ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sproge socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 85 Naturnamn : 80 Bebyggelsenamn : 66 Naturnamn : 285
Spragum, se Sproge sn Akluen äga Sproge sn Akluen hagmark
Sproge sn Akluen terräng Sproge socken Akluen Saknas
Sproge sn Allskog äga Sproge s:n Akluhagar hagmark
Sproge sn Bomhagen äga Sproge västra sn Allgarsstycke åkerbit
Sproge sn Bomhagen terräng sproge-boe inbyggarbeteckning Allmällingsakar åker
Sproge sn Borum äga Alvegårde gd Allmällingskvänn kvarn
Sproge sn Borum ägomark Alfvegårds gd Allskog åker
Sproge sn Borumshulet vik Allgarde gård Alvarakar åker
Sproge sn Borums hål vik Allgarde gård Austahagar hagmark
Sproge sn Branden äga Allmällings gd Austamarki äng
Sproge sn /Se Bruten äga Allmällings gård Austaskog skogsmark
Sproge sn /Se Bruten äga Allmällings gård Babeln del av Nårdarnåjr
Sproge sn /Se Burgängsaker äga Annexen prästgårdens ägor Bajtningi hagmark
*Allgårds gård Butvejård udde /Se Bosarve gd Bajtningsakar åker
(?)Allmällings gd Bönsaker äga Bosare gård Baktäppu åker
Allmännings gård Digeraker äga Bosare gård Bastuakar åker
Alvegårde gdr Ellsgärde äga Botrajvs gd Bastugärde åker
Alvegårde gård Fugelskär holme Botrevs gd +Bingåker Saknas
Bosarve gd Gangarskär udde Botrajvs gård Björkakar åker
Bosarve gård Grimmstädar hage /Se Butveje gård Blankäng äng
Bosarve by /Se Grymstädar äga Butväie gård +Bod-åker Saknas
Bosarve gd /Se Grymstädar terräng Butvier gd Bomhagakar åker
Botreifs gård Grymstädar äga /Se Gandarve gd Bomhagen hagmark
Botrajvs gd /Se Grymstädar äga /Se Gandare gård Bomhagtäppu åker
Botreps gd Grymstädar äga /Se Gandare gård Borum strandmark
»Bottwijijss» beb.? Gullbjärgskog äga Garvare gård Borumshule Saknas
?Bringes gd Gullbjärgskog skog Hexarve gd Bosarum hagmark
Butvier gdr Gumlegärde äga Hägsarve gd Braidfloar skogsväg
?Butvier gdr Gumlegärde gärde Häksare gård Branden hagmark
Butvier gård Gungu myrparti /Se Häxare gård Branden åker
Butvier gd Hammaraker äga Kruse gård Brajdflovägen väg
Butvier gd /Se Hammaraker ägomark Kräuse gård Brime fiskläge
Gandarve gd Hoxelaker äga Lindarve gd +Brime Saknas
Gandarve gård Huaker äga Lindare gård Brouten hage
Gandarve gd /Se Isbroaker äga Lindare gård Brygghusakar åker
*Gutharfa gård /Se Jonsaker äga Martens gård Brunnsakar åker
Gudarve gårdnamn /Se Klase terräng(?) Martens gård Brutar åkrar
Hägsarve gdr Kaldhagen äga Mattsarve gd Burgänge äng
Hexarve gård Käldhagen hage Massare gård Buse flge
Häxarve gd:ar /Se Levandersaker äga Massare gård Busen holme
Kantic? Saknas /Se Majstermyr äga Mattsarfve Saknas Busu vik
Kruse gd Marspitbacke holme(?) Mårtens Saknas Butvejakar åker
Kruse gård Mällingsmyr äga Norrgårde Lilla gd Butvejård udde
Lindarve gdr Mällingsmyr myr, ägomark Norrgårde Stora gd Båtrajvsakar åker
Lindarve gård Mällingsmyr ägomark Norrgarde gård Bäusu fiskläge
Lindarve gd:ar /Se *Mällingså å Norrgarde gård Bönnsakar åker
Mattsarve gdr Mästermyr myr Norrgade gård Digarakar åker
Mattsarve gård Olmorbrorsård udde Nöjtorp gård Digarängi äng
Matsarve by /Se Olmorbrorsård udde /Se Nöitorp gård Ejsbro bro
Mårtens gdr Pannare hagmark /Se Själstorp gd Ejsbroakar åker
Mårtens gård Pannarve äga Själenstorp båtsmanstorp Fugelskär skär
Norrgårde gd Rojraker äga Skogs gård Fyltäppu hagmark
Norrgårde, Stora o. Lilla gdr Rojraker ägomark Skälstorp gd Gajtakar åker
Norrgårde gård ?Roraker äga Snodar gård Gajtudden del av Mästermyr
Skogs gd Rullen holme Snodar gård Galten backe
Skogs gård Rullen udde /Se Stymnes gd Gambletäppu åker
Snoder gd Rullårdi udde /Se Stymnes gård Gamlegard åker
?Snoder by /Se Saghagen äga Stymnäs gård Gamlegarstäppu åker
Snoder by /Se Saghagen hage Tjängdarve gd Gandarebacke backe
Snoder gd Sanden grund Tjängdare gård Gangarskär udde
Snoder gdr Sikhagen äga Tjängdare gård Garvarevägen väg
Snoder gård Sikhagen hage Urgude gård Gatakar åker
Snoder by /Se Smidaker äga Vattskogs gd Gatåjglu öppen plats
Snoder gd /Se Snoden ågren /Se Vasskogs gård Gatåjglu anläggning
Snoder gd:ar /Se Snoder-a å Vasskogs gård Giftakar åker
Snoder gd /Se Snoder-a å Äurgude gård Grimm-städar hage
Snothu by Snoderviken vik   Grymstädar åker
»Sprofwede» beb.? Snoderviken vik   Grynnstädar åker
EJREG EJREG Sojdshagen äga   Gröjtskvejar väg
Stymnes gd Sojdshagen äga   Gullbjärg-a å
Stymnes gd Sojdshagen terräng   Gullbjärgar skogsmark
Stymnes gård Solsängar äga /Se   Gullbjärgsakar åker
Stymnäs gd /Se Sprogeburgen sandbacke /Se   Gullbjärgskog skogsmark
Tjängdarve gdr Stenbro å, se Snoder-a Saknas   Gumlegårde hagmark
Tjengdarve gård Stormsvät äga   Gumlegärdsänge äng
Tjängdarve gd:ar /Se Stumleaker äga   Gumlegärdsänge äng
Urgude gd Svartlunden äga   Gungu del av Mästermyr
Urgude gd Svartlunden terräng   Gärdakar åker
Urgude gdr Tynntäppen äga   Gärde betesmark
Urgude gård Vidangar äga   Gässlu hage
Urgude gd:ar /Se     Hagtäppu hagmark
Urgude gdr /Se     Hajmhagen hagmark
Urgude gd /Se     Hajmänge äng
Vattskogs gd     Hall-båtar-gräue holme
Vättskogs gård     Hammarakar åker
      Hammarlunde skogslund
      Haräng äng
      Hogselakar åker
      Huakar åker
      Huen betesmark
      Humbeläng äng
      Hustvären åkerbit
      Hustäppu betesmark
      Håjgarden åker
      Hästholm del av Mästermyr
      Häxarekvejar väg
      Jonsakar åker
      Kalvtäppu hagmark
      Kauparekvejar väg
      Kalvhagen hagmark
      Kanalen kanal
      Klase flge
      Klasu fiskeläge
      Klasu fiskläge
      Klingarsakar Saknas
      Kluckarhagen hagmark
      Klasu fiskeläge
      Klingarskvejar väg
      Kraklunden skogslund
      Kraklunsakar åker
      Krushåjgard äng
      Kvännakar åker
      Kron-a ränna
      Kruslunsänge äng
      Kutråjr skär
      Kuttaskär del av Mästermyr
      Kuttlepingslunde Saknas
      Kvännakarbacken betesmark
      Kåldakar åker
      Käldhagen hagmark
      Körkakarlunden skogslund
      Körkäng äng
      Lambhagen hagmark
      Langakrar åker
      Lajrhagen hagmark
      Lambåjre hagmark
      Langhagen hagmark
      +Leif-bo-hagar Saknas
      Lejlrullen udde
      Lindarhagen hagmark
      Lejlbruten åker
      Lindarakar åker
      Lejla gren
      Lejlgrund grund
      Lejlhagen hagmark
      Lejlänge äng
      Lejntäppu åker
      Livandasakar åker
      Lumbröjhagen hagmark
      Lädakar åker
      Majstamöjr myr
      Markenstajn sten
      Martensakar åker
      Martensakar åker
      Martenskvejar väg
      Martensrum öppen plats
      Massarehagen hagmark
      Massartäppu ängsbit
      Masspejtbacke skär
      Mikeläng äng
      Mikelängsakar åker
      Millhagen hagmark
      Mosbröje vattenställe
      Myggtäppu åker
      Mällingsmöjr myrmark
      Mästermyr myr
      Möjrbackar backar
      Norrgardhagen hagmark
      Nårdahåjgard äng
      Nårdamöjr myrmark
      Nårdarakrar hagmark
      Nårdarhagen hagmark
      +Nårdarbajtningi Saknas
      Nårdarsejdu strandremsa
      Nårdaräng äng
      Nöjakar åker
      Nöjakarbacken betesmark
      Nöjgrund grund
      Nöjrivu åker
      Nöjtäppu åker
      Nydträsk del av Mästermyr
      Olmårbrårsård udde
      Pannare hagmark
      Pejlakar åker
      Planthagen hagmark
      Pumpakar åker
      Punsakar åker
      Pussakar åker
      Pusshagen hage
      Pusshagen hagmark
      Pusshagkvejar väg
      Pålhule Saknas
      Raudstajn Saknas
      Rauhälli udde
      Rejsalar Saknas
      Rotäppu åkerbit
      +Rudungs-åker Saknas
      Rullen udde
      Rullårdi udde
      Rumakar åker
      Rumme hagmark
      +Råjr-akar Saknas
      Sagen såg
      Saghagen hagmark
      Sandakar åker
      Sanden vik
      Sejkstajn sten
      Sigeshagen hagmark
      Sikar hagmark
      Sikhagen hagmark
      Simlunde backe
      Sinke del av Mästermyr
      Själakar åker
      Själtäppu åker
      Själhagen hagmark
      Skansen strandbredd
      Skansudden udde
      Skarphåjgard äng
      Skogakar åker
      Skogakarkvejar väg
      Skolhagen hage
      Skäre skär
      Smidakar åker
      Smidtväri åker
      Snodarskär skär
      Snodarskär skär
      Snodarvejki vik
      Snodarväiki vik
      Snodaskansen sandvall
      Snoden å
      Solsäng äng
      Späke-stykke,n hage
      Spränge-möir Saknas
      Sprogburgi planterat område
      Sprogänge äng
      Stajnbro-a å
      Stajntäppu åker
      Starrakar åker
      Starrakrar åker
      Starrakarkvejar väg
      Starrar åker
      Starrhagen hagmark
      Stor-a å
      Storakar åker
      Storbruten åker
      Storhagen hagmark
      Stormsvät åker
      Storrullen udde
      Storträsk del av Mästermyr
      Storäng äng
      Storängsakar åker
      Strandar hagmark
      Strandhagen hagmark
      Strandtäppu åker
      Stumbleakar åker
      Stumbledansen åker
      Stymnästäppu åker
      Stymnästäppu åker
      Svartbröje vattenställe
      Svartlunden skogslund
      Svejntäppu åker
      Sudahåjgard äng
      Synke del av Mästermyr
      Såjsakar åker
      Såjshagen hagmark
      Såjsbacken backe
      Tjaut hagmark
      Tjaute hagmark
      Tjauthagen hagmark
      Torpakar åker
      Torpakar åker
      Torphagen hagmark
      Trullstjajn sten
      Tumgarskvejar väg
      Tunngard åker
      Tunstycke åker
      Tynntäppu ängsbit
      Tynntäppu åkerbit
      Ugnen vik
      Ugnen sten
      Urgudäng äng
      Valkhagen hagmark
      Vasskogsbacke backe
      Vasskogshagen hagmark
      Vasskogstycke åker
      Vasskogstäppu åkerbit
      Vatäng äng
      Vejsakar åker
      Vidangar ängsmark
      Västarakar åker
      Yvarhagen hagmark
      Ällsgärde hagmark
      Ängsbacken backe
      Ängsrängi åker
      Äskträsk del av Mästermyr

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.