ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vamlingbo socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 142 Naturnamn : 363 Bebyggelsenamn : 131 Naturnamn : 595
Vamlingbo sn Algärdet äga Vamlingbo sn sn Ainstainshake Saknas
Vamlingbo sn Alvret terräng Vamlingbo sn sn Ajnakar åker
Vamlingbo sn Anlundar skogslund Vamlingbo socken Andersegrund grund
Vamlingbo sn Askvik fiskläge Vamlingbo sn Anlundar skogslund
Vamlingbo sn Askviken vik Gairvaldar inbyggarbeteckning Anlundar lund
Vamlingbo sn Askviksgylen vik /Se Sibbjendar inbyggarbeteckning Asaker åker
Vamlingbo sn Askviksården stenblock /Se Sigrajvar inbyggarbeteckning Askvik fiskläge
Vamlingbo sn /Se Asmillum äga Vamlingboe inbyggarbeteckning Askviken vik
Vamlingbo sn /Se Augeslunden äga Väs(t)landar inbyggarbeteckning Askviksgylen vik
Vamlingbo sn /Se Augstajnshagen äga Vässlandar inbyggarbeteckning Askviksårdi udde
Vamlingbo sn /Se Augstajnsmyr myr Anderse gård Askväik vik
Vamlingbo sn /Se Augstensmyr myr Andarse gård Askväiksårdi stenblock och stenar, ård
Vamlingbo sn /Se Austeraker äga Anlundar gd Askväjk vik
Anderse gd Austerskog äga Anlundar gd Asmillum alvarmark
Anderse gård Bajtningen äga Augstains gård Augesräum skogstrakt
Augstens gd Banlunden äga Augstens gård Augstensmyr myr
Augstens gård Bejfält holme Augstens grund avsöndring Auraker åker
Austre gd Bejfält holme /Se Austergrannlaget gdar Aurar strandvallar
Austre gård Bejfältsården stenblock /Se Austre gård Aurum strandområde
Bilds gdr Bildsalvret ägor Austre gård Aurumbacke backe
Vilds gård Bjärgåker ägor Austreskiftet el. Austre gårdar Augstajnshagen hage
Bilds gd /Se Bjergar äga /Se Bildsarbyen gårdar Augstajnsmör myr
Bilds gd /Se Bjärgar utmark /Se Bildsbyn gårdar Austaste änden del av en samfäld »släkedy»
Bilds gd /Se Bjärgeslänningar ägomark Bilds gård Austre lundar äga
Bilds gd:ar /Se Björkänge äga Bilds grund avsöndring Bajtningi äga
Billsbyn bebn /Se Bodaker äga Bjärges gd -ball se Tvebällingar Saknas
Bjärges gd Bondvik vik Bjerges gård +Barsäng äng
Bjärges gdr Bondviksårdi udde /Se Bjerges grund avsöndring Baulen äng
Bjerges gård Bonnäs äga Bjärges gård Baulen ängsmark
Bonsarve gd Bonsarveården stenblocksanhopning /Se Bonsarve gd Befält holme
Bonsarve gdr Botelgardsänge äga Bonsarve gård Befält grusbank
Bonsarve gård Brit-buttn fiskegrund /Se Bonsare gård +Beifältsårdi grusbank
Bonsarve gd /Se Briten fiskegrund /Se Bottarve gd Bildsalvre alvarområde
Bonsarve gd /Se Brosänge äga Bottare gård Bjergeslänningar fiskläge
Bottarve gdr Brunnaker äga Bottarve gård Bjärgakar åker
Botarve gård Brunnhagen äga Bottarve gd Bjärgar utmark
Bot(t)arve gd:ar /Se Brunnshagen äga Bottarve grund avsöndring Björkänge äng
Engvards gård Brunnstädar äga Engvards gård Blindar sten
Enviken f.d. gd?, ägomark Brunnstädar äga Engvards grund avsöndring -bod, se Norbod, Holmsbodar, Sudarbod Saknas
Enviken f.d. gård? Brunnstädar betesmark /Se Folkskolan skolh. Bodakar betesmark
Fredarve gård Brunnstädar äga /Se Fridarve gd +Bodhäll klippa
Fredes gård Brunnstädar äga /Se Fridarve öde gård Bondvik vik
Fridarve by Brunnstädar äga /Se Frides gd Bondviksårdi udde
Frides gd Brunnstäde, se Brunnstädar äga /Se Frides gård Bondväjk vik
Gervalds by Bruten skog Frides grund avsöndring Bonsarve döjen plats för tångtäkt
Gervalds gdr ?Bulleraker äga Frides stäuu boställe Botgardsräum betesmark
Gervalds gård Burghagar ägor Gairvalds gård Botgardsäng f.d. äng
Gervalds gd:ar /Se Burgänge äga Gairvalds gård Brajdgatu körväg
Hallvards gd Butviaker äga Gervalds gård +Brime grund
Hägvier gd ?Bökareåker äga Gervalds grund avsöndring Briten fiskegrund
Hägvier gård Digerhagen äga Hakestorp el. Hakens torp f.d. torp, fortfarande boplats Brosänge f.d. äng
Hägvier gd /Se Dragonsbacken äga Hallvards gd Brosängen äng
Hägvier gd /Se Engvardsaker äga Hallvards gård Brunnakar åker
Hägvier gd /Se Engvardsänge äga Hallvards grund avsöndring Brunnstädar betesmark
Kastelle gd Enviken ägomark Hägvier gård Brunnstädar hagar
Kastelle gård Enviken ägomark Hägväie gård Brunnstäde hage
Kastelle gård /Se ?Enåker äga Kastle gård +Brunnvändu källa
Kvarne gd ?Feträng äga Kaställe gård Bruten skog
Kvarna gård Flisaker äga Kaställe grund avsöndring +Brådmannaakar åker
Kyrker gd Flisbacken äga ?Kvarne gd Bränndu trakt
Kyrker gård Fridsäng äga Kvarne gd Buldarakar åker
Kyrker gd /Se Fugelarv åker f.d. äng Kvarna gård Bunken del av myr, nu åker
Lingsarve gdr Fugelarv äng /Se Kvarna grund avsöndring Burgakar åker
Lingsarve gård Fäugelarv äga /Se Kyrkbyen gdar Burgänge äng
*Luthr Saknas /Se Fäugelarv äng, åker /Se Kyrkbyn gårdar Butiakar åker
Mickels gd Fånggard äga Kyrker gård Butviåker åker
Mickels gård Fånggard åker Körkare gård Båthäll västra spetsen på Heligholm
Nora gd Gajstarmyr åker Lingsarve gd Bökarakar åker
Nora by /Se Gajstarmyr myr Lingsarve gård Djaupe döjen del av en samfäld slåkerdy
Nore gd Gajstarmyralvret äga Lingsarve grund avsöndring Djaupdöjen en döje - plats för tångtäktlitet
Nore gdr Gajstarmöir myr /Se Malstuvars hmd Djauphule vattenställe
Nora gård Gajstarmöir myr /Se Mickels gård Dragonsbacke backe
Nore gd /Se Gajthagen äga Nore gård +Fantakersbacke backe
Norrbyn bebn /Se Galträng äga Nore gd Fattigmanslunden äga
*Norstädar ägonamn /Se Galtården stenblock Nora gård Fajträng äga
*Oiboi runsten /Se Gamla hagen äga Norrbyn gårdar Fajträngs brunnrauden sankark
Ottes gd /Se Gamlehagen äga Norrböien gårdar Fitshäll kalkklippa
Ottes gd /Se Gannäng äga Nystuvars hmd Fjärde vik
Otes gd /Se Gervaldsalvret ägor Petsarve gd Flytå grund
Petsarve gdr Gervaldsgyli fiskställe /Se Petsarve gård Fläjsbacken skogbeväxt ljungbacke
Petsarve gård Giftaker äga Petsarve Honngännmyr gdar Fonngard äng och åker
Rembs gdr Giftaker äga Prästgården bebyggelse Frideshagen hage
Rembs gård Gifthagen äga Rems gård Fridestäppu åker och hage
Rembs by /Se Gjausgrunnsården udde o. rev /Se Rofinds gård Fridesäng skogsstycke
Rofinds gdar Grumpe terräng Rofinds gård Fridesänge äng
Rofinds gdr Grumpvik vik Sibbjäns gd Fågelarv åker
Rofinds gård Grumpviksträsk försv. vattensaml. el. insjö? Sibbjens gård Fånggard åker
Rofinds gd /Se Grumpårdar stenblock /Se Sibbjens gård Fånggard åker
Rofinds gd /Se Gräddkrok udde Sibbjens grund avsöndring Fånggård åker
Rofinds by /Se Gäddkroksården udde o. rev /Se Siffride gård Fängelarv f.d. äng
Rofinds gd:ar /Se Hagen äga Sigfride gård Gaithagebron bro
Sibbjäns gd Hajmhagen äga Sigfride grund avs. Gajstarmyren åker och myrmark
Sibbjens gd /Se Hajmänge äga Sigrajvs gd Gajstarmyrsalvre alvarområde
?Sigfride by Hakelänge äga Sigravagårdarna fd. gdr Gajstarmöjr myr
Sigfride by Hasaker åker Sigreifs gård Gajthagar f.d. hagar, nu odlade
Sigfride gdr Hasakershagen äga Sigraivs gård Gajthagen äga
Sigfride gård Haugbjärgar udde Sigreips grund avs. Galträng hage o. åker
Sigfride gd /Se Haugbjärgsården stenblocksanhopning /Se Simunde gård Galtårdi grund
Sigfride gd:ar /Se Haugbjärgsården udde /Se Simunde grund avsöndring Gamle hagen äga
*Siggtrig försv. gd Hedemyr myr Sippmanne gd Gamle Unglansu åker
?Sigrajvs gd Heligholmen ö Sippmanna gård +Gamm-Braidu sten
?Sigrajvs gd Heligholm ö Sippmanna grund avsöndring Gammbryggan brygga
Sigrajvs gdr Heligholmen holme Sippmanne gård Gamm´ hagen hage
Sigreifs gård Heligholmen holme Smolalvret gd -gang, se Hästgangen Saknas
Sigraifs gd /Se Heligholmen ö Socknen Saknas Gannänge äng
Sigrajvs gd Heligholmen holme Stainstäue gård Gervaldsgyli fiskställe
?Sigrajvs gd /Se Heligholmen holme »Stenhällen» avstyckning Gervaldsväg väg
Sigreifs gd /Se Heligholmen ö Stenstuga gård Getarbackar backe
Simunde gd Heligholmen holme Stenstuga grund avsöndring Giausgrund grund
Simunde gdr Heligholmen ö Storms gård Giftaker åker
Simunde gård Heligholmen ö /Se Storms grund avsöndring Gifthagen hage
Simunde gd /Se Heligholmen ö /Se Storstuvars hmd Gjausgrunn del av en samfäld släkedy tångtäkt
Simunde gd /Se Hojgard äga Svalstäde mark Grakuttu brunn
Simunde gd:ar Hojgard äga Svalstäde gård Grasar djup
Simunde gd /Se Hojgard äga Svalstäde grund avsöndring Grataräng äng
Sippmanne gdr Hojhagen äga Tume gd Graträng åker
Sippmanna gd:ar /Se Holm terräng Tumegården gd Graträng äng, skog o. åker
Skval-städe, se Svalstäde Saknas /Se Holmgangen vik Thuna gd Grumpe fiskläge och lastageplats
Stenstugu gd Holmhällar hällar Tuna gård Grumpe fiskläge och lastageplats
Stenstugu gdr Holmsaker äga Tuna grund avsöndring Grumpe vik
Stenstugu gård Holmshagar äga Tunagården gd Grumpe, se Grumpväik vik
Storms gdr Holmhagen äga Valar lotsstation Grumpevik vik
Storms gård Holmlsundar äga, skogsdungar Västergårde gd Grumplänningar landningsplatser
Svalstäde försv. gd Holmården stenblocksanhopning /Se Vestergårda gård Grumpväik vik
Svalstäde gård Honngännalvret ägor Vestergårda grund avs. Grumpårdar grund
Svalstäde gård /Se Honngännar äga /Se Västlands gd Grumpårdar två stenrör, årdar
Svalstäde gd /Se Honngännmyr ägor Vestlands gård Gyl djup
Svalstäde gd /Se Honngännmyr myr o. ägomark Västergrannlaget gdar -gyl, se Sandgyl Saknas
Tume gd /Se Honngännmyr myr o. ägomark Västerskiftet gårdar Gäddkroksårdi stenig udde, ård
Tume by /Se Honngännskogen ägor Västlands gård Gärrkroksårdi stenig udde, ård
Tume gd /Se ?Hoänge Saknas Ängvards gd Gällbrunn springkälla
Tuna gård Horn-gänne skog och myr /Se   Gällbrunn springkälla
Tuna, se Tume Saknas Hundlausar triangelpunk   Hagakan betesmark
Tuna beb. /Se Hundlausar slätt /Se   Hagtäppan f.d. åker
Wamblingen kyrka /Se Hundlausar slätt /Se   +Haiklä äng
?Västergårda gd Hundlausar äga /Se   Hajmakar åker
Västlands by Hundlausar slätt /Se   Hajmhagen hage
Västlands gd Hälsare äga   Hajmhagen hage
Västlands gdr Hällsare äga /Se   Hajmänge äng
Västlands gård Hästgangen sund   Hakelakar åker
?Ängvards gd Hästgang(en) grundrygg /Se   Halshagen hagmark
Ängvards gd /Se Hästgangsården grundrygg /Se   Hambobacke backe
  Hästhagen äga   Hamboen äng
  Janården stenblocksanhopning /Se   Hamboen åker
  Janårdi udde /Se   -hammar se Klähammaren Saknas
  Kastellhagen äga   +Hamnsten Saknas
  Killingholm holme   +Hasaker åker
  Killingholmen holme   Hasakar, el. Asakar åker
  Killingholm halvö   Haugard fiskegrund
  Klasaker äga   Haugbjergar udde
  Klasbriten torskfiskeplats /Se   Haugbjerge se Haugbjergsårdi udde
  Klasården stenblock /Se   Haugbjergsårdi udde
  Klehammar skogsfält   Haubjergsårdi stenblock och stenar, ård
  Klehammarsård udde   +Hauvider hag- och skogssträcka
  Klehammarsård stenblock   Heligholm holme
  Kluckaker äga   Heligholm holme
  Klähammarn udde /Se   Hermansrum slätt
  Kohagen äga   Hojgarden äng
  Kommissionshagen äga   Hojgarden äng
  Kulhaken vik   Hojhagen hage
  Kulhaken vik /Se   Hokslekullar kullar
  Kulstädar (Kulstäder) Saknas /Se   Holm fiskläge
  Kulstäder se Kulstädar äga /Se   Holmen, se Heligholm Saknas
  Kulstädar äga /Se   Holmgången vik
  Kulänge äga   Holmhagen hage
  Kulänge triangelpunkt   Holmhällar kuststräcka
  Kulänge änge? /Se   Holmhällar raukparti
  Kuparänge äng   Holmhällar raukparti
  Kutrojr stenblocksanhopning /Se   Holmsakar åker
  ?Kvarnalvaret äga   Holmsbodar fiskeläge
  ?Kvarnbacken äga   Holmsbodar fiskeläge
  Kvännmyr äga   Holmshagar hagar
  Kvännmyr myr?   Holmslundar skogsdungar
  Kypar ägor   Honngännalvre alvarområde
  ?Austre kypskog Saknas   Honngännskogen skog
  Kyrkarverum ägor   Hoxelakar f.d. åker
  ?Kyrkrum ägor   Hoänge äng
  ??Kärnaker äga   Hoängen äng
  Kättelvik vik   Huggpacke sten
  Kättelviksården udde   Humlegardsänge äng
  Kättelviksården stenblock /Se   Hundlausar slätt
  Köipar skog /Se   Hundlausar väg
  ?Ladaker äga   +Hållmgangsårdi Saknas
  ?Langmyr ägor   Hånngännar skog
  Langmyr f. myr   Håpu fiskeplats
  ?Langtrealvret äga   Hägveie Ögles täppu trädgård
  ?Langtäppan äga   Hälsar löv- och tallskog
  Langvät äga   Hämmunds tomt
  Lillaker äga   Hällsare äng
  ?Lillasen äga   Hästgangen bank
  Lillhagen äga   Hästgangen stenblock
  Lillhagen äga   Hästgangen stenblock
  Lillmansaker äga   Hästgången gång
  Lillmyrände äga   Hästgången gång
  Lillården stenblocksanhopning /Se   Hästhagen äga
  Lillänge äga   Hästhagmyren åker
  Lillänge äga   Hästu udde
  Lillänge äga   Häusgärd åker
  Lingen skog   Häusgärdar hage
  Lingen eller Lingnar skog /Se   Ibidium skogsställe
  Lingen el Lingnar skog /Se   Janårdi udde
  Lingnar eller Lingen skog /Se   Jausgrunnsvarpe vik
  Lingnar el. Lingen skog /Se   Jausgrunn grund
  Lingsarverum äga   Jällbrunn källa
  ?Linneräng äga   Jällbrunn källa
  Lotshamn hamn   Kaksne båtländing
  Lundaker äga   Kalgardstäppu äng
  Lundar ägomark /Se   Kastlehagen hage
  Lundar äga /Se   Kati bergspynt
  Länsmansstycket äga   Katikrok vik
  Maststäde grund /Se   Kettelsård udde
  Maststäde grund /Se   Kettelvik vik
  Mikelaker äga   Kettelväiki vik
  Mikelakrar ägor   Kettelväiksårdi stenblock och stenar, ård
  Mickelshagen äga   +Kettisvik Saknas
  Millingsgatu väg /Se   Killingholmen holme
  Mjölhatteträsk sjö   Kittelviken vik
  Mjölhatteträsk träsk   Kittelviksården ård
  Munkbodsalvret ägor   Klappkullar backe
  Munkbod hagmark   Klappkullar backe
  Munkbodården stenblock /Se   Klappkulle kulle
  Munkboudd udde   Klappkulle plats
  Munkhagen hagmark   Klasakar åker
  ?Munkhovshagen äga   Klasens fiskeläge
  Muskmyr myr   Klasens fiskläge
  Myrakar Saknas   Klasens fiskeläge
  Myrgärdet äga   Klaslänningar landningsplats
  Nackshajd backe   Klasårdi udde
  Nackshajd terräng   Klasårdi stenblock och stenar, ård
  ?Nackshajd karl röse eller sjömärke   Klasårdi stenblock och stenar, ård
  »Neenwijck», ä. namn på Mjölhatteträsk sjö   Klehammar rev
  »Neenwijcksträsk», ä. namn på Mjölhatteträsk sjö   Klähammaren udde
  Norderalvret ägor   Klähammaren udde
  Norderhagen äga   Klähammaren udde
  Norderrum äga   +Klehammarsbausen stenrör
  Nordarsnäckhus vik /Se   Klehammarsbausen stenrör
  Norder Snäckhus stenblocksanhopning /Se   Klehammarslajdi strandremsa
  Norderåker äga   Klähammarsudden udde
  ?Norebod äga   Klehammarsård udde
  Norebod terräng   Klähammarsårdi stenblock och stenar, ård
  Nore Norstädehage äga /Se   Kluckakan åker
  *Norstädar äga /Se   Kläjhammar hagmark
  Norstädehage naturnamn /Se   Kohagen äga
  Norstädehage(n) äga /Se   Kopparsmidbacke lvg-backe
  Nyaker äga   Korsgrunn grund
  Nybro skans f.d. vårdkase   Korsgrunn fiskeplats och grund
  *Nybro stengruva Saknas   Koxåker åker
  Nygärdet äga   Krampåsen del av Åsen
  Nyhagen äga   Kulhaken vik
  Nyslätt äga   Kulstädar åker
  ?Okselaker äga   Kummelakrar åkrar
  Petsarvelunden ägor   Kummsjonshagen hage
  Pjanården udde /Se   Kuparäng äng
  Präststycket äga   Kuparängsmyren myrmark
  Raudstajnsården stenblocksanhopning /Se   Kuparängsmöjr myr
  Rausäter äng /Se   Kvännalvre alvarområde
  ?Rausät rshagen Saknas   Kvänndöjen plats för tångtäkt
  Rembslundar äga   Kvänne akarland åker
  Rojrträsk träsk   Kvännmöjr myr
  Rotare äng /Se   Kvännmöiri myr
  Rumaker äga   Kåsgrund grund
  Rumaker äga   Källaren stenbrott
  Rumaker äga   Kärmåkersrum område
  ?Rumle äga   Kärrmakar åker
  ?Runttäppan äga   Kätteln äng
  ?Sajvik äga   Käulänge äng
  Sajvik vik   Käutråir stenrör
  Sajviksården udde   Köjpar skog
  Sajviksården stenblock /Se   Köjpskogen skog
  Saltbruk äga   +Laige ängsstycke
  Sandgyl vik /Se   Lajdi fiskegrund
  Sandvik ägor   Langmöjr myr
  Sandvik vik   Langvät terrängnamn
  Sandvikstäppan äga   Langvätar f.d. ängsmark, nu odlad
  Sandviksården stenblocksanhopning /Se   Lapphagar område
  Segärdet ägor   Lauräjns torp avs.
  Sibbenarvestycket äga   Lemarängen äng
  Sibbjärnsården ård /Se   Lenviken träsk
  Sigfrideården ård /Se   Lenväjk, se Mjölhatteträsk Saknas
  Sikhagen Saknas   Lillmöjr myr
  Siktäppan äga   Limmaräng el. Löjmaräng ängslapp
  Sjavgatskluen vägskäl /Se   Lingen el. Lingnar skog
  Skarpaker äga   Lingnar tallskog
  Skarphagen äga   Lingnar skog
  Skogaker äga   Lingsarräum öppen plats
  Skogaker äga   Lingsbro södra ändan av Langmör
  Skoghagen äga   Lingvät vattensamling
  Skogshage äga   Lotsajnen del av Valsajnen
  Skvalpvik vik   Lugnet avs.
  Skälsaker ägor   Luk´stycke f.d. äng
  Slojtaräng äga   Lukstycke åkrar
  Smalhonngännar ägor   Lukstycke åkrar
  Smolalvret ägor   Lundar skogsområde
  Smällingbo ägor   Lundväten numera intorkad källa
  Snäckhus fiskebod /Se   Lunsbrunn källa
  Snäckhusbacken äga   Låistre ford. utmark, sank, skogsbevuxen?
  Snäckhusbackar backar /Se   Lådakan åker
  Snäckhus udd udde /Se   Lådakar åker
  Snäckhusvik vik   Läil Håpu, se Håpu Saknas
  Snäckhusvik vik /Se   Läilårdi ård, stenblock
  Snäckhusård udde   Läilårdi ård, stenblock
  Snäckhusård udde o. stenblocksanhopning /Se   Läjdi fiskeplats
  Snäckhusård udde o. stenblock   Läjlakar åker
  Snäckvik vik   Läjlasen ås
  Snäckvik vik /Se   Läjle håpu undervattensgrund
  Stabbgard äga   Läjlhagen hage
  Stabbgard åker /Se   Läjhagen ängs- och åkermark
  Stabbgard åker /Se   Läjlmörände del av myr
  Stabbgård åker o. äng /Se   Läjlåkar åker
  Stainängar ägor   Läjlänge f.d. äng
  Stajnaker ägor   Läjlänge äng
  Stajnbro äga   -länning, se Klaslänningar, Grumplänningar Saknas
  Storakern åker   +Marstrand sandstensbrott
  ?Stora röset röse   Massare f.d. skogsmark
  Storasen äga   Massare terrängord
  ?Storgarden Saknas   Massarhagen hage, nu åker
  Storhagen äga   Maststäde grund
  Storänge ägor   Matåjdu utmark
  Storänge äga   Mickelakrar åkrar
  Storänge äga   Mickelstain inbyggarbeteckning
  Strandhagen äga   Midharpu fiskställe
  Strandhagen äga   Mikelakar åker
  Stricksarv äga   Mikelakrar åkrar
  Strickoarv ängsmark /Se   Mikelakrar åkrar
  ?Suderasen äga   Millaste döjen del av tångtäkt
  Suderhagen ägor   +Millingsgatu väg
  Suderhagen äga   +Mjälbröin gyl
  Suder Snäckhus stenblocksanhopning /Se   Mjölhatteträsk, se Lenväjk Saknas
  Svalstädar ägor /Se   Mojlingen grund el. rev, ård
  Svalstäden åkrar /Se   Mojlingen grund
  ?Svinajn åker o. betesmark   Mojlingen sten
  Timmerlunden äga   Munkbod vik
  Trillgärdet åker, f.d. äng   Munkbod fiskeläge
  Trillgärdshagen ägor   Munkbod hagmark
  Tumstädar äng /Se   Munkbod hage
  Tumstädar äga /Se   Munkbodhagen hage
  Tvebällingar två stenar /Se   Munkbodhaken vik
  Tvärården stenblock /Se   +Munkbodhulu Saknas
  Täume gungu gungfly /Se   Munkbodårdi udde
  Uthagen äga   Munkbodård stenblock och sten, ård
  Valar grund?   Munkboudd udde
  Valkmyr äga   Munkdiket dike
  Valkmyr f.d.? myr, ägomark   Munkhage numera gård, förr äga
  Valkmyr ägomark   Munkhagealvre alvassmark
  Valsaker äga   Munkhagen hagmark
  Valshagen äga   Muskmyr träsk
  Valsmyr äga   Måilingen stenar och stenblock
  Valsmyr myr   Måilingskullu, se Måilingen stenar och stenblock
  »Wamling ager» åker? /Se   Måilingshälli häll
  »Wamling ager» = Vamblingakan? åker /Se   Möjrakan åker
  Varpgarden äga   +Mönakur utmark
  Varpårdar två holmar /Se   Möränge sank äng
  Värsände äng /Se   Nackshajd ås
  Västeraker äga   Nackshaid åsrygg
  Västerhagen äga   Nackshed bergsplatå
  Västlandsalvret ägor   Nackshed bergsplatå
  Västlands länningar ägomark   Najkvät vattensamling
  Ängshagen äga   Nakshaid backe
  Äppellundsaker åker   Norbod fiskläge
  Äppellundsalvret äga   Norbod fiskeläge
  Äppellundsbacken ägor   Nordarsnäckhus vik
  ?Ålhagen ägor   Norrpallen fiskeplats
  ?Örumsbacke äga   Nårbyalvre alvarområde
      Nårdarakar åker
      Nårdarakar åker
      Nårdarhagen hage
      Nårdarhagen hage
      Nårsäjdu åkrar
      Nöjakar f.d. åker, nu betesmark o. skog
      Nöjgärde skog och ängsmark
      Nöjhagar hagar
      Nöjhagen f.d. äng, nu betesmark
      Nöjhagen hage
      +Nöjslet el. Nöjsletu äga
      Nöjsletu äng
      Ojlu hage
      Oxar gråstenar
      Oxelkullar terräng
      Pallen el. Pallar grund
      Penningkammaren grotta
      Pesarlunden lund
      +Pilarebacke Saknas
      Pilarhagväten sank men uppodlad mark
      Pilarhagväti sankmark
      Pjanårdi rev
      Pjanårdi udde
      Präststycke äga
      Puksaud myrmark
      Pussrauli sten
      Rainiks holmen se Heligholm holme
      Ratu häll
      Raubogrund fiskställe
      Raumkulå stenbrott
      Rausätar åker
      Rausätar åker
      Rausätar skogsmark
      Rausätarshagen hage
      Rausätarsmöjr myrmark
      +Rautr sten
      Rems lundar äga
      +Rodar-ängs-stykki äng
      Rotare äng
      Rotare äng och åker
      Rotare terräng
      Rumblu betesmark
      Runtåjlu holme
      Rygräng åker
      -råir, se Tärneråir, Käutråir Saknas
      +Räder sandstensbrott
      +Räkar gråstenar
      Räumakan åker
      Räumakar äga
      Sagdeli sänka
      +Saigväik Saknas
      Sajgärde äng
      Sajviksårdi udde
      Saltbräuk f.d. hage o. åker, nu åker
      Sandgyli del av en släkedy, tångtäkt
      Sandgyli vik
      Sandgyl vik
      Sandväjk skog
      Sandväik vik
      Sandväikskogen skog
      Sandväjkstäppu inhägnad slåmark
      Sarbrunn källa
      Sibbjens »Gaithagar» hagar
      Sibbjens »Köprar» terrängnamn
      Sibbjens o Hägveil Leil´ Härslen terrängnamn
      Sigfrede »Leilänge» äng
      Sigraivs »Haimänge» äng
      Sigraivs »Storakan» åker
      Sikhagen åker
      Siktäppu sank äng, förr inhägnad slåttermark
      Siländar åker
      Simpgrunn grund
      Sjaugardskluen vägskäl
      Sjaugatskluen korsväg
      Sjaugatskluen korsväg
      Själsakar åker
      +Skabbhällar hällar
      Skabbhällen klipphäll
      Skarpakar åker
      Skanskorgar gråstenar
      +Skanskorgar gråstenar
      Skogakarn åker
      Skoghagar hagar
      Skoghagen äga
      Skoghagen äga
      Skorshäll klippa
      Skrocku fiskegrund
      Skrocku grund
      Skvalpu vik
      Skvalpu, se Skvalpväiki vik
      Skvalpväiki vik
      Skåbbu häll
      Skårfvu häll
      Skårfvur gråstenar
      Slojtar sank ängsmark
      Slojtaränge sank ängsmark
      Slåjtar sank skogsmark
      Smahonngännar ungskog
      Smolalvre äga
      +Smolgatu körväg
      Smolu alvarområde
      Smolu prästgårdsskog
      Smolvätar vattensamlingar
      Smällingbo åker och betesmark
      Smällingbo åkrar
      Snäckhäus fiskebod
      Snäckhäusbackar backar
      Snäckhusvik vik
      Snäckhusård udde
      Snäckvik vik
      Sockerkaret rauk
      Spejsbrunn brunn
      Spejsbrunn springkälla
      +Spillkviebro Saknas
      Spjäl-akan åker
      Spjälakar åker
      Spjälar åker
      Spranghäll klippa
      Stabbgard åker
      Stabbgard äga
      Stabbgard f.d. äng, nu åker
      Stabbgardar ängar
      Stabbgardsakar åker
      Stabbgård åker
      Stainkalen stenpynt
      Stajnängar ängar
      Stajnängar ängar
      Stainängar ängar
      Staplas grund
      Stenbrutt vik
      Stenkal stenkummel
      Stenängar åker
      Stickhaued källa
      Stickhaued raukformation
      Stimbu fiskegrund
      Stjäkasstu ård
      Storakan åker
      Storakan åker
      Storasen ås
      Store Håpu undervattensgrund
      Stor Håpu se Håpu undervattensgrund
      Storrojr röse
      +Storstainsårdi EJREG
      Storåkern åker
      Storåsen högsta stället på Åsen
      Storäng äng
      Storänge äng
      Strandakan åker
      Strandhagen hage
      Strikl terrängnamn
      Stumpajki hage
      Sturrädare sandstensbrott
      Sudarakar åker
      Sudarbod fiskeläge
      Sudarhagar hagar
      Sudarhagen hage
      Sudarhagen hage
      +Svartalu tomt
      Svinajn betesmark och åker
      Svinsund åker
      Sänge sänka
      Sängi sänka
      Tajgar ängsstycke
      Tatarstugan åker
      Timbarlunde lund
      Tippstain sten
      Tjypskogen skog
      Trillegärd åker
      Trillgärde äng
      Trillgärde åker
      Trillgärdshagen f.d. hage
      Trillgå(r)ds möiri myr
      +Tumeskogen Saknas
      Tumgungå sank mark
      +Tumstädar äng
      Tvebällingar stenar
      Tvebällingar stenar
      Tvärårdi rev
      Tvärårdi stenblock, samt örbotten, ård
      Tunggarden åker
      Tvebällingar två stenar
      Tånnhäll rauk och häll
      Tärklen fiskegrund
      Tärneråir holme
      Täume gungu gungfly
      Täppu sank, lång o. smalåker
      Uxstycke åker
      Valk-akarn åker
      Valkmyren myrmark
      Vestlandslänningar fiskläge
      Valsajnen område
      Valsakrar åkrar
      Valshagen äga
      Valsmöjr myr
      Valsvätar sank mark
      Vamblingakan åker
      Varp ställen
      Varpe stenrör
      Varpe vik
      Varpe »ård»
      Varpe stenblock och stenar, ård
      Varpe Saknas
      Varpårdi stenrör, ård
      Vatlaup rännil
      Vatlaup stensättning, f.d. väg
      Vatlauprännu rännil
      Vilhäll bergshäll
      Vilhäll kulle
      Väjkstycke avsöndring, ej bebyggd
      Vändburg fiskläge
      Värpe Saknas
      +Värrsände beteshage
      Västarakar åker
      Västarhagen äga
      Västlandsalvre alvarområde
      Västlandsholmen holme
      -ård, se Läilårdi, Tvärårdi m. fl. Saknas
      Åsen högplatå
      +Ällbrunn källa
      Änggards gd
      Änggardsräum öppen plats
      Änggardsänge äng
      Ängsakan åker
      Äppelundsåker åker
      +Äpplundar skogsstycke
      Äpplundar skog och alvarmark
      Äpplundsalvre alvarområde
      Äpplunsbacken äga
      Ögeslunden tall och björklund
      Ögestäppu äga
      Ögräum plats
      Ölhagen hage

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.