ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Etelhems socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 187 Bebyggelsenamn : 53 Naturnamn : 472
Etelhem sn /Se Ajkaker äga Etelhem sn Abelsrännu terräng
Etelhem sn /Se Aklause myr /Se Aitlaim sn *Aik-backen Saknas
Etelhem sn Aklausu Saknas /Se Etelhem socken Ajkakar åker
Etelhem sn Aklause myr /Se Aitel´-aimar Saknas Ajsumshajdi skogstrakt
Etelhem sn Aklausmyr äga Bara-Jakob inbyggarbeteckning Ajtlajmhajdi hedmarker
Etelhem sn Aklausmöir myr Bare-mor inbyggarbeteckning Aklausbruten hagmark
Etelhem sn Aklausmöir myr /Se Etelhemme Saknas Aklausu myr
Etelhem sn Aklausu myr Bjärböien inbyggarbeteckning Aklausu (myr)
Etelhem sn Aklausu myr /Se Annexen Prästgårdens mark Aklausmöjr myr
Etelhem sn Aklausmyr förr myr Bara gd Alandar myr
Etelhem sn Aklausu myr /Se Bara gd Alanskvejar väg
Etelhem sn /Se Alandar äga Bare gd Alkare järnvägsparken samt åkrar
Etelhem sn /Se ?Alkarve äga Bare gård Alkarve äng
Etelhem samh. /Se Bajtningen äga Bare gård Alansakar åker
Etelhem sn /Se *Baraträsk sjö Bjärbyholm gd Albarsakar åker
Etelhem sn /Se *Baraå å Bjärböl gård Allvarakar åker
Eytelem sn Barhällar äga Bjärböj gård Al-kärfue´ åker
Bare gd Barmyr äga Botes gd Annexen Prästgårdens ägor
Bare gd Barmyr äga Botes gård Askänge äng
Bara gård Barmyr äga Botes gård Askänge äng
Bare gd /Se Barmyr ägomark Boters Saknas Askängstycke åker
Bjärby gd Barmyr ägomark *Glabbestorp gammalt torp Aspvät skogsmark
Bjärby gård Barträsk äga Glabbestorp torp Backakar åker
Bjärby gård /Se Bastugärde äga *Gladastorp gammalt båtsmanstorp Backhagen terräng, gravfält, gd
Bjärby gd /Se Basänge äga *Hag-böi´r inbyggarbeteckning Bajtningi hagmark
Bjärby gd /Se Bjärbyojlan äga Hagbör gård Bajtningsbacken backe
Bjärby gd /Se Bjärbymyr äga Hagböj gård Bajtningsgangen väg
?Botes gd Bjärsaker äga Hagböj gård Bajtningstäppu åker
Botes gd ?Brandar äga Hägvalds gdar Bara myr Saknas
Botes gård Branden äga Kyrkeby Saknas Bara träsk Saknas
Botes gd /Se Branden äga Körkböi gård Barhällar skogsmark
Botes gd /Se Branden terräng Körkböj gård Barmör myrmark
Hageby gd Broken del av äng /Se Levide gd Barträsk träsk
?Hageby gd Broken del av ägan /Se Levide gård Bastugärde åker
Hageby gd Brunnsarakar åker /Se Levide gård Bastugärdskullen terräng
Hageby gård Brunnsare äng Lindgrenstorp lht *Bäs-änge äng
Hageby gd /Se Brunnsare äng /Se Mariedal gd? Bjärböjholm Saknas
Hemöstris gd /Se Brunnsarfvebacke backe /Se Nygårds gård Bjärböjhällar skogsmark
Hägvalds gd:ar /Se Brunnsrar äga Nöigards gård Bjärböjmör myrmark
Kyrkeby by Brunnsrar terräng Nöjgars gård Bjärböjåjlu holme
Kyrkeby by Brunnsrar ängsmark *Räume (Prestgården) Bjärböjåjlu skogsbacke
Kyrkebys gård /Se Brutorna äga Sigvalde gd Bjärgäng äng
Kyrkeby by Bruten äga Sigvalde gård Bjärgängen äng
Kyrkeby gd Bruten äga Sigvalde gård Bjärgängsbacke backe
Kyrkeby gd ?Bruthagar äga Tänglings gård Bjässakar åker
Kyrkeby gård Bränduddshagen äga Tänglings gård Bjässbajtningi betesmark
Kyrkeby gd /Se Bränduddsmyr äga Uglause gd Bjässbajtningi terräng
Levide gd ?Bunkar äga Uglause bebyggelse Bjässbajtningsbacken backe
Levide gd Båtsmanstorpet äga Uglause gård Björkänge äng
Levide gård ?Damhagar äga Uglose gård Blåbärsväti terräng
Levide gd /Se Digeraker Säve äga Västringe gd Bläckallvrä större slätt
Nygårds gd Digeraka Säve äga Västringe gård Bodakar åker
Nygårds gård Digeraker Säve äga Västringe gård *Botes-brutar hage
Nygårds gd /Se Djaupdy terräng   Boxänge äng
Sigvalde gd »Eetelemmyyr» myr /Se   Botänge (äng)
Sigvalde gd *Etelhems myr synbarl. f.d. myrmarker   Boxängsbro terrängord
Sigvalde gård Etelhems myr förr myr   Boxängsbröju vattenställe
Sigvalde Saknas /Se Etelhems prästgårdsskog triangelpunkt   Brandar skogsmark
Sigvalde gd /Se Fagergatskog äga   Branden skogsmark
Sigvalda gd /Se Fagergatskog skogsområde   Brandskogen skogsmark
Sigvalde gd /Se Giftaker äga   *Brand-tjock-täppu f. = ett »stängä» att ta kräk i om hösten
Sigvalde gd /Se Glabbesbacke backe   Brogarsakar åker
Sigvalds gd /Se Gravängar äga   Brogarsvät sank mark
Tänglings gd Grymlausan äga   Brogärde ängsmark
Tänglings gd Grymlausan äga   *Broüthägar hage
Tänglings gård Grimlausu l. Grymlausu skogsmark /Se   *Bro-änge åker
Tänglings gd /Se Grimlausu skogsmark /Se   Brudtall tall
Ugglose gd Grimlausu skog /Se   Brunnsarakar åker
Uglause gd Grimlöusen skogslott /Se   *Brunnsare äng
Uggloser gård Grymlausu skogsmark   *Brunnsarfue-backe Saknas
Uggloser gd /Se Grymlausu skogsmark /Se   Brunsrar ängsmark
Uglause gd /Se Grymlausu skog /Se   Brunsrar terräng
Ugglause gård /Se Gyludden träsk /Se   Bruten åker
Uglause gd /Se Hagbrunnen äga   Brändudd terräng
Västringe gd Hagebyträsk äga   Brännhull terräng
Västringe gd Hagebyträsk mindre sjö   Brännkullen betesmark
Västringe gård Hajdvallsskogen äga   Brändudd hagmark
Västringe gd /Se Hammaren udde   Bränduddshagen hagmark
Västringe by /Se ?Hamrar äga   Bränduddsmöjr myrmark
  ?Hauggatskogen äga   Bräwdmäwsi terräng
  Hauggatskogen äga   Brändtall en tall på vägen
  Hauggatskogen skogsområde   Bräudtallen (tall)
  Haughammer äga   Bräudtallvägen skogsväg
  Haughammar terräng   *Bucken åker
  Haugrojn äga   Bucken åkertäppa
  Hjortershagen äga   Bunkar åker
  Hojgarden äga   Burgkvejhagen hagmark
  Hojgarden äga   Burgkvejar väg
  Hällar äga   *Bäitel utskog
  Jäldan äga   Bändesbackar terräng
  ?Kalvhagar äga   Bändesbacke backe
  ?Kohagar äga   Bändesborg backe
  Krusstall (Krustallar) äga   Böjakaräsken terräng
  *Kvarneå å   Böjängsakar åker
  Kvännaker äga   Böjängä terräng
  *Kyrkebyå å   Böjängä terräng
  ?Lajshagar äga   Dalsvät terräng
  Lambänge äga   Damhagar hagmark
  Lappmyr ägomark   Danskens skogstrakt
  Lillträsk äga   Digarakar bördig åker
  Lingstenshagen äga   Digarstajnskogen skogsmark
  Lappskogen äga   Ejsumhajdi terräng
  ?Läppsmyr äga   Ejsumpunsen terräng
  Lundsmyr äga   Ejsumstabben terräng
  Lundsmyr f. myr, nu ägomark   Fagargate väg
  Lundsmyr Södra ägomark   Fagargatskog skogsmark
  Lundsmyr ägomark   Fagargatu väg
  Lundsmyr ägomark   Fagerdalavägen skogsväg
  Lusthagen äga   Fagergata väg
  Maistaränge äng /Se   Fagergatvägen väg
  Mallgatskogen äga   Fånggården äng
  Mariedal ägomark   *Gäit-bjerg äng
  ?Markhagar äga   Gajti åker
  Markhagar terräng   Gajti åkertäppa
  Markhagar terräng   *Gäjt-klint Saknas
  Mjaumyrar äga   *Gajt-klippu bergsklippgrotta
  Mosbejtningen äga   Gajtlunde åker
  Norderhagen äga   Gajtlundä terräng
  Näslängar äga   Gasgärde hagmark
  Olvänge äga   Giftakar åker
  Oxelaker äga   Gifthagen hagmark
  Pajnänge äga   Gifthagen hagmark
  Ringen äga   Glabbesbacke backe
  ?Rongärdeshagen äga   Glabbes backen backe
  Rongärdshagen terräng   Glabbeshagen hagmark
  Rongärdesskogen äga   Glabbeshagen terräng
  ?Sandar äga   Glabbeskvejar lvg
  Sandar terräng   Glabbestäppu åker
  ?Saudsakrarne äga   Gravängar äng
  Seistädar äng /Se   Gravängsakrar åker
  *Sigvaldamyr myr   Gravängsväti terräng
  Sigvaldeträsk äga   Gravängä terräng
  Sigvaldeträsk sjö   Grindakan (åker)
  Sigvaldeträsk mindre sjö   Grindakar åker
  Sojdsaker äga   Grimlausu skogsmark
  Sojdsaker äga   Grymlauskvejar väg
  Sojdeshagen äga   Grymlausrännu Saknas
  Stabbängen äng /Se   Grymlausu skogsmark
  Stabbängsaker äga   Grymlawsw skogsområde
  ?Stajnaker äga   Grymlausvägen väg
  Stangarhagen äga   Grymlausvägen väg
  Stangarskogen äga   *Gränudden betesmark
  Starrbjärg äga   Gröjnkvejar Saknas
  Storhagen äga   Gröjnlunde skogsmark
  Sudergrunn holme   Grönlundä (skogsmark)
  »Sutraträsk» sjö   Gubben Hajdnbars Byxar åkertäppa
  Svinmyrsskogen äga   Gyludden träsk
  Sårbylunden äga   Gyludden terrängord
  Säistädar Saknas   Gärde åker
  Säistädar Saknas /Se   *Gärsakar åker
  Säistädar äng /Se   Gässlebacke backe
  Säistädar äga /Se   Gässlebacke backe
  Säistädar äga /Se   Gässlu hagmark
  Säistädar äga /Se   Gässlu (hagmark)
  Säistädar äga /Se   Hagakar åker
  Säterskogen äga   Hagböj Timbarlundar terräng
  Säteränge äga   Hagböj Torrvätar (myrmark)
  »Sättraträäsk» sjö   Hagböjträsk myrmark
  ?Timmerlundar äga   Hagböjträsk träsk
  Tjautet äga   Hageby träsk (myrmark)
  Tomsaren åker   *Hagrumme hagmark
  Tomsarven äga   Hajmakar åker
  Torrvätar äga   Hajmakar åker
  Trekanten äga   Hajmhagen hagmark
  Tremänningen äga   Hajmöjri myrmark
  Trodetskogar äga   *Hammar-åker Saknas
  ?Trodenhagar äga   Hammarsakan (åker)
  Träskhagen äga   Hamrar skog och myr
  Träsktjocket äga   Hamrar terräng
  »Tänglemyyr» myr   *Häng-äsen utskog
  Tänglingsalvret äga   Haugat skogsmark
  ?Tänglingshällar äga   Haugatbacke backe
  Tänglingsmyr äga   Haugatskogen Saknas
  Tänglingsmyr f. myr, nu ägomark   Haugbrunn terräng
  Tänglingsmyr ägomark   Haugbrunnsrännu terrängord
  Tänglingsmyr ägomark   Haug-gatä genväg
  *Tänglingsmyrså å   Hauggatä terrängord
  *Tänglingså å   Haughammar hagmark
  Upphagen äga   Haughammar (hagmark)
  Villbärsmyr myrmark o ägomark   Haugrajn åker
  Välde änge   Haugrajn (åker)
  Välde (ängsmark)   Haugrajnsrännu terräng
  Välde ängsmark /Se   Haugstumbel skogsmark
  Väldänge äga   Haugstumbelskogen skogsmark
  ?Västringeakrarne äga   Haug-stumble skog
  Åkelösa myr Saknas   Haugstumbleskog (skog)
  Örtegårdska torpet äga   Haugstumlä (skogsmark)
      Hemmarevät (myr)
      Hemängen äng
      Hjortersvägen väg
      Hokselakar åker
      Hopakar åker
      *Horu hage
      Hulklintbacken terräng
      Hulklintträsk terräng
      Husgärde åker
      Håjgarden äng
      Håjgarsakar åker
      Håprängi hagmark
      Håprängi Saknas
      Hällar skogsmark
      Hämmarvät skogsmark
      Hämmarvätskogen skogsmark
      Härskillnebacken backe
      Hästhagen hagmark
      Hästmöjr myrmark
      Hästmör myr
      Jonsmör terräng
      Jortashagen hagmark
      Jäldu åker och vattenställe
      Jälldu terräng
      Kalvarp terräng
      Kalvarp terräng
      Kalvhagar hagmark
      Kauparehajdi skogsmark
      Killingen åker
      Killingen åkertäppa
      Kluvstainsvät vät
      Kohagar hagmark
      Kohäll terräng
      Kostajn terrängord
      Krakvät terräng
      Krassag terräng
      Krusstall skogsmark
      Krustallar (skogsmark)
      Kruställar hagar
      Kullen bergskulle
      *Kullakar åker
      Kvännakan terräng
      Kvännbacken backe
      Kvännhagen hagmark
      Kvännhagen (hagmark)
      Kvännhagrännu terräng
      Kvännhagsdamen hagmark
      Kvännhagsbacken backe
      Körkakar åker
      Körkakar åker
      Körkrum öppen plats vid kyrkan
      Lajru åker
      Lajshagar hagmark
      Lajshagar terräng
      Lajshagkvejar väg
      Lajshagkvejar väg
      Lambrum betesmark
      Lambrumskällde källa
      Lambrumskälldu terrängord
      Lambrumsväti terrängord
      Lambänge åker
      Lambängsakar åker
      Langakar åker
      *Lang-lund utskog
      Langudd skog
      Lappskogen skogsmark
      Lappsmör myrmark
      Lappsmör myr
      Lejfridhagar hagmark
      Lejfridträsk myrmark
      Lejfridvät vattensamling
      Lejlakar åker
      Lejlhagen hagmark
      Lejlvät terräng
      Lejntäppu åker
      Lejvid Kalvhagen terräng
      Lejvid-Rännlar terräng
      Libbarakan åker
      Libbarakar åker
      Lodalen äng
      Lundsmyr Saknas
      Lundsmyr terräng
      Södra Lundsmyr terräng
      Lundsmyrsvägen väg
      Lunsmöjr myr
      Lunsmöjr (myr)
      Lusthagar hagmark
      Lusthagen hagmark
      Lädakan (åker)
      Lädakar åker
      *Läil-vät-skogen utskog
      Löjandarsbacken terräng
      Löjandasbacke backe
      *Löjbacken äng
      Majstaränge äng
      Mallgathagen hagmark
      Mallgatskogen skogsmark
      *Mallen hage
      Mallgatu gammal skogsväg
      Markhagar hagmark
      Markhagbacken terräng
      Markhagräum terräng
      Mellangärde åker
      Midajk ek
      Midajk ek
      *Midajk ek
      Midaiki märkesträd
      Mikelänge äng
      Mikelängsakar åker
      *Miaur-skogar utskog
      Mjaumörar myrmark
      Mosbajtningi åker
      *Munk-äkar äng
      Möjrkvejar väg
      Mörbajtningi myrmark
      Mörbajtningi terräng
      Mörlande myrmark
      Mörlanskvejar väg
      Mörnskvejar kyrkväg
      Nappakar åker
      Nejstängar äng
      Nejstängar äng
      Nejstängastäppu åker
      Njaumör terräng
      Nårdarakar åker
      Nöjakar åker
      Nöjhagen hagmark
      Nöjstycke åker
      Nöjänge äng
      Nöjängsakar åker
      Odvallshage hagmark
      Offarkälldu terrängord
      Pejl-tjocket Saknas
      Prästhagen terräng
      Prästvägen vägen
      Pärringen äng och åker
      Pärringen Saknas
      Rajnäng äng
      Rajnängstäppu åker
      Rajnängstäppu åker
      *Reen-betning Saknas
      Ringen betesmark
      Ronggårdar äng
      Ronggärshagen hagmark
      Ron-gårdar ängsmark, boplats, fornlämningar
      Rongärdar äng
      Rumhagen hagmark
      *Rännlar ängar
      Rävbacken terräng
      Rävstain häll
      Rövarkäulu terrängord
      Lagakar åker
      Sagbacken backe
      Sagbro terrängord
      Sagkvejar Saknas
      *Samsbröje åker, vattenställe
      Sandakar åker
      Sandar skog
      Sandar skog
      Sausakrar åkrar
      Sejstädar äng
      Sejstädar äng
      Sejtarkvejar väg
      Sejtarskogen skogsmark
      Sejtarskogen skog
      Sejtartäppu åker
      Sejtaränggar terräng
      Siden-bäck äng
      Sigvaldhällar skogsmark
      Sigvaldhällar terräng
      Sigvaldträsk träsk
      Sigvaldträsk träsk
      Sigvallbrunn skogsmark
      Simundhajdi skogstrakt
      *Skajf-myntu äng
      Skarpänge äng
      Skarpänge äng
      Skogakan åker
      Skogakar åker
      Skogskvejar väg
      Slåhagen hagmark
      Slåhagen hagmark
      Smaängar ängsmark
      Smamörar betesmark
      Sojdestäppu åker
      Sojsbacken backe
      Sojsbröju terrängord
      Sojshagen terräng
      Sorböjlundä terräng
      Stabbänge äng
      Stabbänge äng
      Stabbängsakar åker
      Stajnakar åker
      Stajnbacken backe
      *Stajningsakar åker
      Stajnåjlu åker
      Stallsakar åker
      Stangarhagen hagmark
      Stangarkälldu terrängord
      *Stängar-skogen utskog
      Stangarskogen terräng
      Stanggarhagen hagmark
      Stangskogar skogsmark
      Starrar myr
      Starrar terräng
      Starrbjärgar myrmark
      Starrbjärge myrmark
      Starrbjärgsakar åker
      Starrbjärgsbacken backe
      Starrbjärgsväti terräng
      Storhagen hagmark
      Storhagen terräng
      Storhagkvejar väg
      Stormör myr
      Storänge äng
      Storänge äng
      Strålensbröju terräng
      Stuakar åker
      Stuäng äng
      Sumpkvejar skogsväg
      Sunbasbacke Saknas
      Sundreakrar åker
      Svartpunskogen skogsmark
      Sveinmöir myr
      Svejnmöjr myr
      Svejnmör myr
      Svejnmöjrskogen skogsmark
      Såjsakar åker
      Såjsrumme hagmark
      Sårböjlunden skogsmark
      Sårböjskogen skogsmark
      *Sättra-träsk Saknas
      Tambröju vattenställe
      Timmarlundar ängsmark
      Tjaute åker
      Tjautkälldu terrängord
      Tjautä åker
      Tjockhagakar åker
      Tjockhagen hagmark
      Tjockhagmöjr myrmark
      Tomasflejsi stenhäll
      Tomesfläis häll
      Tomesflejs häll
      Tomsar Saknas
      Tomsaren åker
      Tomsaretvären åker
      Tomsargärdä åker
      Torrvätar åker och äng
      Trejmänningar skogsmark
      Tremänninggatä skogsväg
      Trodarskogar skogsmark
      *Trull-stuga berggrotta
      Trullstugan berggrotta
      Träskakar åker
      Träskbackar träskmark
      Träskhagen hagmark
      Träskmöjri myrmark
      Träsktjocke myr
      Tängesbacke backe
      Tänglingsbacke terräng
      Tänglingshällar skogsmark
      Tänglingsmyr myr
      Tänglingsmyr myr
      Tänglingsmör myrmark
      Tänglingsåjlu skogsbacke
      Täppbackar hagmark
      Töjvgatä gammal skogsväg
      *Udden hagar
      Uglaussteig gammal lvg
      Uglaustväri åker
      Uglausåjlu Saknas
      Upphagen hagmark
      Utskog skogsmark
      Vatlup terrängord
      Vikstajn sten
      Välde ängsmark
      Väldänge Saknas
      Vätbacken backe
      Vätkvejar väg
      Åkelösa myr Saknas
      Ålvänge äng
      Ålvänge äng
      Älgkälldu källa
      Ängsakar åker
      Ängsakar åker

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.