ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sjonhems socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 41 Bebyggelsenamn : 29 Naturnamn : 99
Sianeym sn Alvhagen äga Sjonhem sn Aikhagvan brya
Sjonhem sn Appelsmyr myr Sjonhem socken Alvi skogen
Sjonhem sn Appelsmyr myr Sjonhem s:n Ansarven åker
Sjonhem sn Appelsmyrsskog äga Bjärböien inbyggarbeteckning Appelsmyr myr
Sjonhem sn Bakhagen äga Gairviden inbyggarbeteckning Appelsmyr myr
Sjonhem sn Bandänge äga Päisarn inbyggarbeteckning Appelsmör liten myr
Sjonhem sn Brogardsmyr f. myr, nu ägomark /Se Saividen inbyggarbeteckning Appelsmör myr
Sjonhem sn Brogårdsaker äga Smissen inbyggarbeteckning Bakhagar skogsbevuxen höjd
Sjonhem sn Bruten äga Surböien inbyggarbeteckning Bjärbymyr myr
Sjonhem sn »Gaffellss-myyr» myr /Se Vinkelsen inbyggarbeteckning Bjärs-äng äng
Sjonhem sn »Ganthommyyr» myr /Se Akre gård Björkengrensbacke kallades förr backen vid Saivide
Sjonhem sn »Ganthom skough» skog (?) /Se Bjärby gård Brogardsmyr f.d. sankmark
Sjonhem sn /Se »Guffelsmyyr» myr /Se Gervide gd Brogårds trakt
Sjonhem sn /Se Hajden äga Gairvide gård Brogårdshagar hagar
Sjonhem sn /Se Hajden terräng Hällinge gd Brogårdsmyr myr
Sjonhem sn /Se »Iowss-myyr» myr Hällinge gd Brunns-källde aldrig sinande källa
Bjärby gd »Jaws-myyr» myr Hällinge gård Bruten skogsmark
Bjärby gdr Kajpsand träsk /Se Petsarve gd Bunkar myrmark
Bjärby gård »Kiälleåå» å /Se Päisare gård Bunkar åker
Gervide gdr Korsgata terräng Sajvide gemensamt namn på St. och L. Sojvide gårdar Bunkar åker
Gervide gård Korsgata vägskäl Smiss gd Burgslott boplats
Hällinge gdr Kvännhagen äga Smiss gård Byndeskveiar gammal väg
Hellinge gård »Lille-myyr» myr Sojvide Lilla gd Bynnskvejar åkerväg
Hällinge gd Lindojar äga Sojvide Stora gd Doken åker
Hällinge by /Se Nymyr äga Sojvide gd Faffarsstycke åker
Hällinge by /Se Russkälda terräng Suderbys gd Grainsbjärgs-backe backe
Hällinge gdr /Se Russkäldemyr äga Surby gård Grainsbjärgshage hagar
Petsarve gdr Räckhagen äga Vinkels gård Grainsbjärgstorp torp
Petsarve gård Sågkullmyr äga Åkre gd Graunbjärgshagen hage
Smiss gd Sjonhembacke backe   Gumpu sank äng
Smiss gdr Sjonhembacke terräng   Gumpskogen väg
Smitts gård Stajnbrutshagen äga   Haimbrunn s.k. brya
Sojvide gd Staplar äga   Hombacke backe
Sojvide, Lilla gdr Storhagen äga   Hom-back-hagar hagar
Sojvide, Stora gdr Stormyr, N ägomark   Homänge odling
Sojvide gård Stormyr, (Södra) f. myr, nu ägomark   Huggesänge ängsmark
Sojvide, L. o. St. gd:ar /Se Stormyr, S ägomark   Huggärsäng äng
Suderbys gdr »Sässhagan» hage?, sankmark?   Hälmbrunn brya
Suderbys gård »Söisshagan» hage?, sankmark?   Kaipsaud brunn
Vinkels by »Wängessmyyr», ä. namn på Brogardsmyr f. myr, nu ägomark   Kaipsaud brunn
Vinkels gdr Vängmyr äga   Kajp-saud liten ängsbit
Vinkels gård     Korsgate vägskäl
Åkre gdr     Kruppänge ängsmark
Åkra gård     Langvattnar /väg?/
      Lavarv åker
      Lindoiar skogsskifte
      Lindåjar skogsområde
      Luppstycke boplats
      Lurkar boplats
      Matlausu åkerty
      Peuksump brya
      Pisslunden skogslunde
      Pisslunden skog
      Päuksump brya
      Rackargatu vägen
      Russkäldu vattendrag
      Russkälldu f.d. källa
      Råjru åker
      Räckhagen hage
      Räckhagen skogsparti
      Sagrännu vattendrag
      Sjonhem backe vägskäl
      Sjonhemsbacke backe
      Sjonum-allvret Saknas
      Sjonumbacke backe
      Skarprättar-stenen en sten
      Skarptaig åker
      Skyrbröie brya
      Skyrbröju brya
      Sojvide-backe backe
      Soltorp åker
      Staingatu väg
      Stang brunnar källa
      Staplar trakt
      Stapleaker åker
      Staple-änge äng
      Stapleänge äng
      Starrar myrmark
      Storhagmyr myr
      Storåkar åker
      Styvlu åker
      Sudar-räng myr
      Suderräng sydligaste halsen av Bjärby myr
      Sväinsund el. Sväinsundsvägen väg
      Såidshagen hage
      Torslunden skogsbeväxt backe
      Tranvätar vät
      Trullbacke backe
      Trullbackä väg
      Trulltjock f. boplats
      Trulltjock omgivning kring Burgslott
      Täungärde äng
      Uppsalebacke backe
      Väidskärv sank äng
      Vejdskärven äng
      Vidskärmar ängsmark
      Vidskärmar änge
      Vinkels äng ängsmark
      Vängmyr myr

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.