ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Atlingbo socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 78 Naturnamn : 79 Bebyggelsenamn : 37 Naturnamn : 231
Atlingbo sn Ajkgärdet äga Atlingbo socken +Agmör myrmark
Atlingbo sn Ajraker äga Atlingbo sn +Aik-skog åker
Atlingbo s:n Ajrakar åker /Se atlingar inbn Ajkakar åker
Atlingbo sn Ajrhagen hagmark /Se atlingboar inbn Ajkakar åker
Atlingbo sn Bjärgaker äga Atlings, L. Saknas Ajkakar åker
Atlingbo sn Björkhagen äga Björke, L. Saknas Ajkgärde äng
Atlingbo sn Botthojgarden äga Ejsums gård Ajkgärde ängsmark
Atlingbo sn Bräjdspjäld äga Friggas gård Ajrakar åker
Atlingbo sn Brandskog äga Friggars bebyggelse Ajrhagen hagmark
Atlingbo sn Bruten äga Is-häjm Saknas Backakar åker
Atlingbo sn Bruten terräng Isums Saknas Bajtningi åker
Atlingbo sn Bruten terräng Kallarve gd Bajtningi betesmark
Atlingbo kyrka Brygärdet äga Kallare gård Bajtningskvejar väg
Atlingbo sn /Se Brygärdet äga Kyrklasse Saknas Biskopsbro bro
Atlingbo sn /Se Bunken äga Källgars gård Biskopsbro bro, gd
Atlingbo sn /Se Bunken ägomark Källgårds Saknas +Bjärgakar åker
Atlingbo sn /Se Bunken åker Körklasse gård Björkakar åker
Atlingbo sn /Se Bunken sankmark /Se Lejlatlings gård Björkhagakar åker
Atlingbo sn /Se Gastänge äga Lejlbjörke gård Björkhagar skogsområde
Atlings by Gastänge terräng Lillatlingsbyn gårdar Björkhagen hagmark
?Atlings by /Se Gastänge åker Lillbjörke gd Björkstycke ängsmark
Atlings gård Hammars-Gyl träsk /Se Myrände gd Botthåjgarden äng
Atlings gd /Se Haugskog äga Myrände Saknas Brandhagen hagmark
Atlings, Lilla gd Haugskog skog Mörrände gård Brandhagen hagmark
Atlings, Lilla gd Haugskog skogsområde Nygårds Saknas Brannskog skogsmark
Atlings, L gd /Se *Houbro myr f.d. myr Nöjgars gård Brautspjäld åker
Atlings, Lilla gd /Se Hästsund vattensamling /Se Prästgarden Saknas Brautspjäld ägonamn
Björke, Lilla by »Högbromyyr» myr Rajsare gård Brobajtningen betesmark
Björke, Lilla by »Högbromyyr» myr Resarfve Saknas +Brorum öppen plats
Björke gård Juveshagen äga Resarve gd Broräum åker
Frigges gd Kamshagen äga Rindarve gd Brunnsakar åker
Frigges gd /Se Kamshagen hage Rindare gård Brunnsängar f. ängsmark
Frigges gd /Se Kamshagen hage Rondare gård Brunnsänge äng
Frigges gd /Se Kippshagen äga Rundarve gd Bruten hagmark
Friggårds gård Kippshagen terräng Rundarfve Saknas Bruten skogsmark
Isums gdr Kippshagen åker Suderbys Saknas Brännskog Saknas
Isums gd Kyrkmyr äga Surbys gård Brännskog skog
Isums gd Kyrkmyr ägomark   Brännskogsakar åker
Isums by Kyrkmyr åker   Brännskogskvejar väg
Isums by Lillhagen äga   Brännskogskvejar väg, lvg
Isums gård /Se Lillmyr äga   Bröjgårdsbröju vattensamling
Isums gd Lunden äga   Bröjgärde äng
Isums gdr Mellängen äga   Bunkbröju vattensamling
Isums gård Mickelängsåker äga   Bunken sank mark
Isums gdar /Se Munkhagen äga   Bunken äng
Kallarve gdr Myrhagen äga   Bunken ängsmark
Kallarve gård Myrhagen äga   Burgar skog
Kallarve gd:ar /Se Myrlandet äga   Burgen åker och hage
Kallarve gd:ar /Se Myrände Hamjhage äga   Burgi skogsområde
Kyrklasse gdr Mölnaker äga   Dirakar åker
Kyrklasse gård Norderänge äga   Dirakar åker
Källgars gård /Se »Nygårdsmyyr» myr   Dirakar åker
Källgårds gd »Nyhagesmyyr» myr   Dirakar ängsmark
Källgårds gård Pusslan äga   Dirakarstycke åker
Källgårds gd Ringume myr äga   Djaurhagen hagmark
Lill-Atlings gd Rumphagen äga   Djuräng äng
Lillatlings gård Sandskog äga   Djauränge äng
Lillbjörke gård Staggarsaker äga   Djurängsakar åker
Myrände gd Staggarsakar åker /Se   Gastar äng
Myrände gd Staggarsaker åker /Se   Gastänge ängsmark
Myrände gård Storhagen äga   Gastänge ängsmark
Nygårds gd Stormyr äga   Gastängsakar åker
Nygårds gd Stormyr myr   Gatakar åker
Nygårds gård Stormyr myr o. ägomarker   Grautrännu rännil
Resarve gd Stormyr terräng   Grautrännä naturnamn
Resarve gård Storskog äga   Gärde åker
Rindarve gd Stumbleaker äga   Hagakar åker
Rindarve gård Sängbutten äga   Hagakar åkrar
Rindarve gd /Se Tuvor äga   Hajmänge åker
Rindarve gd /Se Vallmyr äga   Hajmänge äng
?*Rodmarsarve gårdsnamn? Vallmyr ägomark   +Hajmängsakar åker
»rodhmas:arfi» gd? /Se Vallmyr f.d. myr, ägomark   Hammarn skog och grustag
Rundarve gd Vallsängar äga   +Hammars-Gyl träsk
Rundarve gård Vallsängar ängsmark   Haugskog skogsmark
Suderbys gd Vallsängar äng   Haugskog skogsområde
Suderbys gd Vigerakern äga   Haukskog skog
Suderbys gård Västervätmyr äga   Hopburgi ägonamn
Ysem by »Yllebrooåå» å   +Håjgarden åker
  »Ylleåå» å   Håjgarden äng
      Håjgarden ängsmark
      Hässund vattensamling
      Hästgärde skogsmark
      Hästhagen skogsmark
      Jueshagen hagmark
      Kallarestycke åker
      Kalvbacken backe
      Kalvhagen hagmark
      Kalvhagen äng
      Kamshagar skogsområde
      Kamshagen hagmark
      Kamshagen hagmark
      Kippshagar skogsområde
      Kippshagen hagmark
      Kippshagen hagmark
      Klarflod f.d. brya
      Kluckarakan åker
      Kogärde åker
      +Kohagen hagmark
      Koltakar åker
      Koltvejar väg
      Kraklunde ängsmark
      Kraklunden skogslund
      Krubbakar åker
      Krubbgärde åker
      Kullakar åker
      Kungsväg väg
      Kvarnmyr myr
      Kvicktorp torp
      Kvännakar åker
      Kvännakar åker
      Kvännbröju vattensamling
      Kvännhagen hagmark
      Kvännmör myrmark
      Kvännmör myrmark
      Kvännmör myr
      Kållt-akar Saknas
      Källgarskällan källa
      Körkakar åker
      Körkbruten hagmark
      Körkmör myr
      Körkmör myr
      Körkänge äng
      Lajrum åker
      Lammbajtningi betesmark
      +Langakar åker
      Lejlatlingskvejar väg
      Lejlmunken åker
      Lejlmör myrmark
      +Lejläng äng
      Lejläng äng
      Lunden skogslund
      Lädakar åker
      Lädakar åker
      Läjkmidstycke åker
      Mickelsäng äng
      +Mikel-äng Saknas
      Munkmör myr
      Munkmör myr
      +Mölnakar åker
      Mörakar åker
      Mörbacken backe
      Mörhalsen åker och hage
      Mörhalsen väg
      Mörlande myrmark
      Mörlande åker
      Mörstycke åker
      Mörändkvejar väg
      Nårdaränge åker
      Nårdaränge äng
      Nårdaränge ängsmark
      Nårdarängsakar åker
      Nöjakar åker
      Nöjgarsmör myr
      Nöjhagar ängsmark
      Nöjhagen hage
      Nöjhagen hagmark
      Nöjhagen hagmark
      Nöjgars storskog storskog
      Ormbacken kulle
      Ormbacken ängsmark
      Präststycke åker
      Pusslu äng
      Pusslu hagmark
      Pusslu ängsmark
      Rackarehandi vägskäl
      Rajsarekvejar väg
      Rajsarkvejar del av lvg
      +Rindarestycke Saknas
      Ringumör myrmark
      Roakar åker
      +Rumpe-hagen Saknas
      Rygbingen åker
      +Räums-akur Saknas
      +Rävgropi åker
      Salmbärshagen hagmark
      Sandskog skogsmark
      +Skitue-bäck äfja-hål
      Slastycke ängsmark
      Smidakar åker
      Smidbacke terräng
      Snejpu åker
      Stargardsbacken backe
      Staggarsakar åker
      Staggardsakar åker
      Stajnbroakar åker
      Stallakar åker
      +Stampen prästgård
      +Stapel-akar prästgård
      +Stapel-gärde Saknas
      Starrar sank mark
      Stick myssu skogslott
      Storakar åker
      Store myr Saknas
      Storhagen hagmark
      Stormyr terräng
      Stormör myr
      Stormör myr
      Storskog skog
      Stortall tall
      Storvägen väg
      +Storäng äng
      +Strängen Saknas
      Strängsakar åker
      Stuakar åker
      Stumbleakar åker
      Styvelskafte äng
      Styvlu äng
      Styvlu ängsmark
      Svinsgyl vattenhål
      Tjauti skog
      Tjautä ägonamn
      Torpakar åker
      Torpakar åker
      Tuar betesmark
      Täppu åker
      Täuakar åker
      Täuar ängsmark
      Vallsäng Saknas
      Vallsängar äng
      Vallsängar ängsmark
      Vinntajar äng
      Vinntajar äng
      Vinntajar ängsmark
      Vinntaj-rännan ortn.
      Vinntajrännä utlopp
      +Yllbroi bro
      +Yvargärde åker
      Årmbacken backe
      Ängrum äng
      Ängsakar åker
      Äutskogen ägonamn

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.