ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hemse socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 76 Naturnamn : 99 Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 158
Hemse sn /Se Alvamyr äga Hemse sn Alvarakar åker
Hemse sn Alvahagen äga Hemse sn Asakar åker
Hemse ting Alvmyr f. myr, nu ägomark Alges gård Asbacke terräng
Hemse sn Austhagen äga Annexen gård Asen åker
Hemse sn Bakhagen äga Apoteket Saknas Aurbingen betesmark
Hemse sn Brohagmyr äga Asarve gd Aurbingen terräng
Hemse sn Brohagmyr ägomark Asarve gård Austhagen hagmark
Hemse sn Bruten äga Banken Saknas Bajtningi hagmark
Hemse sn /Se Burghagen äga Bopparve gd Bakhagen hagmark
Arges gd Djupträsk försv. sjö Bopparve gård Bakhagen hagmark
Arges gd Domaraker äga Bopparve Fattiggården Saknas Björkhagen hagmark
Arges gd Gajrthagen äga Doktorsbostället Saknas Brohagakar åker
Arges gård Gajtburgar äga Folkhögskolan Saknas Brohagen hagmark
Arges gd /Se Gajtburgar terräng Folkskolan Saknas Brohagen åkermark
Arges gd /Se Gamblehagen äga Frigges gård Brunnsgärde äng
Arges gd /Se Gullstädar äga Gannarve gd Bruten skogsmark
Arges gd /Se Haraker äga Gannarve gård Bröjtäppu äng
Argesarve gd /Se Hemsehagen äga Halldings gård Böjakar åker
Arges gd /Se Holmen äga Hemse station Saknas Djupdal terräng
Asarve by /Se Hoxelaker äga Hotellet Saknas Domarakar åker
Asarve gd Inmyr äga Hulta fst Emlitten terräng
Asarve gård Kalvgärde äga Hulte gd Friggesbacke backe
Asarve gd /Se Kansarhagen äga Hulte bebyggelse Gaitburgar åkermark
Aukarsarfa by Kansarhagen hage /Se Hulte gård Gajtburgar hage
Binge gd:ar /Se Kansaråker åker /Se Kodings gård Gajrthagen hagmark
Bopparve gd Katriaker äga Likmide gd Gamlegärde äng och åker
Bopparve gård Kohagen äga Lejkmide gård Gamlehagakan åker
Duckarve gd /Se Kruppaker äga Lindvide gd Gamlehagen hagmark
Frigges gd Kruppar äga Lingvide gård Garsgärde ängsmark
Frigges gård Kvännaker äga Mejeriet Saknas Giftakrar åkrar
Frigges gd /Se Käldaker äga Mullvalds gd Giftakar åker
Frigges gd /Se Lajru äga Mullvalds gård Grindakar åker
Frigges gd /Se * Landeträsk sjö Ocksarve gd Grymlinghagen hagmark
Frigges gd /Se Lindaraker äga Oxarve gård Gråbo lht
Frigges gd /Se »Lindeboladan» nu försvunnen lada ? /Se Posthuset Saknas Gullstädar åker
? Gannarve by /Se Lunden äga Sindarve gd Hajmakar åker
Gannarve gd Lunden äga Sindarve gård Harakar åker
Gannarve gård Majstermyr äga Skåne gårdar Harakastjocke hagmark
Halldings gd Maningar äga Smiss gd Hattmakarakar åker
Haldings gård Maningar terräng Smiss bebyggelse Hemsehagen hagmark
Hegwolds Saknas Maningsmyr äga Smiss gård Hojgardar åkrar
Hulta by Mickelaker äga Smisslott tomt Hokselakar åker
Hulte gd Myrhagen äga Socknen Saknas Holmar åker
Hulte gd Myrhagen hage Storböjen gårdar Holmen åker
Hulte gård Mästermyr myr, odlad mark Tjängdarve gård Hultakar åker
Kannisarfa Saknas /Se Mästermyr (Majstermyr) ägomarker o. terräng Tjängdarve gd Hultekäldu källa
Kodings gd Mönaker äga Tjängdarve, Banvaktsstugan Saknas Hultkruppar änge
Kodings gård Norderaker äga Värdshuset Saknas Hästhagen hagmark
Likmide gd Noren äga Ångkvarnen Saknas Högarden äng
Likmide gd Norshagen äga   Högby ortn.
Likmide gård Norshagen terräng   Kalvgärde betesmark
Likmide gd /Se Nyhagen äga   Kalvgärde åkermark
Likvide Saknas /Se Ocksarve å å   Kansarakar åker
Lindvide gd Ojlan äga   Kansarhagen hagmark
Lindvide gård Ojlan terräng   Kansarskogen skog
Lindvide gd /Se Ojlhagen äga   Katriakar åker
Lingvide gd /Se Ringomehagen äga   Kauparetäppu äng
Mullvalds gd »Ronbo åker», Ronebo aker ? Saknas /Se   Kohagen hagmark
Mullvalds gård ? Roneboaker äga   Kroksabelakar åker
Oxarve gd ? Ronebo aker åker /Se   Kruppar äng
Oxarve gd ? Ronebohagen äga   Kruppar åkermark
Oxarve (?) gd Ronemyr äga   Kullakar åker
Oxarve by Ronemyr myr, ängsmark   Kvejbruten åker
Ocksarve gd Ronemyr ägomarker   Kvännakar åker
Ocksarve gd Sikar äga   Kvännhagen hage
Oxarve gård Siken äga   Källa Saknas
Oxarve by /Se Siken terräng   Körkakar åker
Sindarve gd Sikhagen äga   Körkänge ängsmark
Sindarve gård Sikhagen terräng   Lajrakar åker
Sindarve gd /Se Smavätar äga   Lajru åker
Sindarve by /Se Snabben äga   Langakar åker
Smiss by Snöret äga   Langkeik vägsträcka
Smitts gård Stabbgard äng   Langräng åker och hage
Tjängdarve gd Stabbgard åker och tomtmark /Se   Langstycke åker
Tjengdarve gård Stangbohagen äga   Leilskogen skogsparti
Tjängdarve gd /Se ? Stangmyr äga   Lejlänge äng
  Stangskogen äga   Lindarakar åker
  Storhagen äga   Lindkvejar väg
  Storhagen äga   Lindrar åkermark
  Storhagen äga   Lundakar åker
  Storänge äga   Lunden ängsmark
  Stumbleaker äga   Lädakar åker
  Stångamyr ägomark   Maningar skogsmark
  * Svinemyr myr   Maningar skog
  Tallshagen äga   Maningsmyr myr
  Taraker äga   Mickelakar åker
  Tingsaker äga   Mickelakrar åkrar
  Tjautet äga   Mjölbingen åker
  Tjautet ägomark   Mullakar åker
  Topsen äga   Mullvaldslunde lund
  Topshagen äga   Myrhagen hagmark
  Utmyr äga   Mönakar åker
  Vassaker äga   Nordarakar åker
  Vatgarnar äga   Noren backar
  ? Vismyr äga   Norsbroar bro
  Vätar äga   Norshagen hagmark
  Visnemyr myr, ägomark   Norshagtäppu ängsmark
  Väten äga   Norshagvät mark
  Älmlitan äga   Nöjhagen hagmark
      Nöjänge äng
      Oilar åkrar
      Oxarakar åker
      Oxarbro bro
      Oxareå bäck el. å
      Oxarve å å
      Ringomehagen hagmark
      Ronboakar åker
      Ronbohagen hagmark
      Rondalsakar åker
      Rumsakar åker
      Rävtäppu åker
      Sandakar åker
      Sikar hage
      Sikar hage
      Sikar terräng
      Sikbacken backe
      Sikhagen hagmark
      Sindareänge åker
      Skånböen åker
      Smisslott terräng
      Snabben backar
      Snöru åker
      Snöru terräng
      Spanjorsakar åker
      Spelgylsbro bro
      Stabbgard äng
      Stabbgard åker
      Stainholmsstang gränsmärke
      Stangbohagen hagmark
      Stangskogen skog
      Starrhagen hagmark
      Storböen åkermark
      Storhagen hagmark
      Storänge äng
      Storänge äng
      Stuakar åker
      Stumbleakar åker
      Swijne-myr Saknas
      Såjsakar åker
      Såjshagen hagmark
      Tallbärstväri åker
      Tallsakar åker
      Tarakan åker
      Tarakar åker
      Tingsakar område
      Tjautä åkermark
      Toppsen åker
      Toppshagen hagmark
      Trekanten terräng
      Tungärd utjord, ödehemman
      Utskog skog
      Vassakrar åkermark
      Vassäng äng
      Vatganar åker
      Vejsmyr myr
      Åjlu hagmark
      Älmlitu åker
      Ängsrumme ängsmark

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.