ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Burs socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 147 Naturnamn : 230 Bebyggelsenamn : 92 Naturnamn : 183
Burs sn /Se »Absemyyr» myr Burs sn Alansstycke åker
Burs sn Aikgrunn grund Burs socken Allmänningar förteckning
Burs sn Alstädar äga Burs socken Allmänningar förteckning
Burs sn Alstädar äga /Se Burs sn Ammundhögard äng
Burs sn Alstädar äga /Se Bursar inbyggarbeteckning Andarkar åker
Burs sn Alvret äga Burs-boe Saknas Apsa kanal
Burs sn Alvret terräng Bursboe inbyggarbeteckning Atlanten åker
Burs sn Austerviken vik Bursboe Saknas Auränge ängsmark
Burs ting förr tingslag Bajtesholm äga Burse inbyggarbeteckning Bandlundvejki vik
Burs ting Saknas Bajtningen äga Herts-boar inbyggarbeteckning Bibbeskulle betesmark
Burs sn Bandlundeviken vik Alands gd Blautarhål vattensank mark
Burs sn Bandlundviken vik Alans gård Boar-hule´ vik
Burs sn Björkänge äga Allmunde gård Boa(r)-ård grund
Burs sn Björkänge äga Ammunböjen Saknas Bocksnaute äng och åker
Burs sn Boar-hule vik /Se Ammunde gård Bondarstycke åker
Burs sn Boarård skär Apse gård Brunnhagen hagmark
Burs sn Boarård udde Bandlunde gd Brunnsakar åker
Burs sn Boarård stenblock /Se Bandlunde gård Brunskog Saknas
Burs sn /Se Bondarvebacke äga Bondarve gd Bruten åker
Burs sn /Se Bondarve ården stenblock /Se Bondarve gård Brya vattenställe
Burs sn /Se Branden äga Bopparve gd Brändu skog
Burs sn /Se Briten skär Bopparve gård Burgen ås
Alands gd Briten ö Burgböjen byar Burgen ås
Alands gård Briten holme /Se Burs poststn Burgändä vägskäl
Allmunde gdr »Brunssmyyr» myr Flors gård Burgände vägskäl
Allmunde gård Bruten äga Gajbjänne gd Bursträsk träsk
Allmunde gd /Se Burgen terräng Gajbjenne gård Bussakar åker
Ammunde gdr Burgändehagen äga Galtungs gård Bussakar åker
Ammunde gård Burgändehagen terräng Ganne gård Böjakan åker
Apse gd *Bursmyr myr Gebjenne gd Böjhagen hage
Apse gård *Burs myr torrlagd myr Gläböjen byar Dalhagar skog
Bandlunde gdr *Bursnäset ?näs Gläves, Lilla gd Dalängar ängsmark
Bandelunda gård Bursträsk äga Gläves, Lilla gård Digarakar åker
Bomunds gd /Se Bursträsk f. sjö, numera ägomark Gläves, Stora gd Digarakar åker
Bondarve gdr Bursträsk ägomark Gläves, Stora gård Digarakar askog
Bondarve gård Bursviken Saknas Gläfvor inbyggarbeteckning Djaupmat djupaste ställe
Bondarve gd /Se Bursviken fiskeläge Herta fiskeläge Eeste-grund Saknas
Bondarve by /Se Bursviken vik Humbols gård Eiste eller Öselmännernas grund stenhopar
Bopparve gd *Burså å Häffinds gd Folk-bros-å fiske
Bopparve gård Byhagen äga Häffinds bebyggelse Galtungsakar Saknas
Broes försv.gd Byhagen terräng Häffinds gård Gamhagar hage
Broes gård Dalhagen äga Häffride gd Gamle Stavgard äng
Flors gdr Dalhagen terräng Häffride gård Gammhagar hagmark
(?)Flors gdr Djupträsk försv.sjö Hägvide gd Gannsvien skog
Flors gård »Eekebodamyyr» myr Hägvide gård Gaukstädar åker
Gajbjänne gdr »Eekebymyyr» myr Hörrte-Byggrar inbyggarbeteckning Gaukstädar hage
Gaibjänne gd /Se »Eekemyyr» myr Jaugännings gård Giftäng åker
Galtungs, (f. Lilla o. Stora) gdr Flusen skär Jogenäs gd Gladhagar hage
(?)Galtungs gdr Flusen holme Kvie tomt bebyggelse Gladräng ställe
Galtungs gård Flusården stenblock /Se Kvie gård Glarhagar hagmark
Galtungs gd:ar /Se »Folckbroosåå» å Kälmandr inbyggarbeteckning Gläböjskvejar väg
Galtungs gd:ar /Se Galtingsåcker ägomark Kålmans gård Gläveshagen hagmark
Ganne gd Gamlehagen äga Känne gård Gläveslajru lerfält
Ganne gdr Gamlehagen terräng Känne gd Gosbacken jordhög
Ganne gård Gamle hagen äga Kärne gd Grisslu åker
Ganne gd /Se ?Gammelhagen äga Kärne gd Groholm strandremsa
Gebjenne gård ?Gannebranden äga Körkböjen byar Guffarsräng åker
Gebjänne gd:ar /Se Gaukstädar äga Lajrböjen Saknas Hagakan åker
Gläves, Lilla o. Stora gdr Gaukstädar terräng Lindarve gd Hajmakar åker
Gläves gård Gaukstädar äga Lindarve gård Hajmäng äng
Gläves, Lilla o. Stora gdr Gaukstädar äga /Se Lindwede gd Hanball grund
Gläves gd /Se Gaukstädar terräng /Se Lingvide gd Hasakar betesmark
Gläves gd:ar /Se Gaukstäder äga /Se Lingvide gård Haugland strandparti
Gläves gd /Se Gereteården gråsten /Se Ljugännes gd Haug-rain åker
Gläves, Lilla o. Stora gdr /Se Glamsta hacke? udde Ljugännes gd Haugröjrsbacke Saknas
Heffinds gård Glävesaker äga Lukse gd Helg-tajgar äng
Heffride gård Glävesänge äga Lukse bebyggelse Hummebolsholmen Saknas
Herta fiskläge /Se Glävesänge äga Lukse gd Hummelbos-viken vik
Herta fiskeläge /Se Gränhagen äga Luxe gård Hundtorg öppen plats
?Holste gd Gränhagen terräng Prästgården prästgård Häbb-naute Saknas
Hummelbos gd Gökstädar äga /Se Prästgården prästgård Häffinsgylu djupt ställe
Hummelbos gdr Hajmhagen äga Salmans gd Häfridlajru alvar
Hummelbos gård Hajmänge äga Sallmunds gård Hägvarve backe
Hummelbos gd /Se Hammaren udde Salmunds gd Hägvidlunden skogslund
Hummelbos gd:ar /Se Hanball skär Sigdes gård Hörte flge
Häffinds gdr *Hemhagamyr myr Sigsarve gd Hörte fiskläge
Häffinds gd /Se Holmskär skär Sigsarve gård Hörtsvägen väg
Häffride gdr Hopstycket äga Socknen Saknas Klämmesvarpu sättningsgrund
Häffride gd /Se Hummelbosholm udde Stajnstu gård Ko-fitte-sand sandgrund
Hägvide gdr Hummelbosholm triangelpunkt Stenstugu gd Krakebackar skog
Hägvide gård *Hummelbosvik vik Solbjärge gd Krakstädar åker
Hägvide gårdar /Se Häffingsgylu djupt ställe /Se Vanges gd Krakstädar skog
Hägvide gd:ar /Se Hörte fiskeläge Vanges gård Krupparakar åker
Hägvide gd:ar /Se »Jugareplattsen» naturnamn Vangesböjen byar Kullar hagmark
Jugennes gård »Jägareplatsen» naturnamn Vidringe gdar Kullhagen hagmark
Jugennes gd /Se Krakstädar åker /Se Vidringe gård Kullhagen hagmark
Kvie gdr Krakstädar äga /Se Västerlaus gd Kuskogen skogsmark
Kvie gård Kullar äga Västlans gård Kusmyr myr
Kålmans gdr Kullhagen äga Änges gd Kvännlajru alvar med kvarn
Kålmans gård Kullhagen terräng Änges bebyggelse Kvännskogar skogsmark
Kärne gdr ?Kusmyr äga Änge gård Kvännskogar skog
Kärne gdr »Kussmyyr» myr Ödehemman Saknas Kvännäng äng
Kärna gård Kvännhagen äga   Källingstycke äng
Kärna gd:ar /Se Kvännhagen äga   Känsmör myr
Kärne gd /Se Kvännskoghagen äga   Körkskogen skog
Lindarve gdr Kvännskoghagen terräng   La-grund sättningsgrund
Lindarve gård Kvännänge äga   Lajrhagen hagmark
Lindarve gd:ar /Se Kärnehagen äga   Lajrsberg alvar, betesmark
Lindvide gd Kärneården stenblock /Se   Lammängar ängsmark
Lindvide gård Ladängsbacken äga   Lauge-Räng Saknas
Lindvide gd /Se Lajrhagen äga   Langgrund el. Grund sättningsgrund
Lingvide gdr Lajrhagen terräng   Langlunden skogsstycke
Lingvide gårdar /Se *Landeträsk sjö   Langäng hage och åker
Ljugännes gd Langänge äga   Lausmyr myrmark
Ljugännes gdr Lansmyr äga   Leistabro bro
Ljugännes gd /Se Lausmyr ägomark   Lejlgrund grund
Ljugärnings gd /Se Lausmyr ägomarker   Lejstarbro bro
Lukse gd *Lausträsk sjö   Lejstarhage åker
Lukse gdr Lillhagen äga   Lind-starr hage
Luxe gård Lindarveården stenar /Se   Lintar sank skogsmark
Luxe gd:ar /Se Linthagen äga   Lundar åker
Mattise obebyggd tomt? ?Lintohagen äga   Lundård grund
Salmans gd Lojstaskogen äga   Luxevarpe sättningsgrund
Salmans gdr *Lukshagen hage   Luxhagen hagmark
Sallmunds gård Luksrojr terräng   Luxsnavan åker
Sallmunds gårdar /Se Luksvarpan grund /Se   Löjskogar skogsmark
Sigdes gd Lundar äga   Mangmansstake gränshörn
Sigdes gdr Lunden äga   Masan hagmark
Sigdes gård Lundården stenblock /Se   Massgard åker
Sigsarve gd »Luxedyy» nat.-n.   Massgard åker
Sigsarve gdr Lyehagen äga   Mass-gard äng
Sigsarve gård ?Lyeskogar äga   Mavård Saknas
Sigsarve gdr /Se Lyeskogshagen äga   Mallårdi sättningsgrund
Stenstugu gd Lyeskogshagen äga   Myränge äng
Stenstugu gdr ?Lyeträsk träsk   Mörkängsbacken backe
Stenstugu gård Lyskogar terräng   Norsbro backe
Vanges gd Malmen äga   Norsbroar bro
Vanges gdr Masarn äga   Ny-skär fiskläge
Vanges gdr Massgard äga   Nöjbjärsmör myr
Vanges gård Mavård skär   Nöje Stavgard äng
Vidringe gdr Mavård udde   Nöjgrund sättningsgrund
Vidringe gård Mavård udde /Se   Prostgatu väg
Vidringe gd:ar /Se ?Millumänge äga   Päjnu åker
Västlaus gd /Se Myrhagen äga   Pölsar äng
Västerlaus gdr Myrhagen äga   Rauvät vattenställe
Västerlaus gdr Myrhagen terräng   Ribbes-kulle åker
Västerlaus gård Myränge äga   Rippsård udde
Västlaus gård /Se Norderaker äga   Sausakan åker
Västlaus gd /Se Norshage äga   Simstädar äng, förr sank mark
Västlaus by /Se Nybromyr äga   Simstädar åker
Västlaus gdar /Se »Nybrosmyr» myr   Skrejks åker
Västlaus gd /Se Nyhagen äga   Smörslätt åkerstycke
Västlaus gd:ar /Se Nyhagen äga   Snäckhus vall
Änge gård Nyhagen hage   Snäckhusårdi udde
Änge gd Nyhagen äga   Sorkårdi grund
Änges gdr Nyhagen terräng   Sorkårdi Saknas
?Änges gdr Nyhagen äga   Staf-gård o Snäck-hus Saknas
  Närkån å   Staf-gärde åker
  Närkån å   Stajnstuvältu alvar
  »Näsier» naturnamn   Stangland åker
  »Ouslingsåcker» åkermark   Stanglandä åker
  Pinan äga   Stavgard plats
  Pölsar äga   Stavgard äng
  Rauvät sumpmark /Se   Stavgard gravplats
  Ridden udde?   Stavgardsvägen väg
  Ripsård udde   Storakar åker
  Ripsård udde   Storlägru kutsten
  Ripsården gråsten /Se   Strandhagar hagmark
  Ronmyr äga   Strandäng åker
  Ronemyr f. myr, nu ägomark   Storängar äng
  Ronemyr ägomarker   Stumpskog skogsmark
  ?Ronmyr äga   Svartäng äng
  Sandänge äga   Svejen hagmark
  Sikhagen äga   Svejen skog
  Simstädar äga   Svejen skog
  Simstädar äng /Se   Svejvägen väg
  Simstädar äng, förr sank mark /Se   Sväien skog
  Simstäder äga /Se   Taakar åker
  Simstädar äga /Se   Tigelvät åker
  Simstädar äga /Se   Tigelvät åker
  Simstädar äga /Se   Tjockhagen hagmark
  Skäret äga   Torslunden skogsbacke
  Skäret udde   Tynnbajtningi åker
  ?Skärs vik vik   Tynnbaitningi åker
  Skärsvik vik   Tåutar ängar
  Slaholm udde   Tällar Saknas
  »Sneckerstt» ängsmark /Se   Täppu åker
  »Sneckhuset» hage med huslämning /Se   Vangesböjvägen väg
  »Snäckes lunda skog» udde med huslämning /Se   Vanges-sande´ sandbacke
  Snäckhus fornlämning /Se   Vejdangar äng
  »Snäckhusbacken» backe? /Se   Vejtrote åker
  Snäckhusårdi stensättning /Se   Värvarpu sättningsgrund
  »Snäck-årdi» markområde /Se   Ängsakan åker
  Sojdeshagen äga    
  Sorkården skär    
  Sorkården udde    
  Sorkården stenblock /Se    
  Stangmyr äga    
  Stangmyr äga    
  Stavgard fornlämning    
  Stavgard fornminnesområde /Se    
  Stavgard kämpagrav /Se    
  Stavgard äng /Se    
  Stavgard ägonamn /Se    
  Stavgard äng /Se    
  Stavgard fornminnesområde /Se    
  Stavgärde Saknas /Se    
  Storhagen äga    
  Storhagen äga    
  Storhagen äga    
  Storhagen terräng    
  Storhagänge äga    
  Storänge äga    
  Strandhagen äga    
  Strandhagen terräng    
  Strandhagen äga    
  ?Strandskog äga    
  Svartänge äga    
  Sviar äga    
  Sviehagen äga    
  Svien äga    
  »Söidehagen» hage?    
  Tjockhagen äga    
  Tjockhagen terräng    
  Tomtbod terräng?    
  Torstädar äga? /Se    
  Torstäder (Torstäde åker) ägonamn /Se    
  Torstäde åker (Torstäder) ägonamn /Se    
  Torsänge äga    
  *Trullkviar bortröjd vast /Se    
  *Trullkviar bortröjd vast /Se    
  »Tygeträäsk» sjö    
  Utskogen äga    
  Utstrand terräng    
  »Wahlängen» äng /Se    
  Vassen äga    
  Vidringeskog äga    
  »Widringeåå» biflöde    
  Västeränge äga    
  Ängshagen äga    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.