ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mästerby socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 79 Naturnamn : 101 Bebyggelsenamn : 52 Naturnamn : 141
Mästerby sn Ajkaker äga Mästerby sn Ajkakar åker
Mästerby sn Ajmundsa el. Sudartingsa å /Se Mästerby s:n Ajkumgate Saknas
Mästerby sn Bakmyren äga Mästerby s:n Ajmunsa å
Mästerby sn Barbrohagen äga Mästerby socken Allmänningen Saknas
Mästerby sn Branden äga Ajmunds gdar Backakar åker
Mästerby sn Branden äga Ajmunds bebyggelse Bajtningi betesmark
Mästerby sn Branden äga Aimunds gård Bajtningsakar åker
Mästerby sn Bruthagen äga Ajmuns Saknas Bakmöri myrmark
Mästerby sn /Se Brändlunde äga Ammare gård Bandakullar backe
Mästerby sn /Se Bunken äga Ammare gård Barbusakar åker
Mästerby sn /Se Bunken ägomark Ammor Saknas Bastuhagakar åker
Mästerby sn /Se Bunken åker Annexen prästgårdens mark Bastuhagen hagmark
Mästerby sn /Se Båtelshagar äga Bandare gård Bejtingstorp båtsmanstorp
Ajmunds by Dami äga /Se Bandar gård Björkakar åker
Ajmunds gd /Se Dammänge äga Barbos gård Brandar skog
Ajmunds by /Se Fjäle myr sumpmark /Se Barbos gård Branden skog
Ammor gd Fjälemyr myr Båtels gård Brunnraud sank mark
Ammor gd /Se Fjäle myr sumpmark Båtels gård Brunnsakar åker
Ammor gård Fjälmyr äga Båtels gd Brutakar åker
Ammor gd /Se Fugelmyr myr Ejmunds gdar Bruten hagmark
Ammor gd /Se Fugelmyr myr Ejmunds gård Brännlunde hagmark
Bander gd Gamlehagen äga Fjäle gård Bumlekvejar väg
Bander by Gamlehagen terräng Fjäle kaplansboställe Bunkakar åker
Bander gd Gamlehagen hage Grajns gård Bunken sank mark
Bander gård Gataker äga Grains gård Bunkäng äng
Barbos gd Gataker ägomark Grens Saknas Båtelstycke åker
Barbos gd Gataker åker Gässtäde gård Båtelstycke åker
Barbos gård Haugstädar äga /Se Gästäde gård +Djaupskog skogsmark
Barbos gd /Se Hojgarden äga Hage gd Ejkorgate väg
Båtels gd Hojlunden äga Hage gård Eugle bro bro
Båtels gd Hoxelaker äga Hage gård Fattistuhagen hagmark
Ejmunds by Hässlehagaker äga Karls gd Fjälmör myr
Ejmunds gård Jumpen äga Kals gård Gatakar åker
Ejmunds by /Se »Kalsgiärdet» äga /Se Kals gård Gesällstorpe båtsmanstorp
Fjäle gd Kastvätar äga Karls Saknas Grajnskvejar väg
Fjäle gård Kastvätar sankmark Knäppstorp gd Grajnstycke åker
Fjäle Saknas /Se Kastvätar terräng Langgutes gård Grajnstäppu myr
Fjäle gd /Se Kiällsåå å Lang-gutes gård Grindakar åker
Gervalds gd /Se Krampänge äga Långgutes Saknas Grindgärde Saknas
Grens gd Kyrkgårdsänge äga Myre gd Gärde åker
Grens gd Langfäne skog /Se Myra Saknas Gässlu Saknas
Grens gård Langmyr äga Möjre gård Hajmakar åker
Grens gd /Se Langmyr äga Möire gård Hajmänge äng
»Grunds» gd Langmyren myr Pejlungs gård Haugstädar sank mark
Gästäde gd Langmyren myr Pilungs Saknas +Hogränsäng äng
Gästäde Saknas /Se Langmyren myr Päilungs gård Humlegard äng
Gästäde gård /Se Langmyren myr Ringume gård Håjgarsakar åker
Gästäde gd /Se Langmyren myr Ringume gård Håvströmslyckar åker och skog
Gästäde gd /Se Langmyren myr Sallmunds gård Hässlehagakar åker
Haga gård Langmyrhagen äga Sallmunds gård Hässlehagen hagmark
Hage gd Langmyrshagen äga Skogs gård Ide-å Saknas
Karls gd Linghmyyr myr Skogs gård Kastvätar sank mark
Karls gård Loggardeåå å   Kausakar åker
Karls gd /Se Malmen äga   Kluckarstycke åker
Långgutes gd Myren äga   Knäppstorp båtsmanstorp
Långgute(s) gd /Se Myrhagen äga   Knäpptäppu Saknas
Myre gd Myrhagmyren äga   Kullar åker
Myra by Myränge terräng   Kullar Saknas
Myre gd Myränge åker   Kvännakar åker
Myra gård Mästerby Ajmunds triangelpunkt   Körkakar åker
Pilungs gd Nidarhagen äga   Langakar åker
Pilungs gd Norkslätten äga   Langhagen hagmark
Pilungs gård Norkslätten ägomark   Lejkaräng äng
Pilungs by /Se Norkslätten åker   Lejhagen hagmark
Pilungs gd /Se Norrgatskogen äga   Lejlänge äng
Ringome gd Nyhagen äga   Lejlänge äng
?Ringome by /Se Prästänge äng   Lejlängsakar åker
Ringome gd Pusslen äga   Len-hö-gården Saknas
Ringome gdr Risverket äga   Lädakartväri åker
Ringome gård Rojraker äga   Millumakar åker
Ringume gård /Se Saivedeå å   Mörhagen hagmark
Ringome gdar /Se Sexmansslätten äga   Mörkvejar väg
Ringome gd /Se Sikhagen äga   Nidaräng äng
Ringome gd:ar /Se Sikhagen äga   +Nilsakar Saknas
Sallmunds gdr Skipslunde äga   Nårkakar åker
Sallmunds gård Snabbaker äga   Nårke myrmark
Salmunds by /Se Snapen äga   Nöjakar Saknas
Skogs gd Stabbgard Saknas /Se   Nöjhagen Saknas
Skogs gård Stabbgarden åker och äng /Se   Nöjgarsmör myrmark
  Stavgård åker o. äng /Se   Pinan Saknas
  Stormyr myr   Prästmöri myrmark
  Storskogen äga   Prästänge äng
  Storänge äga   Ringumhagen hagmark
  Sudartingsa å /Se   Rosenbärstycke åker
  Sudartingsa el. Ajmundsa å /Se   Rotgate väg
  Säjdarsaker äga   Rume åker
  Södertingså å   +Runstens(-stycke) Saknas
  »Söijdesmyyr» myr   Saivede-å Saknas
  Sölgu hagmark /Se   Sajgänge äng
  Tjocket terräng   Sallmunshagen hagmark
  Tjöcket äga   Sandakar åker
  Trotstädar äga   Säuds-åker Saknas
  Trolstädar åker /Se   Seg-ängen Saknas
  Trolstäde Saknas /Se   Sejdarakar åker
  Trolstädar äga /Se   Sejkhagar hagmark
  Utmyren äga   Sikhagen hagmark
  Utskogen äga   Skarptajgi åker
  Wetänget äga   Skepps-änget Saknas
  Vidänge äga   Skippslunde hagmark
  Vätänge äga   +Skippstreji träd
  Yveshagen äga   +Skippstreji träd
      Skogsbacken backe
      Skogskvejar väg
      Skogsmalmar skogstrakt
      Skräddhustru Saknas
      Slahagen hagmark
      Slahåjgarden äng
      Slamöri myrmark
      +Snabbakar åker
      Snabben åker
      Snapen grustag
      Stabbgarden Saknas
      Stajnkvejar väg
      Starrgärde äng
      Stassmörar myrmark
      Stasmörar vägbit
      Storakar åker
      Storskogen skogsmark
      Storänge äng
      Stubbakar åker
      Sudar-Ting Saknas
      Sudartingsa Saknas
      Såjsakar åker
      Sölgu hagmark
      Tajgakar åker
      Tajgi hagmark
      Tjautakar åker
      Tjautar hagmark
      Tjautar hagmark
      +Tjocke skog
      Tomtakar åker
      Tomti äng
      Trolstädakar åker
      Trolstädar åker
      Tuns-åker Saknas
      Täppu åker
      Utskogen skogsmark
      +Vet-änget äga
      Väti sank mark
      +Vätstycke Saknas
      Västavätkvejar väg

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.