ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Alskogs socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 119 Naturnamn : 119 Bebyggelsenamn : 98 Naturnamn : 336
Alskog sn *Alskogså å +Ner-soknar inbyggarbeteckning Ajkakar åker
Alskog sn Alstädar äga +Upp-socknar inbyggarbeteckning Ajknar åker och äng
Alskog sn Alstädar skog Alske s:n Ajkänge äng
Alskog sn /Se Branden terräng Alskog sn Ajkängsakar åker
Alskog sn Bruten äga Alskog sn Alltajme en slätt
Alskog sn Bruten äga Alskog sn Alskbo-strandi stranden
Alskog sn /Se Bruten äga Alskog socken Alskoakar åker
Alskog sn Bruten äga Alskog pst Alskogbo-gräns Saknas
Alskog sn Brändu äga Alskog-boe Saknas Alskog-skogen Saknas
Alskog sn Bulbro äga Alskog-boe inbyggarbeteckning Alstädar skog
Alskog sn Bunkhagen äga Alskog-boe inbyggarbeteckning Alvansgärde åker
Alskog sn Bunkskog äga Alskog-prästen inbyggarbeteckning Askänge äng
Alskog sn *Burgsåker åkermark? Bofriden inbyggarbeteckning Askängsakar åker
Alskog sn Bärhäll grund Smissen inbyggarbeteckning Aurakar åker
Alskog sn /Se Dickabacke backe Annakare gård Austaalsku åker
Anningsåkre gdr Dickarbacke ställe /Se Annakare gård Austaralsku hagar
Anningåkra gård Dickan åker Anningåkre gd Austarakan åker
Anningåkra gd:ar /Se Dickaren backe Anningåkra Saknas Austarakar åker
Anningåkre gdr /Se Digerrojr terräng Bofride gd Austarhagen hagmark
Bofride gd Digerrör stenkummel /Se Bofride gård Austaräng äng
Bofride gdr Digerrör stenkummel /Se Bofride gård Austarängsakar åker
Bofride gård Fitu äng /Se Bote gd Aäng äng
Bofride gdr /Se Gajthagen äga Bote gård Aänge äng
Bote gd »Ganssmyr» myr Bote gård Backakan åker
Bota gård Gasväthagen äga Fjäle i Wisne Pastorat pastorat Backakar åker
Bota gd /Se Grasholmen ö Guffridböjen gårdar Backakar betesmark
Bote gd Grodvätslunden äga Guffride gd Backakar åker
Bote gd Gräsholmen ö Guffride gård Bajtninge betesmark
Guffride gd »Gröönstädher» ängsmark Guffride gård Bajtninge betesmark
Guffride gård *Gudmundsmyr myr Hallgards gård Bjärgakar åker
Guffride gd /Se »Gunssmyyr» myr Hallgars gård Blå-hatt stor gråsten
Gålrum gd /Se Sålrum terräng Lasare gård Bläck-allvrar Saknas
Hallgårds gd Gåt(e)rum hagmark Larsarfve Saknas Bläck-viken vik
Hallgårds gd Hajdhagen äga Lassare gård Bodakan åker
Hallgårds gård Hammaren udde Lassor Saknas Bodänge äng
Hallgårds gd /Se *Hammaråckren, Lilla åkermark Leiffride-böien Saknas Bolunden åker
Lassor gdr Hällar äga Liffride gd Boppan åker
Lassor gd Hällar, Hällarna äga Lejfride gård Bopparbacke backe
Lassor el. Lassa gd /Se Hällar äga Liffride Saknas Bopparn en åker
Lassor gdr Hästbinde klippa /Se Läifride gård Botbacke backe
Liffride gdr Källingbrink äga Magnuse gård Botgard åker
Liffride gård Källinglunde äga Magnhuse ödegård Botsejdu äng och åker
Liffrede gd /Se Körk-täj åker /Se Mallgards gård Brandakan åker
Liffride gd /Se Lans holmar holmar Mallgas gård Brandakar åker
Liffride gdr Lans holmar holmar /Se Mallgårds Saknas Brannsgärde åker
Magnase försv. gd *Ljugarsholm holme /Se Nersoknar gårdarna Broäng äng
Magnuse gård »Magnussemyyr» myr Ollajvs gd Brunnakan åker
Magnuse försv. gd /Se Malmbryan äga Ollajvs gård Brutakar åker
Mallgårds gd ?Mankythagen äga Ollajvs gd Brutakar åker
Mallgårds gd /Se Myrhagen äga Ollaifs gård Bruten åker
Mallgårds gd /Se Myrhagen nat:n Ollajvs gård Brända hage
Ollajvs gd Orgkärlingen stenpyramid /Se Olleips Saknas Brändu skog
Ollajvs gd Orgrivet rev /Se Olsgården fastighet Brändu åker och skog
Ollajvs gd /Se Orgu äng /Se Prästgården Saknas Bulbro hagmark
Olleif gård Orgu Saknas /Se Rangsarve gd Bulbro hage
Olleifs gd /Se Orgviken vik /Se Rangsare gård Bunkhagen hagmark
Rangsarve gd Randstajn äga Rangsare gård Bunkmöjr myrmark
Rangsarve gård Saghagen äga Rommunds gård Bunkskog sank skogsmark
Rangsarve gd Saghagen äga Rommuns gård Bursakar åker
Rommunds gd /Se *Sikeåkern åker Rudvier Saknas Bussakan åker
Rommunds gd Skansen äga Ruvide gård Bäntakar åker
Rommunds gård Skansen äga Ruvide gård Dame vattensamling
Rommunds gd /Se Skanshagen terräng Sejgarböjen gårdarna Damgärde åker
Rommunds gd Skarpholmen holme Sejgargrannlag Saknas Dammed åker
Rommunds gd /Se Skarpholmen ö Sejksare gård Dammör myrmark
Rudwier gdr Skarpholmen ö Sigsarve gd Dan-bod Saknas
Rudvier gård Skaumyr f. myr, nu ägomark Sigsarve gd Dicka(r)backe en backe
Rudvier gd Skaumyr ägomark Sigsarfve Saknas Dickaren backe
Rudvier gdr /Se Skanmyrshage äga Sigs-arfve-böien Saknas Dickarn åker
Rudvier gd /Se Smaulan äga Skolu folkskolan Dikare-Röret Saknas
Rudvier gd /Se Smaulhagen äga Smiss gd Domare-myr Saknas
Sigsarve by Smaulmyrar myrmark Smiss gård Drängstuakan åker
Sigsarve gd Smaulmyrar myrmark Smitts Saknas Fasakar åker
Sigsarve gd Smaulskogen, Smalskogen äga Smiss gård Fita å
Sigsarve gård Sojdshagen äga Snausarve gd Fit-a å
Sigsarve gd Spajkstumlar äga Snausare gård Fitu äng
Sigsarve gd /Se Stajnvät äga Snausare gård Fitå å
Sixarve gd /Se Stejnvät sankmark Snauvalds gd Fjäle skogsmark
Smiss gd Staurgard åker /Se Snauvals gård Fjäle-ängar Saknas
Smiss gd *Stenstuguhagen nat:n /Se Snauvalds gård Fjäle ängar äga
Smiss gd Stenstugumyr myrmark Snosarfve, se Snausarve gd Foltarstycke skog
Smiss gd Storholmen ö Snosarfve Saknas Fotakan åker
Smitts gård Storholmen holme Snovalds Saknas Foten (hage?)
Snausarve gd Storholmens kummel triangelpunkt Stajnstu gård Fånggard åker
Snausarve gd Svajde äga Stenstu Saknas Fägrum åker
Snausarve gd Svajde terräng Säiksare gård Fägrums åkrar åkertegar
Snauvalds gd Svajdhagen äga Tjängvide gd Gajthagen hagmark
Snauvalds gdr Svejdhagen äga Tjängvide gård Gamle branden skog
Snauvalds gd Syllskog skog /Se Tjängvide gård Gammhagen hagmark
Snauvalds gd »Söidesshagen» nat:n Uppsokni gårdar Gardäng äng
Snasarve gård »Söidessmyyr» myr Utalskog gd Gasvät vattensamling
Snosarve gd /Se Tjäutet äga Utalskog gd Gasväthagen hagmark
Snovalds gård Tjautet äga Utalskog-Janne personnamn Grasvät skog
Snovalds gd /Se Tjängvidestenen runsten Utalske gård Grindakar åker
Stenstugu gd Toftarvestycket äga Älsken Saknas Grodvät vattensamling
Stenstugu gd Toftarfvestycket äga Älsken kyrka Grodvätslunden skogsmark
Steenstugu gd Upparsthagen äga Älsken kyrka Gränlund betesmark
Stenstugu gård Vattenlupe äga Äutalske gård Gröjngard äng
Stenstugu gd /Se Visnar äga   Gröjngardakar åker
Gotland Saknas Visnar terräng   Gröjngarsbacke backe
Gotland Saknas Visnar sankt ängsområde /Se   Gröjnskär betesmark
Gotland Saknas Visnehagen äga   Guffridstycke åker
Gotland Saknas Visnemyr äga   Gumbashagen hagmark
Gotland Saknas Visnemyr f. myr, nu ägomark /Se   Gumbasmör myrmark
Gotland Saknas Visnemyr f. myr, nu ägomark /Se   Gumbasmöir myr
Gotland Saknas Visnemyr ägomark   Gålrum hagmark
Gotland Saknas Visnemyr ägomark   Gålrumsakan åker
Tjängvide gd Visne myr långsträckt myr /Se   Gålräum plats
Tjengvide gård Visnemyr myr /Se   Gärde åker
Tjängvide Saknas Visneskogen äga   Gässlu åker
Tjängvide gd *Visneå å   Hagakar åker
Tjängvide gd Väthagen äga   Hajdhagen hagmark
Utalskog gd Ålghagen hagmark /Se   Hajmakar åker
Utalskog gdr Ålghagen Saknas /Se   Hajmakan åker
Utalskog gård Ålgråjr stenrös /Se   Hajmhagen hagmark
Utalskog gdr /Se Ålgrojr Saknas /Se   Hajmhagen hagmark
Älsken kyrka /Se Älskvät sankmark   Hajmör myrmark
Ölsken kyrka /Se Älskvät sankmark   Hallgarstycke åker
Ölsken kyrka /Se Älskvät hagmark /Se   Hallgasråjr stenrös
      Hamar-åker åker
      Hammarstorp gammalt båtsmanstorp
      Haugstain åker och grustag
      Haugstajn åker
      Höulallvrar slätt
      Husänge äng
      Håjgarden äng
      Håjgarden åker
      Hällar betesmark
      Hällhagen hagmark
      Hällhagen hagmark
      Hässle-skog Saknas
      Hästbinde backe
      Kalvbacken backe
      Kalvgärde betesmark
      Kau-bro Saknas
      Klinte-äng Saknas
      Kohagen hagmark
      Koppabro bro
      Köul-bro Saknas
      Knaggaslunde skog
      Kräpps-vät Saknas
      Kullakar åker
      Kvejminne åker
      Kvejminne åker
      Kvännbacken backe
      Käldakar åker
      Käldakarbacke backe
      Käldtvär åker
      Käldäng äng
      Käldäng äng
      Källingbrink häll
      Källingbrink skog
      Källingbrinksbacke backe
      Källinglunde skogsmark
      Körkakar åker
      Körktaj äng
      Körkänge äng
      Körkängsakar åker
      Langakar åker
      Langakar åker
      Langbjänne ett fiskeläge
      Langbjänne fiskläge
      Langhagen hagmark
      Lassarakan åker
      Lassarmör myrmark
      Laukäng äng
      Laukängsakar åker
      Lejlakar åker
      Lejlbro åker
      Lejläng äng
      Lejläng äng
      Lill-Hamaren åker
      Lundakar åker
      Lunsakan betesmark
      Lunsbröjn vattensamling
      Lunskog Saknas
      Lädakan åker
      Lädakar åker
      Lädarakar åker
      Maldesakan åker
      Maldsakan åker
      Maldsakargatu genväg över skogen
      Malmbröjhage hagmark
      Malmbröju vattensamling
      *Mannlarfue Saknas
      Mär-faigar Saknas
      Massarn åker
      Masskullbacke backe
      Mjèlaren Saknas
      Mickelhagen hagmark
      Mikelhagen hagmark
      Mikelhagsbacke backe
      Millakar åker
      Morfars-Stenen Saknas
      Musken hagmark
      Mylldu åker
      Mörakar åker
      Mörhagen hagmark
      Mörhagen hagmark
      Mörängsakan åker
      Nabbu fiskläge
      Nöjgärde åker
      Nöjhagen hagmark
      Nöjänge äng
      Orgn äng
      Orgu äng
      Pejlakan åker
      Pejlbröju vattensamling
      Pusshagen äga
      Pusshagen hagmark
      Pärkakar stor åker
      Raudstajn hagmark
      Rejshagen hagmark
      Rosakar åker
      Rostycke åker
      Rosäng äng
      Råjrakar åker
      Räumar plats
      Rönnakan åker
      Sagakar åker
      Saghagen hagmark
      Saghagen hagmark
      Sandakar åker
      Sandhagen hagmark
      Sängels-åkar Saknas
      Sanggårsänge äng
      Sike-åker Saknas
      Sikhagen hagmark
      Skanbro bro
      Skansen hagmark
      Skansvägen väg
      Skarpakan åker
      Skanbro landsvägsbro
      Skaumör myrmark
      Skinnakar åker
      Skinnhagen hagmark
      Skinnhagen hagmark
      Skogakar åker
      Skogs-räum Saknas
      Slastycke äng
      Slonken åker
      Slånku åker
      Smaulhagen hagmark
      Smaulmör myrmark
      Smaulskogen skogsmark
      Smaulu hagmark
      Smaulu åker och hage
      Smidakar åker
      Smölar hagmark
      Smisskog skog
      Smolar hage
      Spaikstumbla skog
      Spajkstumlar hagmark
      Stajnakabacke backe
      Stajnakar åker
      Stajnakar åker
      Stajnstuväten åker
      Stajnvät hagmark
      Stajnvät sank mark
      Stallgärde betesmark
      Stallsakar åker
      Stamakar åker
      Stapel-bro bro
      Starrgärde åker
      Staurgard åker
      Storakar åker
      Stor-björk Saknas
      Storhagen hagmark
      Stor-hamaren Saknas
      Storänge äng
      Storänge äng
      Strandäng äng
      Strandänge äng
      Stuakan åker
      Stumbleakar åker
      Svaide fiskläge
      Svajde fiskläge
      Svajde åker
      Svajdgärde åker
      Svajdgärde åker
      Svajdhagar trakten nedanför vägen till Lau Alskog sn
      Svajdhagen hagmark
      Svajdrivet Saknas
      Svärstomt betesmark
      Syllskogen skog
      Syllskogen skog
      Såjsakar åker
      Såjsbacken backe
      Såjshagen hagmark
      Såjslunden hagmark
      Tamblu äng
      Tarmen åker
      Thors-bro Saknas
      Tick-vidar hage
      Tjaute skogsmark
      Tjaute skogsmark
      Tjocke skog
      Tjänne åker
      Tontänge åker
      Tontängstäppu äng
      Tontängsängsakar åker
      Torpakar åker
      Tors-vät vattensamling
      Tynnakar åker
      Tynnbajtningi betesmark
      Tynnakar åker
      Tynnrängi åker
      Täppu åker
      Utskogen skog
      Uxentråjt vägen från Petare i Garde till Alskog
      Uxentråjtsbacke backe
      Valkhagakar åker
      Valkhagen hagmark
      Vat-asar dalgång
      Vattenlupe hagmark
      Vattenlupe äng
      Vejdangar äng
      Vejsnar äng
      Vejsnar Saknas
      Vejsne myr
      Vejsnemör myrmark
      Vejsneskogen skog
      Vejsneängar äng
      Visnar Saknas
      Väinare trakten mellan Alsk o Ala S
      Väinar-Tallen en stor
      Vällinggärde Saknas
      Väti vattensamling
      Ålge-backe Saknas
      Ålghagen hagmark
      Ålgråjr stenrös
      Ålgu Saknas
      Älskvät hagmark
      Älskvät vattensamling
      Ängsakan åker
      Ört-räum Saknas

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.