ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hejde socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 94 Naturnamn : 302 Bebyggelsenamn : 87 Naturnamn : 279
Hejde sn Agmyrskog äga Hejde Saknas Andastjocke hagmark
Hejde ting Saknas Agsmyr äga Hejde s:n Backen del av Bruten
?Hejde socken Agsmyr terräng o ägomark Hejde socken Agsmåör äng
*Heyle Saknas Agstycket äga Hejde sn Bajtningsakar åker
Hejde sn »Agwede-myyr» myr haidboar inbn Bierke-äng Saknas
Hejde sn Ajkaker äga hejdboar inbn Blajkvät excersisplats
Hejde sn Ajkaker ägomark dansen inbn Blekvät sankmark
Hejde sn Anderstjockhagen äga smissen inbn Bodakar åker
?Hejde sn Asenshage äga tippsarn inbn Boxare sölgu åker
Hejde sn Asenshage terräng Ajkskogs gård Branden skog
Hejde sn Askaker äga Austre gårdar Branden skogsmark
Hejde sn Askaker ägomark Dalen gd Branden skogsparti
Hejde sn /Se Blajkvätskogen äga Dans gd Branden skogsparti
Hejde sn /Se Blajkvätskogen skogsområde Dans gård Branden skogsparti
Bjärs gård /Se Blautfoder äga Dans gd Brostycket åker
Dans gd Blautfoder terräng Ekeskogs gd Brudtall tall
Dans gdr Bodaker äga Ekeskogs Saknas Brunnshagen sankmark
Dans gård Boxare Sölgu åker /Se Fattistu-u Saknas Brutakar åker
?Dans gd /Se Brandaker äga Forsa Saknas Brutaker åker
Ekeskogs gd Brajdaker äga Forse gd Bruten hagmark
Ekeskogs gdr Brandaker ägomark o terräng Forse gdr Bruten skogsparti
Ekeskogs gd /Se Branden äga Fosse gård Bruten åker
Forse gdr Branden ägomark Gajrels gård Bruten hagmark
Forsa (Forse?) gd /Se Branden äga Gervalds gd Brändu äng, åker
Gervalds gdr Branden äga Gervalds Saknas Buckakar åker
Gervalds gård Branden ägomark Gervalds gd Buckåker åker
Gervalds gd /Se Branden äga Hajdgårde gd Bungkvätar hagmark
Hajdgårde gdr Branden ägomark Hajdgåre gård Bunkvätar skogsparti
Hejdegårda gård Branden äga Hejdegårda gd Byåker åker
Häglajvs gdr Branden ägomark Hejdegårda Saknas Båttbro bro
Hägleifs gård Branden åker Hejde Smissmyr gd Böjängä äng
Häglajvs gd /Se Brosaker åker Hägels gård Damen vattenuppdämning
Häglavis gd:ar /Se Brostycket äga Häglajvs gd Damhagen hagmark
Häglajvs by /Se Brostycket ägomark Häglajvs gd Dammhagen åker
Häglaifs gårdar /Se Brostycket åker Hägleifs Saknas Damslahagen hagmark
Häglaifs gd:ar /Se »Brousåå» å Kauparve gd Dans-a å
Kauparfa by Brunnshagen äga Kaupare gård Dansakar åker
Kauparve gd Brunnshagen terräng Kopare gård Danshagen åker
Kauparve gdr Brunnshagen hage Krämplause gd Fäne-agger Saknas
Koparve by Brutaker äga Krämplause gård Fäne-gård Saknas
Koparve gård Brutaker ägomark Kvie gd Fiässtajnen sten
Koparve gd:ar /Se Bruten äga Kveje gård Fonsar äng
Krämplause gdr Bruten äga Kyrksmiss gd Frene-gårds-åker äng
Krämplösa gård Bruten äga Kyrksmitts Saknas Gajstmör myrmark
Krämplause gård /Se Bruten äga Körkböjen, se Austre Saknas Gajstmyr sankmark
Krämplause gdar /Se Bruten terräng Körksmiss gård Gangfjälar äng
Krämplause gd /Se Bunkvätskog äga Levide gd Geiste myr Saknas
Krämplösa gdar Byraker äga Levide Saknas Grannstarlande del av Gajstmör
Kyrksmiss gd Byraker ägomark Levide Saknas Grannstarrar sank mark
Kvie gd ?Dammhagen äga Lojsthajd skogsfastighet Grönvägen stig
Kvie gd Dammhagen terräng o ägomark Låjves gård Gubbstycke åker
Kvie gdr Dammskog äga Löves bebyggelse Gullgås backe vägskäl med backe
Levide gd »Dansåå» å Medebys Saknas Gärde äng
Levide gdr Dirikaker äga Midbys gård Gärde tomt
Levide gård Dirikaker ägomark Munsarve gd Hagakar åker
Levide gd /Se Eljemyr äga Munsare gård Hagakar åker
Medebys gd Forse skog skogsområde Muntsarfve gård Hagåkern åker
Medebys gård »Fronegårdsåckren» ängsmark Mybbes gård Hajdbogate väg
Munsarve gård Gajstmyr äga Ner-soknar Saknas Hajdbogatä väg
Munsarve gdr Gajstmyr myr Prästgarden Saknas Hajdi skogsmark
Muntsarve gård Gajstmyr myr Rambastorp båtsmanstorp Hajdi skogsområde
Muntsarve gd /Se Gajstmyr myr Rågåkre gd Hajdträsk Saknas
Muntsarve gd /Se Gajstmör myr /Se Rygakre gård Hajmakar åker
Quyum gd Gajstmör myr /Se Rågåkra Saknas Hajmhagen hagmark
Rågåkre gd Godänge äga Rågåkre gd Hammarn hagmark
Rågåkre gdr Grannstarrar äga Sejksare gård Haugmajn ängsmark
Rågåkra gård Grannstarrar terräng Sigsarve gd Haukakar åker
Rågåkra by /Se Grindaker ägomark Sigsarve by Haukäng äng
Sigsarve gdr Gubbstycket äga Sigsarfve Saknas Haukänge äng
Sigsarve gård Hajden äga Siltbergstorp gd Haukängsakar äng
Sigsarfwe gd /Se Hajdskog äga Simunde gd Hejde Smissmyr åker
Sigsarve gdr /Se Hajdskogen äga Simunde gård Hejde träsk, se Hajdträsk Saknas
Simunde gdr Hajdskogen terräng Skogs gård Hjorthagen skogsparti
Simunde gård Hajdträsk ägor Skogs gdr +Hubbar-städar äng, nu åker
Simunde gd:ar /Se Hajdträsk sjö Smiss gd Humlegard äng
Simunde by /Se Hajdträsk träsk Smiss gård Häjgarden äng
Skogs gd Hammaren äga Smiss gd Hällgärde äng
Skogs gdr Hammaren terräng Smitts Saknas Hässelakar åker
Skogs gård Haugskog äga Stajnstu gård Hässelgarshagen hagmark
Smiss gdr ?Haugstädar äga Tass gård Hässlegarshälli hage
Smitts gård Haugstädar ägomark o terräng Tass gd Hästhagakar åker
Stenstugu gd Haugstädar äga /Se Tippsarve gd Hästhagen hagmark
Stenstugu gd Haugstädar äga /Se Tippsare gård Hästhagen hagmark
Stenstugu gård Haukakar äga /Se Tippsarve gd Högskog skogsparti
Tass gd Haukänge äga /Se Väntinge gd Inmyr åker
Tass gård Haukängsaker äga Väntinge gård Jolnarvät vattensamling
Tippsarve gdr Haukängsaker terräng o ägomark Västre gårdar Jortplass trakt
Tippsarve gård »Heidemyyr» myr   Jortskogen skogsmark
Tippsarve gd /Se Hejde träsk sjö   Kalkugnshagen skogsparti
Tippsarve gd /Se Hjorthagen terräng   Kallstycke åker
Väntinge gdr Hjorthagen terräng   Kalvhagen betesmark
Väntinge gård Hjortskogen äga   Kalvtäppu äng
Väntinge gd /Se Hopbajtningen äga   Kejlen åker
Väntinge gd:ar /Se Hopbruten äga   Keilen vägskäl
  Hopänge äga   Klinthajdi väg
  Hubbarstädar äga   Klinthajdi väg
  Hubbarstädar terräng   Kluckarakar åker
  Hubbastädar äga /Se   Kluckarstycke åker
  Hällgärdet äga   Kobruten hagmark
  Hässelaker åker   Kohagakar åker
  Hässelaker ägomark   Kohagen hagmark
  Hässelgardshagen äga   Kohagen skogsparti
  Hästhagen terräng   Krok-täpps-hage Saknas
  Högstäder Saknas /Se   Krämplause Myroxen skogsparti
  Kalvhagen terräng   Kullakar åker
  *Kauparves änge ängsmark   Kullarstycke åker
  Kauparveänge äga   Kullgardsbacke vägskäl med backe
  Kauparveänge ängsmark   Kullgasbacke backe
  Kilen äga   Kullhagen hagmark
  Kilen terräng   Kvejbruten hagmark
  Killingvät äga   Kvicksalen äng
  Killingvät sankmark   Kvicksaläng äng
  Klosteraker äga   Kviminne vägskäl
  Klosteraker ägomark   Kviåkern åker
  Kohagen äga   Kvännakar åker
  Kohagen terräng   Kvännåkern åker
  Kohagen hage   Kyrkvägen väg
  Kohagen äga   Källingstajn Saknas
  Kohagen terräng   Körkakar åker
  Kullgardsaker äga   Körkmissakar åker
  kullgardsbacke höjd?   Körkmisskogen skogsmark
  Kullhagaker äga   Körkängstycke åker
  Kullhagaker ägomark   Lajru åker
  Kvicksaläng äga   Lambhagen hagmark
  Kvicksalänge ängsmark   Lammåker åker
  Kvännaker äga   Langakar åker
  Kvännaker äga   Langfjälakar åker
  Kvännaker ägomark   Langfjälaker åker
  Kvännskog äga   Langfjälar åker
  Kvännänge äga   Langfjälar myrmark
  Kvännänge ängsmark   Langfjälhagen hagmark
  »Kyrckieträäsk» sjö   Langfjäläng äng
  Kyrkänge äng   Langhåjgarden äng
  Kyrkänge terräng   Langsträngen skogsparti
  Lambhagen äga   Lejlhagen hagmark
  Langfjälaker äga   Lejlhåjgarden äng
  Langfjälaker ägomark   Lejlmyr myrmark
  Langfjäläng äga   Lillhagen skogsparti
  Langsträngen äga   Lillåkern åker
  Langsträngen terräng   Lundsmyr terräng
  Langstrangen terräng   Norra Lundsmyr terräng
  Lillhagen äga   Låjsthajd skogsmark
  Lillhagen terräng   Lädakar åker
  Lillmyr äga   Långfjälsakern åker
  Lojvesstarrar äga   Långfjälsskiftet åker
  St. Lunden skogsområde   Mangshagen hagmark
  Lundsmyr äga   Mejlu äng
  Lundsmyr, (Norra) myr   Munsarakar åker
  Lundsmyr, Norra myrmark   Munsarveåkern åker
  Myrbacken terräng o ägomark   Myldu åker
  Myren äga   Myrhagen skogsparti
  Myrhagen äga   Myrskogen skogsparti
  Myrhagen terräng   Myråkern åker
  Myrhagen hage   Myssiku hage
  Myrhagen äga   Möjrstycke åker
  Myrhagen terräng   Möjruxen hagmark
  Myrhagen äga   Mörakar åker
  Myruxen äga   Mörsikhagen hage
  Nyhagen äga   Nöjakar åker
  Nyhagen terräng   Nöjakar åker
  Nyhagen terräng   Nöjhagen hagmark
  Nymyr äga   Nöjhagen hage
  Nyrivan äga   Nöjmanstorp torp
  Nyslätt ägomark   Nöjrivn åker
  Nyststycket äga   Ojlkanalen vattendrag
  Nyststycket terräng o ägomark   Ojlmyr sankmark
  Ojlmyr äga   Ojlmyr terräng
  Ojlmyr äga   Ojlpuns vattensamling
  Ojlmyr myr, ägomark   Ojlu terräng
  Ojlmyr myr, ägomark   +Pejparebacke skog
  Ojlmyr ägomark   Plågmyr sankmark
  Ojlmyr ägomark   Plågu sankmark
  Ojlmyr ägomark   Plågåu äng
  Ojlmyr ägomark   Prästhagen skogsparti
  Piparebacke äga   Präståkern åker
  Piparebacke terräng o ägomark   Pusarehagen hage
  Plågmyr äga   Pussmarken el. Pussänge äng
  Plågmyr ägomark o myrmark   Pussänge Saknas
  Procopées hage äga   Rambergsstycket betesmark
  Pussänge äga   Reparbacke backsluttning
  Rackarbacken äga   Russvät slätt
  Rackarbacken ägomark   Rygakarkvejar väg
  Rambergshagen äga   Råjrakar åker
  Ramstuhagen äga   Saulsta-å Saknas
  Ramstuhagen terräng   Sagakar åker
  Rishagen äga   Sagstycke åker
  Rishagen terräng   Sagänge äng
  Rojraker äga   Sagänge åker
  Rojraker ägomark   Sandakar åker
  Rovstycket äga   Sandkilen åker
  »Saalstaåå» Saknas   Sejksara å
  Sagaker äga   Sextondelshagen skogsparti
  Saghagen äga   Själsäng äng
  Saghagen terräng   Skogskvejar väg
  Sagänge äga   Skradarvehagen skogsparti
  Sagänge ängsmark   Skäldare el. Skälde hagmark
  Sagängen åker   Skälde Saknas
  Salmstädar äga   Skäut-lunde holme med skog
  Salmstädar terräng   Slahagen hagmark
  Salmstäder äga /Se   Slahagen skogsparti
  Salmstädar äga /Se   Slanhagen skogsparti
  Salmstädar äga /Se   Snaskogar skogsmark
  Salmstäskogen skog /Se   +Sma-skogar (skog)
  Skarpaker äga   Smidakar åker
  Skarpänge äga   Smidaker åker
  Skälsänge äga   Smisskvejar väg
  Skälsänge ängsmark   Snabben Saknas
  Slagärde äga   Snausänge åker
  Slahagen äga   Snöjru äng
  Slahagen äga   Sojdshagen skogsparti
  Slahagen terräng   +Sorge-stainen Saknas
  Smidaker äga   Spannhagar hagmark
  Smidaker ägomark   Spannhagen slåttermark
  Smiss myr äga   Stackåur vägskäl
  Smissmyr ägomark   Staint-biärgar hem-hage
  Smiss myr åker   Stajnbjärgar hage
  »Småå-myyr» myr   Starrar sank mark
  Svansänge äga   Starrhagbro landsvägsbro
  Sojdsaker åker   Starrhagen sankmark
  Sojdsaker äga   Stockbrunnsbröju vattenställe
  Sojdsaker äga   Stockbrunnshagen hagmark
  Sojdsaker äga   Storakar åker
  Sojdsaker ägomark   Stora lunden skogsparti
  Sojdsaker ägomark   Storhagen skogsparti
  Sojdshagen äga   Storhagen skogsmark
  Sojdshagen äga   Storhagen skogsparti
  Sojdshagen terräng   Storäng äng
  Sojdshagen äga   Storängstycke äng
  Sojdshagen terräng   Stuakar åker
  Sojdshagen hage   Stuckbrunn skogsparti
  Sojdsänge äng   Stuckbrunnshagen skogsparti
  Sojdsänge äga   Svalbäck skog
  »Spangehagen» hage   +Svänge-hagen Saknas
  Spannhagen äga   Svidar mindre ställe
  Spannhagen terräng   Såusänge äng
  Spannhagen terräng   *Såjstäppu åker
  Spannhagen terräng   Såjsänge åker
  Stabbsäng, -åker Saknas /Se   Sävlunde skogslund
  Stabsäng? äga   Söderhagen skogsparti
  Staggårdsåker åker /Se   Tajgakar åker
  Stajnbrohage terräng   Talltjock åker
  Starrar äga   Tarmen åker
  Starrar ägomark   Tassbacken backe
  Staurgård åker /Se   Tassmyr myrmark
  »Steengrindshagha» hage, sank mark   Tassmyr åker
  »Steengårdshaga» hage, sank mark   Tippsarebacke backe
  Stenbrohage skogsområde   Tjautaker äga
  Stenstuguskogen skogsområde   Tjautar skogsmark
  Stenstu hällbackar äga   Tjockakar åker
  Stenstu hällbackar höjd   Tomtgärde äng
  Stockbrunnshagen äga   Torpakar åker
  Storhagen äga   Trejkanten åker
  Storhagen äga   Träskakar åker
  Storhagen terräng   Träskmyr sankmark
  Storhagen terräng   Träskmyrskiftet åker
  Storhagen terräng   Tynnbajtningi betesmark
  Storhagen terräng   Tynnbajtningsakar åker
  Storlunden terräng   Täppan betesmark
  Storstajnsaker ägomark   Utmyr åker
  Stuckbrunnshagen terräng   Utskog skogsmark
  Stuckbrunnshagen terräng   Varmräng ängsbit
  Svidhagen äga   Vejgsan åker
  Svidhagen terräng   Vejkhagakar åker
  »Söidesmyyr» myr   Vejkhagen åker
  Tajgaker äga   Vejkhagen hagmark
  Tajgaker ägomark   Vessmanstycke åker
  Talltjockaker äga   Vind vägskäl
  Tassbackar äga   Väntinghagar hagmark
  Tassmyr äga   Väntingkvejar väg
  Tassmyr myr, ägomark   +Värsänge åker
  Tassmyr ägomark   Åjl-mör myr
  Tjautet äga   Åjlpuns det djupaste stället i Åjlu
  Tjautet terräng   Åjlu myr
  Tjautet terräng   Åjlu myr
  Tjautänge äga   Ängsakar åker
  Tjockaker äga   Ängsåkern åker
  Torpåkern äga   Öjle myr, se Åjlu Saknas
  Tremansslätt äga   Örtarehagen hagmark
  Trullskog äga   Örtbohage hagmark
  Träskmyr äga    
  Träskmyr äga    
  Träskmyr myr    
  Utskog äga    
  Utskogen äga    
  Utskogen äga    
  Utskogen äga    
  Utskogen skogsområde    
  Vidänge äga    
  Vikhagaker äga    
  Viksaren äga    
  Viksaren ägomark    
  Västerhagen äga    
  Västerhagen terräng    
  Västerhagen hage    
  Västerhagen äga    
  Västerhagen ängsmark    
  Västermyr myr, ägomark    
  Åjlmyr myr /Se    
  Åjlu myr /Se    
  Äljemyr myrmark    
  Ängsmyr äga    
  Örtbohage terräng    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.