ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stånga socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 123 Naturnamn : 146 Bebyggelsenamn : 71 Naturnamn : 269
Stånga sn Aklausmyr äga Stånga ortn., sn Akarskogen skogsmark
Stånga sn Aklausmyr f. myr, nu ägomark Stånga socken Akaskogen skog
Stånga sn Aklausmyr ägomark Stallauser inbyggarbeteckning Aklausan myr
Stånga sn /Se Aklausmyr ägomark stånga-boe inbyggarbeteckning Aklausmyr myr
Stånga sn Allmungsmyr äga stånga-boe inbyggarbeteckning Aklausmör myr
Stånga sn Alverrummet äga Stang-Petten Saknas Aklausu = Aklausmör Saknas
Stånga sn Andvätshagen äga Almungs gd Alvarakar åker
Stånga sn Andvätshagen terräng Allmungs gård Allvarumme öppen plats
Stånga sn ?Andersaker äga Annexen äga Andvät vattensamling
Stånga sn Backaker äga Auslings gård Annexhagen = Pusshagen Saknas
Stånga sn Bajtningsaker äga Auslingsböjen bebyggelse Annexänge äng
Stånga sn /Se Bjautåmyr myr Backböjen gårdar Bajtningi betesmark
Stånga samh. o. sn /Se Bjärgaker äga Bogs Saknas Bajtningsakar åker
Stånga sn /Se Bjärgaker äga Boks gård Bajtningsakar åker
Almungs gdr Bjärsarveaker äga Bosarve gd Bajtningsbacken betesmark
Allmungs gård Bjärsarvehagar ägor Bosarve gd Bankakar åker
Almungs gd /Se Bjässarhagar hagmark /Se Bosarve gård Bankar äga
Bogs gdr ?Blautahagen äga Botvalds gd Bankänge äng
Bogs gdr ?Blautamyr äga Botvalda, se Båtvalde Saknas Bausen åker
?Bogs gdr Blautåhagen terräng Båtvalde gård Bjärgakar Saknas
Bogs gdr Blötemyr myrmark /Se Fattistu-u ålderdomshem Bjärgbacke backe
Bogs gård Blötmyr del av myr /Se Frigsarve gd Bjärghagen hagmark
Bosarve gdr Bogshagen äga Frigsarve Saknas Bjässarbacke backe
Bosarve gård Broträsk sjö Frixare gård Bjässarhagar hagmark
Bosarve by /Se Broträsk träsk Gumbalde gd Blautamör myrmark
Bosarve gdr /Se Bruten äga Gumbalde bebyggelse Bodakar åker
Botvalde gd Bruten äga Gumbalde ortn. Bogstjock skogig del av väg
Botvalde gdr Dalhagen äga Gumbalde gård Boksböjen gård
Botvalda gård Dalhagen terräng Hervede Saknas Bokshagen hagmark
»Burcks» beb.? /Se »Eetelemmyyr» myr Hägvide gd +Boktjocke skogsmark
»Bäcks» beb.? Etelhems myr f. myr Hägvide gård Brakänge Saknas
Frigsarve gd Gaukstädar äng /Se Härvide gd Brandar hagmark
Frigsarve gdr Gaukstädar äga /Se Härrvide gård Branden skog
Frigsarve gd:ar /Se Grindaker äga Kveje gård Brobajtningi betesmark
Friggs-arve gd:ar /Se Grindängsaker äga Kylver gd Bruten skog
Frigsarve gdr /Se Gumbalde äng äng Kylfver Saknas Brändu del av Såjsakar
Frigsarve gd:ar /Se »Haassbärget» beb.-n. el. nat.-n. Kölvare gård Buckhagbacken backe
Gumbalde gd Haga terräng (?) Liffride gd Böjakar åker
Gumbalde gdr Hagadal terräng Lejfride gård +Dalhagen hagmark
»Haassbärget» nat.-n. el. beb.-n. Hajdhagen äga Liffride Saknas Dalskogen skogsmark
*Hegwalds Saknas /Se Hajdhagen terräng Maldes gård Dalänge åker
Herrvide gård Hammaren udde Maldesböjen gårdar +Dau-ai tillflöde
Herrvide gårdar /Se Hammarnäs terräng Malmböjen bebyggelse +Digarakar Saknas
Herrvide gd:ar /Se ?Herrvik äga Maridal gård Digarstajn skogsmark
Herrvide gd /Se Holmaker äga Odvalds gd Ejkondalar hagmark
Härvide gd Hueskogen äga Odvalls gård Fridträsk träsk
Hägvide gdr Hulgathagen äga Rangvalds gd Frixarakar åker
Hägvide gård Hultarhagen äga Rangvalls gård Fånggåren åker
Hägvide gårdar /Se Husteängen hage /Se Smissarve gd Gajtgladar backe
Hägvide gd:ar /Se Husstäde slott, kämpgrav Smissare gård Gajtgladarbacke = Gajtgladar Saknas
Hägvide gd:ar /Se Husstäde slott, kämpgrav /Se Smittsarfve, se Smissare Saknas +Gamlehagakar åker
Härvide gd Hustäde hagen Saknas /Se Stajnstu gård +Gamlehagen hagmark
Härvide gdr Hustäd Träsk Saknas /Se Stallaus gård +Gamlehagänge äng
Kylver gd »Huulklints»----»träsk» sjö Stangkveje = Kveje Saknas +Gamle lajru åker
Kylver gård Hällskogen äga Starrlause, se Stallaus Saknas +Gaukstädar äng
Kylver gd /Se Hällskogen skog Stenstugu, se Stainstu Saknas +Giftakar åker
Kylver gd /Se Härrstädar åker /Se Strömma gård Giftakar åker
Kylver gd /Se Härrstädar äga /Se Stångamyr gd +Gift-äng Saknas
Kylver gd /Se Härrstädar äga /Se Stångamyr bebyggelse +Gisslu Saknas
Kylver gd /Se Härrstädar åker /Se Stångkvie gd Grindakar åker
Liffride gdr Kalkugnshagen äga Stångqvie, Kveje Saknas Grindänge äng
Liffride gård Kalkugnshagen fornlämning? Sutarve gd Gränhagen hagmark
Liffrede gårdar /Se Kostädar äga /Se Sutare gård +Gut- (ell. Gät-) åker Saknas
Liffride gd:ar /Se Kostädeåker äga /Se Tjängvide gd +Gärsakar åker
Lojsta slott kämpgrav /Se Krokstajnshagen äga Tjängvide gård Hagakar åker
Maldes by Krokstajnshagen terräng Tällungs gd Hagböjbackar backar
Maldes gdr Käldhagen terräng Tällungs gård Hajdhagen hagmark
Maldes gård Källingaker äga Ungbåtels ortn. Hajmakar åker
Maldes gdr /Se Lambhagen äga Ungbåtels ortn. Hajmhagen hagmark
Odvalds gd Langträsk träsk Ungbåtels gård Hajmänge äng
Odvalds gård Liffridemyr myrmark /Se Österlings, se Auslings Saknas Hallvägstajn sten
Odvalls gd /Se Liffrideträsk träsk   Haug-reim åker
Qwia gård Liffrideträsk sjö   Holmakar åker
Rangvalds gd Lillträsk träsk   Hugklint platå
Rangvalds gård Lojstahajdskogen äga   +Hul-gat-hagen = (Odvalls) Saknas
Rangvalds gd /Se Lojsta slott fornborg   +Hultarhagen skogsmark
Rangvalds gd:ar /Se Lojsta slott fornborg   Humlegarden äng
Rangvalds gdr /Se Lunsaker äga   +Hund-Stäin ställe
Smissarve gdr Lyskoghagen äga   Hundtorg vägskäl
Smissarve gd:ar /Se Lyängsaker äga   Huste hagmark
Smittsarve gård »Löiste huus» ä. namn på fornborg   Huste trakt
Stallause gd »Mallbyggeåå» å   Husthagen Saknas
Stallause se Starrlanse Saknas /Se Malmaker äga   Hustskogar skogsmark
Stallause gd /Se Malmänge äga   Hynslunden skogslund
Stallause gd:ar /Se Mariedal ägomark   Håjgarsakar åker
Starrlause gd Mattsarveaker äga   Håjgärde äng
Starrlauser gård Mickelaker äga   Håpänge äng
Starrlause (el. Stallause) gård ?Mjaurskogen äga   +Håp-stykke Saknas
Starrlause gdar /Se Myraker äga   Hällar = Stallaushällar Saknas
Starrlause gd:ar /Se Myrhagen äga   Hällstädar Saknas
Starrlause gd:ar /Se Myrhagen äga   Härrstädar åker
Starrlause gd /Se Myrhagen terräng   Hästhagen hagmark
Starrlause gd:ar /Se Myränge äga   Kalkugnsrumme hagmark
Stenstugu gd Norrbys änge äga   +Kejlen Saknas
Stenstugu gdr Norsgärde äga   Killinggärde Saknas
Stenstugu gård Nosbroskogen skog /Se   Kohagakar åker
Stånga malm område /Se Nybjännar äga   Kohagen hagmark
Stångkvie gd Nyslätan äga   +Koksne-skogen Saknas
Stångkvie gdr Närkån å   +Koksne-äng Saknas
Stångkvie by /Se Olesaker äga   Kostajn skogsmark
Sutarve gd »Ouslingsåcker» åkermark   +Krampänge äng
Sutarve gård Pärränge äga   Krokakar åker
Sutarve gd /Se Randhammaren äga   Krussakar åker
Sutare gd /Se Rojraker äga   Krussbröje vattensamling
Tjängvide gdr Rävstig triangelpunkt   Krusse vägskäl
Tjengvide gård Slottsträsk sjö   Kullakar åker
Tjängvide Saknas /Se Smissarve Krampänge äga   Kullande hagmark
Tjängvide gd:ar /Se Sojdsaker äga   Kvejbackar backe
Tjängvide gd /Se Sojdsaker äga   Kvejböjen gårdar
Tällungs gdr Stabbes åcker åker /Se   Kvejkalkugn gammal kalkugn
Tällungs gård Stabbgard åker o, äng /Se   Kvejkvejar väg
Tällungs gd:ar /Se Stabbgard åker o. äng /Se   +Kvejslott Saknas
Tällungs gd:ar /Se Stangmyr äga   +Kvejänge äng
Ungbåtels gd Stangmyr äga   Kvännakar åker
Ungbåtels gdr Stangmyr äga   Kvännakar åker
Ungbåtels gård Stangmyr f. myr, nu ägomark   +Kyrke-byen Saknas
Äuste-slott = Lojsta slott Saknas /Se Stangmyr ägomarker   Käldhagen hagmark
Österlings by /Se Starren ängslott /Se   Källdu åker
Österlings gd:ar /Se Starren äga /Se   +Källingbackar backar
Österlings by Stånga malm lokalitet   Källingbacke hagmark
Österlings gdr Stånga malm terräng   +Källingakar Saknas
Österlings gård Stånga malm naturnamn /Se   Körkkvejar väg
Österlings by /Se Stångamalmen slätt o tallskog /Se   Körkänge äng
  Tappaker äga   Lajrakar åker
  Tjockbajtningen äga   Lajrgravar åker
  Tjärdal terräng   Lambhagakar åker
  Tunängsaker äga   +Lambhagen hagmark
  Tuppstädar äga   +Langhagen Saknas
  Tuppstädar äga /Se   +Langrum Saknas
  Tuppstädar äga /Se   Langslejtu öppen plats
  »Tyge trääsk» sjö   Langudd backe
  Tänglingsmyr äga   Lang-udden hage
  Tänglingsmyr f. myr, nu ägomark   Lappsmör myr
  ?Ustaträsk träsk   Lejfridakar åker
  Usteträsk Saknas /Se   Lejfridhällar hagmark
  ?Ustaträskhage äga   Lejlbacke backe
  *Vallbyå å   Lejlhagmöri myrmark
  Valänger äga   Lejlyxentråjt backe
  Vidänge äga   Lejläng äng
  Vidängsstycket äga   Lejlängsakar åker
  Wällen ängslott /Se   Lixaräng äng
  Wällen äga /Se   Lojsthajd skogstrakt
  ?Väthagen äga   Lojstslott Saknas
  Väthagen äga   Lunsakar åker
  »Ättlemyyr» myr   Lådakar åker
  Österlingsmyr äga   Löjrungshagen hage
      Löjskogar skogsmark
      Löjskogshagar = Löjskogar Saknas
      Löjängsakar åker
      Maldesbacke backe
      Maldessåjde Saknas
      +Maldes-äng Saknas
      +Mallbygge-å Saknas
      Malmen område
      Malmänge äng
      Massarakar Saknas
      Mikel-änge Saknas
      Mjölbingen bördig åker
      +Mullakar Saknas
      +Myllakar åker
      Mönakar åker
      Mörakar åker
      Mörhagen hagmark
      Mörtäppu åker
      Mörungshagen hagmark
      Njaumöjrar myrmark
      Nåssgärde åker
      Närsa Saknas
      Nöjakar Saknas
      Nöjbjännar Saknas
      Nöjhagen hagmark
      Nöjslejtu åker
      Nöjslätu väg
      +Pejlsakan åker
      Pejlskvejar väg
      Pejsarakar åker
      Pejsarum öppen plats
      +Pellsakar åker
      Prostgathagen hagmark
      Prostgatu väg
      Pusshagen hagmark
      Pusshagen skogsmark
      Pärränge äng
      +Rackarvejar väg
      Rangvallsakar åker
      Rauhammarn skogsmark
      +Roues-häll Saknas
      +Rumakar Saknas
      Ryssrum åker
      Råjrakar åker
      Rävstejgbackar backar och hage
      Sagakar åker
      +Saghagen hagmark
      +Sagtäppu Saknas
      Sandakar åker
      Sandakar åker
      Sigdesäng äng
      +Sigdstycke äng
      Skarpakar åker
      Skogakar åker
      Skogsbajtningi skogsmark
      Skräppakar sandbacke
      Skräppbacken Saknas
      Skräppu = Skräppakar Saknas
      Skyrgatu väg
      Slejthäll hagmark
      Slotte Saknas
      Släkdöjen släktäkt
      Stabbakar åker
      Stabbgard åker och äng
      Stajnstukvejar väg
      Stallaushällar kalmark
      Stallauskvejar väg
      Stallausänge äng
      Stangakar åker
      Stangmör myr
      Stangslott Saknas
      Starrar myrmark
      Starrstycke hagmark
      +Stejtakar Saknas
      Stor-ai å
      Storakar åker
      +Storlajru åker
      Storyxentråjt backe
      Storån = Storai Saknas
      Stuakar Saknas
      Stumbelakar åker
      Stutgropbacke backe
      Stånga myr, se Stångmör Saknas
      Svejngärde Saknas
      Svejnmör sankmark
      Svältu åker
      Såjsakar åker
      +Såjsakar åker
      +Tjaute hage
      Tjockbajtningi åker
      Tjängvid kalkugn gammal kalkugn
      +Tuppstädar Saknas
      Tynnbajtningi åker
      Tällbackar backe
      Tällbackar skogsmark
      Tällänge äng
      Tänglingsmör myrmark
      Tänglingsmör myrmark
      Ungbåtelsbjärg backe
      +Uppakar åker
      Uthagen hagmark
      Utskog skogsmark
      +Vallby-å Saknas
      Valängar äng och åker
      Valänge äng
      Vastänge äng
      Vathagen hage
      Vidringakar åker
      Vidängar äng
      Vidängsakar åker
      Värsakar Saknas
      Värsbro bro
      Värsänge äng
      Vätakar åker
      Vät-hagar Saknas
      +Väthagen Saknas
      Vätänge äng
      +Yvarakar åker
      Åjlu udde
      Åkelösa myr Saknas
      Ängsakar åker
      Ängshagen hagmark
      Ätle-myr Saknas

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.