ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Estland : Rågö

Tabellregister        Sidslut

Sök i hela samlingen "Estland"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 105 Naturnamn: 678
    Saknas Saknas Lilla Rågö. Naturnamn ledkort
    Lilla Rågö. Bebyggelsenamn ledkort Asrustaskorsstenarna backe
    Ars gård Alsvedbackan backe
    Bonkel gård Alsvedbackan område, backe
    Buss gård Anskedbane betesmark, slätt
    Bärns gård Anskerdbannvägen väg
    Bärtholmas gård Abbargrundet grund
    Börs gård Anskettäja område, åkertegar
    Börs gård Backsved åker
    Dräjers-lillbonden gård Backsvedgatan bygata
    Dräjers-storbonden gård Bastagatan bygata
    Erikas gård Bastagatan bygata
    Ers-Matsas gård Bermans-sten sten
    Ers-Tomasas gård Bimanshäina äng
    Frädekas gård Bimansportgatan bygata
    Gatos gård Bimanspottskogen skogsdunge
    Gröngärd gård Bjerbanbackan backe
    Hinns gård Bjerbane äng
    Hinors gård Bjerbaneskogen skogsdunge
    Hoa gård Bjerbanvägen väg
    Hova gård Bjermans-stenen sten
    Ipp gård Bjerstenen sten
    Irjas gård Bjärbirjande strandparti
    Jocks gård Bjäre klint, havsstrand
    Kals gård Bjärgrundet ö
    Labb-Jakas gård Bjärgrunds-sundet sund
    Labb-Matsas gård Bjärodden näs, udde
    Lillbyn by Blöuskodan näs
    Lors gård Borstan äng
    Lors gård Borstarsstycket område
    Läites gård Bredängen betesmark
    Marks gård Brobäcken vattenpöl, sankt område
    Markus gård Brobäcksgatan väg
    Mars gård Bryggan båtbrygga
    Milbergs gård Bräi-hälle sten
    Norrbacken gård Brändskoghäina äng
    Norrbacks gård Brändskoghäinvägen gångstig
    Poars gård Brändskoghäinana ängar
    Ri gård Bränhla område
    Simas gård Bränhlabackan backe
    Skrädärs gård Bränhlabackvägen väg
    Soknas-Irjas gård Bränhlakärret skogsdunge
    Soknas-Matsas gård Bränhlaskogen skogsdunge
    Storbyn by Bränhlatäja åkertegar
    Timas gård Bränhlatäja åkertegar
    Tomsons gård Bröra betesmark
    Åkers gård Burskotan näs
    Äspes gård *Bärns gd /Se
    Öligastuve gård Börshamnen hamn, tilläggsplats för fiskebåtar
    Ölinystuve gård Börsåkerhäinvägen gångstig, promenadväg
    Stora Rågö. Bebyggelsenamn ledkort Börsåkersvägen väg
    Alskoggastuve gård Bössåkhäina äng
    Alskogbyn by Börsåkhäinana ängar
    Alskognistuve gård Bösåksskogen skogsdunge
    Back gård Dankbacken backe
    Bengtesgastuve gård Danke betesmark
    Bengtesnistuve gård Dankhäinana äng
    Bisagidbyn by Dankhäinvägen väg
    Bissagidby by Danksved åker
    Bolls gård Dankåkern åker
    Brång-gårds gård Djupmossan äng
    Buskes gård Djupmossavägen gångstig
    Bäntäs gård Djussvefalle äng
    Bärnäs gård Djusvedåkern åker
    Bärnäs gård Djusvedåkersvägen väg
    Dampesri gård Djusåkern åker
    Dampesstuve gård Djusåkerssved åker
    Djus gård Djärsholmen äng
    Gatos gård Djärsholmssved åker
    Hinders gård Djärsholmssved äng
    Hindläs gård Dyngstycket åker
    Hindrekäs gård Enbuskhäina äng
    Irjas gård Ersmatsasgatan bygata
    Janas gård Flissved åker
    Leppikuküla by Flissvedback-vägen väg
    Lotes-ades gård Flisvedbackan backe
    Lotesmatses gård Flisvedkorsstenarna backe
    Läuräs gård Flisvedkärret skogsdunge
    Masas gård Frädikarsgatan bygata
    Mickels gård Furkullan åker
    Mickelsri gård Furkullvägen väg
    Missomass gård Fårvaskstenen sten
    Nikos gård Galgärdet åker
    Nikäss gård Galåkern åker
    Norrmosa gård Galåkershäinana äng
    Nygårds gård Galåkersvägen gångstig
    Nätergårds gård Galåkersvägen väg
    Olas gård Galåkrarna betesmark
    Olasmistuve gård Galåkerssved åker
    Rannaküla by Gamm-bäckashälle Saknas
    Rudäs gård Ganesbackssved åker
    Sangärd gård Gassved åker
    Skitt gård Ganesbackssved äng
    Smenäs gård Gonsbackarna ängar
    Stavas gård Gropssved äng
    Storbyn by Gräddkena sten
    Storrbyskitt gård Gröngärdet åker
    Storäies-kapellet kapell Gånäsbacken backe
    Strandbyn by Gånsbackstäja åkertegar
    Strångs gård Gånsbackvägen gångstig
    Åkers gård Gånäset betesmark
    Åsbyn by Gånässkotan näs
    Ålpis gård Gånässilmana områden
    Äustgastu gård Gånäsvägen väg
    Äustnistu gård Gäukbuskarna äng
      Gäukbuskskogen skogsdunge
      Gäuk-Hans sten
      Gäukbusksved åker
      Gäukbusksvedvägen väg
      Hampgården äng
      Hamplandena betesmark
      Hamplandet äng
      Hamplandstäja åkertegar
      Häbackan åker
      Hälingsstenarna stenar
      Häplickskogen skogsdunge
      Häplicksskogen äng
      Ipp-potten sankt område
      Kalvkoppel äng
      Kapellåkrarna betesmark
      Kappa ö
      Koppelbane äng
      Koppelbansgatan bygata
      Kappelhamnen havsvik
      Kapellet kapell
      Kappelhäinana äng
      Kapellgatan bygata
      Kappelviken havsvik
      Kapellgården begravningsplats
      Kappelmun äng
      Kappelmunsvägen väg
      Kapprideskogen skogsdunge
      Kappridisved äng
      Kappridisved åker
      Kappräiskogen skogsdunge
      Karevallen betesmark
      Kasobackssved åker
      Kasoibacksvedvägen väg
      Kekhälle grund
      Kistan stenblock
      Korsbackan backe
      Korsback-kistan Saknas
      Korsstenarna kulle
      Korsstenssved åker
      Krogbackan backe
      Krogbackvägen väg
      Krogen krog
      Kuningstället kulle
      Kusvedhäina äng
      Kusvehäinvägen väg
      Kålgården äng
      Kålåkern Saknas
      Käielkroken havsvik
      Kärret område
      Kärrsvedtegarna åkertegar
      Kärrsvedtäja åkertegar
      Kärrsvedtäja åkertegar
      Langarmen äng
      Langggundssudet sund
      Landsskogen skogsdunge
      Landsvedstenen sten
      Langstatskotan betesmark
      Langstatviken havsvik
      Langåkern äng
      Langåkersbacken backe
      Lansved åker
      Leohäina äng
      Leohäinvägen gångstig, promenadväg
      Lerkärret äng
      Lillhäina äng
      Lillkärrsved betesmark
      Lillkärrsvedvägen väg
      Lillnurka äng
      Lillhamnen havsvik
      Lilla Rågö ö
      Lilla stenbrottet stenbrott
      Lill-träsket insjö
      Lilläie ö
      Lillängvägen väg
      Lillängstäja område
      Lingatan bygata
      Linsved åker
      Linsvedbacken backe
      Linsvedbackvägen väg
      Linsvedskogen skogsdunge
      Linsvedstenen sten
      Lorshamnen hamn, tilläggsplats
      Lånda betesmark
      Lång-grundet ö
      Långtegarna åkertegar
      Långtäja åkertegar
      Långåkern ängsområde
      Långåkersvägen väg
      Långåkersved område
      Lånssved åker
      Lässmapottkärret äng
      Lässmapott-skogen skogsdunge
      Lässmapåtten äng
      Lässmaskogen skogsdunge
      Läsmastäin sten
      Lässmasved åker
      Lässmasved åker
      Lässma betesmark
      Lässmabäcken vattensamling, vattenpöl
      Lässmafrun sten
      Lässmafrun sten
      Lässma-härr»n sten
      Majakbacken backe
      Malåkergatan bygata
      Marmåkern åker
      Mickelskärret äng
      Mjölkholken sten
      Mosakällan källa
      Mossaringen skogbevuxen ängsmark
      Mosavägen väg
      Mossan äng
      Mossalaggen område
      Mosdudskogen skogsdunge
      Mosan äng
      Mossakällan källa
      Mossänkskogen skogsdunge
      Mölkärsgatan bygata
      Mörtdammen äng
      Mörtdamvägen gångstig
      Napsgrundet grund
      Narsgrundet grund
      Nihälande äng
      Norrgatan bygata
      Notgårdsbackarna kullar
      Nysved område
      Nysved källan källa
      Nysvedvägen väg
      Nysvedåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkersbacken åker
      Nyåkersfrua sten
      Nyåkersvägen väg
      Odden näs
      Oaridesved åker
      Ostkap näs
      Prästkappa ö
      Ridibacken backe
      Ridistenen sten
      Rigatan bygata
      Riggjatstenen sten
      Rodärvik havsvik
      Ryssbasta område
      Rågö öar
      Räkärret äng
      Rävakärret stenar
      Röholmssved åker
      Rödholmsskotan näs
      Rödholmssvedskotan näs
      Rödholmssvedvägen väg
      Sabata äng
      Sandviken havsvik
      Siöla fluto sten
      Själagrundet grund
      Själagrundet grund
      Sjölagrundet grund
      Skarpåkern åker
      Skarpåkersbitarna åkertegar
      Skarpåkersvägen väg
      Skeppholmsbackan backe
      Skeppholmsbackarna betesmark
      Skeppholmssved åker
      Skeppsholmsudden näs
      Skeppholmsviken havsvik
      Skotsrälingen bäck, vattendrag
      Skårafluto sten
      Skäppholmen näs
      Soknasgärdet åker
      Soknas-skogen skogsdunge
      Stanridarsgärde åker
      Stenbryggan rester av båtbrygga av sten
      Stenbryggan förfallen båtbrygga
      Stensved åker
      Stensved äng
      Stensvedstenen sten
      Stensvedvägen väg
      Stenåkersvägen väg
      Stockelåkern åker
      Stoländåkrarna betesmark
      Stor-dörde äng
      Storfluto sten
      Storkärrsved betesmark
      Storlänssved åker
      Storlänsvedfrua Saknas
      Stolänssvedvägen väg
      Storkärrsvedvägen väg
      Stor stenbrottet stenbrott
      Storstenen sten
      Stor-äje ö
      Storträsket insjö
      Strandbackan backe
      Strandgatan bygata
      Strandriddarsgärdet åker
      Stogessved åker
      Stordurdevägen väg
      Stordurdsskogen skogsdunge
      Storstens-storstenen sten
      Stordudssved äng
      Storstenssved åker
      Storträsket insjö
      Svartstenen sten
      Stockelhörna äng
      Storstenhäinana ängar
      Stubbhäina område
      Styckena områden, tegar
      Södergatan bygata
      Söderkorsstenarna backe
      Talla tall
      Tjurbackan backe
      Tjurbackssved åker
      Tjurbackssvedvägen väg
      Tjuståkern åker
      Tore öppen plats
      Tribata stenar
      Trommd bro
      Träskhäina äng
      Träskalskogen skogsdunge
      Träskalskogen skogsdunge
      Träsket insjö
      Träskhäinana ängar
      Träskrälingen skogsdunge
      Träskrälingen vattendrag
      Träskskogen skogsdunge
      Täja område i åker, åkertegar
      Tärna ö
      Underförhäina äng
      Vassesgjule havsvik
      Vassesviken havsvik
      Vassärsskotan näs
      Vikobacka betesmark
      Vikobacksvedvägen väg
      Vikohäinvägen gångstig
      Vinkelherren sten
      Vikohäina äng
      Vikobacksskogen skogsdunge
      Vikokärret skogsdunge
      Vinkeln betesmark
      Vinkeln äng
      Vinkelvägen väg
      Vassgärdet äng
      Vosgjärdkärret skogsdunge
      Vosgjärdskogen skogsdunge
      Vustasvägen väg
      Västernäset näs
      Västernäskällan källa
      Västernäset betesmark
      Västernässkotan näs
      Västernäsviken havsvik
      Väster-äi ö
      Västkap betesmark
      Vörstakärret äng
      Vörstan äng
      Åkersfrua sten
      Åkersherren sten
      Åkervägen väg
      Äiana namn på Rågöarna
      Äjstvikarn åker
      Äspeshamnen hamn, tilläggsplats för fiskebåtar
      Äustornäsbäcken område
      Äusternäset näs
      Äusternäshäinana ängar
      Äustormossasved åker
      Äustornäs-skogsklacken skogsdunge
      Äusternäsvägen väg
      Äusternäsvike havsvik
      Äuster-äi ö
      Ölkerhäina äng
      Ölkerhäinbackan backe
      Stora rågö. Naturnamn ledkort
      Aiagidåker gård
      Alabäsaurn näs
      Alabesaurn näs
      Alabäsäurnodden näs
      Alkalokroken havsvik
      Alomosskotän näs
      Alomängbitarna ängar
      Alomängskotän näs
      Altarkrokin näs
      Altarn sten
      Alämängarna ängar
      Alämängsskotän näs
      Backstyckbackan åkerteg
      Backstyckvägen väg
      Balgen strandparti
      Balgkrokin näs
      Barkkroken havsvik
      Bigidåkern åker
      Bigärdåkern åker
      Birkit-täjga åkertegar
      Bodakroken havsvik
      Bodaskotän näs
      Bodaärun näs
      Bodden grund
      Bodän betesmark
      Bordgåsängen äng
      Bräigäira ängar
      Bronnängen äng
      Brändängen äng
      Buskbacken betesmark
      Buskskotän näs
      Busktegarna åkertegar
      Bygidåkervägen väg
      Byskskodan näs
      Börsbacken betesmark
      Börsgatan bygata
      Bössmiseskogen med skog bevuxen äng
      Börsmissena skogsbevuxen äng
      Bössrälingen vattendrag
      Bössvadi insjö
      Dalbacken betesmark
      Dalkirke strandparti
      Dampesgatan bygata
      Dampesstorstenen sten
      Digelbäckstenen sten
      Dikstäjga åkertegar
      Fotskotän näs
      Fotstigen gångstig
      Frivallskotän näs
      Galängvägen väg
      Gatnmunsskotän näs
      Gattmunsskota-hamnen hamn
      Gattmuns-skotän näs
      Gattnmun havsvik
      Gillesgjärdhägenän åker
      Gillesgärde betesmark
      Gillesgärdeskotan näs
      Gillesgärdbacken betesmark
      Gillesgärdskogen skogbevuxen äng
      Glorälingen bäck, vattendrag
      Gloskotän näs
      Gloskotakroken havsvik
      Glovadi insjö
      Glågidskogen skogsbevuxen äng
      Glågidåkern åker
      Gransgärdet betesmark
      Gransgärdvägen väg
      Grantäjga åkertegar
      Gravagården begravningsplats
      Grunden grund
      Gäddkroken havsvik
      Gäirkroken havsvik
      Hagaland betesmark
      Hakaland betesmark
      Hallhans sten
      Halln sten
      Hamplandsklacken skogsdunge
      Hamplandskroken havsvik
      Hamplandskvitalarna skogsdunge
      Hamplandsängarna ängar
      Hauhamne insjö
      Hindrikasgatan bygata
      Hinkvikbacken betesmark
      Hinkvikkroken havsvik
      Hinkvikrälingen vattendrag
      Hinkvikvadi insjö
      Hinstäjga åkertegar
      Hohleträlingen vattendrag
      Hokaänden näs
      Hohlätstenen sten
      Håhlätgatan bygata
      Håhlätkroken Saknas
      Håhlätskogen skogsdunge, äng
      Håslätan äng
      Håslätgrundet grund
      Håkin inhägnat område
      Härshamnen havsvik
      Hässntäjga åkertegar
      Häntäjga åkertegar
      Häu-äurhamnet hamn för fiskebåtar
      Janasgatan bygata
      Joppergrundet grund
      Jumfrudölde betesmark
      Kaldhamnet hamn
      Kaldhämindöldi sankt område, dal
      Kapellgården begravningsplats, gravgård
      Kapellskotän näs
      Kapelltäjga åkertegar
      Kapellvägen väg
      Kapélläurn äng
      Karevallen betesmark
      Kirkgårdsängsskotän näs
      Kirkgårdsängen äng
      Klämmesvik havsvik
      Klämmesvikskotän näs
      Koppalgången bygata
      Koppalstigen gångstig
      Kostnäsholmvägen väg
      Korsnäsholmen näs
      Krassgrundet grund
      Kurobackbacken betesmark, backe
      Kurobackskogen med skog bevuxen äng
      Kurobackstenen sten
      Kurobackvägen väg
      Kyrruback kulle
      Kvidstäire sten
      Kvitstenen sten
      Kålgårdarna åker
      Källertäjga åkertegar
      Kärrena äng
      Kärrskogen skogsdunge, äng
      Lagnäsbacken betesmark, backe
      Lagnäshamnet hamn, tilläggsplats för fiskebåtar
      Lageneshägenän åker
      Lagenäsbrunnen källa, hamn
      Lagnästegen åkerteg
      Lagånis-skotän näs
      Langtegarna åkertegar
      Lang-kärren ängar
      Langtegarna åkertegar
      Langtäjga åkertegar
      Langängarna ängar
      Libisbacken backe
      Lillbackstycket åkerteg
      Lillbodän havsvik
      Lillgrundet övervattensgrund
      Lillgränhägenän åker
      Lillnygid åker
      Lillnygärde åker
      Lillviken insjö
      Lubisbackhamnen hamn, tilläggsplats för fiskebåtar
      Lubisbackhägenen åker
      Lubisback-kroken havsvik
      Lubisbackrälingen vattendrag
      Lubisbackskogen skogsbevuxen ängsmark
      Lubisbackskotän näs
      Lubisbackstenen sten
      Lybbisback backe
      Långtegarna åkertegar
      Lädotäjga åkertegar
      Lädotäjgsvägen väg
      Lövkärren äng
      Lövskogen betesmark
      Mackorhägenän åker
      Makkuswedina åker
      Maggjäna strandparti
      Majskotän näs
      Mickelsgatan bygata
      Millavadi insjö
      Mogidåkern åker
      Mokullen kulle
      Mokullvägen väg
      Muåkkylla kulle
      Måkidåker åker
      Nabbgrundsstenen sten
      Napsgrundet grund
      Nest-tegarna åkertegar
      Nigidbacken betesmark
      Nigidhägenän betesmark
      Nigidäinbani betesmark
      Nigjärdbacken betesmark
      Nigjärdsäinbani betesmark
      Nigäsirjäsgrundet grund
      Norkhletvadi insjö
      Norkslät sank mark
      Norkslättstenen sten
      Norrgid-mjo-täjga åkertegar
      Norrdalen betesmark
      Norrgatan bygata
      Norrgärde-mjo-täjga åkertegar
      Norrmossaskogen skogsdunge
      Norrängen äng
      Nybrunnen källa
      Nybrunnsvägen väg
      Nässkifttegarna åkertegar
      Persminne havsvik
      Pärsaurn näs
      Piärsäurn näs
      Piärsäunskotän näs
      Raintäjga åkertegar
      Reammärs sten
      Rolandina äng
      Roulandgatan bygata
      Ruda betesmark
      Rudtäjga åkertegar
      Rävakullbacken betesmark
      Rävakullkroken havsvik
      Rävakullskotän näs
      Rävakullåkern åker
      Rödstenbacken betesmark
      Rödstenen sten
      Rödstenskaten näs
      Sandkroken havsvik
      Sandoddgäira äng
      Sandudden näs
      Sandudden näs, udde
      Sanduddgäjra ängar
      Sangidhäutäjga åkertegar
      Sangidåkern åker
      Sangidåkersvägen väg
      Sangärdåkersvägen väg
      Santäjga åkertegar
      Sickel kulle
      Sickesvik havsvik
      Simgrundkroken havsvik
      Simpgrundet grund
      Sjösidan betesmark
      Skarplinda åkerteg(ar)
      Skarven sten
      Skodagid-odden näs
      Skogbacken backe
      Skoratäina stenar
      Skotagidfluto sten
      Skotagärdfluto sten
      Skotagärdkroken havsvik
      Skotagrundet grund
      Skotagärdodden näs
      Skotagärdvägen väg
      Skridbacken betesmark
      Smidigatan bygata
      Smidis-skotän näs
      Smiditäjga åkertegar
      Smidisskotarälingen vattendrag
      Stigsvägen väg
      Stora Rågö ö
      Storbackstycket åkertegar
      Storgatan bygata
      Storgrundet övervattensgrund
      Storgränhägenän åker
      Storhägenbacken kulle, backe
      Storhägengatan bygata
      Storhägenän åker
      Storhägenänvägen väg
      Storkärret skogsbevuxen äng
      Stornygid åker
      Stornygärde åker
      Storobacken backe
      Storsentäjga åkertegar
      Storsentäjgstäin sten
      Storskarewen sten
      Storvadi insjö
      Storviken havsvik
      Strandbitarna åkertegar
      Strandtäjga åkertegar
      Stubbängen äng
      Stubbängarna ängar
      Stubbängräunklacken skogsdunge
      Stubbängsgäira äng
      Stubbängsskotän näs
      Svartfluto sten
      Svidistigen åker
      Svidistigsskogen med skog bevuxen äng
      Svidistigvägen väg
      Sänkan källa
      Sänkrälingen vattendrag
      Söderängen Saknas
      Tallkoggja skogsdunge, betesmark
      Tallskoghägenän åker
      Tjuggräsgatan bygata
      Tjuken sten
      Tränäurbitarna åkertegar
      Trænäurdiket vattendrag, dike
      Tränäurkroken havsvik
      Tränäurskotän näs
      Tvartäjga åkertegar
      Tänskäni näs
      Vadskivo havsvik
      Vintervägen väg
      Västerdalen betesmark
      Västergatan bygata
      Västergatan väg
      Västergid-mjo-täjga åkertegar
      Västergärdmjo-tegarna åkertegar
      Västerhamnen havsvik
      Västerlångängen äng
      Västernässkift-täjga åkertegar
      Västersvedjorna skogsbevuxen ängsmark
      Västersundet sund
      Åsbitarna åkertegar
      Äiskädåkern åker
      Äiskidåkern åker
      Äiskedvägen väg
      Äusternabban näs
      Äustärnässkifte åkertegar
      Överkyrko-sjösidan strandparti

Till sidtopp