ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Linde socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 70 Naturnamn : 79 Bebyggelsenamn : 28 Naturnamn : 145
Linde sn »Asamyyr» myr Linde socken Ajkäng äng
Linde sn Asträsk sjö Amlings gård Ajkänge åker
Linde sn Backaker äga Ausare gård Ajnhagen hagmark
Linde sn Backskog äga Autsarve gd Akartäppu åker
Linde sn Backskog äga Duckarve gd Alstädakar åker
Linde sn Backskog skog Duckare gård Amlingstjocke skogsmark
Linde sn Bajtningsaker äga Fattistu-u fattighuset Asängsvägen väg
Linde sn /Se Billsare ängar /Se Hägvalds gd Ausaretjocke skogsmark
Linde sn /Se Biskopsmyr äga Hägvalls gård Backen åker
Amlings gd Biskopsmyr ägomark Hässelby gd Backmöjr myrmark
Amlings gård Bjärgänge äga Hässelböj gård Backänge äng
Amlings gd /Se Bogsaker äga Kauparve gd Bajtningsakar åker
Autsarve gd Bogshagen äga Kaupare gård Biskopsmöjr myrmark
?Autsarve gd Branden äga Kälder gd Bjärgänge äng
?Autsarve gd Bruten äga Körkböjen by Björkakar åker
Autsarve gd /Se Bruten terräng Källdare gård Bodakar åker
Bjers gård »Damaneåå» å Möjrungs gård Bogsakar åker
Duckarve gd »Domanaåå» å Nedaböjen by Bokstjock del av väg
(?)Duckarve gd Fornborg fornborg Odvalds gd Brandakar åker
Duckarve gård Hajdskogen äga Odvalls gård Branden åker
Duckarve gd /Se Hamrehagen äga Petes gård Brobajtningi betesmark
Duckarve gd /Se Hamrehagen äga Rangsarve gd Brutakar åker
Duckarve gd /Se Hamrehagen terräng Rangsare gård Bruten hagmark
Gerwaldus Saknas /Se Hoxelaker äga Rodare gård Brändu skogstrakt
Hägvalds gd »Klintemyyr» myr *Roxare gård Burgakar åker
Hägvalds gd Klinten äga Salans gård Böjängsakar åker
Hägvalds gård Klinten terräng Smiss gd Digarakar åker
Hägvalds gd /Se »Klints tompt» tomt Smiss gård Duckarvejar väg
Hägvalds gd /Se Kulgravar äga   Fardhemstäppu äng
Hässelby by Kulgravar terräng   Friggesbacke backe
Hässelby gd Kyrkaker äga   Fånggarden äng
Hässelby by Kyrkhagen äga   Gajträng betesmark
?Hässelby gd Lindaraker äga   Gamble ängsakan åker
Hässelby gd Lojstahagen äga   Gammeläng äng
Hesselby gård Lojstahagen äga   Gatgärde åker
Hässelby gård /Se Lojstahajd äga   Giftakar åker
Hässelby by /Se Lojstahajd äga   Gifttäppu äng
Hässelby gd /Se Mikelänge äga   Grindakar åker
Kauparve gd Mickelänge terräng   Gyl-gärdet gärde
Koparve gård Mobjärg äga   Gärde äng
Kälder gd Mobjärgsmyr äga   Hagakar åker
Kälder gård Mobjärgsmyr ägomark   Hagängsakan åker
Kälder gd /Se Myldau äga   Hajdhagen hagmark
Kälder gd /Se Myrakar äga   Hajdskogen skogsmark
Kälder gd /Se Myrhagen äga   Hajmakar åker
Meorink by Myrungsänge äga   Hajmhagakar åker
Myrungs gd Myrungsänge terräng   Hajmhagen hagmark
Myrungs by Mörtskog äga   Hajmänge äng
Myrungs by Mörtskog skog   Hammbrar Saknas
Myrungs gdr Norshage äga   Hamrehagen hagmark
Myrungs gård Pautänge äga   Haug-sanndar Saknas
Myrungs gd /Se Rojrhagen äga   Hopakar åker
Myrungs by /Se Rojrhagen fornlämning   Hoxelakar åker
Odvalds gd Smissaker äga   Håjgarsakar åker
Odvalds gård Sydeshagen äga   Håjgarsbacke backe
Odvalls gd /Se Sojdeshagen hage   Hässelböjakar åker
Ogges gård Sojdsaker äga   Kalvtäppu hagmark
Petes gd Sojdsaker äga   Kattlunsbacke backe
Petes gård Sojdsaker äga   Kejlakar åker
Petes gd /Se Staggård åker /Se   Klintakar åker
Petes gd /Se Stangmyr äga   Klinten kulle
Rangsarve gd Stangmyr myr, ägomark   Kluckarakar åker
Rangsarve gdr Stangmyr ägomarker   Kulgravar betesmark
Rangsarve gård Storhagen äga   Kvännakar åker
Rangvalds gd /Se Storhagen terräng   Kvänngärde öppen plats
Salands gd Storänge äga   Körkhagen hagmark
Salands gård Storänge terräng med fornlämning   Lajrakar åker
Smiss gd Suderhagen äga   Langäng äng
?Smiss gd Tjockhagen äga   Lejlhagen hagmark
Smitts gård Tjockhagen hage   Lejlängsakar åker
  Träskhagen äga   Lindarakar åker
  Träskhagen terräng   Lindberge bergshöjd
  Vallingen äga   Lind´-brändu slätt
  Visnemyr äga   Lindeklint klint
  Visnemyr myr, ägomark   Lindeklint klint
  Visnemyr ägomark   Lajsthagen skogsmark
  Väthagen äga   Lojsthajd skogstrakt
  Väthagen terräng   Lädakar åker
  Älskvät äga   Mikelänge äng
      Mobjärg hedmark
      Mobjärgsakar åker
      Mo-bjärgs-backe Saknas
      Mobjärgsmör myr
      Myldakar åker
      Myldu åker
      Möjrakar åker
      Möjrungskvejar väg
      Mörtbacke backe
      Mörthagen hagmark
      Mörtträsk träsk
      Nåbajtningi betesmark
      Norshage hagmark
      Nyensbårstad vall
      Nöjakar åker
      Pautänge äng
      Pautängsakar åker
      Prästhagen hage
      Rajsgärde äng
      Raugarsakar åker
      Roxare åker
      Rumsakar åker
      Råjrhagen hagmark
      Sagakar åker
      Saghagakar åker
      Saghagen hagmark
      Salansakar åker
      Salanshåjgard äng
      Sandakar åker
      Sanghinde skogslund
      Skarpänge äng
      Skarpängsakar åker
      Skogakar åker
      Smissakar åker
      Smörgärde äng
      Snapen hage
      Spannbröje vattenställe
      Spannbröje skatt
      Spannbröje Saknas
      Spejlgyli hagmark
      Spejlgylshagen Saknas
      Spelgylsbro lvg-bro
      Stallhåjgarden ängsmark
      Stangmöjr myrmark
      Stjaunänge äng
      Storakar åker
      Storänge åker
      Stuakar åker
      Stumbelakar åker
      Stånga myr Saknas
      Såjsakar åker
      Såjsäng äng
      Tjockakar åker
      Tjockhagen skogsmark
      Träskhagen hagmark
      Täppakar åker
      Täppu åker
      Upphagen hagmark
      Vallingen åker
      Vejsne möjr myrmark
      Vidangar hagmark
      Visne myr Saknas
      Västarakar åker
      Väthagen hagmark
      Yvarakar åker
      Ängshagen äng

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.