ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rone socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 128 Naturnamn : 307 Bebyggelsenamn : 87 Naturnamn : 656
Rona sn Abborvarpe vik Rone socken Abborvarpe notvarp
Rone sn Abborrården stenblocksanhopning /Se Rone socken Ahlgyl hav
Rone sn Aburvarpet vik Rone sn Ajkakan åker
Rone socken Ajkhagen äga Rone sn Ajkstu notvarp
Rone sn Ajkstocken vik /Se Rone-boe inbyggarbeteckning Ajkstäder åker
Rone sn Ajkstviken vik Tåmte-Byggrar inbyggarbeteckning Ajkstäder åker
Rone sn Ajkstäder äga Alvamyr gd Ajkstäder ängsmark
Rone sn Aikstädar se Ekstäder Saknas /Se Autsarve gd Ajne ängsmark
Rone sn Aikstädar äga /Se Autsarve gård Ajnängar äng
Rone sn Ajnängar äga Autsarve gård Ajnänge ängsmark
Rone sn /Se Ajnängar fornlämningar Boters gd Ajnänge ängsmark
Rone sn /Se Algyl göl Botes gd Akarkveiar ängsmark
Rone sn /Se Algöl göl /Se Botes gård Akarkveje åker
Rone sn /Se »Allfweåå» å Botes gård Allstäde naturnamn
Rone sn /Se Alstädar äng /Se +Botes-tåmti Saknas Alvmyr myrmark
Autsarve gd Alvmyr f. myr, nu ägomark Burge gård Alvänge äng
Autsarve gd Alvmyr äga Davide gård +Ålår-a å
?Autsarve gd Alvmyr äga Domerarve gd + alar-välkå Saknas
Autsarve gård Alvmyr äga Domerarve gd +An-l. Arn-situ backe
Autsarve gd /Se Amundshage äga Domare gård Andaren åker
Botes gd Andaru äga Domarve gård Andarn naturnamn
Botes gård Andarsnapar äga Domarve gård Andasnapar skog
Botes gd /Se Andarssnapar terräng Ekängen fst Anderssnapen hage
Burge gd Angsstäde äga /Se Findarve gd Angsterrum åker
Burge gård Angstädar ägonamn /Se Findarve gård Angstäde naturnamn
?Davide gd? Angstädar ägonamn /Se Folkskolan Saknas Augsakarn åker
Davide gd Angstädar äga /Se Folkskolan Saknas Aurakan åker
Davide gd Angstäde? äga Frigsarve gd Aurakan åker
Davide gård Auraker äga Frixarve gård Aurakar åker
Domerarve gd Auränge äga Gerete gd Auränge ängsmark
Domerarve gd Austergrunn kummel kummel Gerte gård Auränge ängsmark
Domerarve gård Autsarvehagen äga Getor gd Auränge ängsmark
Findarve gd Bajtningen äga Getare gård Auränge ängsmark
Findarve gd Bastustajnen sten Getor gård Ausar-stycke åker
Findarve gård Bindyksårdi grund /Se Gullgårde gd Austagrund grund
Findarve gd /Se Bjonnstäde äga Gullgårda gård Austaken Saknas
Findarve gd /Se Bjonnstädar äga /Se Gullgårda gård Austarakan åker
?Frigsarve gd Bjonnstädar äga /Se Gulltorp tomt Austraakan åker
Frigsarve gd Bolarve äga Gästgivaregården Saknas Austänge ängsmark
Frigsarve gård Botesstycket äng /Se Hallbenarve gd Ausänge äng
Frigsarve gd:ar /Se *Brohagen hage el. myr? Halbenarve gård Backakan åker
Friggsarve gd:ar /Se Bruten äga Halor gård Backen ängsmark
Frigsarve gdr /Se Bruthagen äga Halor avsöndring Baitningi betesmark
Frigsarve gd:ar /Se Brändu äga Hägdarve gd Baitningsakan åker
[Geretarf] Saknas Bölske Smissarvehage äga Hägdarve gård Bajtningi åker
Gerete gd Dajghålksårdi grund /Se Håus fiskeläge Bajtningi hagmark
Gerete gd Dalviden äga Jakobs gd Bajtningi skog el. hagmark
Gerete gd Dalsviden äga Jakes gård Bajtningsakan åker
Gerete gård Dalsviden ägomark Jaksarve gd Bajtningsakan åker
Getor gdr Digeraker äga Jaxarve gård Bajtningsakan åker
Getor gård Djaupgrasården holme Lauritse gd Bajtningsakan åker
Gullgårde gd Djaupgrasården holme /Se Lavas gård Bajtningsakan åker
Gullgårda gård Djupträsk sjö Lillgårds gård Bakakar åker
Gullgårda gård /Se Domerarveården stenblock Magnhuse gård Bangshule ränna
*Hagnastedhar gd /Se Dubbårdi grund /Se Magnhäuse gård Bangshulet ränna
*Hagnestäde beb Ekstäder äga /Se Malms gård Baugar hagmark och åker
Hallbenarve gd Flatviken vik Mäsare-tåmti Saknas Baugar ängsmark
Hallbenarve gård »Foglehollmen», ä.namn på Sigdesholm ö Mattsarve gd Baugar ängsmark
?Halor gd Gammelhagen äga Masarve gård Baugar ängsmark
Halor gd Gesällen äga Ogges gård Bindyksärdi grund
Halor gård Getorskär äga Prästgården Saknas Bjonnstäde naturnamn
Halor gd /Se Getorskär skär Roes gård Björnkakan åker
Halor gd /Se Getskär (resp. Getorskär) holmar Rone-böen Saknas Boakan åker
»hangnastedhu-» gård /Se Giftgärdet äga Ronehamn hamn o. samhälle Bodakan åker
?Hägdarve gd Grindhagen äga Ronehamn station förr station Bodakan åker
Hägdarve gd Grindänge äga Rone inholme bebyggelse Bodakan åker
Hägdarve gård Grisslan äga Rone utholme bebyggelse Bodakar åker
Hägdarve gd /Se Grisslan terräng bebyggelseRonströmstorp Saknas Bortänge ängsmark
Jakes gd /Se Gräsvarpe vik /Se Sigdes gård Bortänge ängsmark
Jakobs gd Gylpu ankarsättning /Se Smissarve gd Bortänge ängsmark
Jakobs gård Gylpu ankarsättning /Se Smissarve gård Bosakan åker
Jaksarve gd Gylpu ankarsättning /Se Stale gd Bostycke ängsmark
Jaxarve gård Gårdshagen äga Stale gård Branden åker
Jaxarve gd /Se ?Hagaaker äga Tomte gd Branden åker
Jaxarve by /Se Hajmhagen äga Tomte bebyggelse Branden åker
Lauritse gd Halmskär skär Tomte gård Branden åker
Lauritse gd Hammaränge äga Tronhage gård Branden åker
Lauritse gård Hammaränge terräng Träunhage gård Branden åker
Lillegårds gd Hamnhagen äga Uggårda gård Broakan åker
Lillegårds gård Hangstädåker ägonamn /Se Uggårda hemman Brogärde ängsmark
Lill-Roes gd /Se Haugstäd äng äga /Se Vinarve gd Bröuten hage
Magnuse gd *Hemhaga myr myr Vinarve gård +Brunn-hagen Saknas
Magnuse gd Hojgarden äga Ålarve gd Brunnsakan åker
Magnuse gård Hophagen äga Ålarve gård Brunnsakan åker
Malms gd Horsgärdet äga Änggårde gd Brunnsgärde ängsmark
Malms gd Hulthagen äga Änggårda gård Bruten hage
Malms gård Hults torp ägomark Änggardroten Saknas Bruten hagmark
Malms gård /Se Håpskär holme   Bruten åker
Malms gd /Se Hängstäder ägonamn /Se   Bruten skogsmark
Mattsarve gd Hängstädåker äga /Se   Bruten hagmark
Mattsarve gård Hässlehagen äga   Bruten hagmark el. skog
matsarve gd /Se Hästgårderhagen äga   Bruten hagmark el. skog
Ogges gd Hästhagen hage   Brödbarken åker
Ogges gård Hästklasen udde   Byängen åker
Roes by Hästklasen vik   Bälgakan åker
Roes by Innerholm, se Sigdesholmen holme   +Börk-akår åker
Roes gd Inreholmen ö   Böjakan åker
Roes gdr Inreholmen ö   Böjänge äng
Roes gård Isgrund grund   Böjänge äng
Roes, Lilla gd Isgrund grund   Böjänge ängsmark
Roes gd /Se Isgrunn grund   Böjänge ängsmark
Sigdes gd Isgrunn skär   Böjängsakan åker
Sigdes gård Jakesården udde   Böjängsakan åker
Smissarve gdr Jakes ården stenblock /Se   Bölgakan åker
Smissarve gd:ar /Se Jaksarveakern äga   Bönsåkern åker
Smittsarve gård Jaksarvehagen äga   Börk-äkår åker
Stale gd Janvåggen äga   Dajghålken notvarp
Stale gd /Se *Jesgrund grund   Dajghålksårdi grund
Stale gd »Jugareplattsen» naturnamn   Dalsvidbro bro
Stale gård »Jägareplatsen» naturnamn   Calsviden åkrar
Stale gd /Se Kalsården stenblock /Se   Dalsviden åker
Tomte gdr Koggen holme   Dalsviden skog el. hagmark
?Tomte gdr Koggen holme   Dalsviden hagmark, skog
Tomta gård Koggen holme   Dalsviden åker
Tomta bebyggelse /Se Koggen triangelpunkt   Dalsviden åkrar
Tomta by /Se *Koggrund grund   Digeråker åker
Tronhage gd Kroken vik   Djaupgras garnsättning
Tronhage gård Kroken vik   Djaupgrasårdi grund
?Uddvide gd Kumörden äga   Djauphul hagmark
Uggårde gd Kumördar äga   Djaupträsk träsk
Uggårda gård Kummördar äga /Se   Domareskog skog el. hagmark
Vinarve gd Kutården holme   Domareårdi grund
Vinarve gård Kutården holme /Se   Domarsäjde åker
Vinarve gd /Se Kutården stenblock /Se   Dombre-stäjnen Saknas
Ålarve gd Kvissase äng o. åker /Se   Dubbårdi grund
Ålarve gård Kvissarve äga   Ejsgrund grund
Änggårde gdr Lajge äga   Ekhagen hage
Änggårda gård Lajvhagen äga   Ekåker åker
  *Landeträsk sjö   Eskeshagen ängsmark
  *Landeträsk sjö   Finland gårdar
  Langård terräng   Fleisakan åker
  Langård udde /Se   Flusi udde
  Lejstuänge äga   Fojränge ängsmark
  Leifsängen äga /Se   Folänge ängsmark
  Lejstuänge terräng   Frixarmyr myrmark
  Lekarve äga   Fälludden hagmark
  Lillbjännar äga   Fällunden hagmark
  Lillhagen äga   Fällunden hagmark el. skog
  Lojstahajd äga   Fällunden hagmark el. skog
  Lunden äga   Fällunden hagmark el. skog
  Lundsgan äga   Fällunden hagmark el. skog
  Lunden äga   Gajrtkvejar väg
  Malmen äga   Gaist-sunnen tångtäkt
  Malmen triangelpunkt   Gajrtsunnu vattensamling
  Malmskogen äga   Gajrtårdi udde
  Malmsmyr äga   Gamhagen hagmark el. skog
  Malmsmyr myr   Gamhagen hagmark
  »Malssmyyr» myr   Gamle-gifft-backe Saknas
  Martarve äga   Gamlehagen hage
  Mellgården grundrygg   Gatakan åker, allm.
  Mickelakern äga   Gesällen hagmark
  Millersthagen äga   Getaskär skär
  Mjaugrunnsården udde /Se   Giftakan åker
  Mjaugrunnsården udde   Giftakan åker
  Mjellingen äga   Giftakan åker
  *Myrhagen hage el. myr?   Giftakan åker (allm.)
  Myrhagen äga   Giftakan åker
  Myrhagen äga   Giftakan åker
  Myrhagen äga   Giftakan åker
  Myrkullen äga   Giftgärde åker
  »Målsmyyr» myr   Gifthagen hagmark el. skog
  Nabbeträsk sjö?   Gifthagen hagmark, allm.
  Nedersthagen äga   Giftlunden hagmark
  Nickhagen äga   Grasvarpe notvarp
  *Nygärdet ägomark   Grindakan åker
  »Näsier» naturnamn   Grindakan åker
  Oggesange äga   Grindakan åker
  Oggesänge terräng   Grindhagen hagmark el. skog
  Raudstajn fiskeläge   Grindänge åker
  Raudstajn sten?   Grindänge ängsmark
  Raudstajnsviken vik   Grisslu ängsmark
  Ronehagen äga   Grundakan åker, allm.
  Ronehamn triangelpunkt   Gullgard-gärdar ängsmark
  Roneholm, ä, namn på Sigdesholm ö   Gärdar ängsmark
  *Roneholm ö   Gärdar ängsmark
  *Roneholm ö   Gärde åker
  *Roneholmarna öar   Gärdslu åker
  Rone myr myr   Gölpe garnsättning
  Ronemyr f. myr, nu ägomark   Haga ställe
  Rone myr utdikad myr   Hagakan åker
  Rone myr äga   Hagakan åker
  Ronemyr ägomarker   Hagakan åker
  Rone strand strand   Hagakan åker
  *Ronevik vik   Hagakan, Stor åker
  Rävstajn skär   Hagakan, Stor åker
  Rösänge äga   Hagakan, Lel åker
  Sandhalen vik   Hagakan, Lel åker
  Sandårdi grund /Se   Hagakan åker
  Sigdesholmen ö   Hagakan åker
  Sigdesholmen ö   Haimakan åker,allm.
  Sigdesholmen holme   Haimhagen hagmark, allm.
  Sigdesholm holme   Hajmakan åker
  Sigdesholmen ö   Hajmakan åker
  ?Sinkarhagen äga   Hajmakan åker
  Sipparhagen äga   Hajmakan åker
  Sipparhagen terräng   Hajmakan åker
  Sipparhagen äga /Se   Hajmakan åker
  Sippsakern äga   Hajmakan åker
  Sippsakan äga /Se   Hajmakar åker
  Sippårr tomt /Se   Hajmhagen hagmark
  Sippårr tomt /Se   Hajmhagen hagmark el. skog
  Sippårr tomt /Se   Hajmänge ängsmark
  Skoghagen äga   Hajmänge ängsmark
  Skogänge äga   Hajmänge ängsmark
  Skrikården grund /Se   Hajmänge ängsmark
  Skräiksare utmark /Se   Hajmänge ängsmark
  Skräiksårdi grund /Se   Hallgärde åker
  Skäret udde   Hallgärde åker
  Skäret udde   Hammaränge äng
  Skärsvik vik   Hammarängen ängsmark
  Slagnätsården udde   Haränge ängsmark
  Slagnätsården stenblock /Se   Haugskog åker
  Smiggesaker äga   Hojgarden ängsmark
  Snapen äga   Hojgarden ängsmark
  Sojdsaker äga   Hojgarden ängsmark
  Sojdsaker äga   Hojgarden ängsmark
  Sojdshagen äga   Hojgarden ängsmark
  Sojdshagen äga   Hojgarden ängsmark
  Sojdshagen äga   Hokselgärde ängsmark
  Sojdshagen äga   Hokslegärde äng
  Sojdshagen äga   Hopstycke åker
  Sojdsänge äga   Humlegardsakar åker
  Sorkården udde   Humlegardsakar åker
  Sorkårdi udde /Se   Humlegardsänge åker o. äng
  Spanöjte äga   Hus fiskläge
  Stabbgard äga   Hustänge äng
  Stabbgard prästgården /Se   Håpskär skär
  Stabbgard äng /Se   Hällakan åker
  Staggesaker åker /Se   Hässlehagen åker o. hage
  Staggsakar åker /Se   Hässlehagen hagmark (el. skog)
  Stale hagar äga   Hästgårdshagen skogsmark
  Stavängen äng /Se   Hästhagen hagmark
  Stjausare hagmark /Se   Hästklasen notvarp
  Stjausarehagen skog /Se   Hästklasen inskärning av havet
  Stjusarehagen äga   Häustänge ängsmark
  Stuvhagen äga   Häustänge ängsmark
  Storhagen äga   Högarden äng
  Storhagen äga   Högarden äng
  Storsvedshagen äga   Hörshagen hagmark el. skog
  Storänge äga   Hörshagen skogsmark
  Storänge äga   Indaholmen, se Grötlingbo Saknas
  Strandgärdet äga   +Innerste-laidi Saknas
  Strandhagen äga   +Inn-djaupet Saknas
  Strandhagen äga   Jakeshagen hagmark el. skog
  Strandhagen äga   Jakeslande hagmark
  Strandhagen äga   Jakesrumme utmark
  Strandrum äga   Jakesräum hagmark el. skog
  Strandrumaker äga   Jakesårdi grund
  Strandrummet äga   Jausakan åker
  Stånga malm äga   Jernviggen naturnamn
  Stånga malm äga   Kajlsakan åker
  Stångamyr äga   Kanalen kanal
  Suderbriten grund /Se   Knurränge ängsmark
  Sunderänge äga   Koggen grund
  Sunderänge terräng   Koggen grund
  Sunnestården udde   +Ko-grund Saknas
  Sunnestården grund /Se   Kohagen hagmark
  Sviar äga   Korumpi udde
  Sviar äga   Ko-rumpu udde
  Sviar terräng   Krokar hagmark el. skog
  Tallården udde   Krokar strandmark
  Tallården udde   Kroken vik
  Tallården stenblocksanhopning /Se   Kroken vik
  Tejnu äga   Kroken hagmark el. skog
  Torstäd hårdvallsäng /Se   +Kruss-äkårr Saknas
  Torstädar äga /Se   Krussåker åker
  Torstädåker ägolotter /Se   +Kulle-stajn Saknas
  Tronhagen äga   Kummördar åker
  Tronänge äga   Kummördar Saknas
  Tvärgrunn holme   Kummördar åker
  Tynnhagen äga   Kumördar åkermark
  Tynnhagen ägomark   Kungsgarden åker
  Tällundar äga   Kutårdi holme
  Tärnården holme   Kvisare ängsmark
  Tärnårdi udde /Se   Kvisare ängsmark
  Uggarderojr fornlämning   Kvisare ängsmark
  Uggarderojr fornlämning /Se   Kvissare äng och åker
  Uggårdrummet äga   Kvännakan åker
  Uggardrummet terräng   Kvännakan åker
  Uggarde rös rös /Se   Kvännakan åker
  Ulhavet äga   Kvännakan åker
  Urbjärgar äga   Kvännakan åker
  Urbjärgar fornlämningar   Kvännakan åker
  Utrummet äga   Kvännakar åker med kvarn
  Utskogen äga   +Kyt-fat ängsbit
  ?Vathagen äga   Lai åker o. äng
  Vejsakar åker /Se   Lajge åker
  Vejsakar åker /Se   Langakan åker
  Vät-ungen kust /Se   Langakan åker
  Vidänge äga   Langakan åker
  Vidänge äga   Langakan åker
  Västården udde   Langakan åker
  Västården udde   Langakar åker
  Västården udde   Langakarsennu ängsmark
  Västården stenblocksanhopning /Se   Langlajdi fiskställe
  Västården stenblocksanhopning /Se   Langvidhagen skog el. hagmark
  Väthagen äga   Langvidhagen skog el. hagmark
  Yklar äga   Langård udde
  Yklar ägomark   Lang-ård landningsplats
  Ytterholmen ö   Langänge åker
  Ytterholmen holme   Lavarsarv åker
  Ytterholmen ö   Lavarstycke äng
  Ytterholmen ö   Lavas-arve åker
  Ytterholmen ö   Lavas-arve åker
  Ytterholmen del av utholme   Lejlbjännar äng
  Åluve skär udde   Lejlgardskvejar väg
  ?Ängsarve äga   Lejlgrund grund
      Lejlholmen holme
      Lejrhul garnsättning
      Lejstubajtningi betesmark
      Lejstubajtningi hagmark (el. skog)
      Lejstubajtningi skog el. hagmark
      Lejsturåjr stenrös
      Lelakan åker
      Lelbjännar ängsmark
      Lelhagen hagmark (el skog)
      Lelhagen hagmark el. skog
      Lelhagen hagmark el. skog
      Lellbjännar ängsmark
      Lelänge ängsmark
      Levesänge ängsmark
      Liggarden ängsmark
      Liggarden åker
      Likare äng
      Likarve ängsmark
      Likarve ängsmark
      Likarve ängsmark
      Likarve ängsmark
      Likarve ängsmark
      Lindreårdi grund
      Lunden hagmark el. skog
      Lunden åker
      Lundsgard åker
      Lundsgard åker
      Luxvarpe fiskegrund
      Luxvarpe fiskegrund
      Lädakan åker
      Lädakan åker
      Lädakan åker
      +Lä-grunds-årdi EJREG
      Läjstu-Tåmti Saknas
      Magnhuse gd
      Magnusegard åker
      Magnuse-leran väg
      Magnuse-leran hagmark el. skog
      Magnuse-leran hagmark el. skog
      Malsakan åker
      Malsmör åker
      Malsmör åker
      Malsmör åker
      Malsmör åker
      Malsmör åker
      Martare äng
      Martare ängsmark
      Masarmyr myrmark
      Medskogen hagmark el. skog
      Mejlu äng
      Mele ängsmark
      Mele ängsmark
      Messanåker åkermark
      Mickelakan åker
      Mickelakar åker
      Mikelåker åker
      Millakan åker
      Millumhagen hagmark el. skog
      Missyndes garnsättning
      Mjaugrundsårdi grund
      Mjölbingen åker
      Mojnakan åker
      +Muntebacke ford. boställen, trakt
      Myrgärde åker
      Myrvägen väg
      +Mäll-lunden tall-lund
      Mällård grund
      Mällårdpricken sjöprick
      Mörgärde ängsmark
      Mörgärde ängsmark
      Mörgärde åker
      Saknas hagmark l. skog
      Mörkhagen hagmark
      Nedersthagen hagmark el. skog
      Nederstänge ängsmark
      Norsbroar väg
      Norsbroar hagar
      Nygärdar åker
      Nyriven åker
      Nysteln åker
      Näsier ell. Jägare-plattzen Saknas
      Nöiakan åker
      Nöihagen hagmark
      Nöjakan åker
      Nöjakan åker
      Nöjakan åker
      Nöjakan åker
      Nöjakan åker
      Nöjakan åker
      Nöjgärdar ängsmark
      Nöjgärdar ängsmark
      Nöjgärde ängsmark
      Nöjhagen hagmark el. skog
      Nöjhagen hagmark
      Nöjhagen hagmark l. skog
      Nöjhagen hagmark el. skog
      Nöjhagen hag mark l. skog
      Nöjhagen skog el. hagmark
      Nöjrivu åker
      Nöjstrand fiskläge
      Nöjängsakan åker
      Präststycke äng
      Pungen åker
      Rakdjaup djup
      Raudstajnsgarden landningsplats
      Rau(d)stajn fiskläge
      Raustajnsvejki vik
      Reslunden ängsmark
      Ripsårdi grund
      Rone myr myr
      Ronehamn hamnplats
      Ronstenakan åker
      Russhagen ängsmark
      Råjränge äng
      Räumakan åker
      Räumsakan åker
      Rävstajn sten
      +Röis-änge sten-sättning
      Rösänge ängsmark
      Sandakan åker
      Sandakan åker
      Sandakan åker
      Sandakan åker
      Sandakan åker
      Sandhaki bukt
      Sandårdi grund
      Sausakan åker
      Sausgärde ängsmark
      Sekakan åker
      Sigdesholm holme
      Sinkarhagen hage
      Sipparakarn åker
      Sippare ängsmark
      Sippare ängsmark
      Sipparhagen hagmark
      Sippsakan åker
      Skällungsbacke Saknas
      Skogakan åker
      Skogakan åker
      Skoghagen hagmark el. skog
      Skogsakan åker
      Skogsakan åker
      Skogsänge ängsmark
      Skogsänge ängsmark
      Skreiksare utmark
      Skrejksådi grund
      Skreksare ängsmark
      Skreksare skogmark
      Skvallkrok baracker
      +Stad-läki »läk», sänkning i skogshorisonten
      Slagnäsårdi grund
      Slagnäsårdi Saknas
      Smabritar grund
      Smickakar åker
      Smidakan åker
      Smidakar åker
      Smidu smedja
      Smiggesakan åker
      Smigges-äkårr Saknas
      Smissarveskog väg
      Smörslätt ställe
      Sojdesakan åker
      Sojdesakan åker
      Sojdeshagen hagmark el. skog
      Sojdeshagen skog el. hagmark
      Sojdeshagen hagmark l. skog
      Sojdeshagen hage
      Sojdeshagen hagmark el. skog
      Sojdeshagen hagmark l. skog
      Sorkårdi udde
      Spanåjte åker
      Spinnakan åker
      Stabbgard åker
      Staggesakar åker
      Staggsakan åker o. betesmark
      Stajnkvejar genväg
      Stalesunnen betesmark
      Stalskär skär
      Stal-sunnen Saknas
      +Stat-skeri udde
      Stang-malmen hagmark (el. skog)
      Staxakan åker
      Stenåkern åker
      Stjausarehagen skog el. betesmark
      Stjausarehagen hagmark
      Stjansarehagen hagmark (l. skog)
      Stjausarehagen hagmark el. skog
      Stjausarerännu hagmark el skog
      Storakan åker
      Storakan åker
      Storakan åker
      Storakan åker
      Storakar åker
      Stor-gropi örgrop
      Storhagen hagmark el. skog
      Storhagen hagmark el. skog
      Storhagen hagmark l. skog
      Storhagen hagmark el. skog
      Storhagen hagmark el. skog
      Storhagen hagmark el. skog
      Storhagen hagmark
      Storräume hagmark el. skog
      +Storsten Saknas
      Storträsk Saknas
      Storänge ängsmark
      Storänge ängsmark
      Storänge ängsmark
      Storänge ängsmark
      Storänge ängsmark
      Storänge ängsmark
      Storänge ängsmark
      Storängsakan åker
      Storängsakan åker
      Strandbajtningi hagmark l. skog
      Strandböjn Saknas
      Strandböjn Saknas
      Strandböjn byalag
      Strandgärde ängsmark
      Strandhagen hagmark el. skog
      Strandhagen hagmark el. skog
      Strandhagen skog
      Strandhagen hagmark el. skog
      Strandhagen hagmark
      Strandhagen hagmark el. myr
      Strandrum Saknas
      Strandräume hagmark el. skog
      Stusare hagmark
      Stäuakan åker
      Stäuakan åker
      Stäuakan åker
      Stäuakan åker
      Stäuänge ängsmark
      Stäuänge ängsmark
      Stölke åker
      Sudarsladen grund
      Sumpakan åker
      Sunderängen äng
      Sunnan hage
      Sunnestårdi grund
      Sunnestårdi grund
      Sunns-årdi holme
      Sveinakan åker
      Sveinhagen hagmark l. skog
      Svejen hagmark
      Svejen skog
      Svejen skog
      Svien skog
      +Såis-akar Saknas
      Såjdshagen hagmark
      Såjshagen hage
      Talle hagmark
      Talle landningsplats
      Tall-ård landningsplats
      Tallårdi grund
      Tangen grund
      Tiriker ängsmark
      Tiriker ängsmark
      Tjockänge ängsmark
      Tomtbod fiskläge
      Tomtbodänge ängsmark
      Tomtbodänge ängsmark
      Tomtböjn Saknas
      Tomtkvejar väg
      Torslunden åker
      Trunu åker
      Träum-hag-skällen hagmark
      Träunmarki hagmark el. skog
      Tungard betesmark
      Tvärgrund grund
      Tynnakarn åker
      Tynneshagen hagmark el. skog
      Tynngrund grund
      Tynnhagen hagmark
      Tynnhagen äng o. hage
      Täppu ängsmark
      Täppu terrängord
      Täppu ängsmark
      Tärnårdi udde
      Uggardbodi nu nedrivna fiskbodar
      Uggardräum hagmark (el. skog)
      Uggardrör stenrös
      Uggardrumme utmark
      Upperstgärde åker
      Urbjergar åker
      Uthave hagmark
      Utholm holme
      Vät-ungen kutsten
      Vedfällar äng
      Vedfällar ängsmark
      Vedfällar ängsmark
      Vedfällar åker
      Vedfällar ängsmark
      Veisakarn åker
      Vejsakar åker
      Vejsakar åker
      Vibes-stainen Saknas
      Vidfällar äng
      Vidfellar markområde
      Vidfällar ängsmark
      Vidängar odlad äng
      Vidänge ängsmark
      Vidänge ängsmark
      Vidänge ängsmark
      Vidänge ängsmark
      Vidänge ängsmark
      Vidänge ängsmark
      Vinarveraten Saknas
      Väst-snapen hagmark el. skog
      Väst-snapen hagmark el. skog
      Västårdi grund
      Väst-årdi landningsplats
      Vätakan åker
      Vätakan åker
      Väthagen hagmark
      Väthagen åker
      Väthagen åker
      Väthagen åker
      Väthagen åker
      Väthagen åker
      Yklar åker förut äng
      Yklar äker o. äng
      Yklar område
      Yklar område
      Yttarskär skär
      Ytterholmen, se Utholm Saknas
      Åbjenne grustag
      Ålandshav sank mark
      +Änggärda Store Råir Saknas
      Äng-garda-änge Saknas
      Änggard-kroken Saknas
      Änggardräum betesmark
      Änggårde lht
      Änggårdskvejar väg
      Ängsakan åker
      Ängsakan åker
      Ängsakan åker
      Ängsakan åker
      Ängsare ängsmark
      Äsklunden ängsmark
      Äuthave ängsmark
      Äuthave ängsmark
      Äuträum hagmark el. skog
      Äutskogen hagmark el. skog
      Äutskogen skog el. hagmark
      Äutskogen skog, hagmark
      Äutskogen skog l. hagmark
      Öjmansakar åker
      Ömansakan åker
      Ömansakan åker

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.