ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Garde socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 126 Naturnamn : 127 Bebyggelsenamn : 113 Naturnamn : 294
Garde sn Ajkesmyr ägomark /Se Nummerförteckning förteckning +Ä-gängen äng
Garde sn Ajnlunden äga Nummerförteckning förteckning Ai å
Garde sn /Se Akksarfven åker Nummerförteckning förteckning Ajksmör träsk
Garde sn /Se Alare åker Nummerförteckning förteckning Ajkäng Saknas
Garde sn /Se Alstäder äga /Se Nummerförteckning förteckning Ajnlunden åker
Garde sn Alstädar myr /Se Garde sn Akarkvejar väg
Garde sn Alstäde myr Garde socken Akks-arfven åker
Garde sn Alstäde myr /Se Garde sn Alakar åker
Garde sn Alstädhagen äga Garde socken Alare åker
Garde sn Alstädhagen äga Gardeboe inbyggarbeteckning Alar åker
Garde sn Alstädhagen Saknas Boten inbyggarbeteckning Allstädelane öppen plats i skogen
Garda, Garde sn /Se Alstädmyr äga Garda-bol inbyggarbeteckning Alstädar äga
Garde sn /Se Allstädmyr f. myr, nu ägomark Halvandar inbyggarbeteckning Alstäde myr
Garda Ting Saknas Alstädmyr ägomark Halvander inbyggarbeteckning Alstäde området intill Alstädmyr
Gardhe ting förr tingslag Alstädmöir myr Hemmorn inbyggarbeteckning Alstäde-logen släta hällar
Alrum Saknas /Se Alänge äga Häguldsen inbyggarbeteckning Alstädhagen hagmark
Austerby gd /Se Austerhagen äga Kyrkebolsen inbyggarbeteckning Alstädmöjr myrmark
? Autsarve gd Autsaker äga Petarven inbyggarbeteckning Alstädmyr myr
Autsarve gd Backhagen äga Robbenarven inbyggarbeteckning Alstädmyr delvis odlad myr
Autsarve gård Bajtningen äga Smissen inbyggarbeteckning Al-äng äng
Autsarve gd /Se Bajtningsaker äga Sutarven inbyggarbeteckning Alängar ängsmark
Autsarve gd /Se * Baraträsk sjö Österbyen inbyggarbeteckning Alänge äng
Bjärges gd Barmyr ägomark Ajksböj Saknas Apaldakar åker
Bjerges gård Barmyr äga Ajksnby gårdarna Apaldakern åker
Bjärges gd /Se Barmyr f. myr, nu ägomark Ajkstenböjar del av socken Aurakar åker
Bläistädar ägonamn /Se Barmyr ägomark Ausare gård Ausaregard hällmark
Bolarve gd Bjärsaker äga Austaböj gård Ausarhällar hällmark
Bolarve gård Blistädar äga Autsarve gd Austarhagakar åker
Bolarve gd Bläistädar åker Autsarve gd Austarhagen hagmark
Bolarve gd /Se Bläistädar äga /Se Autsarve gd Austarhagtäppu åker
? Bote gd /Se Bläistädar äga /Se Bjärges gd Ausänge äng
Bote gd Bläistädar åker /Se Bjerges gård Aänge äng
Bota gård Brakarstorp äga Bjärges gård Backakar åker
Bote gd Brandaker äga Bolarve gd Backhagar skogsmark
Bota by /Se Branden äga Bolarve gd Backhagar hagmark
Bote gd /Se Brandkullen äga Bolarve gd Backhagen hagmark
Boterarve gd Bruten äga Bolarve gård Badungar åker och äng
*? Botvalde gd Bruten äga Bote gd Badungar åkrar
Folkedarve gd Bruten äga Bote gd Badänge Saknas
Folkedarve gård Bruten äga Bote gd Bajtningi åker
Folkedarve gd Bruten äga Bote gård Bajtningsakan åker
Folkedarve by /Se Bruten äga Bote gård Bajtningsakar åker
Frindarve gd Diger-rör stenkummel Bålare gård Bandan hagmark
Frindarve gd /Se Digerroir fornlämning Folkedarve gd Bandu äng
Frändarve gård Digerrojr fornlämning /Se Folkedarve gd Bara träsk Saknas
Frändarve gd /Se Digerrör stort stenkummel /Se Folkedarve gård Barmör träsk
Guffride gd Digeränge äga Foltare gård Bashagen hagmark
Guffride gård Djaupdat triangelpunkt Frindarve gd Basänge äng
* Guffride gd /Se »Ecknessmyyr» myr Frindare gård Basänge(t) åker
Guffride gd /Se Folkedarvemyr äga Frindarve gård Basänge änge
Halvands gd Gardells backe äga Gardboen kyrka Bentsänge äng
? Halvands gd Gautare åker Geislu gårdstomt Bind-yxi Saknas
Halvans gård Gautare äga /Se Guffride gd Bjergesbacke backe
Halvands gd /Se Giftaker äga Guffride gård Bjässakar åker
Hemmor gd Gifthagen äga Guffride gård Björkäng äng
Hemmor gård Graunbackar äga Halvands gd Björ-änge äng
Hemmor gd /Se Hagmyr äga Halvans gd Blaikvät skogsparti
Hemmor gd /Se Hagmyr myrmark Hallvans gård Blaistädar åker
Hemmor gd /Se * Halvandsaker äga Halvands gård Blejstädar åker
Hemmor gd /Se Hammaren udde Hemmor gård Bodakan åker
Hägulds gd Haugstädar äga /Se Hägels gård Bodakar åker
Hägulds gd /Se *Hemmormyr myr Hägulds gd Bogärde äng
Hägulds gd /Se Hemmorvät äga Hägulds bebyggelse Brand-akar åker
Häguls gd /Se Hemmorvät sankmark Hägulds gård Brandakar åker
Hägur gård Husstäden mark med rester av äldre bebyggelse /Se Hämmar gård Branden skog
Hägvalds gård Husstäden mark /Se Juves gd Branden skog
Hägvalds gd ? /Se Hånnstädar betesmark Jues gård Brandkulle skogsmark
Juves gd Hånnstädar äga /Se Juves gård Brandkulle bergsknalle
Juves gård Hånnstädar äga /Se Kulde gd Brohagen hagmark
Juves gd /Se Hällar äga Kullde gård Bro-håv-gärden Saknas
Kulde gd Hällar äga Kulde gård Broänge äng
Kulde gd Hällhagen äga Kyrkebols Saknas Brutakar åker
Kullder gård Hästhagen äga Kyrkebols gård Brännkull terräng
Kulde gd /Se Juvesvät äga Kyrkenby gårdar Brännkulle Saknas
Kyrkebols gd Juvesvät sankmark Körkbols gård Brännkulle enl. traditionen en gammal boplats
Kyrkebols gård »Klinteängh» ängsmark Körkenböjar gårdar Burgakar åker
Kyrkebols gd Klintänge äga Martens gård Burgäng äng
Kyrkebols gd /Se Krussbjärg äga Mårtens gård Bålaränge äng
*? Källeby gd Kvats -ar äga Nordenby gårdarna Böjakar åker
Källingbrink vägskäl ? Kvännängsaker äga Nyema öde-jord Böjänge äng
Martens gd Majbacken gravhög /Se Nygårds Saknas Böjängsakar åker
Martens (el. Mårtens) gd /Se Majsteraker äga Nygårds otrn. Böndahagen hagmark
Mårtens gd Malsaker äga Nygårds gård Böns-akar Saknas
Mårtens gård Malskog äga +Nylunds-mark ödehemman Bönskog skog
Mårtens (el. Martens) gd /Se Mickelhagen äga Nårdenböjar del av socken Damen förr vattenverk
Nygårds gd Myrskog äga Nöjgars gård Digaråjr stort stenrös
Nygårds gård Myränge äga Petarve gd Digaråjrshagen hagmark
Nygårds gd /Se Mårtenshagen äga Petare gård Digaräng äng
Petarve gd Mårtens träsk äga Petarve gård Digaränge äng
Petarve gård Mårtensträsk träsk ? Prästgården bebyggelse Digeränge(t) ett delvis odlat änge
Petarve gd /Se Nabban triangelpunkt Prästgården Saknas Edmansakar åker
Robbenarve gd Nyan udde (?) Robbenarve gd Ekemyr Saknas
Robbenarve by /Se * Nylundsmark nat-n. /Se Robbenarfve Saknas Fajthåjgarden Saknas
Robbenarve gd Nyudden udde Robbenarve gård Faithåigarden äng
Robbenarve gd Ojdängar äga Romnarve gård Fasstar-stykke (äng)
Robbenarve gård Rojraker äga Sindarve gd Fjälar Saknas
Robbenarve gd Sibbvät äga Sindarve gd Fläskbacken backe
Robbenarve gd /Se Smaulmyrar myr Sindarve gd Folkedarve-kviar väg
Robbenarve by /Se Sojdsaker äga Sindare gård Foltaremör Saknas
Robbenarve gd /Se Sojdsaker äga Sindarve gård Foltarmör träsk
Robbenarve gd /Se Spongänge äga Skolu folkskolan Frindarekvejar väg
Robbenarve gd /Se Starrar äga Smiss gd Främstänge åker
Sindarve gd Stavgård äng /Se Smiss gård Fulkyt vattensamling
Sindarve gård Stavgård åker o. äng /Se Smiss gård Fulkyt vattensamling
Sindarve gd /Se Svartdalar äga Sutarve gd Fulkyt en vattensamling
Sindarve by /Se Svidaker äga Sutarve gård Gajtbjerg äng
Sindarve gd /Se Tällbyhagen äga Sutarve gård Gaitbjärg ägor
Smiss gd Tällbymyr äga Tällböj gård Gajtgärde äng
Smiss gd Tällbymyr f. myr, nu ägomark Tälleby gd Gajt-klippan Saknas
Smiss gd /Se Tällbymyr ägomark Tälleby gård Gatakar åker
Smitts gård * Tällebyå å Älsken kyrka Gatgärde äng
Sutarve gd Upphagen äga Österby Saknas Gardänge äng
Sutarve gård Vatänge äga Österby gård Gautare åker
Sutarve gd /Se Vidängar äga   Gautrakar åker
Sutarve gd /Se Vihagen äga   Gatgärde äng
Sutarve gd /Se Villbärsmyr äga   Gautre f.d. boplats
Tälleby gd Villbärsmyr (f?) myr, numera (delvis ?) ägomark   Gautregärde f.d. boplats
Tälleby gd Villbärsmyr myrmark o ägomark   Geitkullbacke vägbacke
Tälleby gård Visbjärgsbacke äga   Giftakar Saknas
Tälleby gård Visnar äga   Graunbackar Saknas
Tälleby gd /Se Vitaker äga   Grindakar åker
Tälleby gd /Se Väckshagen äga   Guffridebacke backe
Österby gd Väihagen äga   Gärde äng
Österby gd Väjs bjärg backe   Gässlan en boplats
(?) Österby gd Väisbjärgsbacke backe   Gässlu åker
Österby gård Väisänge äng   Hagakar åker
  Västergården äga   Hajmäng äng
      Hajmäng äng
      Hajmäng äng
      Hall-bjergs-backe Saknas
      Hallvansakar åker
      Hallvanshåjsgard äng
      Hallvanskvejar väg
      Halvands bruten hage
      Haugstädar åker
      Haus-akur Saknas
      Hebbnök åker
      Hokselakar åker
      Hornstädar åker
      Hornstädar Saknas
      Husakar åker
      Håigarden Saknas
      Håjtäppu äng
      Hånnstädar betesmark
      Häbbnöte äng
      Hällar hedmark
      Hällar(na) stort skogsområde
      Hällhagen hagmark
      Hämmargässlu äng
      Hämmarvät vattensamling
      Hämnöte åker
      Hästhagen hagmark
      Jän-hällar skog
      Jueshagen hagmark
      Reilen Saknas
      Kluckarehåjgarden äng
      Krampakar åker
      Kramphåjgarden äng
      Kullakar Saknas
      Kulldetvär åker
      Kullänge Saknas
      Kuläng Saknas
      Krussbjärg backe
      Kvatrar åker
      Kvännbacken backe
      Kvännbröju vattensamling
      Käldakar åker
      Käldäng äng
      Käldängar ängar
      Käldänge äng
      Källingbrink stenbrott
      Körkakar åker
      Körkkvejar väg
      Körkäng äng
      Körkänge äng
      Lajru åker
      Längs-åkar Saknas
      Langäng äng
      Langänge äng
      Lejlhagen hagmark
      Lejlhaggärde hagmark
      Lundakar åker
      Lädakar åker
      Löjhagakar åker
      Löjvägen vägen till Lye
      Marki åker
      Martenstjock skog
      Mickelhagen hagmark
      Midajk två ekar
      Midajk skogar
      Mikel-hag-källdu f. def.= källa
      Millumänge Saknas
      Mårtens» tjocket hagmark
      Möir-skogen Saknas
      Mölnaker åker
      Mölnakerrajnen en åkerren utmed Mölnakar
      Mölnarakar åker
      Mörhagen hagmark
      Natvejkar åkrar vid stranden
      Nidaränge äng
      Norrkvejar väg
      Nyudden udde
      Nör-änge Saknas
      Nöjakar åker
      Nöjakar åker
      Nöjhagen hagmark
      Nöjhagen hagmark
      Oxentrojt väg
      Pejtarbacke backe
      Pejtarkvejar väg
      Prästhåjgarden äng
      Prästbacke backe
      Prästbacke en backe
      Prästvägen väg
      Rumsakar åker
      Rumshåjgarden äng
      Sandakar åker
      Sandakar åker
      Sindara å
      Sindarakar åker
      +Sauds-akar Saknas
      Sindarbro bro
      Sindarvägen väg
      Skogakar åker
      Skrill-backe Saknas
      Skärpu Saknas
      Skärpu åker
      Slahagen hagmark
      Smaängar åker
      Smidakar åker
      Spangänge äng
      Spangänge åker
      Stajngärde Saknas
      Starrar låglänt äng
      Starrar(na) åker
      Stora å
      Storakar åker
      Storakar åker
      Storakar åker
      Storhagar hagmark
      Strömbro bro
      Stuakar Saknas
      Stäus-hag-åkur Saknas
      Sumpakan åker
      Sumphagen hagmark
      Sumphagen hage
      Sump-håi-garden Saknas
      Sutartvär åker
      Svartdalar stor skog
      Svartdalar sumpigt skogsområde
      Svartdalsån å
      Svat-mull-åkar Saknas
      Svärrgärde åker
      Såids-backen Saknas
      Såjdsakar åker
      Såjsakar åker
      Såjshagen hagmark
      Tjäute hop-skog
      Tomtakar åker
      Tomtänge äng
      Trull-hätten åker
      Tåmti åker
      Tällböjbröju vattensamling
      Tällböjhagen hagmark
      Tällböjmör myr
      Tälleby gd
      Tällebybrya vattenhål
      Tälläng äng
      Täppu åker
      Vejakar åker
      Vejhagakar åker
      Vihagåkern åker
      Vejhagen hagmark
      Vejhagen hagmark
      Vihagen hage
      Vejsakar åker
      Vejsakar åker
      Vejsbjärg backe
      Vejsbjärg område
      Villbärsmör myr
      Visbjärg en backe
      Vejsbjärgsbacke backe
      Visbergsbacken backe
      Väid-anger åker
      Väid-ängar äng
      Väis-änge äng
      Vidangar nu delvis odlad ängsmark
      Västakvejar väg
      Växhagen hagmark
      Åjdskog betesmark
      Åjdängar åker
      Årtale liten trekantig åker
      Älmlunden skogslund
      Ängshagen hagmark

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.