ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lye socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 82 Naturnamn : 73 Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 205
Lye sn Ajränge äga Lye sn Abajtningi åker
Lye sn Ajränge ängsmark /Se Lye socken Agänge ängsmark
Lye sn Backen äga Bart Saknas Ajnajk åker
Lye sn * Bjärgeså å Lyeboe inbyggarbeteckning Ajnar åker
Lye sn Buckänge äga Ajriks gård Ajriksakar åker
Lye sn Bajtningsakarn äga Annexen Prästgårdens mark Ajränge ängsmark
Lye sn Bare hojgard äga Bjärges gd Austarakar åker
Lye sn Bruten äga Bjärges gård Aäng äng
Lye sn /Se Bruten terräng Bosarve gd Backakar åker
Lye sn /Se Brännkulle äga Bosarve bebyggelse Bajtningsakan åker
Bjärges gd Brännkulle terräng Bosarve gd Bakakar åker
Bjärges gd Burgen äga Bosarve gd Bakänge ängsmark
Bjerges gård Dalsänge äga Bosare gård Bjärgesbackar hage
Bjärges gd /Se Digeränge äga Dals gd Björkänge äng
Bosarve gd Eldsåkern äga Dals gård Bockakar åker
Bosarve gård Femmansstycket äga Eriks gd Bockhagen hagmark
Bosarve gd /Se Gansaker äga Eriks gd Bockänge ängsmark
Bosarve by /Se Giftaker äga Fattistu-u fattighus Bodakar åker
Bosarve gd /Se Giftgärde äga Herrwede gd Bosarebacke backe
Dals gd Gladaker äga Häffride gd Branden betesmark
Dals gd Grindbjärgslunden äga Häffride gård Broakar åker
Dals gård Hammaren udde Härfars gd Brunngärde åker
Dals gd Hällgard äga Härrfars gård Brutakar åker
Eriks gd Härfarsaker äga Kranstorp båtmanstorp, åker Bruten hagmark
Eriks gd Härfarsänge äga Krejare båtmanstorp, åker Bruthagen hagmark
Eriks gård Kyrkhagen äga Lillrone gd Brutstycke åker
Eriks gd /Se ?Kärnan äga Lillrone gd Brändu åker
Eriks gd /Se Lappskogen äga Lejlrone gård Bränningi skogsmark
Eriks gd Lappskogen skog Lyrungs Saknas Brännkull terräng
Folkedarve gd /Se Lappsmyr äga Löjrungs gård Brännkulle skogsmark
Härfars gd Lappsmyr ägomark Mannegårds gd Burgen skogsbacke
Herrfars gård Lausmyr äga Manggarde gård Burghagen hagmark
Häffride gd Lausmyr ägomark Medebys gd Bussträsk träsk
Häffride gd /Se Lauträsk träsk Mybbes gård Böjakar åker
Häffride gd /Se Lyträsk sjö, myr Rone Lilla gd Böjäng äng
Härfars gd /Se Lyträsk träsk Rotarve gd Dalsänge ängsmark
? Lill-Bjär(ge)s gd »Malbyåå» å Rotarve gd Damgärde äng
Lillrone by Medebys Hajdskog äga Rotare gård Digaränge åker
Lillrone gd Myränge äga Sigels gård +Femmansstycke åker
Lillrone gård Myränge ägomark Sigulds gd Friggeslunde skogsmark
Lillrone gd /Se Mönaker äga Smiss gd Frindare hage
Lillrone gd /Se Nyan udde Smiss gård Gannarbajtningi skogsmark
Lye gård /Se Närkån å Snevide gd +Gansakar åker
*Ly(e)-Bjärges gd Odins torp äga Snajvide gård +Gardstycke Saknas
? Lyrungs gd /Se Pellaraker äga Strålestorp båtmanstorp Garsakan åker
Lyrungs gd /Se Pellarhagen terräng   Garsänge ängsmark
Lyrungs gd /Se Risänge äga   Gatakar åker
Mannegårde bondgård Rondarhagen äga   Gejtarbro Saknas
Mannegårde bondgård Saghagen äga   Giftakar åker
Mannegårda by Saghagen terräng   Giftgärde hagmark
Mannegårda by Sagskogen äga   Gladakar åker
Mannegårde gd Sagskogen skog   Gladhagen hagmark
Mannegårde gdr ?Sandbergshagen äga   +Grindakar Saknas
Mannegårda gård Sigtare äga   Gröjnkvejar väg
Mannegårde gdr /Se Sigulds Hajdskog äga   *Grönstädar Saknas
Medebys gd Smiss Hajdskog äga   +Gullgru-u Saknas
Medebys gd Snevide Hajdskog äga   Gumbaldakar åker
Medebys gård Sojdeshagen äga   Hajmakar åker
Medebys gd /Se Storhagen äga   Hajmänge ängsmark
»Megensarfa» försvunnen gård Stumbelaker äga   Hemmarsäng ängsmark
*Megensarfa försv.gd Svartdalen äga   +Husgärde åker
Megensarfa Saknas /Se ?Sölgjan äga   Håjgarden äng
Rone, Lilla gd Sölgakar åker /Se   Håjgarsakar åker
Rone, l:a gård Sölgu äng /Se   Håjgarsakar åker
Rotarve gd Tadakar äga   Hägvidakar åker
Rotarve gd Tjaufhagmyr myrmark   Hällgard äng
Rotarve gård Tjocket äga   Hällgarsrum Saknas
Rotarve gd /Se Trekanten terräng med fornlämningar   Härrfarshagen hagmark
Rotarve gd /Se Tremänningen äga   *Härrfars-Kloster Saknas
Rotarve gd /Se »Tygeträäsk» sjö   Härseltjåcke hage
Rotarve gd /Se Törgelu äi Sölgu täckdike /Se   Hästgärde betesmark
Sigulds gd Vatlupar äga   Hästhagakar åker
Sigulds gård Ådalen ägomark   Hästhagen hagmark
Sigulds gd /Se     Jetu åker
Sigulds gd /Se     Kalvgärde hagmark
Siguls gd /Se     Klostabacken backe
Smiss gd     *Kloster-akar Saknas
Smiss gd /Se     Kluckarbacke backe
Smitts gård     Kluckarbro bro
Snevide gd     Kluckarstycke åker
Snevide gd     *Kluf-stens-skog Saknas
Snevide gd /Se     Koholmen myrmark
      *Koksne-äng Saknas
      *Koksne-ängs-skogen Saknas
      Krajare Saknas
      *Krakfot åker
      Krampakar åker
      Krampäng ängsmark
      Kvistrum vägskäl
      Kvännakar åker
      Kvänndame äng
      Körkakan åker
      Körkbro Saknas
      Körkhagen hagmark
      Körkskogen skogsmark
      Körkänge ängsmark
      Langakar åker
      Langkvejar väg
      Lappskogen skogsmark
      Lappsmör myrmark
      Laus myr Saknas
      Lausmör myr
      Lejlakar åker
      Lejlgärde betesmark
      Lejlhagen hagmark
      Lejlkanalen kanal
      Lejlänge äng
      Lejlänge ängsmark
      Lejlängsakar åker
      Listycke åker
      Lunntajgar åker
      Lyeträsk träsk
      Lyeträsk Saknas
      Lädakan åker
      Löjbars Saknas
      Löjboträsk Saknas
      Löjträsk träsk
      Muldesängar ängsmark
      Maldesängar ängsmark
      Mallsänge Saknas
      +Mangmanstake stake
      Mangmanstake gränshörn
      +Mellarstakar åker
      Möjnakar Saknas
      Mönakar åker
      Mörakar åker
      Mörakar åker
      Mörskogen betesmark
      Möränge ängsmark
      *Nylanda Saknas
      Nårbajtningi äng
      Nårdaräng äng
      Nöjakar åker
      Nöjhagakar åker
      Nöjhagakar åker
      Nöjhagen hagmark
      Ostermans Haidi skogsparti
      Pellarbacke backe
      Pellarhagen hagmark
      Prästakar åker
      +Prästbacken Saknas
      +Prästtäppu Saknas
      Pålholmen holme
      Pällarhagen hagmark
      Rejsar åker
      Roakar åker
      Rotargärde betesmark
      Rotarvägen väg
      Rumakan åker
      *Rutarfue-backe Saknas
      Råndarakar åker
      Råndarhagen hagmark
      Sagakar åker
      Saghagen hagmark
      Sagskogen skogsmark
      Sandakar åker
      Siguldshagen skogsparti
      Siktre äng
      Sjaumanslät ängsmark
      Skarpakan åker
      Skogakar åker
      Smisstycket skogsparti
      Snajvidgärde äng
      Stajnakar Saknas
      Stajnbajtningi åker
      Stallakar åker
      Stejtu åker
      Stor a å
      Storakar åker
      Storhagakar åker
      Storhagen hagmark
      Storhagkvejar väg
      Storkanalen kanal
      Stuakar åker
      Stumbelakar åker
      Svartalvägen väg
      Svartdalar hagmark
      Svejnlägu åker
      Såjdakar åker
      Såjdhagen hagmark
      Sölgakar åker
      Sölgakar åker
      Sölgu äng
      Tadakar åker
      +Tjåcke Saknas
      Trekanten skogsmark
      Tynnbajtningi hagmark
      Tremänningen åker
      Tällböjgate väg
      +Tänglingsakar Saknas
      Tänglingsbajtningi äng
      Täppu åker
      Törgeln åker
      Uppakar åker
      Utav äng
      Utavkvejar väg
      Valkhagen hagmark
      Vatlupar äng
      Vejdangar ängsmark
      Vejdangsakar åker
      Vimans Saghagen skogsparti
      Väti åker
      Yvarakar åker
      Ällsakar åker
      Ängsakar åker

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.