthammar sn /Se *Kilrör gränsmärke Stenhusen arbetarbostäder Flintbotten kolbotten
Skäfthammar sn /Se Kimbolsbottnen terräng Strömgärdet avs. Framänget äng
Skäfthammar sn /Se Kimbolsmyren myr Söderbacken gårdar Fridhemsviken vik
Skäfthammar sn /Se Klubbmossen mosse Södergården gård Fyllbotten kolbotten
Skäfthammar sn /Se *Knutsbolegrund Saknas Torp, se Igelsbygden Saknas Fyrboviken vik
Skäfthammar sn /Se Knöshagen ägomark Uddnäs arbetarbostäder Gammelgården beteshage
Skäfthammar sn /Se Kryptillsbottnen terräng Valde by Gammel-Jerkersbotten kolbotten
Skäfthammar sn /Se Kulten, se Kultmossen mosse Vattmyren bebyggelse Gaufinbotten kolbotten
Skäfthammar sn /Se Kultmosssen mosse Vreta arbetarbostäder, f.d. torp Gesällundsbacken? backe
Botmora by Kultmossen mosse Vreta by Gimo damm sjö
Botmora by *Käl sundz mÿra Saknas Vretatorp Saknas Glötardiket vattendrag
Fastbol gd Lars-Jonsmyren myr Västergården gård Granruddebotten kolbotten
*Fors Saknas Liljehägnaden beteshage /Se   Granuddsbotten kolbotten
Gimo bruksegendom Lilldammen damm   Granudd skogsskifte
Gimo? gd Linddalsmossen mosse   Gruvhagen beteshage
Gimo gd Lissholmen holme   Gräsarbacken backe
Gimo hg Lundarängarna ägomark   Grävsvinsholmen holme
Gimo gd *Lundby utjord ängsmark?   Gubbarnas vret åker
Gimo hg Långhagen terräng   Gubbvret åker
Gimo hg Långmyren myr   Gungbacken backe
Gimo samh. Långmyren myr   Hammarskogen skogsskifte
Gimo bruk Marmyren myr   Hammarviken vik
Gimo samh. Matkrok ägomark   Hassbergsbacken backe
Gimo herrg. Mortorp triangelpunkt   Helvetesmossen mosse
Gimo samh. Mässmyrarna myr   Henrikshagen beteshage
Gimo samh. Norrmossen mosse   Hornbotten kolbotten
Gimo bruk Norrskogen skog   Hornröret gränsmärke
Gimo by Norrslutsudden udde   Hornåkrarna åkermark
Gimo pst, jvst Nyckelmossen mosse   Hårdbotten kolbotten
Gimo samhälle Nyckelmossen mosse   Högbacken backe
Gimo samhälle *Nydammsröret gränsmärke   Höglundshagen beteshage
Gimo samhälle Nykelmyran, se Nyckelmossen mosse   Igelsbygdaskogen skogsskifte
Gimo samh. *Olands Allmänning allmänning   Igelsbygdaängen äng
Gimo bruk /Se Olandsån å   Isaksmyrarna betesmark
Gimo by /Se Oxhagen ägomark   Jan-Matsbrötan åker
Gimo bruk /Se *Pannan gränsmärke?   Jerk-Andersbotten kolbotten
Gimo bruksegendom /Se Rabbarsmyren myr   Jerkersbotten kolbotten
Gimo hg /Se Rosseln ägomark   Jerk-Persbotten kolbotten
Gimo bruk, samh. /Se Rotmyren myr   Kalle-Tillmansmyren myrmark
Gimo hg /Se Silkesbacken backe   Karl-Molinsudden udde
Gimo samh. /Se Skomakarmyren myr   Karl-Molinsviken vik
Gimo bruk /Se Skrivarängen terräng   Karl-Persbotten kolbotten
Gimo f.d. brukssamh. /Se Skystholmen holme   Karl-Pettershagen beteshage
Gimo poststation /Se Skäfthammarsladan lada   Karmansholmen holme
»Godesta» oidentifierad beb. *Skäfthammars utjordar ängsmarker?   Kasmossen mosse
Igelsbygda gd Slåtthägnaden ägomark   Kasmossbotten kolbotten
Igelsbygda gd /Se Slätthagen ägomark   Kasmossbotten, Västra kolbotten
Igelsbygden gd /Se Smedshägnaden terräng   Kasmossbotten, Östra kolbotten
Knutsbol gd Stavrumsmyren myr   Kasmossdammsbotten kolbotten
Knutsbol lht /Se Storholmen holme   Kasmossdiket bäck
Knutsbol gd /Se Stormossen mosse   Kimbordsbotten kolbotten
Lundaräng tp /Se Stormossen mosse   Kimbordsmyren myr
Lundby gd Stormossen o. Botmoramossen mossar   Klubbmossbotten kolbotten
Lövsta åtting åtting /Se Storskäret del av Stormossen   Klubbmossen mosse
Marknadsplatsen förr marknadsplats /Se Strömdiket dike   Knöshagen höjd
Morkarla åtting åtting /Se *Syrstaholmen Saknas   Kolarmyren myrmark
Sandbo åtting åtting /Se *Sågröret gränsmärke   Kolarmyrsbotten kolbotten
Skäfthammar by, socken Sågskogen skog   Kolarmyrsbotten kolbotten
Skefthammar by, sn Tillmanshagen terräng   Kolbobäck kärr
Skäfthammar by Tulloxen terräng   Korshällbacken backe
Skäfthammar by *Valde bro bro   Kosalen beteshage
Skefthammar by o. sn Verkaren vik   Krigsmora utjord
Skäfthammar by Vildslåtten terräng   Krokarn åker
Skäfthammar by Västeränget ägomark   Krusängsdamm ängsmark
Skefthammar by o. sn Västeränget ägomark   Kryptillsbotten kolbotten
Skäfthammar by *Åröret gränsmärke   Kryptillskolbotten kolbotten
Skäfthammar, Södra by     Kulthagen beteshage
Skäfthammar, Norra by     Kultröret gränsmärke
Skäfthammar, Södra by     Kultrörsbotten kolbotten
Skäfthammar, Norra o. Södra byar     Kultrörsmossen mosse
Skäfthammar by     Käringskär strandparti
Skäfthammar by /Se     Kärret odling
Skäfthammar poststation /Se     Laduskiftet åker
Valde by     Lars-Jans myrsbotten kolbotten
Valde by     Liljehägnaden beteshage
Valde by /Se     Lindholmen holme
Valde by     Linjebotten kolbotten
Valde by     Lissholmen holme
Vallde by     Lissodlingen åker
Valde by     Lisslumpen åker
Valde by     Lundbygärdet äng
Valde by     Lundarängarna ängsmark
Valde by     Lystaholmen holme
Valde by     Långanders åker
Valde by     Långbrötan åker
Valde by     Långhägnaden åker
Vallde by     Långmossen mosse
Vallde hg     Långmyrsbotten kolbotten
Valde by     Långvret åker
Valde by     Malmara? åker
Valde by     Malmvägen skogsväg
Valde by     Marmyren myrmark
??Valde by     Matkrok krökning av Olandsån
?Valde by     Matkrok krok av Olandsån
Valde by     Mikaelsvreten åker
Valde by     Mossbackvik vik
Valde by     Mossvreten åker
Valde by     Myran äng
Valde by     Mässmyrorna? myrmark
Valde by     Mästerräckarvretet åker
Valde by     Norrmossen mosse
Valde by     Norrslutsudden udde
Valde by     Norrslutsviken vik
Valde by /Se     Nyckelmossen mosse
Valde by /Se     Nygårdsgärdet gärde
Valde by /Se     Nysvedsudd udde
Valde by /Se     Nyvret åker
Valde by /Se     Olandsån å
»wardedhe», se Valde beb.     Olas hav kärr
Vardede Saknas     Oxhagen beteshage
»wardedhe», se Valde by     Oxhagsbotten kolbotten
Vreta gd     Oxhusviken vik
Vreta by     Pell-Persbotten kolbotten
Vreta by     Per-Danielsudd udde
Vreta gd     Rabbarsmossbotten kolbotten
Vreta by     Rabbarsmossen mosse
Vreta by     Ratarvik del av Edsmossen
Vreta by     Rosseln odling
Vreta by     Rotmyren odling
[Våla?] = Vallde by     Rotmyren beteshage
      Rusktä boskapsväg
      Rävbotten kolbotten
      Rödjebotten kolbotten
      Röret holme
      Sandbergsbotten kolbotten
      Sandbergshagen hage
      Sandbergshagsviken vik
      Silkesbacken backe, betesmark
      Skarpen åker
      Skarphägnaden åker
      Skogshuggarbotten kolbotten
      Skomakarhagen beteshage
      Skomakarlissmyren myrmark
      Skomakarmyren skogsmark
      Skomakarstormyren myrmark
      Skinnhällarna betesmark
      Skrivarängen ängsmark
      Skrivarängsbotten kolbotten
      Sjystholmen? holme
      Skäret hagmark
      Slaggdammsbotten kolbotten
      Slaggdammsgrinden grind
      Sluten åker
      Slåttängarna ängar
      Smedshägnaden betesmark
      Smällgrinden grind
      Snöplogen öppen plats
      Stavrumsmyren myrmark
      Stavrumsmyrsbotten kolbottten
      Stenhusgatan bruksgata
      Stenkolsbotten kolbotten
      Stolpens grinden grind
      Storbrytningsbotten kolbotten
      Storholmen holme
      Stormossen mosse
      Stormsbotten kolbotten
      Storodlingen åker
      Storslumpen åker
      Storvret åker
      Storängen ängar
      Stubbstycket del av Edemossen
      Störarbacken backe
      Svartvret åker
      Svindal vret
      Södergrensbotten kolbotten
      Södermyrarna ängsmark
      Söderskogen skogsskifte
      Tallörn holme
      Timmerbotten kolbotten
      Tompannholmen skogs»holme»
      Tompannsbotten kolbotten
      Tulloxhagen beteshage
      Tummen hage
      Tuvorna beteshage
      Tvestbotten kolbotten
      Tånghagen beteshage
      Uggledal åker
      Valltä boskapsväg
      Varghål åker
      Vargkullsbacken backe
      Värkarn holme
      Västergärd ängsmark
      Västeränget äng
      Västeränget äng
      Västeränget äng
      Åräng äng

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.