ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gerums socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 48 Naturnamn : 37 Bebyggelsenamn : 35 Naturnamn : 100
Gerum sn Austerhagen äga Gerum socken Ajkhåjgarden äng
Gerum sn /Se Austerhagen hage Gerum sn Albasakar åker
Gerum sn Bofridetorp terräng Aimunde gård Annexen Prästgårdens ägor
Gerum sn Brajdlunden äga Annexen Prästgårdens mark Backakar åker
Gerum sn Bruten äga Ajmunde gd Backäng äng
Gerum sn Bruten äga Ajmunde gård Bajtningi hagmark
Gerum sn /Se Haxarve terräng Bjärs gård Baske del av Storäng
Gerum sn /Se Hällskog äga Bjärs gård Bjärgakar åker
Gerum sn Hällskog skog Botes gd Bjärsbacke backe
Gerum sn /Se *Kviemyr myr Botes gård Bjärskogsvägen gammal väg
Gerum sn Kvännhagen äga Botes gård Björkängsakar åker
Gerum sn /Se Kvännhagen hage Båtels gd Bogärde åker
Ajmunds gd Langskogar äga Båtels gård Brajdlunden skogslund
Ajmunde gdr Lillänge fornlämning (?) Ejmunds gd Brunnhagen hagmark
Botes gd Lingsvidar äga Gerums annex bebyggelse Bruten åker
Botes gård Lingsvidar terräng Hägvalds gd Bunkänge åker
Ejmunds gård Lingsvidar skogsmark /Se Hägvalds gård Bunkängsakar åker
Ejmunds gd:ar /Se Lojstahajd äga Hägvalls gård Bussäng äng
Gärum sn Myränge äga Kullans gård Båtelstycke del av Storäng
Hägvalds gd Myränge terräng Kullands gård Digaräng äng
Hägvalds gdr Nyhagen äga Körkböjen gårdarna Fassare äng
Hägvalds gård Nyhagen hage Lejkmuns gård Gatakar åker
Hägvalls gd:ar /Se Nyhagen terräng Läikmunds gård Giftakar åker
Hägvalds gd /Se Prästhagen äga Mickelböis gård Grindakar åker
Hägvalls gårdar /Se Saghagen äga Mickelböjs gård Gruglu hagmark
Hägvalds gdr /Se Saghagen hage Smiss gd Gärde åker
Kullands gd Sojdshagen äga Smiss gård Hagakar åker
Kullands gd Sojdshagen terräng Smiss gård Hajdi skogstrakt
Kullands gdr Sojdshagen äga Stenbjärs gd Hajdsakar åker
Kullands gård Sojdshagen terräng Stajnbjärs gård Hajdvägen väg
Likmunds gdr Stabbgard äng /Se Uddvide gd Hajmakar åker
Likmunds gård Stabbgard äng /Se Uddvide gård Hajmhagen hagmark
Likmundes Saknas /Se Stabbstycket äng /Se Uddvide gård Haxare äng
Mickelby by Stavgard ägomark m. fornlämningar Uppsokni gårdarna Haxarehagar hagmark
Mickelbys gd Tynnbajtningen äga Utvede gd Haxarekvejar väg
Mickelbys gdr Tynnbajtningen terräng   Hophagen hagmark
Mickelbys gård Våndburgar äga   Husare åker
Miekelbys gårdar /Se     Håjgarden äng
Mickelbys gdr /Se     Hällskog skogsmark
Mickelbys gd:ar /Se     Hässelskog hagmark
Smiss gdr     Kluckarakar åker
Smitts gård     Korsgatskogen skog
Stenbjärs gd     Kvänngärde hagmark
Stenbjers gård     Kvännhagar skogsmark
Uddvide gd     Kvännhagen hagmark
Uddvide gdr     Kullansakar åker
Uddvide gdr     Kullanshåjgard äng
Uddvide gård     Käldakar åker
      Körkakar åker
      Lajru hagmark
      Langskogar skogsmark
      *Lejlakar åker
      Lejlkorsgate vägkorsning
      Lingsvidar skogsmark
      *Lundakar åker
      Lajsthajd skogsmark
      Lunden äng
      Låjsthajd skogstrakt
      Möri myrmark
      Möränge äng
      Nöjakar åker
      Nöjgarsakar åker
      Prästhagen hage
      Pärskäld skogsmark
      *Roakar åker
      Rumsäng äng
      Runtrum del av Storäng
      Sagakar åker
      Saghagen hagmark
      *Siken Saknas
      Sjauverke åker
      Skarpänge äng
      Skåjlu åker
      Smiss håjgard äng
      Spangänge äng
      Spangängsakar åker
      Stabben åker
      Stabbgard äng
      Stallstjauken del av Storäng
      Storakar åker
      Storhagen hagmark
      Storkorsgate vägkorsning
      Storäng äng
      Storäng äng
      Stuakar åker
      Stumblegard skogsmark
      Såjsakar åker
      Såjshagen hagmark
      Sölgu skogsmark
      Tatarekållu hagmark
      Torpe åker
      Tunggarsakar åker
      Tynnbajtningi hagmark
      *Täppakar åker
      Täppu äng
      Unggarsakar åker
      Vidangsakar åker
      Vändburgar skogsmark
      Ärve åker
      Äsprum del av Storäng

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.