ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lojsta socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 62 Naturnamn : 115 Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 210
Lojsta sn Ajmundlingsvidar skogstrakt /Se Lojsta sn Agårde åker
Lojsta sn Ajmundlingsvidar skogstrakt /Se Lojsta ortn. Ajmundlingsvidar skogstrakt
Lojsta sn Ajnhagen äga Lojsta s:n *Ajnhagen boplats
Lojsta sn Albergsstycket äga Lojsta socken Albastycke åker
Lojsta sn »Asamyyr» myr Lojsta-boe inbyggarbeteckning Asträsk träsk
Lojsta sn Asträsk sjö Lojstaboe inbyggarbeteckning Ausarehåjgarden äng
Lojsta sn Asträsk sjö Ase gård Ausareskogen skogsmark
?Lojsta sn Asänge äga Ase gård Ausare torru märkträd
Lojsta sn Asänge terräng Ase gd Austabruten hagmark
Lojsta sn Backhagen äga Autsarve gd Backhagen hagmark
Lojsta sn Backhagen teräng Ausare gård Backskog skogsmark
Lojsta sn /Se Backskog äga Ausare gård Bajnsa vattenränna
Lojsta sn /Se Backskog skog Bjärs gd Bajtningi betesmark
Lojsta sn /Se Bajtningen äga Bjärs gård Bastugärde äng
Lojsta sn /Se Bajtningsaker äga Bjärs gård Bejnsagate väg
Lojsta sn /Se Bastugärde äga +Byssgard båtmanstorp Bilsare hage och åker
Lojsta sn /Se Billsare ängar /Se Båtels gård Bilsaräng äng
Lojsta sn /Se Billsare (-arve) äng Båtels gård Biskops gate väg
Lojsta sn /Se Bilsarhagen äga Fride ortn. Bjärsträsk träsk
Lojsta sn /Se Bilsarhagen terräng Fride gård Bjärsträsk träsk
Lojsta sn /Se Bjärsträsk träsk Fride gård Bjässhåjgarden äng
Lojsta sn /Se Bojtel äga Fridsag såg Brajdbrunn vattenställe
Lojsta sn /Se Bojtel terräng Klinns gård Branden skogsmark
Lojsta sn /Se Branden äga Klints gård Broträsk träsk
Løste sn Branden äga Kveje gård Broträsk träsk
Asa gård Branden terräng m. fornlämningar Kvie gd Brunnraudar sank mark
Ase gd Branden äga Kväie gård Brunnraudarbacke Saknas
Ase gd /Se Bruten äga +Loista-huus Saknas *Bräud-akar-backe skog
Ase Saknas /Se Bruten äga Lojsta annex bebyggelse Brud-Tallen Saknas
Autsarve gd Bruten äga Löjsta annex Saknas Bruten hagmark
?Autsarve gd Bruten äga Rovide gd +Bråt-haiden skogsmark
Autsarve gd /Se Bruten terräng Rovide gård Bränsli åker
Autsarve gård Bränslen äga Rovide gård Burgskogen skogsmark
Bjärs gd Digeraker äga Rovide gd Båjtel skogsmark
Bjärs gd Digeraker ägomark Siffride gård Båtelsbrutar åker
Bjers gård Frideträsk träsk Skolu skola Båtels brutar skog
Båtels gd Fridträsk sjö Skote gd Båtelsgatu väg
Båtels gård Frustycket äga Skote gård Båtelstäppu åker
Fride by Gamlebruten äga Skote gård Bäckmansakar åker
Fride gd Gamlebruten terräng Tomase gd *Bäjns-a å
Fride gd Gerumhagen äga *Torpe båtsmanstorp Böjgatu väg
Fride gård Gerumhagen hage   Damhagen åker
Husstäde plats med forntida husgrunder /Se Graunvik bebyggelsenamn   Digarakar åker
Klints gd Graunvik ägomark   *Diger-änge Saknas
(?)Klints gd Grindhagen terräng   Drängsletu äng
Klints gård Hakksare-kveiar väg /Se   Ejkåndal sank mark
Klints gd /Se Halldingshagen äga   *En-hagen Saknas
Kvie gd Halldingshagen terräng   Eisumtrei märkträd
Kvie gård Haxarve skogsområde   Ejsumtrej stor tall
Lojsta slott plats med forntida husgrunder /Se Husteänge äga   Ejsumtrej Saknas
Rovede g Höglundsaker äga   Faffashagen hagmark
Rovide gd Kilen äga   Fridbackar skogsmark
Rovide gård »Klintemyyr» myr   Frideträsk träsk
Rovide gd /Se Klintsaker äga   Fridträsk träsk
Rovide gd /Se »Klints tompt» tomt?   Frustycket åker
Siffride by /Se Kohagen hage   Gammbruten åker
Sigfride gd Kyrkbackar äga   Gatmille skogsmark
?Sigfride gd Kyrkbackar terräng   Graunvejk åker
Sigfride gård Kyrkmyr äga   Graunväik ställe
Skote gd Kyrkträsk träsk   Grindhagen hagmark
Skote gd Kyrkänge äga   *Grön-lunndä skog
Skota gård Lausaker äga   Gärumhagen hagmark
  Lausaker ägomark   Gässmör myrmark
  Lojstaeken ek?   *Hag-skogar äng
  Lojsthajd terräng   Hajdhagen hagmark
  Lojstahagen äga   Hajdi skogsmark
  Lojsta hajd äga   Hajmakar åker
  Lojsta hajd naturområde /Se   Hajmträsk träsk
  Lojsthajd skog /Se   Haldingshagen hagmark
  Lojtshajd skog /Se   *Haxare-qväior Saknas
  Lojsthajd skogsmark /Se   Hemsboskogar skogsmark
  *Lojstahedså å   Holajki fridlyst ek
  *Lojsta myr myrmarker   Hopakar åker
  Mörtträsk sjö   Hoxelakar åker
  Mörtträsk träsk   Håjgarden äng
  Nybruten äga   Håjgarsakar åker
  Nyhagen äga   Höglunsstycke åker
  Ojlan myr   Kalkugnshagen hage
  Ojlmyrsbacken äga   Kalmarände udde
  Ojlmyrsbacken terräng   Kattlunsskogen skogsmark
  Ormvät äga   Kejlen åker
  Ormvät sankmark   Kintrum åker och skog
  Oxelaker äga   Klastycke åker
  Pjäcket äga   Klinsakar åker
  Pjäcket terräng   Klintgate väg
  ?Pjäcket äga   Klinthagen hagmark
  Rammträsk sjö   Kluckarstycke åker
  ?Rovidehagen äga   Kluckartäppu åker
  Rovidehagen terräng   Kohagen hagmark
  Sikktare äng /Se   Kulgrän gammal kolmila
  Sikktare äng /Se   Kvejäng äng
  Siktare äng /Se   Kvännakar åker
  Slabruten äga   +Källing-stajn Saknas
  Smidaker äga   +Käll-stäuars port
  Sojdsaker äga   Körkakar åker
  Stangsmyr myr   Körkakrar åker
  Stampmyrhagen äga   Körkbackar backar
  Storhagen äga   Körkmör myrmark
  Storhagen terräng   Körkträsk träsk
  Storskog äga   Körkträsk träsk
  Storänge äga   Lajvidkorsgate vägkorsning
  Storänge terräng   Lambrum del av Lojsthajd
  Tjocket äga   Langbacke backe
  Tjocket terräng   *Langhagen hagmark
  Tonnklint terräng   Lausakar åker
  Träskaker äga   Lejlakar åker
  Träskhagen äga   Lejlhagen hagmark
  Träskänge äga   Lejlhagen hagmark
  Träskänge ägomark   Lejnhagen skogsmark
  Tunnskog äga   *Lill-träsk Saknas
  Tunnskog skogsområde   Lojsta-hed hed
  Utskog äga   Lojsta-slott s.
  Utskogen äga   Lojstakar åker
  Vidangar ägomark   Lojsta-träsk träsk
  Vidangar äga   Lojsthajd skog
      Lojsthajd skogsmark
      Lundakar åker
      Lunden åker
      Lunsakar åker
      +Låist-häusar stor tall
      Lädakar åker
      Mallgasklint bergshöjd
      Markushagen åker
      Millakar åker
      Mobjärg stenhäll
      Myggakar åker
      Mårtensakar åker
      Mörtbacke backe
      Mörthagen hagmark
      Mörtträsk träsk
      Nåssakar åker
      Nöjbruten åker
      Nöjhagen hagmark
      Nöjstycke åker
      Nöju åker
      Ormvät skogsmark
      Oxentråjt backe
      Pajnarevät myrmark
      Painarvät vattensamling
      Pjäckakar åker
      Pjäckbröje vattenställe
      Pjäcke hagmark
      *Präst-träsk Saknas
      Pärskälde källa
      Rammhälli bergshäll
      Ramm-hällar lokalitet
      *Ramm-hälls-Enbens-träigärden Saknas
      Rammträsk träsk
      Rivakar åker
      Rotgatu väg
      Rovidhagen åker
      Rumänge åker
      Sagbroi bro
      Saltsäck kil mellan två vägar
      Saltsäckskogen skogsmark
      *Sandakar åker
      Sanden åker
      Siktare myrmark
      Silvastajnen sten
      Silvastajngate väg
      Skattkamman skogsmark
      Skolakar åker
      Slotte kulle
      Slotts-träsk träsk
      *Snusbruke åker
      Stajnakar åker
      Stajnrauk skog
      Stallakar åker
      Stangsmör myrmark
      Stangs-mör myr
      *Stjänn-stäjg-backe Saknas
      +Storskog skogsmark
      Storänge äng
      Stumbelgard skogsmark
      Svalbäck sank mark
      Svartpuns sank mark
      Surhällar skogsmark
      Svejnmör myrmark
      Såjsakar åker
      Såjshagen hagmark
      Såjskvejar väg
      Södabassakar åker
      Tjaugate väg
      Tjocke hagmark
      Transvät del av Lojsthajd
      *Trapp-backe Saknas
      Träskakar åker
      Träskänge äng
      Träskänge myrmark
      Träskängsakar åker
      *Tumm-skogen skog
      Tunnskog skogsmark
      Tynnbajtningi betesmark
      Tånnklint kulle
      Täppu åker
      Uppakar åker
      Uste Saknas
      Uthajdi del av Lojsthajd
      Utskogen skogsmark
      Valkvejar väg
      Vatlupe sank mark
      +Vat-lup-stäjgen Saknas
      Vejden myrmark
      Vidangar åker
      Vidangsakar åker
      Ållaivstjaut skogsmark
      *Åjlu myr
      *Åjlä-backen Saknas
      *Äur-hässlä quior
      Ölg-mör myrmark

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.