ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fardhems socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 67 Naturnamn : 61 Bebyggelsenamn : 43 Naturnamn : 117
Fardhem sn Bjärge förr tomt /Se Fardhem socken Adamsajki ek
Fardhems tg tg Bjärgskoghagen äga Fardhem socken Ajkhagen hagmark
Fardhem sn Bjärgskoghagen terräng Alands gård Alakar åker
Fardhem sn Bruten äga *Bierge ödehemman Ali åker
Fardhem sn Lilla Bruten äga Brogars gård Alupe åker
Fardhem sn Bruten, Lilla terräng Burge gårdar Alupsakar åker
Fardhem sn Gränhagen äga Gajrte gård Aurakar åker
Fardhem sn Gullstäde åker Gairte gård *Aurträsk träsk
Fardhem sn »Gullstäde» äga /Se Gardarve gd Bajtningsakar åker
Fardhem sn ?Gärdänge äga Gardare gård Backakar åker
Fardhem gdar Hajdskog äga Gardare gård Bjärgakar åker
Fardhem sn /Se »Heisteåå» å Gardsby gård Bjärgänge äng
Fardhem komm. /Se »Heisteåå» å Garsby gård Bjärsskog skogsmark
Fardhem sn o. ting /Se Hojgardsmyr äga Gerete gd Björkgärde hagmark
Fardhem by o sn /Se Kalvhagen äga Hallsarve gd Björkängsakar åker
Fardhem sn /Se »Kellingsmyr» myr Hallsare gård *Bondarfve Saknas
Fardhem sn /Se »Kiällingsmyyr» myr Hägsarve gd Bondaräng äng
Fardhem kyrka /Se Klinten Saknas Hägsare gård Broakar åker
*Bjärge(s) försv. gd Kyrkaker äga Häxarfve se Hägsarve gd Brogarsakar åker
*Bjärge försv.gd /Se Kyrkaker ägomark Häxare gård Brohagen hagmark
Gardarve by Langakerstycket ägomark Kvie gd Brunnakar åker
Gardarve gd Lillhagen äga Kveje gård Bruten hagmark
Gardarve gd »Lindeboladan» nu försvunnen lada? /Se Kväie gård *Burg-åker Saknas
Gardarve gård Lojstahajd äga Myre gd Butarakar åker
Gardarve gd Majstermyr äga Möre gård Butare åker
Gardsby gd Mästermyr myr o. odl.mark Möre gård *Fardume Broar gamla landsvägen
Gardsby gd Mölnänge äga Nedarburge gård Fördärve åker
Geretarff by Nabbstädar, Nappstädar äga /Se Niksarve gd Gajrthagen hagmark
Gerete gd Nabbstädar äga /Se Nicksare gård Gamblegard boplats
Gerete gård Nappstädar se Nabbstädar äga Nicksare gård Gannare åker
Gerete gd /Se Nederänge äga Nidarburge gård Garsböjhagen hagmark
Gårdsby by /Se Nederänge äng Prästgården gd *Giftakar åker
Hallsarve gd Nyhagen äga Randare gård Gisslu åker
Hallsarve gård Rojrhagen terräng Rodarve gd Gränakar åker
Hallsarve gd /Se ?Ronboakar åker /Se Rodare gård Gränhagtäppu åker
Hägsarve gd »Ronbo åker» = Ronboakar? åker /Se Sandarve gd *Gull-städe åker
Hägsarve gd Rumsänge äga Sandare gård Gärde ängsmark
Hexarve gård Rumsänge terräng Sandare gård Gässlu hagmark
Häxarve gd /Se Saghagen äga Stajnstu gård Hagakar åker
Kvie gd Saghagen terräng Stainstu gård Hajmäng äng
Kvie gård Simskog äga Överburge gd Humblegard Saknas
Myre gdr Sojdshagen äga Yvarburge gård Hundhagen hagmark
Myra gård Stabben åker /Se Yvarburge gård Häjgarden äng
Nederburge gdr Stangsmyr myr   Håjgarsmör myrmark
Nederburge gdr Starrmyrskog äga   Håjgarsmöri myrmark
?Nederburge gdr Storhagen äga   Hässlehagen hagmark
Nederburge gård Storhagen terräng   Hästgärde hagmark
Niksarve gdr Storhagen äga   Hästhagen hagmark
Nicksarve gård Storhagen terräng   Häxareakar åker
Nixarve gd Tingsänge äga   Häxaräng äng
Niksarve gd /Se Tjocket äga   Kalvakar åker
Rodarve gd Totomt äga   Kalvhagen hagmark
Rodarve gd /Se Totomt äga /Se   Kejlakar åker
Rodarve gård Totomt äga /Se   *Kluckarakar åker
Rodarve gd /Se Tunngarnsträsk träsk   *Koi grustag
Rodarve gd /Se Tunngarnsträsk träsk   Krusakar åker
?Rodarve gd /Se Varghagen äga   Könsakar åker
Sandarve gd Varghagen terräng   Körkakar åker
Sandarve gd Vismyr äga   Lajrakar åker
Sandarve gård Visnemyr f.myr, nu ägomark   Langgärde åker
Sandarve gd /Se Väismör äga   Lejlakar åker
Sandarve gd /Se     Lejlhagen hagmark
Stenstugu gdr     Lejläng äng
Stenstugu gård     Kullakar åker
Överburge gd     Kullen höjd
?Överburge gd     Kvännakar åker
Överburge gård     Lädakar åker
      Marshagen hagmark
      Mickelakar åker
      Mästermyr myr
      Mörakar åker
      Mörhagen hagmark
      Mörlande myrmark
      Mörvägen väg
      *Nappstädar ell: Nabbstädar Saknas
      Nedarängsakar åker
      Nejdarängbröje vattenställe
      Nixarehagen hagmark
      Nårdarhagen hagmark
      Nöjakar åker
      Nöjhagen hagmark
      Oxarestycke åker
      Petesakar åker
      Rodaräng äng
      Ronboakar åker
      Rume plats, förr gård
      Rumsakar åker
      Rumskog skogsmark
      Rumsänge äng
      Råjrakar åker
      Saghagen hagmark
      Saghagen hagmark
      *Sandakar åker
      Sandarehåjgard äng
      Sandarekulle höjd
      *Sandtäppu åker
      Stainholmsstaug gränsmärke
      Stajnstukvejar väg
      Skarpakar åker
      *Starrmör myrmark
      Storakar åker
      Storäng äng
      Sudarhagen hagmark
      Såjsakar åker
      Såjshagakar åker
      Såjshagen hagmark
      Tarmen åker
      Tarmkvejar väg
      Tingsäng äng
      *Tråja-borg Saknas
      *Tungakar åker
      *Tungan Saknas
      Varghagen hagmark
      Vasstäde hagmark
      Vejshagen hagmark
      Vejsmör myrmark
      *Ängsakar åker

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.