ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Estland : Runö

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Estland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 49 Naturnamn: 263
    Saknas Saknas Runö. Naturnamn ledkort
    Runö. Bebyggelsenamn ledkort Ashketeia åker-och ängstegar
    Anders gård Austerkälla källa
    Benas gård Austermalm sandkulle
    Beens gård Austeräng äng
    Berens gård Aölaurn näs
    Bergs gård Baschkiärre skogsbevuxet område
    Besa gård Brogatoteia åker och ängstegar
    Bisa gård Djukkjärret skog
    Bollders gård Dyur-aurn näs
    Bullers gård Dyurkiärre sumpmark
    Bänas gård Dyurskogen skog
    Duskas gård Dyurskogen skog
    Frisk gård Femslänga åkerteg
    Galkirke kapell, kyrka Graitagrund undervattensgrund
    Glabbas utdöd gård Gröntegarna åker-och ängstegar
    Gränshuset bostad Hasselskog skog
    Hagars gård Hanbiärre kulle, backe
    Hakars gård Heiloskojeng äng
    Hollingers gård Heringsudd udde
    Isaks gård Hushkowäg väg
    Johans gård Högbergskärret sumpmark
    Jonns gård Kirkomussa sankt område
    Klaas gård Kjökulaurn grund
    Kloas gård Krokovägensskog skogsdunge
    Kors gård Kykretegarna åker-och ängstegar
    Kåkas gård Kyns-udd näs
    Ellerbusch gård Leiategarna åker och ängstegar
    Lons gård Lillaurn näs
    Loostreib backstuga, torp Långtegarna åker och ängstegar
    Lorenz gård Långåsen backe
    Mass gård Länevwikateia åker- och ängstegar
    Mickos gård Melkashamn strandparti
    Nikirke kyrka Mesta-aurn grund
    Moaks gård Nordkapsväg väg
    Mågs gård Norremalm sandkulle
    Nogges gård Norrsund sund, havsvik
    Olas gård Norrsuånd tilläggsplats för fiskebåtar
    Olles gård Norrkildsvägen väg
    Pass gård Norrkälla källa
    Pärs gård Oosgjada åker
    Prus gård Piotegarna åker och ängstegar
    Prästens prästgård Pärswäintegarna åker- och ängstegar
    Runbobyn by Reinaurn näs
    Skallos gård Rejoaurn näs
    Smeds gård Rummeltegarna åker och ängstegar
    Stäfens gård Saltamtegarna åkertegar
    Ulas gård Sjustakaäng äng
    Ullis gård Skalloängen äng
      Skjulaurn näs
      Suåndgrund grund
      Sveaberget kulle
      Staingrund grund
      Tallefotsvägen gångstig
      Tallskogen skog
      Tortallen tall
      Trislänga äng
      Vagaurn grund
      Vattureväng äng
      Veaberget kulle
      Wiggabiärre kulle
      Äraaurn näs
      Östermalmmossen sankt område
      Arsketäjaloangoavando åkertegar
      Austergärde åkergärde
      Barskjarrkarjabeto betesmark
      Bjarnsvägen väg
      Bombvägen väg
      Bredgjardilkjarre ängsmark
      Bredtegarna åkertegar
      Brogatobuskarna skogsdunge
      Brogatoivarst område
      Brogatoitarst område med åker och ängsmark
      Brogatoloangoavando område med åker och ängsmark
      Brogatuvägen väg
      Bräirälla havsvik
      Bräisgjardo åkergärde
      Dongkomsmossen undervattensgrund
      Durhoubjärevägen väg
      Duringsvägen väg
      Durkarjarroasvägen gångstig
      Durkärrskogen skogsdunge
      Durskogen del av näs
      Durstensbackarna betesmark
      Durtvarstyckja område
      Durvattnet sankt område
      Elkjarrkarjabeto betesmark
      Heringsväganskrökning vägkrökning
      Elourn näs
      Eloursdurstenen sten
      Elourssoanden havsvik
      Femslängesitarst område med åker och ängsmark
      Femslängesivarst område med åker och ängsmark
      Femte-ängen ängsmark
      Femtängeslobben skogsdunge
      Fjärde-ängen ängsmark
      Floto undervattensgrund
      Första-ängen ängsmark
      Galgjardo åkergjärde
      Gele sankt område
      Gjusourn näs
      Goardmolo område med åker och ängsmark
      Gretagrunn undervattensgrund
      Grinbackdurstenen sten
      Grindbackarna backar
      Grisgrundet undervattensgrund
      Gråstenssandbackarna backar
      Gräitagrundet undervattensgrund
      Gränna näs
      Gräntegarna åkertegar
      Gräsourskanten näs
      Gräsourskarjabeto betesmark
      Hagan ängsmark
      Hansvägen gångstig
      Hansvägskogen skogsdunge
      Hapadishaslan skogsdunge
      Hendriksauren näs
      Heringsvägen väg
      Herrensbro bro
      Histoväinstifelgoarda åkergärde
      Holma näs
      Holmsoanden havsvik
      Homenskogoavando område
      Homenäsalskogen skogsdunge
      Hommenäsaurn näs
      Hoskovägen väg
      Hoskovägensbackar backar, kullar
      Houbersgjado åkergärde
      Humminisaurn näs
      Hållman näs
      Hästryggen undervattensgrund
      Högberget kulle, backe
      Joakshorsmourvägen väg
      Jomppits sten
      Jompitsbacken backe
      Kirkegården begravningsplats
      Kirketegarna åkertegar
      Kirkolvägensbackan backe
      Kjolken åkergärde
      Kjukorstensourn grund
      Kjukorstensjoma havsvik
      Inviken havsvik
      Klogatan bygata
      Knåsourn näs
      Korskirkenabben näs
      Korsbackarna backar
      Korskirke plats
      Krokovägen väg
      Kungsspitsen näs
      Kunsbacken backe
      Kunsgjardo åkergärde
      Kunshamnen hamn
      Kuuns udde
      Kunsspitsen näs
      Kunsudden näs
      Kunstallskogen skogsdunge
      Lagrundet undervattensgrund
      Laksforovägen väg
      Lanskogoavando område
      Lillhögbergsvägen gångstig
      Lillringsvägen Saknas
      Lillskogen skogsdunge
      Lillvarstyckja område
      Linbackarna backar
      Limo strandparti
      Limovägen väg
      Loangtäjsloangoavando åkertegar
      Lonsalo skogsdunge
      Långnabben område med åker och ängsmark
      Läietäjnsitarst område med åker och ängsmark
      Läietäjnsivarst område med åker och ängsmark
      Läiertäjnsoaterlao ängsmark
      Länevikan havsvik
      Länevikatvarstickja åkertegar
      Lässosvägen gångstig
      Meagjardo åkergjärde
      Meagjardelkjarre ängsmark
      Menovägen väg
      Millagjardo åkergärde
      Mjogotäjga åkertegar
      Moangourn övervattensgrund
      Mosavägen gångstig
      Mosourn undervattensgrund
      Norrbackvägen väg
      Norrskogen skog
      Norrslättkarjabeto betesmark
      Nygrundskanten undervattensgrund
      Näslvikskarjabeto betesmark
      Nässelvikeskroken havsvik
      Olive undervattensgrund
      Oura ängsmark
      Ourängen ängsmark
      Ousterkeld näs
      Plontergatan bygata
      Prästens-alskogen skogsdunge
      Pärs näs
      Pärsbacken backe
      Pärshamnen hamn
      Pärsvägen väg
      Rejoalskogen skogsdunge
      Rejokarjabeto betesmark
      Revet undervattensgrund
      Rinjoma havsvik
      Rings näs
      Ringshamnen hamn
      Ringsspitsen näs
      Ringsudden näs
      Ringstallskogen skogsdunge
      Rommeloandsivarst område, åkerteg
      Romelloandsmillast åkertegar
      Rommelloandsitarst åkertegar
      Runö ö
      Runöland ö
      Runobyn by
      Salltama åkertegar
      Salltammen Saknas
      Sohjuustaka näs
      Sohjuustaka-tungan näs
      Sjustacklogga havsvik
      Sjustakvägen väg
      Sjustakaudden näs
      Sjövägen väg
      Skallderbackarna backar
      Skogbackarna backar
      Skonsourn undervattensgrund
      Slavobacken område med åker och ängsmark
      Släk-vägen väg
      Smedensbro bro
      Snäckegrundet undervattensgrund
      Staknisjoma havsvik
      Stacknesvägen Saknas
      Staknäs näs
      Stenbackarna backar
      Stengrundet undervattensgrund
      Stubackvägen väg
      Trapptegarna åkertegar
      Tredje-ängen ängsmark
      Trislängealskogen skogsdunge
      Trislängeslongoavando område med åker och ängsmark
      Torrourn grund
      Utkirke forntida begravningsplats
      Utkirke forntida kyrka
      Utkirkebacken backe
      Utkirkevarstickja åkertegar
      Vallen sandås
      Vaourn övervattensgrund
      Vargkloggbackarna backar
      Veabjäre backe
      Veabjäretifelgoarda åkergjärde
      Veahogge skogsdunge
      Veahoggstäjas-ivarstoavando område med åker och ängsmark
      Veahogskarjabeto betesmark
      Västergatan bygata
      Åsbryggan undervattensgrund
      Äikekjarrskogen skogsdunge
      Älmtoura näs
      Äindersbuskarna skogsdunge
      Österkällvägen gångstig
      Österskogen skog
      Österängen åkergärde
      Överkirkebacken forntida begravningsplats
      Överkirke forntida begravningsplats
      Överkirkevägen väg

Till sidtopp