ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hogräns socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 80 Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 173
Haugren sn Björkhagen terräng Hogrän sn Ajkäng äng
Hogrän sn /Se Björkhagen hage Hogrän socken Ajkänge äng
Hogrän sn Björnänge äga Ajnbjennen inbyggarbeteckning Ajkängsakar åker
Hogrän sn Branden äga Ajnbjännen Saknas Ajnbjännebacke Saknas
Hogrän sn Bromyr äga Ajnbjönnen Saknas Ajnhagar hagmark
Hogrän sn Bromyr myrmark Alands gd Allvidbro Saknas
Hogrän sn Bromyr hage Alans gård Arhagen hagmark
Hogrän sn Bruten äga Alans gård Aränge äng
Hogrän sn Bruten äga Allvide gd Bajtningi betesmark
Hogrän sn /Se »Böse högårdh» äng Allvide gård Bajtningi åker
Hogrän sn /Se Bösse-starr äga Allvide gård Bastuhagen hagmark
Hogrän sn /Se Dammhagen äga Annexen prästgårdens jord Bastuäng äng
Hogrän sn /Se Dammhagen terräng Butars gård Bergakar åker
Hogrän sn /Se Dammhagen hage Buters gd Bjässakar åker
Alands gd Folar äga Byssegårde gd Bjässakrar åker
Alands gård Gastängsakern äga Byssgarden gård Bjässbackar backe
Allvide gd Gässlehagen hage Byssgarde gård Bjässhagar hagmark
Allvide gdr Gässlehagen äga Byssgåre Saknas Bjässänge äng
Alvede gård Gässlehagen hage Bäutärs gård Bjässängsvät vattensamling
Buters gd Hauglunden äga Bössegårda Saknas Bluttmar myrmark
Buters gård Hauglunde terräng Djaubrunns gård Bluttmarsbacke backe
Buters gd /Se Hauglunde hage Djaupbrunns gård Bluttnar äng
Byssegårde gd Hobjärgsaker äga Djupbrunns Saknas Boshagakar åker
Bössegårda gd Hoxelbo äga Enbjänne Lilla gd Boshagen hagmark
Bössegårda gård Kilen äga Enbjänne Stora by Boshåjgarden ängsmark
Dals försv. gd? Kofoten äga Ainbjänne gård Brandar Saknas
Dals(?) nu försvunnen gård /Se Kuugärdet äga Ajnbjänne, Lilla gård Branden skogsmark
Djupbrunns by Kyrkhojgarden äga Ajnbjänne gård Bromör myr
Djupbrunns gd Langfänmyr äga Enbjenne Saknas * Brunngår vattenställe
Djupbrunns gård Langfänmyr åker Enbjänne gd Brunnsäng äng
Enbjänne gd Langfänskog äga Gairels gård Bruten hagmark
Enbjänne, Lilla gd Langfänskog skogsområde Gajrels gård Bröjgårde Saknas
Enbjänne, Stora gd Langfänskog skogsområde Gervalds Saknas Bröjtäppu åker
Enbjenne gård Munkänge äga Hogrän s:n Burgakar åker
Enbjänne gd /Se Musske-taj hage /Se Nystuge Saknas Butnasbacke backe
Gervalds gd Nyhagaker äga Nöistänars gård Bösse-starr Saknas
Gervalds gård »Nyhagemyyr» myr Nöjstu gård Damhagen hagmark
Gervalds gd /Se Nyskog skog Prostarve gd Dansku åker
Nystugu gd Nytskog äga Prostare gård Däpplingakar åker
Nystugu gård Nytskog åker Prostare gård Folar äng
Prostarve gd Odlingen äga Rodarve gd Folar äng
Prostarve gård Sandskog äga Rodare gård Fole-hagen Saknas
Prostarve gd /Se Sandskog skogsområde Rodare gård Fånggård ängsmark
Prostarve by /Se Sandskog skogsområde Tomsarve gd Gajthagen hagmark
Rodarve gd Sandskog äga Tomsare gård Gatakar åker
Rodarve gård Sandskog skogsområde Tomsare gård Gatbryan vattensamling
Rodarve gd /Se *Skarpstycket äng /Se Vallbys gd Grindaräng äng
Rodarve gd /Se Snapen terräng Vallbys Saknas Gränskog hagmark
?Rodarve gd /Se Snapen terräng Vallbys gård Gröjngard äng
Tomsarve gd Sojdshagen äga Vallböjs gård Gröjngard Saknas
Tomsarve gård Stajngathagen äga Vismaränge och Langfänskog bebyggelse Gröjngärde äng
Vallbys by Stajngathagen terräng   Hagakar åker
Vallbys by Stajngathagen hage   Hagkvejar väg
Stenkumla ting Saknas Storskogen äga   Hajmakar åker
Vallbys gd Storänge äga   Hajmhagen hagmark
Vallbys gd Storänge ägomark   Hajmänge äng
Vallbys by Storänge åker   Hauglunde skogsmark
Vallbys gdr Stubbstycket äga   Haugskog högt beläget skogsområde
Vallbys gdr Sumphagen äga   Hokselakar åker
Vallbys gård Sumphagen terräng   Husholmar Saknas
Vallbys gård /Se Sumphagen hage   Håjgarden äng
  Timansänge äga   Hästakar åker
  Tjockhagen äga   Johannelund Saknas
  Tjockhagen terräng   Kallde-kutte = liten trekantig gräsplan
  Tjockhagen hage   Kalvbruten åker
  Torrskog skogsområde   Kalvtäppu äng
  Torrskog skogsområde   Kammäng äng
  Torrskog äga   Kausengard åker
  Träcku äga   Kavelugn åker
  Urensänge äga   Kluckarakar åker
  Vallmyr äga   Kofoten äng
  Vallmyr äga   Kohagakar åker
  Vallmyr f.d. myr, ägomark   Kohagakar åker
  Vallmyr ägomark   Kohagen hagmark
  Vallmyr ägomark   Kohagen hagmark
  Vallmyr ägomark   Kokvejar väg
  Vallmyr åker   Korsakar åker
  Vidangen äga   Kranshåjgard äng
  Vidhojgarden äga   Kullgarsakar åker
  »Åänget» äng   Kullgärde äng
      Kummelakar åker
      Kuter-äng Saknas
      Kvännakar åker
      Kålhagen hagmark
      Körkakar åker
      Körkakar åker
      Körkhåjgarden ängsmark
      Körkskog skog
      Lambhagakar åker
      Lambhagbryan vattensamling
      Lambruten hagmark
      Lammbajtningi betesmark
      Langakar åker
      Langfän en hage
      Langfänmöjr myr
      Langfänskog skog
      Langhajdekrogen gammal krog
      Lejlakar åker
      Lejlhagen hagmark
      Lejlängsakar åker
      Lejngärde åker
      Lejngärde åker
      Lippäng Saknas
      Lippängsakar Saknas
      Loggarakar åker
      Loggarkvejar väg
      Loggarvät vattensamling
      Lundar Saknas
      Lunden skogsmark
      Lunden skogsmark
      Långfänemyr Saknas
      Lädakar äng
      Manslejti äng
      Munkäng äng
      Musske-taj hage
      Mysktajg åker
      Mysstajg åker
      Mölnarakar åker
      Mörakar åker
      Mörbacken backe
      Mörhagen hagmark
      Nöjhagakar åker
      Nöjhagen hagmark
      Panthagen hagmark
      Prästhagen hagmark
      Pusslu äng
      Rodaräng äng
      Ruben-åker Saknas
      Rängakar åker
      Sandskog skogsmark
      Skarpar Saknas
      Skatbro bro
      Skatbro Saknas
      Skogakar åker
      Smidhåjgard åker
      Snörar äng
      Stajngathagen hagmark
      Stajnkvejar väg
      Starrar hagmark
      Starrgärde åker
      Starrkullar hagmark
      Storänge äng
      Storänge äng
      Storhåjgarden äng
      Stuakar åker
      Stuakar äng
      Stumblehagen hagmark
      Syllakar åker
      Såjsakar åker
      Såjshagen hagmark
      Tjauti hagmark
      Tomsarpusslu Saknas
      Tomsarum öppen plats
      Torge hagmark
      Träcku äng
      Tuakar Saknas
      Tuar äng och åker
      Tuäng Saknas
      Tynnbajtningi hagmark
      Täppu åker
      Ullsakar åker
      Urensakar åker
      Utskogen skog
      Vallbyshagar Saknas
      Vallbystorge Saknas
      Vallmöjr myr
      Vallmör myr
      Valls myr Saknas
      Vallsäng äng
      Vissmaräng äng
      Vädarhagar hagmark
      Yvaränge äng
      Åji backe

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.